Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Servis računara online zakazivanje

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Sl.glasnik RS br. 129/2007

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije.

Član 2

Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije.

Član 3

Teritoriju opštine, grada i grada Beograda čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave.

Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih opština sa njene teritorije.

Član 4

Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promena teritorije postojećih jedinica lokalne samouprave, uređuje se u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, po prethodno održanom savetodavnom referendumu na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.

Nazivi opština i gradova, nazivi naseljenih mesta i katastarskih opština, kao i način njihove promene, utvrđuju su ovim zakonom.

II NASELJENA MESTA

Član 5

Naseljeno mesto je deo teritorije opštine koje ima izgrađene objekte za stanovanje i privređivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu stalno nastanjeni.

Član 6

Naseljeno mesto može biti u sastavu samo jedne jedinice lokalne samouprave.

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave dva ili više naseljenih mesta ne mogu imati isti naziv.

Član 7

Naseljenom mestu može se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska i druga obeležja, kao i ime umrle znamenite ličnosti.

Član 8

Inicijativu za promenu naziva naseljenog mesta utvrđenog ovim zakonom, za određivanje naziva novonastalog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave, građani, mesna zajednica i drugi zainteresovani organi zajednice.

Predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa teritorijalne autonomije i skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 9

Radi ostvarivanja uvida u naseljena mesta i katastarske opštine koje čine teritoriju opštine, grada i grada Beograda, vodi se evidencija naseljenih mesta, u skladu sa zakonom.

Član 10

Označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova propisuje Vlada.

III OPŠTINE

Član 11

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika.

Opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika.

Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom.

Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opština, kao i promena teritorije opštine, uređuju se ovim zakonom.

Član 12

Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje i promenu teritorije opštine može podneti skupština opštine ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji opštine na koju se promena odnosi.

Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima efekata promene koja se inicira. Grafički prikaz je obavezan sastavni deo podnete inicijative.

Ako oceni da je predložena promena zakonita i opravdana, Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog za raspisivanje savetodavnog referenduma.

Narodna skupština, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine na koje se promena odnosi izjašnjavaju da li su „za“ ili „protiv“ promene koja se inicira.

Smatra se da su građani podržali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila većina od onih koji su glasali.

Prilikom utvrđivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrši promena teritorije opštine, Vlada će voditi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 13

Predlog zakona kojim se predlaže osnivanje, ukidanje ili promena teritorije opštine koji podnese narodni poslanik, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača, mora kao prilog sadržati analizu iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog člana, kao i predloga zakona koji utvrdi Vlada, Narodna skupština raspisuje savetodavni referendum.

Narodna skupština prilikom odlučivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog člana, vodi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 14

Nova opština se obrazuje spajanjem dve ili više postojećih opština ili izdvajanjem dela teritorije iz jedne ili više postojećih opština u novu opštinu.

Opština se može ukinuti i njena teritorija pripojiti jednoj ili više postojećih opština.

Promena teritorije opštine se vrši izdvajanjem naseljenog mesta iz sastava jedne opštine i pripajanjem drugoj.

Promenom teritorije opštine smatra se i izmena granica katastarskih opština koje obuhvataju nenaseljeno područje, ukoliko se izvršenom izmenom deo katastarske opštine jedne opštine pripaja katastarskoj opštini druge opštine.

Član 15

Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana.

Postojeće skupštine, u opštinama u kojima je došlo do promene teritorije, nastavljaju sa radom i vrše svoje nadležnosti i na teritoriji na kojoj je došlo do promena, do konstituisanja novih skupština opština.

U novim opštinama obrazovaće se opštinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, u roku od 30 dana od dana izbora izvršnih organa opštine.

Do obrazovanja opštinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog člana i preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti koje su imale mesnu nadležnost na toj teritoriji pre izvršene izmene.

Član 16

U Republici Srbiji opštine su:

 

Naziv i sedište

Naseljeno mesto

Katastarska opština

1 2 3
1. Ada Ada Ada
Sterijino
Mol Mol
Obornjača Obornjača
Utrine Utrine
2. Aleksandrovac Aleksandrovac Aleksandrovac
Bzenice Bzenice
Bobote Bobote
Boturići Boturići
Bratići Bratići
Velika Vrbnica Velika Vrbnica Gornja
Velja Glava Velja Glava
Vitkovo Vitkovo
Venčac
Vražogrnci Vražogrnci
Vranštica Vranštica
Vrbnica Velika Vrbnica
Garevina Garevina
Gornja Zleginja Gornja Zleginja
Gornje Rataje Rataje
Donje Rataje
Gornji Vratari Gornji Vratari
Gornji Stupanj Gornji Stupanj
Grčak Grčak
Dašnica Dašnica
Dobroljupci Dobroljupci
Panjevac
Donja Zleginja Donja Zleginja
Donji Vratari Donji Vratari
Donji Stupanj Donji Stupanj
Drenča Drenča
Jelakci Jelakci
Kožetin Kožetin
Koznica Koznica
Latkovac Latkovac
Laćisled Laćisled
Lesenovci Lesenovci
Leskovica Leskovica
Ljubinci Ljubinci
Mrmoš Mrmoš
Novaci Novaci
Parčin Parčin
Pleš Pleš
Ploča Ploča
Popovci Stari Popovci
Starci
Puhovac Puhovac
Raklja Raklja
Ržanica Ržanica
Rogavčina Rogavčina
Rokci Rokci
Rudenice Rudenice
Stanjevo Stanjevo
Strmenica Strmenica
Stubal Stubal
Subotica Subotica
Tržac Tržac
Trnavci Trnavci
Tuleš Tuleš
Šljivovo Šljivovo
3. Aleksinac Aleksinac Aleksinac Varoš
Aleksinac van varoš
Aleksinački Rudnik
Aleksinački Bujmir Bujmir Aleksinački
Bankovac Bankovac
Beli Breg Beli Breg
Belja Belja
Bobovište Bobovište
Bovan Bovan
Bradarac Bradarac
Vakup Vakup
Veliki Drenovac Veliki Drenovac
Vitkovac Vitkovac
Vrelo Vrelo
Vrćenovica Vrćenovica
Vukanja Vukanja
Vukašinovac Vukašinovac
Glogovica Glogovica
Golešnica Golešnica
Gornja Peščanica Gornja Peščanica
Gornje Suhotno Gornje Suhotno
Gornji Adrovac Gornji Adrovac
Gornji Krupac Gornji Krupac
Gornji Ljubeš Gornji Ljubeš
Gredetin Gredetin
Grejač Grejač
Dašnica Dašnica
Deligrad Deligrad
Dobrujevac Dobrujevac
Donja Peščanica Donja Peščanica
Donje Suhotno Donje Suhotno
Donji Adrovac Donji Adrovac
Donji Krupac Donji Krupac
Donji Ljubeš Donji Ljubeš
Draževac Draževac
Žitkovac Žitkovac
Jakovlje Jakovlje
Jasenje Jasenje
Kamenica Kamenica
Katun Katun
Koprivnica Koprivnica
Korman Korman
Kraljevo Kraljevo
Krušje Krušje
Kulina Kulina
Lipovac Lipovac
Loznac Loznac
Loćika Loćika
Lužane Lužane
Ljupten Ljupten
Mali Drenovac Mali Drenovac
Mozgovo Mozgovo
Moravac Moravac
Moravski Bujmir Bujmir Moravski
Nozrina Nozrina
Porodin Porodin
Prekonozi Prekonozi
Prćilovica Prćilovica
Prugovac Prugovac
Radevce Radevce
Rsovac Rsovac
Rutevac Rutevac
Srezovac Srezovac
Stanci Stanci
Stublina Stublina
Subotinac Subotinac
Tešica Tešica
Trnjane Trnjane
Ćićina Ćićina
Crna Bara Crna Bara
Česta Česta
Čukurovac Čukurovac
Šurić Šurić
4. Alibunar Alibunar Alibunar
Banatski Karlovac Banatski Karlovac
Vladimirovac Vladimirovac
Dobrica Dobrica
Ilandža Ilandža
Janošik Janošik
Lokve Lokve
Nikolinci Nikolinci
Novi Kozjak Novi Kozjak
Seleuš Seleuš
5. Apatin Apatin Apatin
Kupusina Kupusina
Prigrevica Prigrevica
Svilojevo Svilojevo
Sonta Sonta
6. Aranđelovac Aranđelovac Aranđelovac
Banja Banja
Bosuta Bosuta
Brezovac Brezovac
Bukovik Bukovik
Venčane Venčane
Vrbica Vrbica
Vukosavci Vukosavci
Garaši Garaši
Gornja Trešnjica Gornja Trešnjica
Darosava Partizani
Jelovik Jelovik
Kopljare Kopljare
Misača Misača
Orašac Orašac
Progoreoci Progoreoci
Ranilović Ranilović
Stojnik Stojnik
Tulež Tulež
7. Arilje Arilje Arilje
Bjeluša Bjeluša
Bogojevići Bogojevići
Brekovo Brekovo
Vigošte Vigošte
Pogled Pogled
Virovo Virovo
Visoka Visoka
Đedovac
Vrane Vrane
Grdovići Grdovići
Grivska Grivska
Dobrače Dobrače
Dragojevac Dragojevac
Kruščica Kruščica
Latvica Latvica
Mirosaljci Mirosaljci
Radobuđa Radobuđa
Radoševo Radoševo
Severovo Severovo
Stupčevići Stupčevići
Trešnjevica Trešnjevica
Cerova Cerova
8. Babušnica Aleksandrovac Aleksandrovac
Babušnica Babušnica
Berduj Berduj
Berin Izvor Berin Izvor
Bogdanovac Bogdanovac
Bratiševac Bratiševac
Brestov Dol Brestov Dol
Vava Vava
Valniš Valniš
Veliko Bonjince Veliko Bonjince
Vrelo Vrelo
Vuči Del Vuči Del
Gornje Krnjino Gornje Krnjino
Vojnici
Gornji Striževac Striževac
Donji Striževac
Gorčinci Gorčinci
Grnčar Grnčar
Dol Dol
Donje Krnjino Donje Krnjino
Draginac Draginac
Dučevac Dučevac
Zavidince Zavidince
Zvonce Zvonce
Izvor Izvor
Jasenov Del Jasenov Del
Kaluđerovo Kaluđerovo
Kambelevci Kambelevci
Kijevac Kijevac
Leskovica Leskovica
Linovo Linovo
Ljuberađa Ljuberađa
Malo Bonjince Malo Bonjince
Masurovci Masurovci
Mezgraja Mezgraja
Modra Stena Modra Stena
Našuškovica Našuškovica
Ostatovica Ostatovica
Preseka Preseka
Provaljenik Provaljenik
Radinjinci Radinjinci
Radosin Radosin
Radoševac Radoševac
Rakita Rakita
Rakov Dol Rakov Dol
Raljin Raljin
Resnik Resnik
Stol Stol
Strelac Strelac
Studena Studena
Suračevo Suračevo
Crvena Jabuka Crvena Jabuka
Štrbovac Štrbovac
9. Bajina Bašta Bajina Bašta Bajina Bašta
Beserovina Beserovina
Višesava Višesava
Gvozdac Gvozdac
Dobrotin Dobrotin
Draksin Draksin
Cerje
Dub Dub
Zaglavak Zaglavak
Zasovine Zasovine
Zarožje Gornje Zarožje
Donje Zarožje
Zaugline Zaugline
Zlodol Zlodol
Jagoštica Jagoštica
Jakalj Jakalj
Jelovik Jelovik
Konjska Reka Konjska Reka
Kostojevići Kostojevići
Lug Lug
Lještansko Lještansko
Mala Reka Mala Reka
Obajgora Obajgora
Ovčinja Ovčinja
Okletac Okletac
Pepelj
Perućac Perućac
Pilica Pilica
Pridoli Pridoli
Rastište Rastište
Rača Rača
Rogačica Rogačica
Svojdrug
Sijerač Sijerač
Solotuša Solotuša
Strmovo Strmovo
Bačevica
Crvica Crvica
10. Batočina Badnjevac Badnjevac
Batočina Batočina (varošica)
Batočina (selo)
Brzan Brzan
Gradac Gradac
Dobrovodica Dobrovodica
Žirovnica Žirovnica
Kijevo Kijevo
Milatovac Milatovac
Nikšić Nikšić
Prnjavor Prnjavor
Crni Kao Crni Kao
11. Bač Bač Bač
Bačko Novo Selo Bačko Novo Selo
Plavna II
Bođani Bođani
Vajska Vajska
Plavna Plavna I
Selenča Selenča
12. Bačka Palanka Bačka Palanka Bačka Palanka – Grad
Bačka Palanka
Nova Palanka
Vizić Vizić
Gajdobra Gajdobra
Despotovo Despotovo
Mladenovo Mladenovo
Karađorđevo
Neštin Neštin
Nova Gajdobra Nova Gajdobra
Obrovac Obrovac
Parage Parage
Pivnice Pivnice
Silbaš Silbaš
Tovariševo Tovariševo
Čelarevo Čelarevo
13. Bačka Topola Bajša Bajša
Panonija
Srednji Salaš
Bačka Topola Bačka Topola – Grad
Bačka Topola
Mićunovo
Gornja Rogatica Gornja Rogatica
Bački Sokolac
Krivaja
Tomislavci
Gunaroš Gunaroš
Bogaraš
Kavilo
Obornjača
Pobeda
Bagremovo
Mali Beograd Mali Beograd
Zobnatica
Karađorđevo
Novo Orahovo Novo Orahovo
Njegoševo Njegoševo
Svetićevo
Pačir Pačir
Stara Moravica Stara Moravica
14. Bački Petrovac Bački Petrovac Bački Petrovac
Gložan Gložan
Kulpin Kulpin
Maglić Maglić
15. Bela Palanka Babin Kal Babin Kal I
Babin Kal II
Bežište Bežište
Bela Palanka Bela Palanka (varoš)
Bela Palanka – van varoš
Bukurovac Bukurovac Dol
Veta Veta
Vitanovac Vitanovac
Vrandol Vrandol
Vrgudinac Vrgudinac
Glogovac Glogovac
Gornja Glama Gornja Glama
Gornja Koritnica Gornja Koritnica
Gornji Rinj Gornji Rinj
Gradište Gradište I
Gradište II
Divljana Divljana
Dolac (naselje) Dol
Dolac (selo) Dolac
Donja Glama Donja Glama
Donja Koritnica Donja Koritnica
Donji Rinj Donji Rinj
Draževo Draževo
Klenje Klenje
Klisura Klisura
Kozja Kozja
Kosmovac Kosmovac
Kremenica Kremenica
Krupac Krupac
Lanište Lanište
Leskovik Leskovik
Ljubatovica Ljubatovica
Miranovac Miranovac
Miranovačka Kula
Moklište Moklište
Mokra Mokra
Novo Selo Novo Selo
Oreovac Oreovac
Pajež Pajež
Sinjac Sinjac
Tamnjanica Tamnjanica
Telovac Telovac
Toponica Toponica
Trešnjanci
Crvena Reka Crvena Reka
Crveni Breg Crveni Breg
Crnče Crnče
Čiflik Čiflik
Šljivovik Šljivovik
Špaj Špaj
16. Bela Crkva Banatska Palanka Ban. Palanka I
Ban. Palanka II
Banatska Subotica Ban. Subotica
Bela Crkva Bela Crkva
Vračev Gaj Vračev Gaj I
Vračev Gaj II
Grebenac Grebenac
Dobričevo Dobričevo
Dupljaja Dupljaja
Jasenovo Jasenovo
Kajtasovo Kajtasovo
Kaluđerovo Kaluđerovo I
Kaluđerovo II
Kaluđerovo III
Kruščica Kruščica
Kusić Kusić I
Kusić II
Kusić III
Crvena Crkva Crvena Crkva
Češko Selo Češko Selo
17. Beočin Banoštor Banoštor
Beočin Beočin
Grabovo Grabovo
Lug Lug
Rakovac Rakovac
Sviloš Sviloš
Susek Susek
Čerević Čerević
18. Bečej Bačko Gradište Bačko Gradište
Bačko Petrovo Selo Bačko Petrovo Selo
Bečej Bečej
Mileševo Mileševo
Radičević Radičević
19. Blace Alabana Alabana
Barbatovac Barbatovac
Blace Blace
Više Selo Više Selo
Vrbovac Vrbovac
Gornja Draguša Gornja Draguša
Mala Draguša
Gornja Jošanica Gornja Jošanica
Gornje Grgure Grgure
Donje Grgure
Gornje Svarče Svarče
Donje Svarče
Donja Draguša Donja Draguša
Pretežana
Donja Jošanica Donja Jošanica
Donja Rašica Donja Rašica
Đurevac Đurevac
Kačapor Kačapor
Kaševar Gornji Kaševar
Donji Kaševar
Krivaja Krivaja
Kutlovac Kutlovac
Drešnica
Lazarevac Lazarevac
Međuhana Međuhana
Muzaće Muzaće
Popova Popova
Prebreza Prebreza
Pretrešnja Pretrešnja
Brežani
Pridvorica Pridvorica
Rašica Rašica
Sibnica Sibnica
Stubal Stubal
Suvaja Suvaja
Suvi Do Suvi Do
Trbunje Trbunje
Čungula Čungula
Čučale Čučale
Džepnica Džepnica
Šiljomana Šiljomana
20. Bogatić Badovinci Badovinci
Banovo Polje Banovo Polje
Belotić Belotić
Bogatić Bogatić
Glogovac Glogovac
Glušci Glušci
Dublje Dublje
Klenje Klenje
Metković Metković
Očage Očage
Salaš Crnobarski Salaš Crnobarski
Sovljak Sovljak
Uzveće Uzveće
Crna Bara Crna Bara
21. Bojnik Bojnik Bojnik
Borince Borince
Brestovac Brestovac
Vujanovo Vujanovo
Gornje Brijanje Gornje Brijanje
Gornje Konjuvce Gornje Konjuvce
Granica Granica
Dobra Voda Magaš Dobra voda
Magaš
Donje Konjuvce Donje Konjuvce
Dragovac Dragovac
Dubrava Dubrava
Đinđuša Đinđuša
Zeletovo Zeletovo
Zorovac Zorovac
Ivanje Ivanje
Kamenica Kamenica
Kacabać Kacabać
Kosančić Kosančić
Lapotince Lapotince
Lozane Lozane
Majkovac Majkovac
Mijajlica Mijajlica
Mrveš Mrveš
Obilić Obilić
Obražda Obražda
Orane Orane
Plavce Plavce
Pridvorica Pridvorica
Rečica Rečica
Savinac Savinac
Slavnik Slavnik
Stubla Stubla
Turjane Turjane
Ćukovac Ćukovac
Crkvice Crkvice
22. Boljevac Bačevica Bačevica
Bogovina Bogovina
Boljevac Boljevac
Boljevac Selo
Valakonje Valakonje
Vrbovac Vrbovac
Dobro Polje Dobro Polje
Dobrujevac Dobrujevac
Ilino Ilino
Jablanica Jablanica
Krivi Vir Krivi Vir
Lukovo Lukovo
Mali Izvor Mali Izvor
Mirovo Mirovo
Rtanj
Osnić Osnić
Podgorac Podgorac I
Podgorac II
Rujište Rujište
Savinac Savinac
Sumrakovac Sumrakovac
23. Bor Bor Bor I
Bor II
Brestovac Brestovac
Bučje Bučje
Gornjane Gornjane
Donja Bela Reka Donja Bela Reka
Zlot Zlot I
Zlot II
Zlot III
Zlot IV
Zlot V
Krivelj Krivelj
Luka Luka
Metovnica Metovnica
Oštrelj Oštrelj
Slatina Slatina
Tanda Tanda
Topla Topla
Šarbanovac Šarbanovac
24. Bosilegrad Barje Barje
Belut Belut
Bistar Bistar
Bosilegrad Bosilegrad I
Bosilegrad II
Brankovci Brankovci
Bresnica Bresnica
Buceljevo Buceljevo
Gložje Gložje
Goleš Goleš
Gornja Lisina Gornja Lisina
Gornja Ljubata Gornja Ljubata
Gornja Ržana Gornja Ržana
Gornje Tlamino Gornje Tlamino
Grujinci Grujinci
Doganica Doganica
Donja Lisina Donja Lisina
Donja Ljubata Donja Ljubata
Donja Ržana Donja Ržana
Donje Tlamino Donje Tlamino
Dukat Dukat
Žeravino Žeravino
Zli Dol Zli Dol
Izvor Izvor
Jarešnik Jarešnik
Karamanica Karamanica
Milevci Milevci
Mlekominci Mlekominci
Musulj Musulj
Nazarica Nazarica
Paralovo Paralovo
Ploča Ploča
Radičevci Radičevci
Rajčilovci Rajčilovci
Resen Resen
Ribarci Ribarci
Rikačevo Rikačevo
Crnoštica Crnoštica
25. Brus Batote Batote
Belo Polje Belo Polje
Blaževo Blaževo
Bogiše Bogiše
Bozoljin Bozoljin
Boranci Boranci
Botunja Botunja
Pokrp
Crvena Jabuka
Brđani Brđani
Brzeće Brzeće
Brus Brus
Budilovina Budilovina
Velika Grabovnica Velika Grabovnica
Vitoše Vitoše
Vlajkovci Vlajkovci
Gornje Leviće Gornje Leviće
Gornji Lipovac Gornji Lipovac
Grad Grad
Gradac Gradac
Graševci Graševci
Domiševina Domiševina
Donje Leviće Donje Leviće
Donji Lipovac Donji Lipovac
Drenova Drenova
Drtevci Drtevci
Dupci Dupci
Kovioci
Đerekari Đerekari
Žarevo Žarevo
Žilinci Žilinci
Žiljci Žiljci
Žunje Žunje
Zlatari Zlatari
Igroš Igroš
Iričići Iričići
Kneževo Kneževo
Kobilje Kobilje
Kovizla Kovizla
Kočine Kočine
Kriva Reka Kriva Reka
Mačkovac
Lepenac Lepenac
Livađe Livađe
Gočmanci
Mala Vrbnica Mala Vrbnica
Mala Grabovnica M. Grabovnica
Milentija Milentija
Osredci Osredci
Paljevštica Paljevštica
Ravni Ravni
Ravnište Ravnište
Radmanovo Radmanovo
Radunje Radunje
Razbojna Razbojna
Ribari Ribari
Stanulovići Stanulovići
Strojinci Strojinci
Sudimlja Sudimlja
Tršanovci Tršanovci
Čokotar Čokotar
Šošiće Šošiće
26. Bujanovac Baraljevac Baraljevac
Biljača Biljača
Bogdanovac Bogdanovac
Božinjevac Božinjevac I
Božinjevac II
Borovac Borovac
Bratoselce Bratoselce
Breznica Breznica
Brnjare Brnjare
Bujanovac Bujanovac
Buštranje Malo Buštranje
Veliki Trnovac Veliki Trnovac
Mali Trnovac
Vogance Vogance
Vrban Vrban
Gornje Novo Selo Gornje Novo Selo
Gramada Gramada
Dobrosin Dobrosin
Donje Novo Selo Donje Novo Selo
Drežnica Drežnica
Đorđevac Đorđevac
Žbevac Žbevac
Žuželjica Žuželjica
Zarbince Zarbince
Jablanica Jablanica
Jastrebac Jastrebac
Karadnik Karadnik
Klenike Klenike
Klinovac Klinovac
Končulj Končulj
Košarno Košarno
Krševica Krševica
Kuštica Kuštica
Levosoje Levosoje
Letovica Letovica
Lopardince Lopardince
Lukarce Lukarce
Lučane Lučane
Ljiljance Ljiljance
Muhovac Muhovac
Negovac Negovac
Nesalce Nesalce
Oslare Oslare
Pretina Pretina
Pribovce Pribovce
Ravno Bučje Ravno Bučje
Rakovac Rakovac
Rusce Rusce
Samoljica Samoljica
Sveta Petka Sveta Petka
Sebrat Sebrat
Sejace Sejace
Spančevac Spančevac
Srpska Kuća Srpska Kuća
Starac Starac
Suharno Suharno
Trejak Trejak
Turija Turija
Uzovo Uzovo
Čar Čar
27. Varvarin Bačina Bačina
Bošnjane Bošnjane
Varvarin Varvarin (varoš)
Varvarin (selo) Varvarin (selo)
Gornji Katun Gornji Katun
Gornji Krčin Gornji Krčin
Donji Katun Donji Katun
Donji Krčin Donji Krčin
Zalogovac Zalogovac
Izbenica Izbenica
Karanovac Karanovac
Mala Kruševica Mala Kruševica
Marenovo Marenovo
Maskare Maskare
Obrež Obrež
Orašje Orašje
Pajkovac Pajkovac
Parcane Parcane
Suvaja Suvaja
Toljevac Toljevac
Cernica Cernica
28. Velika Plana Velika Plana Velika Plana I
Velika Plana II
Veliko Orašje Veliko Orašje
Donja Livadica Donja Livadica
Krnjevo Krnjevo
Lozovik Lozovik
Markovac Markovac
Miloševac Miloševac
Novo Selo Novo Selo
Radovanje Radovanje
Rakinac Rakinac
Kupusina
Staro Selo Staro Selo
Trnovče Trnovče
29. Veliko Gradište Biskuplje Biskuplje
Veliko Gradište Veliko Gradište
Garevo Garevo
Desine Desine
Doljašnica Doljašnica
Đurakovo Đurakovo
Zatonje Zatonje
Kamijevo Kamijevo
Kiseljevo Kiseljevo
Kumane Kumane
Kurjače Kurjače
Kusiće Kusiće
Ljubinje Ljubinje
Majilovac Majilovac
Makce Makce
Ostrovo Ostrovo
Pečanica Pečanica
Požeženo Požeženo
Popovac Popovac
Ram Ram
Sirakovo Sirakovo
Srednjevo Srednjevo
Topolovnik Topolovnik
Tribrode Tribrode
Carevac Carevac
Češljeva Bara Češljeva Bara
30. Vitina Balance Balance
Begunce Begunce
Binač Binač
Buzovik Buzovik
Veliki Goden Veliki Goden
Vitina Vitina
Vrban Vrban
Vrbovac Vrbovac
Vrnavokolo Vrnavokolo
Vrnez Vrnez
Gornja Budrika Gornja Budrika
Gornja Slatina Slatina
Donja Slatina
Gornja Stubla Gornja Stubla
Grmovo Grmovo
Grnčar Grnčar
Gušica Gušica
Debelde Debelde
Devaja Devaja
Donja Stubla Donja Stubla
Donje Ramnjane Donje Ramnjane
Drobeš Drobeš
Đelekare Đelekare
Žitinje Žitinje
Jerli Sadovina Jerli Sadovina
Kabaš Kabaš
Klokot Klokot
Letnica Letnica
Ljubište Ljubište
Mijak Mijak
Mogila Mogila
Novo Selo Novo Selo
Podgorce Podgorce
Požaranje Požaranje
Ravnište Ravnište
Radivojce Radivojce
Ribnik Ribnik
Smira Smira
Trpeza Velika Trpeza
Trstenik Trstenik
Čerkez Sadovina Čerkez Sadovina
Čiflak Čiflak
Šašare Šašare
31. Vladimirci Belotić Belotić
Beljin Beljin
Bobovik Bobovik
Vladimirci Vladimirci
Vlasenica Vlasenica
Vukošić Vukošić
Vučevica Vučevica
Debrc Debrc
Dragojevac Dragojevac
Zvezd Zvezd
Jazovnik Jazovnik
Jalovik Jalovik
Kaona Kaona
Kozarica Kozarica
Krnić Krnić
Krnule Krnule
Kujavica Kujavica
Lojanice Lojanice
Matijevac Matijevac
Mesarci Mesarci
Mehovine Mehovine
Mrovska Mrovska
Novo Selo Novo Selo
Pejinović Pejinović
Provo Provo
Riđake Riđake
Skupljen Skupljen
Suvo Selo Suvo Selo
Trbušac Trbušac
32. Vladičin Han Balinovce Balinovce
Bačvište Bačvište
Belanovce Belanovce
Beliševo Beliševo
Bogoševo Bogoševo
Brestovo Brestovo
Vladičin Han Vladičin Han
Vrbovo Vrbovo
Garinje Garinje
Gornje Jabukovo Gornje Jabukovo
Gramađe Gramađe
Dekutince Dekutince
Donje Jabukovo Donje Jabukovo
Dupljane Dupljane
Žitorađe Žitorađe
Zebince Zebince
Jagnjilo Jagnjilo
Jastrebac Jastrebac
Jovac Jovac
Kalimance Kalimance
Kacapun Kacapun
Koznica Donja Koznica
Kopitarce Kopitarce
Kostomlatica Kostomlatica
Kržince Kržince
Kukavica Kukavica
Kunovo Kunovo
Lebet Lebet
Lepenica Lepenica
Letovište Letovište
Ljutež Ljutež
Mazarać Mazarać
Manajle Manajle
Manjak Manjak
Mrtvica Mrtvica
Ostrovica Ostrovica
Polom Polom
Prekodolce Prekodolce
Priboj Priboj
Ravna Reka Ravna Reka
Rdovo Rdovo
Repince Repince
Repište Repište
Ružić Ružić
Solačka Sena Solačka Sena
Srneći Dol Srneći Dol
Stubal Stubal
Suva Morava Suva Morava
Tegovište Tegovište
Urvič Urvič
Džep Džep
33. Vlasotince Aleksince Aleksince
Batulovce Batulovce
Boljare Boljare
Borin Do Borin Do
Brezovica Brezovica
Vlasotince Vlasotince – grad
Vlasotince van varoš
Gložane Gložane
Gornja Lomnica Gornja Lomnica
Gornja Lopušnja Gornja Lopušnja
Gornji Dejan Dejan
Donji Dejan
Zlatićevo
Gornji Orah Gornji Orah
Gornji Prisjan Gornji Prisjan
Gradište Gradište
Gunjetina Gunjetina
Dadince Dadince
Dobroviš Dobroviš
Donja Lomnica Donja Lomnica
Donja Lopušnja Donja Lopušnja
Donje Gare Donje Gare
Tegošnica
Donji Prisjan Donji Prisjan
Javorje Javorje
Jakovljevo Jakovljevo
Jastrebac Jastrebac
Kozilo Kozilo
Komarica Komarica
Konopnica Konopnica
Kruševica Kruševica
Ladovica Ladovica
Lipovica Lipovica
Orašje Orašje
Kukavica
Ostrc Ostrc
Prvojne Prvojne
Prilepac Prilepac
Ravna Gora Ravna Gora
Ravni Del Ravni Del
Samarnica Samarnica
Svođe Svođe
Skrapež Skrapež
Sredor Sredor
Stajkovce Stajkovce
Stranjevo Stranjevo
Crna Bara Crna Bara
Crnatovo Crnatovo
Šišave Šišave
34. Vrbas Bačko Dobro Polje Bačko Dobro Polje
Vrbas Vrbas – grad
Vrbas
Zmajevo Zmajevo
Kosančić Kosančić
Kucura Kucura
Ravno Selo Ravno Selo
Savino Selo Savino Selo
35. Vrnjačka Banja Vraneši Vraneši
Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja
Vrnjci
Vukušica Vukušica
Goč Goč
Gračac Gračac
Lipova Lipova
Novo Selo Novo Selo
Otroci Otroci
Podunavci Podunavci
Rsavci Rsavci
Ruđinci Ruđinci
Stanišnici Stanišnici
Štulac Štulac
36. Vršac Vatin Vatin
Veliko Središte Veliko Središte
Vlajkovac Vlajkovac
Vojvodinci Vojvodinci
Vršac Vršac
Vršački Ritovi
Gudurica Gudurica
Zagajica Zagajica
Izbište Izbište
Jablanka Jablanka
Kuštilj Kuštilj
Mali Žam Mali Žam
Malo Središte Malo Središte
Markovac Markovac
Mesić Mesić
Orešac Orešac
Pavliš Pavliš
Parta Parta
Potporanj Potporanj
Ritiševo Ritiševo
Sočica Sočica I
Sočica II
Straža Straža
Uljma Uljma
Šušara Šušara
37. Vučitrn Balince Balince
Banjska Banjska
Benčuk Benčuk
Bečić Bečić
Bivoljak Bivoljak
Bošljane Bošljane
Brusnik Brusnik
Bukoš Bukoš
Velika Reka Velika Reka
Vesekovce Vesekovce
Viljance Viljance
Vrnica Vrnica
Vučitrn Vučitrn
Gornji Svračak
Galica Galica
Glavotina Glavotina
Gojbulja Gojbulja
Gornja Dubnica Gornja Dubnica
Gornja Sudimlja Gornja Sudimlja
Gornje Stanovce Gornje Stanovce
Grace Grace
Gumnište Gumnište
Dobra Luka Dobra Luka
Doljak Doljak
Donja Dubnica Donja Dubnica
Donja Sudimlja Donja Sudimlja
Donje Stanovce Donje Stanovce
Donji Svračak Donji Svračak
Drvare Drvare
Dubovac Dubovac
Žilivoda Žilivoda
Zagorje Zagorje
Jezero Jezero
Karače Karače
Kolo Kolo
Kunovik Kunovik
Kurilovo Kurilovo
Lug Dubnica Lug Dubnica
Mavrić Pestovo
Mijalić Mijalić
Miroče Miroče
Nevoljane Nevoljane
Nedakovac Nedakovac
Novo Selo Begovo Novo Selo Begovo
Novo Selo Novo Selo
Mađunsko Mađunsko
Okraštica Okraštica
Ošljane Ošljane
Pantina Pantina
Pasoma Pasoma
Pestovo Pestovo
Prilužje Prilužje
Resnik Resnik
Ropica Ropica
Samodreža Samodreža
Skočna Skočna
Skrovna Skrovna
Slakovce Slakovce
Slatina Slatina
Smrekovnica Smrekovnica
Strovce Strovce
Taradža Taradža
Trlabuć Trlabuć
Hercegovo Hercegovo
Cecelija Cecelija
Šalce Šalce
Šljivovica Šljivovica
Štitarica Štitarica
38. Gadžin Han Veliki Vrtop Veliki Vrtop
Veliki Krčimir Veliki Krčimir
Vilandrica Vilandrica
Gare Gare
Gadžin Han Gadžin Han
Gornje Vlase Gornje Vlase
Gornje Dragovlje Gornje Dragovlje
Gornji Barbeš Gornji Barbeš
Gornji Dušnik Gornji Dušnik
Grkinja Grkinja
Donje Dragovlje Donje Dragovlje
Donji Barbeš Donji Barbeš
Donji Dušnik Donji Dušnik
Duga Poljana Duga Poljana
Dukat Dukat
Jagličje Jagličje
Kaletinac Kaletinac
Koprivnica Koprivnica
Krastavče Krastavče
Ličje Ličje
Mali Vrtop Mali Vrtop
Mali Krčimir Mali Krčimir
Marina Kutina Marina Kutina
Miljkovac Miljkovac
Novo Selo Novo Selo
Ovsinjinac Ovsinjinac
Ravna Dubrava Ravna Dubrava
Semče Semče
Sopotnica Sopotnica
Taskovići Taskovići
Toponica Toponica
Ćelije Ćelije
Čagrovac Čagrovac
Šebet Šebet
39. Glogovac Banjica Banjica
Beriša Beriša
Vasiljevo Vasiljevo
Vrbovac Vrbovac
Vučak Vučak
Gladno Selo Gladno Selo
Globare Globare
Glogovac Glogovac
Godance Godance
Gornja Koretica Gornja Koretica
Gornja Fuštica Gornja Fuštica
Gornje Obrinje Gornje Obrice
Gornji Zabelj Gornji Zobelj
Gradica Gradica
Dobroševac Dobroševac
Domanek Domanek
Donja Koretica Donja Koretica
Donja Fuštica Donja Fuštica
Donji Zabelj Donji Zabelj
Kišna Reka Kišna Reka
Komorane Komorane
Krajkovo Krajkovo
Lapušnik Lapušnik
Likošane Likošane
Negrovce Negrovce
Nekovce Nekovce
Novo Čikatovo Novo Čikatovo
Orlate Orlate
Poklek Poklek
Poluža Poluža
Stankovce Stankovce
Staro Čikatovo Staro Čikatovo
Trdevac Trdevac
Trpeza Trdevac
Trstenik Trstenik
Štrbulovo Štrbulovo
Štutica Štutica
40. Gnjilane Bilince Bilince
Brasaljce Brasaljce
Bukovik Bukovik-Sapar
Sapar
Burince Burince
Velekince Velekince
Vladovo Vladovo
Vlaštica Vlaštica
Vrapčić Vrapčić
Vrbica Vrbica
Gadiš Gadiš
Gnjilane Gnjilane
Gornje Kusce Gornje Kusce
Gornje Slakovce Gornje Slakovce
Gornji Livoč Gornji Livoč
Gornji Makreš Gornji Makreš
Gumnište Gumnište
Dobrčane Dobrčane
Donja Budriga Donja Budriga
Donje Slakovce Donje Slakovce
Donji Livoč Donji Livoč
Donji Makreš Donji Makreš
Draganac Draganac
Dunavo Dunavo
Žegovac Žegovac
Žegovačka Vrbica Žegovačka Vrbica
Žegra Žegra
Inatovce Inatovce
Kišno Polje Kišno Polje
Kmetovce Kmetovce
Koretište Koretište
Pasjak
Kravarica Kravarica
Lipovica Lipovica
Lovce Lovce
Mali Goden Mali Goden
Mališevo Mališevo
Mozgovo Mozgovo
Mučibaba Mučibaba
Nosalje Nosalje
Paralovo Paralovo
Parteš Parteš
Pasjane Pasjane
Pidić Pidić
Podgrađe Podgrađe
Poneš Poneš
Prilepnica Prilepnica
Slubica Slubica
Stanišor Stanišor
Stančić Stančić
Straža Straža
Stublina Stublina
Ugljare Ugljare
Cernica Cernica
Čelik Čelik
Šilovo Šilovo
Šurlane Šurlane
41. Golubac Barič Barič
Bikinje Bikinje
Braničevo Braničevo
Brnjica Brnjica
Vinci Vinci
Vojilovo Vojilovo
Golubac Golubac
Dvorište Dvorište
Dobra Dobra
Donja Kruševica Donja Kruševica
Dušmanić Dušmanić
Žitkovica Žitkovica
Klenje Klenje
Krivača Krivača
Kudreš Kudreš
Maleševo Maleševo
Miljević Miljević
Mrčkovac Mrčkovac
Ponikve Ponikve
Radoševac Radoševac
Sladinac Sladinac
Snegotin Snegotin
Usije Usije
Šuvajić Šuvajić
42. Gora
Sedište Dragaš Bačka Brod Bačka Brod
Vranište Vranište
Globočica Globočica I
Globočica II
Gornja Rapča Rapča
Donja Rapča
Gornji Krstac Krstac
Donji Krstac
Dikance Dikance
Dragaš Dragaš
Zli Potok Zli Potok
Kruševo Kruševo
Kukuljane Kukuljane
Leštane Leštane
Ljubovište Ljubovište
Mlike Mlike
Orčuša Orčuša
Radeša Radeša
Restelica Restelica
43. Gornji Milanovac Belo Polje Belo Polje
Berišići Berišići
Bogdanica Bogdanica
Boljkovci Boljkovci
Brajići Brajići
Brđani Brđani
Brezna Brezna
Brezovica Brezovica
Brusnica Brusnica
Varnice Varnice
Velereč Velereč
Vraćevšnica Vraćevšnica
Vrnčani Vrnčani
Gojna Gora Gojna Gora
Gornja Vrbava Gornja Vrbava
Gornja Crnuća Gornja Crnuća
Gornji Banjani Gornji Banjani
Gornji Branetići Gornji Branetići
Gornji Milanovac Gornji Milanovac
Grabovica Grabovica
Davidovica Davidovica
Donja Vrbava Donja Vrbava
Donja Crnuća Donja Crnuća
Donji Branetići Donji Branetići
Dragolj Dragolj
Drenova Drenova
Družetići Družetići
Zagrađe Zagrađe
Jablanica Jablanica
Kalimanići Kalimanići
Kamenica Kamenica
Klatičevo Klatičevo
Koštunići Koštunići
Kriva Reka Kriva Reka
Leušići Leušići
Lipovac Lipovac
Lozanj Lozanj
Ločevci Ločevci
Lunjevica Lunjevica
Ljevaja Ljevaja
Ljutovnica Ljutovnica
Majdan Majdan
Mutanj Mutanj
Nakučani Nakučani
Nevade Nevade
Ozrem Ozrem
Polom Polom
Pranjani Pranjani
Prnjavor Prnjavor
Reljinci Reljinci
Rudnik Rudnik
Ručići Ručići
Svračkovci Svračkovci
Semedraž Semedraž
Sinoševići Sinoševići
Srezojevci Srezojevci
Takovo Takovo
Teočin Teočin
Trudelj Trudelj
Ugrinovci Ugrinovci
Cerova Cerova
Šarani Šarani
Šilopaj Šilopaj
44. Despotovac Balajnac Balajnac
Beljajka Beljajka
Bogava Bogova
Brestovo Brestovo
Bukovac Bukovac
Veliki Popović Veliki Popović
Vitance Vitance
Vojnik Vojnik
Grabovica Grabovica
Dvorište Dvorište
Despotovac Despotovac
Židilje Židilje
Bare
Makvište
Resavica
Zlatovo Zlatovo
Jasenovo Jasenovo
Jezero Jezero
Jelovac Jelovac
Lipovica Lipovica
Lomnica Lomnica
Medveđa Medveđa
Miliva Miliva
Panjevac Panjevac
Plažane Plažane
Popovnjak Popovnjak
Ravna Reka Ravna Reka
Resavica (selo) Resavica
Senjski Rudnik Senjski Rudnik
Sladaja Sladaja
Stenjevac Stenjevac
Strmosten Strmosten
Trućevac Trućevac
45. Dečani Babaloć Babaloć
Beleg Beleg
Vokša Vokša
Glođane Glođane
Gornji Ratiš Gornji Ratiš
Gornji Streoc Gornji Streoc
Gornji Crnobreg Crnobreg
Donji Crnobreg
Gramočelj Gramočelj
Dašinovac Dašinovac
Dečani Dečani
Donji Ratiš Donji Ratiš
Donji Streoc Donji Streoc
Drenovac Drenovac
Dubovik Dubovik
Istinić Istinić
Belaje
Jasić Jasić-Đocaj
Đocaj
Junik Junik
Kodralija Kodralija
Ljubuša Ljubuša
Ljumbarda Ljumbarda
Gornja Luka
Donja Luka
Maznik Maznik
Mali Vranovac
Papić Papić
Papraćane Papraćane
Pobrđe Pobrđe
Požar Požar Rznić II
Prilep Prilep
Rastavica Rastavica
Rznić Rznić I
Prekoluka
Slup Slup
Huljaj Huljaj
Loćane
Šaptelj Šaptelj
Dubrava
Naziv i sedište Naseljeno mesto Katastarska opština
1 2 3
46. Dimitrovgrad Baljev Dol Baljev Dol
Banjski Dol Banjski Dol
Barje Barje
Bačevo Bačevo
Bilo Bilo
Braćevci Braćevci
Brebevnica Brebevnica
Verzar Verzar
Visočki Odorovci Visočki Odorovci
Vlkovija Vlkovija
Vrapča Vrapča
Gojin Dol Gojin Dol
Gornja Nevlja Gornja Nevlja
Gornji Krivodol Gornji Krivodol
Gradinje Gradinje
Grapa Grapa
Gulenovci Gulenovca
Dimitrovgrad Dimitrovgrad
Donja Nevlja Donja Nevlja
Donji Krivodol Donji Krivodol
Dragovita Dragovita
Željuša Željuša
Izatovci Izatovci
Iskrovci Iskrovci
Kamenica Kamenica
Kusa Vrana Kusa Vrana
Lukavica Lukavica
Beleš
Mazgoš Mazgoš
Mojinci Mojinci
Paskašija Paskašija – Petačinci
Petačinci Paskašija – Petašnici
Petrlaš Petrlaš
Planinica Planinica
Poganovo Poganovo
Prača Prača
Protopopinci Protopopinci
Radejna Radejna
Senokos Senokos
Skrvenica Skrvenica
Slivnica Slivnica
Smilovci Smilovci
Trnski Odorovci Trnski Odorovci
47. Doljevac Belotinac Belotinac
Doljevac Doljevac
Klisura Klisura
Knežica Knežica
Kočane Kočane
Malošište Malošište
Mekiš Mekiš
Orljane Orljane
Perutina Perutina
Pukovac Pukovac
Rusna Rusna
Ćurlina Ćurčlina
Čapljinac Čapljinac
Čečina Čečina
Šajinovac Šajinovac
Šarlince Šarlince
48. Đakovica Babaj Boks Babaj Boks
Dužlje
Bardosan Bardosan
Batuša Batuša
Berjak Berjak
Bec Bec
Bistražni Bistražni
Brekovac Brekovac
Brovina Brovina
Morina
Vogovo Vogovo
Vranić Vranić
Goden Goden
Gornje Novo Selo Gornje Novo Selo
Grgoc Grgoc
Grčina Grčina
Guska Guska
Damjane Damjane
Deva Deva
Doblibare Doblibare
Dobrić Dobrić
Donji Biteš
Firaja
Donje Novo Selo Donje Novo Selo
Dujak Dujak
Pljančor
Đakovica Đakovica-varoš
Đakovica van varoš
Sadikagin Zid
Ereč Ereč
Žabelj Žabelj
Bardonić
Ždrelo Ždrelo
Sopot
Žub Žub
Zulfaj Zulfaj
Jablanica Jablanica
Lugađija
Janoš Janoš
Jahoc Jahoc
Kodralija Kodralija-Becka
Koranica Korenica
Košare Košare
Kraljane Kraljane
Kuševac Kuševac
Lipovac Lipovac
Marmule Marmule
Meja Orize Meja Orize
Meća Meća
Moglica Moglica
Molić Molić
Nivokaz Nivokaz
Osek Paša Osek Paša
Osek Hilja Osek Hilja
Paljabarda Paljabarda
Petrušan Petrušan
Dod
Kusar
Ponoševac Ponoševac
Popovac Popovac
Radonjić Radonjić
Rakoc Rakoc
Ramoc Kodra Hutit
Ripaj – Madanaj
Racaj Racaj
Dalašaj
Rača Rača
Raškoc Kodralija – Becka
Rogovo Rogovo I
Rogovo II
Skivjane Skivjane
Smać Smać
Smočica Smočica
Nec
Stubla Stubla
Trakanić Trakanić
Ćerin Ćerin
Ljutbunar
Ujz Ujz
Firza Firza
Crmljane Crmljane
Rekovina
Šeremet Šeremet
Doboš
Pacaj
Šišman Šišman
Čeret
49. Žabalj Gospođinci Gospođinci
Đurđevo Đurđevo
Žabalj Žabalj
Čurug Nadalj II
50. Žabari Aleksandrovac Aleksandrovac
Brzohode Brzohode
Viteževo Viteževo
Vlaški Do Vlaški Do
Žabari Žabari
Kočetin Kočetin
Mirijevo Mirijevo
Oreovica Oreovica
Polatna Polatna
Porodin Porodin
Svinjarevo Svinjarevo
Sibnica Sibnica
Simićevo Simićevo
Tićevac Tićevac
Četereže Četereže
51. Žagubica Bliznak Bliznak
Breznica Breznica
Vukovac Vukovac
Žagubica Žagubica
Novarica Novarica
Jošanica Jošanica
Krepoljin Krepoljin
Krupaja Krupaja
Laznica Laznica selo
Lipe Laznica Selište
Selište
Medveđica Medveđica
Milanovac Milanovac
Milatovac Milatovac
Osanica Osanica
Ribare Ribare
Sige Sige
Suvi Do Suvi Do
Mali Kamen
52. Žitište Banatski Dvor Banatski Dvor
Banatsko Banatsko
Višnjićevo Višnjićevo
Banatsko Banatsko
Karađorđevo Karađorđevo
Torak Begejci
Žitište Žitište
Međa Međa
Novi Itebej Novi Itebej
Ravni Ravni
Topolovac Topolovac
Srpski Itebej Srpski Itebej
Torda Torda
Hetin Hetin
Čestereg Čestereg
53. Žitorađa Asanovac Asanovac
Badnjevac Badnjevac
Vlahovo Vlahovo
Voljčince Voljčince
Glašnice Glašnice
Gornje Crnatovo Gornje Crnatovo
Gornji Drenovac Gornji Drenovac
Grudaš Grudaš
Debeli Lug Debeli Lug
Donje Crnatovo Donje Crnatovo
Donji Drenovac Donji Drenovac
Držanovac Držanovac
Dubovo Dubovo
Đakus Đakus
Žitorađa Žitorađa
Jasenica Jasenica
Kare Kare
Konjarnik Konjarnik
Lukomir Lukomir
Novo Novo
Momčilovo Momčilovo
Pejkovac Pejkovac
Podina Podina
Rečica Rečica
Samarinovac Samarinovac
Izvor Smrdić
Stara Božurna Stara Božurna
Staro Staro
Momčilovo Momčilovo
Zladovac
Studenac Studenac
Toponica Toponica
54. Zvečan Banov Do Banov Do
Banjska Banjska
Banjska Reka
Banjski Suvi Do
Bresnica
Valač Valač
Joševik
Kula
Lozište
Veliko Rudare Veliko Rudare
Boljetin
Lipa
Malo Rudare
Grabovac Grabovac
Doljane Doljane
Žaža Žaža
Žerovnica Žerovnica
Žitkovac Žitkovac
Zvečan Zvečan
Mali Zvečan
Izvori Izvori
Grižani
Jankov Potok Jankov Potok
Kamenica
Keči Do
Korilje Korilje
Lovac Lovac
Vilište
Lipovica
Lokva
Matica Matica
Rudine Rudine
Oraovica
Sendo Sendo
Srbovac Srbovac
55. Zubin Potok Banja Banja
Vitakovo
Gornje Varage
Klečke
Brnjak Brnjak
Vukojeviće
Vragalica
Preseka
Bube Bube
Burlate
Vukosavljeviće
Velika Kaldura Velika Kaldura
Velji Breg Velji Breg
Gazivode
Kobilja Glava
Padine
Štuoce
Vojmisliće Vojmisliće
Gornji Jasenovik Gornji Jasenovik
Kovače
Gornji Strmac Gornji Strmac
Donje Varage Varage
Drajinoviće Drajinoviće
Dren Dren
Zečeviće Zečeviće
Kijevce
Rančiće
Zubin Potok Zubin Potok
Dobroševina
Donji Jasenovik
Pridvorica
Ugljare
Čitluk
Zupče Zupče
Jagnjenica Jagnjenica
Prelaz
Junake Junake
Žarevi
Paruci
Šipovo
Kozarevo Kozarevo
Krligate Krligate
Lučka Reka Lučka Reka
Vrba
Međeđi Potok Međeđi Potok
Kopiloviće
Oklace
Babiće Oklace
Rezala Rezala
Rujište Rujište
Tušiće Tušiće
Crepulja Crepulja
Zagrađe
Zagulje
Jabuka
Mala Kaludra
Prevlak
Čabra Čabra
Čečevo Čečevo
Češanoviće Češanoviće
Babudovica
Bojnoviće
Ledenik
56. Ivanjica Bedina Varoš Bedina Varoš
Bratljevo Bratljevo
Brezova Brezova
Katići
Ravna Gora
Brusnik Brusnik
Budoželja Budoželja
Vasiljevići Vasiljevići
Vionica Vionica
Vrmbaje Vrmbaje
Vučak Vučak
Gleđica Gleđica
Gradac Gradac
Dajići Dajići
Deretin Deretin
Dobri Do Dobri Do
Dubrava Dubrava
Erčege Ercege
Ivanjica Ivanjica
Javorska Javorska
Ravna Gora Ravna Gora
Komadine Komadine
Koritnik Koritnik
Kosovica Kosovica
Kumanica Kumanica
Kušići Kušići
Lisa Lisa
Luke Luke
Mana Mana
Maskova Maskova
Medovine Medovine
Međurečje Međurečje
Močioci Močioci
Opaljenik Opaljenik
Osonica Osonica
Preseka Preseka
Klekova
Prilike Prilike
Radljevo Radljevo
Rovine Rovine
Rokci Rokci
Sveštica Sveštica
Sivčina Sivčina
Smiljevac Smiljevac
Kovilje
Čečina Čečina
Devići
Šarenik Šarenik
Šume Šume
Bukovica
57. Inđija Beška Beška
Inđija Inđija
Krčedin Krčedin
Ljukovo Ljukovo
Jarkovci
Maradik Maradik
Novi Karlovci Novi Karlovci
Novi Slankamen Novi Slankamen
Slankamenački Vinogradi
Stari Slankamen Stari Slankamen
Čortanovci Čortanovci
58. Irig Velika Remeta Velika Remeta
Vrdnik Vrdnik
Grgetek Grgetek
Dobrodol Dobrodol
Bankovci
Irig Irig
Jazak Jazak Selo
Jazak Prnjavor
Krušedol Krušedol
Prnjavor Prnjavor
Krušedol Selo Krušedol Selo
Mala Remeta Mala Remeta
Neradin Neradin
Rivica Rivica
Šatrinci Šatrinci
59. Istok Banja Banja
Banjica Banjica
Begov Lukavac Begov Lukavac
Belica Belica
Belo Polje Verić
Verić Belo Polje
Vrelo Vrelo
Dobruša Dobruša
Dragoljevac Dragoljevac
Drenje Drenje
Dubrava Dubrava
Đurakovac Đurakovac
Žakovo Žakovo
Žač Žač
Zablaće Zablaće
Istok Istok
Donji Istok
Kaličane Kaličane
Kašica Kašica
Kovrage Kovrage
Koš Koš
Krnjina Krnjina
Banja Krnjina
Lugovo Lugovo
Ljubovo Ljubovo
Ljubožda Ljubožda
Malo Dubovo Malo Dubovo
Mojstir Mojstir
Muževine Muževine
Orno Brdo Orno Brdo
Osojane Osojane
Poljane Poljane
Prekale Prekale
Prigoda Prigoda
Rakoš Rakoš
Sinaje Sinaje
Srbobran Srbobran
Starodvorane Starodvorane
Studenica Studenica
Suvi Lukavac Suvi Lukavac
Suvo Grlo Suvo Grlo
Sušica Sušica
Tomance Tomance
Trbuhovac Trbuhovac
Tučep Tučep
Novi Verić
Ukča Ukča
Crkolez Crkolez
Crni Lug Crni Lug
Crnce Crnce
Šaljinovica Šaljinovica
60. Kanjiža Adorjan Adorjan
Velebit Velebit
Zimonić Kanjiža
Kanjiža Kanjiža
Male Pijace Male Pijace
Martonoš Martonoš
Mali Pesak Martonoš
Orom Orom
Doline
Novo Selo
Trešnjevac Trešnjevac
Totovo Selo
Horgoš Horgoš
61. Kačanik Banjica Banjica
Belograce Belograce
Bičevac Bičevac
Bob Bob
Vata Vata – Dubrava
Dubrava
Vrtolnica Vrtolnica
Gabrica Dura – Gabrica
Dura
Gajre Gajre
Globočica Globočica
Gorance Gorance
Gornja Grlica Gornja Grlica
Dimce Dimce
Doganović Doganović
Hodža Mala
Drenovaglava Drenovaglava
Drobnjak Drobnjak
Đeneral Janković Đeneral Janković
Đurđev Dol Đurđev Dol
Eleza Eleza
Ivaja Ivaja
Kačanik Kačanik
Lanište
Kovačevac Kovačevac
Korbulić Korbulić
Kotlina Kotlina
Krivenik Krivenik
Nećavce Nećavce
Nika Nika
Nikovce Nikovce
Palivodenica Palivodenica
Pustenik Pustenik
Režance Režance
Reka Reka
Runjevo Runjevo
Semanje Semanje
Sečište Sečište
Slatina Slatina
Sopotnica Sopotnica
Stagovo Stagovo
Stari Kačanik Stari Kačanik
Straža Straža
62. Kikinda Banatska Topola Banatska Topola
Banatsko Banatsko
Veliko Selo Veliko Selo
Bašaid Bašaid
Iđoš Iđoš
Kikinda Kikinda
Mokrin Mokrin
Nakovo Nakovo
Novi Kozarci Novi Kozarci
Rusko Selo Rusko Selo
Sajan Sajan
63. Kladovo Brza Palanka Brza Palanka
Vajuga Vajuga
Velesnica Velesnica
Velika Vrbica Velika Vrbica
Velika Velika
Kamenica Kamenica
Grabovica Grabovica
Davidovac Davidovac
Kladovo Kladovo
Kladušnica Kladušnica
Korbovo Korbovo
Kostol Kostol
Kupuzište Kupuzište
Ljubičevac Ljubičevac
Mala Vrbica Mala Vrbica
Manastirica Manastirica
Milutinovac Milutinovac
Novi Sip Novi Sip
Petrovo Selo Petrovo Selo
Podvrška Podvrška
Reka Reka
Rečica Rečica
Rtkovo Rtkovo
Tekija Tekija
64. Klina Balince Balince
Berkovo Berkovo
Biča Biča
Grabac
Bobovac Bobovac
Bokšić Bokšić
Budisavci Budisavci
Veliki Đurđevik Veliki Đurđevik
Veliko Kruševo Veliko Kruševo
Vidanje Vidanje
Vlaški Drenovac Vlaški Drenovac
Volujak Volujak
Vrmnica Vrmnica
Golubovac Golubovac
Gornji Petrič Gornji Petrič
Grabanica Grabanica
Grebnik Grebnik
Deič Novo selo – Deič
Dobra Voda Dobra Voda
Dobri Dol Dobri Dol
Dolac Dolac
Dolovo Dolovo
Donji Petrič Donji Petrič
Drenovac Drenovac
Drenovčić Drenovčić
Rekovac
Leskovac
Drsnik Drsnik
Dugonjive Dugonjive
Duš Duš
Dušević Dušević
Jelovac
Resnik
Zabrđe Zabrđe
Novo selo
Zajmovo Zajmovo
Zlokućane Zlokućane
Radulovac
Iglarevo Iglarevo
Jagoda Jagoda
Jošanica Jošanica
Kijevo Kijevo
Klina Klina
Malo Kruševo
Klinavac Klinavac
Mali Đurđevik
Kpuz Kpuz
Lozica Lozica
Mlečane Mlečane
Naglavci Naglavci
Pločice Pločice
Pograđe Pograđe
Prčevo Prčevo
Renovac
Rudice Rudice
Svrhe Svrhe
Sićevo Sićevo
Skorošnik Skorošnik
Stup Stup
Cerovik Cerovik
Crni Lug Crni Lug
Čabić Čabić
Českovo Českovo
Čupevo Čupevo
Štupelj Štupelj
Krnjice
65. Knić Bajčetina Bajčetina
Balosave Balosave
Bare Bare
Bečevica Bečevica
Borač Borač
Brestovac Brestovac
Brnjica Brnjica
Bumbarevo Brdo Bumbarevo Brdo
Vrbeta Vrbeta
Vučkovica Vučkovica
Grabovac Grabovac
Grivac Grivac
Gruža Gruža
Guberevac Guberevac
Guncati Guncati
Dragušica Dragušica
Dubrava Dubrava
Žunje Žunje
Zabojnica Zabojnica
Kikojevac Kikojevac
Kneževac Kneževac
Knić Knić
Konjuša Konjuša
Kusovac Kusovac
Leskovac Leskovac
Lipnica Lipnica
Ljubić Ljubić
Ljuljaci Ljuljaci
Oplanić Oplanić
Pajsijević Pajsijević
Pretoke Pretoke
Radmilović Radmilović
Rašković Rašković
Sumorovac Sumorovac
Toponica Toponica
Čestin Čestin
66. Knjaževac Aldina Reka Aldina Reka
Aldinac Aldinac
Balanovac Balanovac
Balinac Balinac
Balta Berilovac Balta Berilovac
Banjski Orešac Banjski Orešac
Beli Potok Beli Potok
Berčinovac Berčinovac
Božinovac Božinovac
Bulinovac Bulinovac
Bučje Bučje
Balevac Balevac
Vasilj Vasilj
Vidovac Vidovac
Vina Vina
Vitkovac Vitkovac
Vlaško Polje Vlaško Polje
Vrtovac Vrtovac
Gabrovnica Gabrovnica
Glogovac Glogovac
Gornja Kamenica Gornja Kamenica
Gornja Sokolovica Gornja Sokolovica
Gornje Zuniče Gornje Zuniče
Gradište Gradište
Grezna Grezna
Debelica Debelica
Dejanovac Dejanovac
Donja Kamenica Donja Kamenica
Donja Sokolovica Donja Sokolovica
Donje Zuniče Donje Zuniče
Drvnik Drvnik
Drenovac Drenovac
Drečinovac Drečinovac
Žlne Žlne
Žukovac Žukovac
Zorunovac Zorunovac
Zubetinac Zubetinac
Inovo Inovo
Jakovac Jakovac
Jalovik Izvor Jalovik Izvor
Janja Janja
Jelašnica Jelašnica
Kaličina Kaličina
Kalna Kalna
Kandalica Kandalica
Knjaževac Knjaževac
Koželj Koželj
Krenta Krenta
Lepena Lepena
Lokva Lokva
Manjinac Manjinac
Miljkovac Miljkovac
Minićevo Minićevo
Mučibaba Mučibaba
Novo Korito Novo Korito
Ošljane Ošljane
Papratna Papratna
Orešac
Petruša Petruša
Podvis Podvis
Ponor Ponor
Potrkanje Potrkanje
Pričevac Pričevac
Ravna Ravna
Ravno Bučje Ravno Bučje
Radičevac Radičevac
Rgošte Rgošte
Repušnica Repušnica
Svrljiška Topla Svrljiška Topla
Skrobnica Skrobnica
Slatina Slatina
Stanjinac Stanjinac
Staro Korito Staro Korito
Stogazovac Stogazovac
Tatrasnica Tatrasnica
Trgovište Trgovište
Trnovac Trnovac
Ćuštica Ćuštica
Crvenje Crvenje
Crni Vrh Crni Vrh
Šarbanovac Šarbanovac
Šesti Gabar Šesti Gabar
Štipina Štipina
Štitarac Štitarac
Štrbac Štrbac
Šuman Topla Šuman Topla
67. Kovačica Debeljača Debeljača
Idvor Idvor
Kovačica Kovačica
Padina Padina
Putnikovo
Samoš Samoš
Uzdin Uzdin
Crepaja Crepaja
68. Kovin Bavanište Bavanište I
Gaj Gaj I
Deliblato Deliblato
Dubovac Dubovac
Šumarak
Kovin Kovin
Malo Bavanište Gaj
Deliblatski pesak
Mramorak Mramorak
Pločica Pločica
Bavanište II
Skorenovac Skorenovac
69. Kosjerić Bjeloperica Bjeloperica
Brajkovići Brajkovići
Varda Godečevo II
Makovište II
Galovići Galovići
Godečevo Godečevo I
Godljevo Godljevo
Gornja Pološnica Pološnica I
Donja Pološnica Pološnica II
Drenovci Drenovci
Dubnica Dubnica
Kosjerić (varoš) Kosjerić (varoš)
Kosjerić (selo) Kosjerić (selo)
Makovište Makovište I
Mionica Mionica
Mrčići Mrčići
Mušići Mušići
Paramun Paramun
Radanovci Radanovci
Rosići Rosići
Ruda Bukva Ruda Bukva
Seča Reka Seča Reka
Skakavci Skakavci
Stojići Stojići
Subjel Subjel
Tubići Tubići
Cikote Cikote
Ševrljuge Ševrljuge
70. Kosovo Polje Ariljača Ariljača
Batuse Batuse
Velika Slatina Velika Slatina
Veliki Veliki
Belaćevac Belaćevac
Vragolija Vragolija
Gornje Dobrevo Gornje Dobrevo
Dobri Dub Dobri Dub
Donje Dobrevo Donje Dobrevo
Donji Grabovac Donji Grabovac
Ence Ence
Kosovo Polje Kosovo Polje
Bresje
Nakarade
Kuzmin Kuzmin
Mala Slatina Mala Slatina
Mali Belaćevac Mali Belaćevac
Pomazatin Pomazatin
Ugljare Ugljare
71. Kosovska Kamenica Ajnovce Ajnovce
Berivojce Berivojce
Blato Blato
Boževce Boževce
Boljevce Boljevce
Bosce Bosce
Bratilovce Bratilovce
Busovata Busovata
Bušince Bušince
Vaganeš Vaganeš
Veliko Ropotovo Veliko Ropotovo
Gornja Veljeglava Gornja Veljeglava
Donja Veljeglava Donja Veljeglava
Vrućevce Vrućevce
Glogovce Glogovce
Gmince Gmince
Gogolovce Gogolovce
Gornja Šipašnica Gornja Šipašnica
Gornje Karačevo Gornje Karačevo
Gornje Korminjane Gornje Korminjane
Građenik Građenik
Grizime Grizime
Daždince Daždince
Dajkovce Dajkovce
Desivojce Desivojce
Domorovce Domorovce
Donja Šipašnica Donja Šipašnica
Donje Karačevo Donje Karačevo
Donje Korminjane Donje Korminjane
Drenovce Drenovce
Đuriševce Đuriševce
Žuja Žuja
Zajčevce Zajčevce
Kololeč Kololeč
Koprivnica Koprivnica
Koretin Koretin
Kosovska Kamenica Kosovska Kamenica
Kostadince Kostadince
Krajnidel Krajnidel
Kremenata Kremenata I
Kremenata II
Kriljevo Kriljevo
Lisacka Lisacka
Ljajčić Ljajčić
Lještar Lještar
Malo Ropotovo Malo Ropotovo
Marovce Marovce
Mešina Mešina
Miganovce Miganovce
Močare Močare
Mučivrce Mučivrce
Novo Selo Novo Selo
Ogošte Ogošte
Odanovce Odanovce
Odevce Odevce
Oraovica Oraovica
Pančelo Pančelo
Petrovce Petrovce
Polička Polička
Rajanovce Rajanovce
Ranilug Ranilug
Robovac Robovac
Rogačica Rogačica
Svirce Svirce
Sedlare Sedlare
Strezovce Strezovce
Strelica Strelica
Tirince Tirince
Tomance Tomance
Toponica Toponica
Trstena Trstena
Tuđevce Tuđevce
Firićeja Firićeja
Carevce Carevce
Čarakovce Čarakovce
Šajić Šajić
72. Kosovska Mitrovica Bajgora Bajgora
Bare Bare
Bataire Bataire
Brabonjić Brabonjić
Vaganica Vaganica
Veliki Kičić Veliki Kičić
Vidomirić Vidomirić
Vidušić Vidušić
Vlahinje Vlahinje
Vrbnica Vrbnica
Pirče
Gornje Žabare Gornje Žabare
Gornje Rašane Rašane
Donje Rašane
Gornji Suvi Do Suvi Do
Donji Suvi Do
Dedinje Dedinje
Donje Vinarce Donje Vinarce
Gušavac
Donje Žabare Donje Žabare
Zabrđe Zabrđe
Zijača Zijača
Kačandol Kačandol
Kovačica Kovačica
Kopriva Kopriva
Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica
Košutovo Košutovo
Gornje Vinarce
Kutlovac Kutlovac
Reka
Ljušta Ljušta
Mađera Mađera
Mažić Mažić
Meljenica Meljenica
Ovčare Ovčare
Orahovo Orahovo
Lisica
Prvi Tunel Prvi Tunel
Ržana Ržana
Svinjare Svinjare
Seljance Seljance
Stari trg (rud.nas.) Stari trg
Stari trg (selo)
Strana Strana
Trstena Trstena
Šipolje Šipolje
Šupkovac Šupkovac
Zasela
Malo Kičiće
73. Koceljeva Batalage Batalage
Brdarica Brdarica
Bresnica Bresnica
Galović Galović
Goločelo Goločelo
Gradojević Gradojević
Donje Crniljevo Donje Crniljevo
Draginje Draginje
Družetić Družetić
Zukve Zukve
Kamenica Kamenica
Koceljeva Koceljeva
Koceljeva varoš
Ljutice Ljutice
Mali Bošnjak Mali Bošnjak
Svileuva Svileuva
Subotica Subotica
Đukovine Đukovine
74. Krupanj Banjevac Banjevac
Bela Crkva Bela Crkva
Bogoštica Bogoštica
Brezovice Brezovice
Brštica Brštica
Lipenović II
Vrbić Vrbić
Dvorska Dvorska
Zavlaka Zavlaka
Kostajnik Kostajnik
Krasava Krasava
Kržava Kržava
Krupanj Krupanj
Likodra Likodra
Lipenović Lipenović I
Mojković Mojković
Planina Planina
Ravnaja Ravnaja
Stave Stave
Tolisavac Tolisavac
Tomanj Tomanj
Cvetulja Cvetulja
Cerova Cerova
Šljivova Šljivova
75. Kula Kruščić Kruščić
Kula Kula
Lipar Lipar
Nova Crvenka
Ruski Krstur Ruski Krstur
Sivac Sivac
Crvenka Crvenka
76. Kuršumlija Babica Babica
Barlovo Barlovo
Baćoglava Baćoglavac
Belo Polje Belo Polje
Bogujevac Bogujevac
Vasiljevac Vasiljevac
Veliko Pupavce Veliko Pupavce
Visoka Visoka
Vlahinja Vlahinja
Vrelo Vrelo
Vrševac Vrševac
Vukojevac Vukojevac
Gornja Mikuljana Gornja Mikuljana
Gornje Točane Gornje Točane
Grbovnica Grbovnica
Dabinovac Dabinovac
Dankoviće Dankoviće
Degrmen Degrmen
Dedinac Dedinac
Dešiška Dešiška
Dobri Do Dobri Do
Donja Mikuljana Donja Mikuljana
Donje Točane Donje Točane
Dubrava Dubrava
Đake Đake
Žalica Žalica
Žegrova Žegrova
Žuč Žuč
Zagrađe Zagrađe
Zebica Zebica
Ivan Kula Ivan Kula
Igrište Igrište
Kastrat Kastrat
Konjuva Konjuva
Kosmača Kosmača
Krtok Krtok
Krčmare Krčmare
Kupinovo Kupinovo
Kuršumlija Kuršumlija
Kuršumlijska Banja Kuršumlijska Banja
Kutlovo Kutlovo
Lukovo Lukovo
Ljutova Ljutovo
Ljuša Ljuša
Magovo Magovo
Mala Kosanica Mala Kosanica
Maričiće Maričiće
Markoviće Markoviće
Matarova Matarova
Mačja Stena Mačja Stena
Mačkovac Mačkovac
Merdare Merdare
Merćez Merćez
Mehane Mehane
Mirnica Mirnica
Mrče Mrče
Nevada Nevada
Novo Selo Novo Selo
Orlovac Orlovac
Parada Parada
Parduse
Pačarađa Pačarađa
Pevaštica Pevaštica
Pepeljevac Pepeljevac
Perunika Perunika
Pljakovo Pljakovo
Prevetica Prevetica
Prekorađe Prekorađe
Prolom Prolom
Ravni Šort Ravni Šort
Rastelica Rastelica
Rača Rača
Rudare Rudare
Sagonjevo Sagonjevo
Samokovo Samokovo
Svinjište Svinjište
Sekirača Sekirača
Selište Selište
Selova Selova
Seoce Seoce
Kalimance
Spance Spance
Tačevac Tačevac
Tijovac Tijovac
Tmava Tmava
Trebinje Trebinje
Trećak Trećak
Trmka Trmka
Trn Trn
Trpeza Trpeza
Šatra Šatra
Štava Štava
Željova
Trešnjica
Mijačić
77. Kučevo Blagojev Kamen Blagojev Kamen
Bukovska Bukovska
Velika Bresnica Velika Bresnica
Voluja Voluja
Brodica
Vuković Vuković
Duboka Duboka
Zelenik Zelenik
Kaona Kaona
Kučajna Kučajna
Kučevo Kučevo I
Kučevo II
Kučevo III
Lješnica Lješnica
Mala Bresnica Mala Bresnica
Mišljenovac Mišljenovac
Mustapić Mustapić
Neresnica Neresnica
Gložane
Popovac
Rabrovo Rabrovo
Ravnište Ravnište
Radenka Radenka
Rakova Bara Rakova Bara
Sena Sena
Srpce Srpce
Turija Turija
Ceremošnja Ceremošnja
Cerovica Cerovica
Ševica Ševica
78. Lajkovac Bajevac Bajevac
Bogovađa Bogovađa
Vračević Vračević
Donji Lajkovac Donji Lajkovac
Jabučje Jabučje
Lajkovac (varoš) Lajkovac (varoš)
Lajkovac (selo) Lajkovac (selo)
Mali Borak Mali Borak
Markova Crkva Markova Crkva
Nepričava Nepričava
Pepeljevac Pepeljevac
Pridvorica Pridvorica
Ratkovac Ratkovac
Rubribreza Rubribreza
Skobalj Skobalj
Slovac Slovac
Stepanje Stepanje
Strmovo Strmovo
Ćelije Ćelije
79. Lapovo Lapovo (varošica) Lapovo
Lapovo (selo)
80. Lebane Bačevina Bačevina
Bošnjace Bošnjace
Buvce Buvce
Veliko Veliko
Vojlovce Vojlovce
Geglja Geglja
Goli Rid Goli Rid
Gornje Gornje
Vranovce Vranovce
Grgurovce Grgurovce
Donje Vranovce Donje Vranovce
Drvodelj Drvodelj
Ždeglovo Ždeglovo
Klajić Klajić
Konjino Konjino
Krivača Krivača
Lalinovac Lalinovac
Lebane Lebane
Lipovica Lipovica
Lugare Lugare
Malo Vojlovce Malo Vojlovce
Nova Topola Nova Topola
Novo Selo Novo Selo
Pertata Pertate
Petrovac Petrovac
Popovce Popovce
Poroštica Poroštica
Prekopčelica Prekopčelica
Radevce Radevce
Radinovac Radinovac
Rafuna Rafuna
Svinjarica Svinjarica
Sekicol Sekicol
Slišane Slišane
Togočevce Togočevce
Đenovac Đenovac
Cekavica Cekavica
Šarce Šarce
Šilovo Šilovo
Štulac Štulac
Šumane Šumane
Naziv i sedište Naseljeno mesto Katastarska opština
1 2 3
81. Leposavić Bare Bare
Belo Brdo Belo Brdo
Planinica
Beluće Beluće
Berberište Berberište
Bistrica Bistrica
Jarinje
Borova Borova
Borčane Borčane
Brzance
Rucmance
Vračevo Vračevo
Vuča Vuča
Gornji Krnjin Gornji Krnjin
Graničane Graničane
Zavrata
Lazine
Grkaje Grkaje
Guvnište Guvnište
Dobrava Dobrava
Donje Isevo Donje Isevo
Donji Krnjin Donji Krnjin
Dren Dren
Vitanoviće
Mekiniće
Mioliće
Zemanica Zemanica
Ibarsko Postenje Ibarsko Postenje
Jelakce Jelakce
Kajkovo Kajkovo
Kamenica Kamenica
Kijevčiće Kijevčiće
Zabrđe
Koporiće Koporiće
Košutovo Košutovo
Kutnje Kutnje
Desetak
Kruševo
Leposavić Leposavić
Tvrđan
Trikose
Ulije
Lešak Lešak
Lozno Lozno
Majdevo Majdevo
Zrnosek
Kostin Potok
Košutica
Kruščica
Rodelj
Miokoviće Miokoviće
Mošnica Mošnica
Ostraće Ostraće
Plakaonica Plakaonica
Gnježdane
Duboka
Popovce Popovce
Jošanica
Potkomlje Potkomlje
Gulije
Pridvorica Pridvorica
Rvatska Rvatska
Seoce Seoce
Slatina Slatina
Sočanica Sočanica
Trebiće Trebiće
Ćirkoviće Ćirkoviće
Ceranja Ceranja
Crveni Crveni
Crnatovo Crnatovo
Šaljska Šaljska
Bistrica Bistrica
82. Lipljan Androvac Androvac
Bandulić Bandulić
Banjica Banjica
Bujance Bujance
Bukovica Bukovica
Varigovce Varigovce
Brus Brus
Velika Dobranja Velika Dobranja
Veliki Alaš Veliki Alaš
Veliko Ribare Veliko Ribare
Vogačica Vogačica
Vrelo Vrelo
Vrševce Vrševce
Glogovce Glogovce
Goleško Vrelo Goleško Vrelo
Gornja Gornja
Gušterica Gušterica
Gornje Gadimlje Gornje Gadimlje
Guvno Selo Guvno Selo
Divljaka Divljaka
Dobrotin Dobrotin
Donja Gušterica Donja Gušterica
Donje Gadimlje Donje Gadimlje
Zlokućane Zlokućane
Janjevo Janjevo
Klečka Klečka
Konjsko Konjsko
Konjuh Konjuh
Krajište Krajište
Krajmirovce Krajmirovce
Laletić Laletić
Lepina Lepina
Livađe Livađe
Lipljan Lipljan
Lipovica Lipovica
Lug Lug
Lugadžija Lugadžija
Magura Magura
Mala Dobranja Mala Dobranja
Mali Alaš Mali Alaš
Malo Gracko Malo Gracko
Malo Ribare Malo Ribare
Marevce Marevce
Glavica
Čelopek
Medvece Medvece
Mirena Mirena
Muhadžer Babuš Muhadžer Babuš
Novo Rujce Novo Rujce
Oklap Oklap
Trbovce
Okosnica Okosnica
Plitković Plitković
Poturovce Poturovce
Rabovce Rabovce
Radevo Radevo
Rusinovce Rusinovce
Sedlare Sedlare
Skulanevo Skulanevo
Glanica
Slovinje Slovinje
Smoluša Smoluša
Staro Gracko Staro Gracko
Staro Rujce Staro Rujce
Suvi Do Suvi Do
Teća Teća
Topličane Topličane
Torina Torina
Crni Breg Crni Breg
Čučuljaga Čučuljaga
Šišarka Šišarka
83. Lučani Beli Kamen Beli Kamen
Viča Viča
Vlasteljice Vlasteljice
Vučkovica Vučkovica
Goračići Goračići
Gornja Kravarica Gornja Kravarica
Gornji Dubac Gornji Dubac
Grab Grab
Guberevci Guberevci
Guča (varošica) Guča
Guča (selo)
Dljin Dljin
Donja Kravarica Donja Kravarica
Donji Dubac Donji Dubac
Dučalovići Dučalovići
Đerađ Đerađ
Živica Živica
Zeoke Zeoke
Kaona Kaona
Kotraža Kotraža
Krivača Krivača
Krstac Krstac
Lis Lis
Lisice Lisice
Lučani (varošica) Lučani
Lučani (selo)
Markovica Markovica
Milatovići Milatovići
Negrišori Negrišori
Puhovo Puhovo
Pšanik Pšanik
Rogača Rogača
Rtari Rtari
Rti Rti
Tijanje Tijanje
Turica Turica
84. Ljig Ba Ba
Babajić Babajić
Belanovica Belanovica
Bošnjanović Bošnjanović
Brančić Brančić
Veliševac Veliševac
Gukoš Gukoš
Dići Dići
Donji Banjani Donji Banjani
Živkovci Živkovci
Ivanovci Ivanovci
Jajčić Jajčić
Kadina Luka Kadina Luka
Kalanjevci Kalanjevci
Kozelj Kozelj
Lalinci Lalinci
Latković Latković
Liplje Liplje
Ljig Ljig
Moravci Moravci
Paležnica Paležnica
Poljanice Poljanice
Slavkovica Slavkovica
Cvetanovac Cvetanovac
Milavac
Štavica Štavica
Šutci Šutci
85. Ljubovija Berlovine Berlovine
Vrhpolje Gornja Bukovica
Caparić Caparić
Gornja Ljuboviđa Gornja Ljuboviđa
Gornja Oraovica Gornja Oraovica
Orlovička Planina
Gornja Trešnjica Donje Košlje I
Donje Košlje II
Gornje Košlje Gornje Košlje
Gračanica Gračanica
Grčić Grčić
Duboko Grčić
Donja Ljuboviđa Donja Ljuboviđa
Donja Oraovica Donja Oraovica
Podnemić
Drlače Drlače
Leović Leović
Lonjin Lonjin
Ljubovija Ljubovija
Postenje Postenje
Rujevac Rujevac
Savković Savković
Selenac Selenac
Sokolac Sokolac
Tornik Tornik
Uzovnica Uzovnica
Crnča Crnča
Čitluk Čitluk
86. Majdanpek Boljetin Boljetin
Vlaole Vlaole
Golubinje Golubinje
Debeli Lug Debeli Lug
Donji Milanovac Donji Milanovac
Jasikovo Jasikovo
Klokočevac Klokočevac
Leskovo Leskovo
Majdanpek Majdanpek
Miroč Miroč
Mosna Mosna
Rudna Glava Rudna Glava
Topolnica Topolnica
Crnajka Crnajka
87. Mali Zvornik Brasina Brasina
Budišić Budišić
Velika Reka Velika Reka
Voljevci
Donja Borina Donja Borina
Donja Trešnjica Donja Trešnjica
Mali Zvornik Mali Zvornik
Radalj Radalj
Sakar Sakar
Culine Culine
Čitluk Čitluk
Amajić
88. Mali Iđoš Lovćenac Lovćenac
Mali Iđoš Mali Iđoš
Feketić Feketić
89. Malo Crniće Aljudovo Aljudovo
Batuša Batuša
Boževac Boževac
Veliko Selo Veliko Selo
Veliko Crniće Veliko Crniće
Vrbnica Vrbnica
Zabrega Zabrega
Kalište Kalište
Kobilje Kobilje
Kravlji Do Kravlji Do
Kula Kula
Malo Gradište Malo Gradište
Malo Crniće Malo Crniće
Salakovac Salakovac
Smoljinac Smoljinac
Toponica Toponica
Crljenac Crljenac
Šapine Šapine
Šljivovac Šljivovac
90. Medveđa Bogunovac Bogunovac
Borovac Borovac
Velika Braina Velika Braina
Vrapce Vrapce
Gazdare Gazdare
Gornja Lapaštica Gornja Lapaštica
Gornji Bučumet Bučumet
Gornji Gajtan Gajtan
Grbavce Grbavce
Gubavce Gubavce
Gurgutovo Gurgutovo
Donja Lapaštica Donja Lapaštica
Donji Bučumet Donji Bučumet
Donji Gajtan
Drence Drence
Đulekare Đulekare
Kapit Kapit
Lece Lece
Mala Braina Mala Braina
Marovac Marovac
Maćedonce Maćedonce
Medveđa Medveđa
Medevce Medevce
Mrkonje Mrkonje
Negosavlje Negosavlje
Petrilje Petrilje
Poroštica Poroštica
Pusto Šilovo Pusto Šilovo
Ravna Banja Ravna Banja
Retkocer Retkocer
Varadin (Retkocersko)
Maćedonce
Rujkovac Rujkovac
Svirce Svirce
Sijarina Sijarina
Sijarinska Banja Sijarinska Banja
Sponce Sponce
Srednji Bučumet
Stara Banja Stara Banja
Stubla Stubla
Tulare Tulare
Tupale Tupale
Crni Vrh Crni Vrh
Čokotin Čokotin
91. Merošina Azbresnica Azbresnica
Aleksandrovo Aleksandrovo
Mramorsko Brdo
Arbanasce Arbanasce
Balajnac Balajnac
Baličevac Baličevac
Batušinac Batušinac
Biljeg Biljeg
Brest Brest
Bučić Bučić
Gornja Rasovača Gornja Rasovača
Gradište Gradište
Devča Devča
Čubura
Dešilovo Dešilovo
Donja Rasovača Donja Rasovača
Dudulajce Dudulajce
Jovanovac
Jug Bogdanovac Jug Bogdanovac
Kostadinovac Kostadinovac
Krajkovac Krajkovac
Kovanluk
Padina
Lepaja Lepaja
Merošina Merošina
Oblačina Oblačina
Rožina Rožina
92. Mionica Berkovac Berkovac
Brežđe Brežđe
Bukovac Bukovac
Virovac Virovac
Vrtiglav Vrtiglav
Golubac Golubac
Gornji Lajkovac Gornji Lajkovac
Gornji Mušić Gornji Mušić
Velika Marišta
Gunjica Gunjica
Donji Mušić Donji Mušić
Dučić Dučić
Đurđevac Đurđevac
Klašnić Klašnić
Ključ Ključ
Komanice Komanice
Krčmar Krčmar
Maljević Maljević
Mionica (varošica) Mionica (varošica)
Mionica (selo) Mionica (selo)
Mratišić Mratišić
Nanomir Nanomir
Osečenica Osečenica
Paštrić Paštrić
Planinica Planinica
Popadić Popadić
Radobić Radobić
Rajković Rajković
Rakari Rakari
Robaje Robaje
Sanković Sanković
Struganik Struganik
Tabanović Tabanović
Todorin Do Todorin Do
Tolić Tolić
Šušeoka Šušeoka
93. Negotin Aleksandrovac Aleksandrovac
Braćevac Braćevac
Brestovac Brestovac
Bukovče Bukovče
Veljkovo Veljkovo
Vidrovac Vidrovac
Vratna Vratna
Dupljane Dupljane
Dušanovac Dušanovac
Jabukovac Jabukovac
Jasenica Jasenica
Karbulovo Karbulovo
Kobišnica Kobišnica
Kovilovo Kovilovo
Mala Kamenica Mala Kamenica
Malajnica Malajnica
Miloševo Miloševo
Mihajlovac Mihajlovac
Mokranje Mokranje
Negotin Negotin
Plavna Plavna
Popovica Popovica
Prahovo Prahovo
Radujevac Radujevac
Rajac Rajac
Rečka Rečka
Rogljevo Rogljevo
Samarinovac Samarinovac
Sikole Sikole I
Sikole II
Slatina Slatina
Smedovac Smedovac
Srbovo Srbovo
Tamnič Tamnič
Trnjane Trnjane
Urovica Urovica
Crnomasnica Crnomasnica
Čubra Čubra
Šarkamen Šarkamen
Štubik Štubik I
Štubik II
Glogovica II
94. Nova Varoš Akmačići Akmačići
Amzići Amzići
Bistrica Bistrica
Božetići Božetići
Brdo Brdo
Bukovik Bukovik
Burađa Burađa
Vilovi Vilovi
Vraneša Vraneša
Gornja Bela Reka Bela Reka
Donja Bela Reka
Gornje Trudovo Gornje Trudovo
Debelja Debelja
Draglica Draglica
Draževići Draževići
Drmanovići Drmanovići
Jasenovo Jasenovo
Komarani Komarani
Kućani Kućani
Ljepojevići Ljepojevići
Miševići Miševići
Negbina Negbina
Nova Varoš Nova Varoš
Ojkovica Ojkovica
Radijevići Radijevići
Radoinja Radoinja
Rutoši Rutoši
Seništa Seništa
Tisovica Tisovica
Trulovo Trulovo
Čelice Čelice
Štitkovo Štitkovo
Tikva
95. Nova Crnja Aleksandrovo Aleksandrovo
Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa
Nova Crnja Molin
Nova Crnja
Radojevo Radojevo
Srpska Crnja Srpska Crnja
Toba Toba
96. Novi Bečej Bočar Bočar
Kumane Kumane
Novi Bečej Novi Bečej
Novo Miloševo Novo Miloševo
97. Novi Kneževac Banatsko Banatsko
Aranđelovo Aranđelovo
Đala Đala
Majdan Majdan
Rabe
Novi Kneževac Novi Kneževac
Filić
Obilićevo
Podlokanj Aranđelovo
Seget
Srpski Krstur Srpski Krstur
98. Novo Brdo Bostane Bostane
Zebince Zebince
Izvor Izvor
Jasenovik Jasenovik
Klobukar Klobukar
Labljane Labljane
Manišince Manišince
Novo Brdo Novo Brdo
Prekovce Prekovce
Trnićevce Trnićevce
99. Obilić Ade Ade
Babin Most Babin Most
Bakšija Bakšija
Breznica Breznica
Gornji Grabovac Gornji Grabovac
Kruševac Kruševac
Lazarevo Lazarevo
Leskovčić Leskovčić
Mazgit Mazgit
Miloševo Miloševo
Obilić Obilić
Plemetina Plemetina
Raskovo Raskovo
Sibovac Sibovac
Hamidija Hamidija
Crkvena Vodica Crkvena Vodica
Rudnik Kosovo
Šipitula Šipitula
100. Opovo Baranda Baranda
Opovo Opovo
Sakule Sakule
Sefkerin Sefkerin
101. Orahovac Bela Crkva Bela Crkva
Bratotin Bratotin
Brestovac Brestovac
Brnjača Brnjača
Bublje Bublje
Čupevo
Velika Kruša Velika Kruša
Velika Hoča Velika Hoča
Vranjak Vranjak
Gedža Gedža
Gorić Gorić
Gornje Potočane Gornje Potočane
Danjane Danjane
Dobri Dol Dobri Dol
Saroš
Domanek Domanek
Donje Potočane Donje Potočane
Dragobilje Dragobilje
Drenovac Drenovac
Zatrić Zatrić
Zočište Zočište
Zrze Zrze
Jančište Jančište
Jović Jović
Koznik Koznik
Kramovik Kramovik
Labučevo Labučevo
Ljubižda Ljubižda
Mađare Mađare
Mala Hoča Mala Hoča
Mališevo Mališevo
Milanović Milanović
Miruša Miruša
Moralija Moralija
Mrasor Mrasor
Našpale Našpale
Nogavac Nogavac
Opteruša Opteruša
Orahovac Orahovac
Ostrozub Ostrozub
Pagaruša Pagaruša
Petković Petković
Poluža Poluža
Ponorac Ponorac
Goračevo
Pusto Selo Pusto Selo
Radoste Radoste
Ratkovac Ratkovac
Retimlje Retimlje
Sanovac Sanovac
Sopnić Sopnić
Turjak Turjak
Celina Celina
Crnovrana Crnovrana
Čiflak Čiflak
102. Osečina Bastav Bastav
Belotić Belotić
Bratačić Bratačić
Gornje Crniljevo Gornje Crniljevo
Gunjaci Gunjaci
Dragijevica Dragijevica
Dragodol Dragodol
Komirić Komirić
Konjuša Konjuša
Lopatanj Lopatanj
Osečina (varošica) Osečina
Osečina (selo)
Ostružanj Ostružanj
Pecka Pecka
Plužac Plužac
Sirdija Sirdija
Tuđin Tuđin
Carina Carina
Konjic
Skadar
103. Odžaci Bački Brestovac Bački Brestovac
Bački Gračac Bački Gračac
Bogojevo Bogojevo
Deronje Deronje
Karavukovo Karavukovo
Lalić Lalić
Odžaci Odžaci
Ratkovo Ratkovo
Srpski Miletić Srpski Miletić
104. Paraćin Bošnjane Bošnjane
Buljane Buljane
Busilovac Busilovac
Glavica Glavica
Golubovac Golubovac
Gornja Mutnica Gornja Mutnica
Gornje Vidovo Gornje Vidovo I
Gornje Vidovo II
Davidovac Davidovac
Donja Mutnica Donja Mutnica
Donje Vidovo Donje Vidovo
Drenovac Drenovac
Zabrega Zabrega
Izvor Izvor
Klačevica Klačevica
Krežbinac Krežbinac
Lebina Lebina
Lešje Lešje
Mirilovac Mirilovac
Paraćin Paraćin
Paraćin grad
Plana Plana
Popovac Popovac
Potočac Potočac
Ratare Ratare
Raševica Raševica
Svojnovo Svojnovo
Sikirica Sikirica
Sinji Vir Sinji Vir
Sisevac Sisevac
Striža Striža
Stubica Stubica
Tekija Tekija
Trešnjevica Trešnjevica
Čepure Čepure
Šavac Šavac
Šaludovac Šaludovac
105. Petrovac na Mlavi Bistrica Bistrica
Bošnjak Bošnjak
Burovac Burovac
Busur Busur
Vezičevo Vezičevo
Veliki Popovac Veliki Popovac
Veliko Laole Veliko Laole
Vitovnica Vitovnica
Vošanovac Vošanovac
Dobrnje Dobrnje
Dubočka Dubočka
Ždrelo Ždrelo
Zabrđe Zabrđe
Kamenovo Kamenovo
Kladurovo Kladurovo
Knežica Knežica
Krvije Krvije
Leskovac Leskovac
Lopušnik Lopušnik
Malo Laole Malo Laole
Manastirica Manastirica
Melnica Melnica
Oreškovica Oreškovica
Orljevo Orljevo
Pankovo Pankovo
Petrovac na Mlavi Petrovac na Mlavi
Ranovac Ranovac
Rašanac Rašanac
Stamnica Stamnica
Starčevo Starčevo
Tabanovac Tabanovac
Trnovče Trnovče
Ćovdin Ćovdin
Šetonje Šetonje
106. Peć Alagina Reka Alagina Reka
Babiće Babiće
Barane Barane
Belo Polje Belo Polje
Blagaje Blagaje
Boge Boge
Brežanik Brežanik
Brestovik Brestovik
Brolić Brolić
Bučane Bučane
Velika Velika
Jablanica Jablanica
Veliki Štupelj Veliki Štupelj
Vitomirica Vitomirica
Vragovac Vragovac
Vranovac Vranovac
Glavičica Glavičica
Glođane Glođane
Nepolje
Goraždevac Goraždevac
Grabovac Grabovac
Dobri Do Dobri Do
Drelje Drelje
Dubovo Dubovo
Duganjive Duganjive
Zagrmlje Zagrmlje
Zahać Zahać
Zlopek Zlopek
Jablanica Jablanica
Jošanica Jošanica
Klinčina Klinčina
Kosurić Kosurić
Lugadžija
Kotradić Kotradić
Košutane Košutane
Krstovac Krstovac
Kruševac Kruševac
Dubočak
Kućište Kućište
Labljane Labljane
Lipa Lipa
Lođa Lođa
Ložane Ložane
Lješane Lješane
Ljubenić Ljubenić
Ljutoglava Ljutoglava
Mala Jablanica Mala Jablanica
Mali Štupelj Mali Štupelj
Laz Belopać
Maljeviće Maljeviće
Nabrđe Nabrđe
Naklo Naklo
Čungur
Novo Selo Novo Selo
Ozrim Ozrim
Pepiće Pepiće
Peć Peć
Pištane Pištane
Plavljane Plavljane
Počešće Počešće
Milovanac
Radavac Radavac
Raušić Raušić
Novi Raušić
Rašić Rašić
Romune Romune
Rosulje Rosulje
Ruhot Ruhot
Osoje
Svrke Svrke
Siga Siga
Trebović Trebović
Pašino Selo
Trstenik Trstenik
Turjak Turjak
Ćuška Ćuška
Hadžovići Hadžovići
Crni Vrh Crni Vrh
Ljevoša
Čelopek Čelopek
Škrelje Škrelje
107. Pećinci Ašanja Ašanja
Brestač Brestač
Deč Deč
Donji Tovarnik Donji Tovarnik
Karlovčić Karlovčić
Kupinovo Kupinovo I
Kupinovo II
Obrež Obrež
Ogar Ogar
Pećinci Pećinci
Popinci Popinci
Prhovo Prhovo
Sibač Sibač
Sremski Sremski
Mihaljevci Mihaljevci
Subotište Subotište
Šimanovci Šimanovci
108. Pirot Bazovik Bazovik
Barje Čiflik Barje Čiflik
Basara Basara
Bela Bela
Berilovac Berilovac
Berovica Berovica
Blato Blato
Brlog Brlog
Velika Lukanja Velika Lukanja
Veliki Veliki
Jovanovac Jovanovac
Veliki Suvodol Veliki Suvodol
Veliko Selo Veliko Selo
Visočka Ržana Visoka Ržana
Vlasi Vlasi
Novi Zavoj
Vojnegovac Vojnegovac
Vranište Vranište
Gnjilan Gnjilan
Gornja Držina Gornja Držina
Gostuša Gostuša
Gradašnica Gradašnica
Gradište Gradište
Dobri Do Dobri Do
Dojkinci Dojkinci
Držina Držina
Zaskovci Zaskovci
Izvor Izvor
Jalbotina Jalbotina
Jelovica Jelovica
Kamik Kamik
Koprivštica Koprivštica
Kostur Kostur
Krupac Krupac
Kumanovo Kumanovo
Mala Lukanja Mala Lukanja
Mali Jovanovac Mali Jovanovac
Mali Suvodol Mali Suvodol
Milojkovac Milojkovac
Mirkovci Mirkovci
Nišor Nišor
Obrenovac Obrenovac
Oreovica Oreovica
Orlja Orlja
Osmakova Osmakova
Pakleštica Pakleštica
Pasjač Pasjač
Petrovac Petrovac
Pirot Pirot (grad)
Pirot (van varoši)
Zavoj
Planinica Planinica
Pokrevenik Pokrevenik
Poljska Ržana Poljska Ržana
Ponor Ponor
Prisjan Prisjan
Ragodeš Ragodeš
Rasnica Rasnica
Rosomač Rosomač
Rsovci Rsovci
Rudinje Rudinje
Sinja Glava Sinja Glava
Slavinja Slavinja
Sopot Sopot
Srećkovac Srećkovac
Staničenje Staničenje
Sukovo Sukovo
Temska Temska
Topli Do Topli Do
Trnjana Trnjana
Cerev Del Cerev Del
Cerova Cerova
Crvenčevo Crvenčevo
Crnoklište Crnoklište
Činiglavci Činiglavci
Šugrin Šugrin
109. Plandište Banatski Banatski
Sokolac Sokolac
Barice Barice
Velika Greda Velika Greda
Veliki Gaj Veliki Gaj
Dužine Dužine
Jermenovci Jermenovci
Kupinik Kupinik
Margita Margita
Laudovac
Markovićevo Markovićevo
Miletićevo Miletićevo
Plandište Plandište
Stari Lec Stari Lec
Hajdučica Hajdučica
110. Podujevo Alabak Alabak
Bajčina Bajčina
Balovac Balovac
Baraina Baraina
Batlava Batlava
Belo Polje Belo Polje
Blato Blato
Bradaš Bradaš
Braina Braina
Brevnik Brevnik
Brece Brece
Burince Burince
Velika Reka Velika Reka
Glavnik Glavnik
Godišnjak Godišnjak
Gornja Dubnica Gornja Dubnica
Gornja Lapaštica Gornja Lapaštica
Gornja Pakaštica Gornja Pakaštica
Gornje Ljupče Gornje Ljupče
Gornji Sibovac Gornji Sibovac
Grdovac Grdovac
Dvorište Dvorište
Dobri Do Dobri Do
Dobrotin Dobrotin
Donja Dubnica Donja Dubnica
Donja Donja
Lapaštica Lapaštica
Donja Donja
Pakaštica Pakaštica
Donje Ljupče Donje Ljupče
Donji Sibovac Donji Sibovac
Duz Duz
Dumoš Dumoš
Žitinje Žitinje
Zakut Zakut
Kaljatica Kaljatica
Kačibeg Kačibeg
Kisela Banja Kisela Banja
Konjuševac Konjuševac
Krpimej Krpimej
Kruševica Kruševica
Ladovac Ladovac
Lauša Lauša
Letance Letance
Livadica Livadica
Lug Lug
Lužane Lužane
Mazap Mazap
Majance Majance
Medregovac Medregovac
Merdare Merdare
Metohija Metohija
Mirovac Mirovac
Murgula Murgula
Obrandža Obrandža
Orlane Orlane
Palatna Palatna
Penduha Penduha
Perane Perane
Podujevo Podujevo
Popovo Popovo
Potok Potok
Prepolac Prepolac
Radujevac Radujevac
Rakinica Rakinica
Revuće Revuće
Repa Repa
Rečica Rečica
Svetlje Svetlje
Siljevica Siljevica
Slatina Slatina
Surdula Surdula
Surkiš Surkiš
Trnava Trnava
Trnavica Trnavica
Turučica Turučica
Hrtica Hrtica
Šajkovac Šajkovac
Šakovica Šakovica
Štedim Štedim
111. Požega Bakionica Bakionica
Velika Velika
Ježevica Ježevnica
Visibaba Visibaba
Vranjani Vranjani
Glumač Glumač
Godovik Godovik
Gornja Dobrinja Gornja Dobrinja
Gorobilje Gorobilje
Gugalj Gugalj
Donja Dobrinja Donja Dobrinja
Dražinovići Dražinovići
Duškovci Duškovci
Zaselje Zaselje
Zdravčići Zdravčići
Jelen Do Jelen Do
Kalenići Kalenići
Lopaš Lopaš
Loret Loret
Ljutice Ljutice
Mađer Mađer
Mala Ježevica Mala Ježevica
Milićevo Selo Milićevo Selo
Mršelji Mršelji
Otanj Otanj
Papratište Papratište
Pilatovići Pilatovići
Požega Požega
Prijanovići Prijanovići
Prilipac Prilipac
Radovci Radovci
Rasna Rasna
Rečice Rečice
Roge Roge
Rupeljevo Rupeljevo
Svračkovo Svračkovo
Srednja Dobrinja Srednja Dobrinja
Tabanovići Tabanovići
Tvrdići Tvrdići
Tometino Polje Tometino Polje
Tučkovo Tučkovo
Uzići Uzići
Čestobrodica Čestobrodica
112. Preševo Aliđerce Aliđerce
Berčevac Berčevac
Bujić Bujić
Bukarevac Bukarevac I
Bukarevac II
Bukovac Bukovac
Buštranje Buštranje
Gare Gare
Golemi Dol Golemi Dol
Gornja Šušaja Gornja Šušaja
Gospođince Gospođince
Depce Depce
Donja Šušaja Donja Šušaja
Žujince Žujince I
Žujince II
Ilince Ilince
Kurbalija Kurbalija
Ljanik Ljanik
Mađare Mađare
Miratovac Miratovac
Norča Norča
Oraovica Oraovica
Pečeno Pečeno
Preševo Preševo
Rajince Rajince
Ranatovce Ranatovce
Reljan Reljan
Svinjište Svinjište
Sefer Sefer
Slavujevac Slavujevac
Stanevce Stanevce
Strezovce Strezovce
Trnava Trnava
Cakanovac Cakanovac
Cerevajka Cerevajka
Crnotince Crnotince
Čukarka Čukarka
113. Priboj Banja Banja
Batkovići Batkovići
Crnugovići
Bučje Bučje
Dobrilovići Dobrilovići
Zabrđe Zabrđe
Zabrnjica Zabrnjica
Zagradina
Zaostro Zaostro
Kalafati Kalafati
Kaluđerovići Kaluđerovići
Kasidoli Kasidoli
Požegrnac
Kratovo Kratovo
Brezna
Jelača
Krnjača Krnjača
Mažići Mažići
Miliješ Miliješ
Priboj Priboj
Pribojska Pribojska
Goleša Goleša
Pribojske Pribojske
Čelice Čelice
Rača Rača
Ritošići Ritošići
Sjeverin Sjeverin
Živinice
Sočice Sočice
Kukurovići
Strmac Strmac
Hercegovačka Hercegovačka
Goleša Goleša
Crnuzi Crnuzi
Čitluk Čitluk
114. Prizren Atmađa Atmađa
Belobrod Belobrod
Bljač Bljač
Brezna Brezna
Brodosavce Brodosavce
Brut Brut
Buzec Buzec
Buča Buča
Biluša Biluša
Veleža Veleža
Vlašnja Vlašnja
Vrbičane Vrbičane
Vrbnica Vrbnica
Dobrušte
Škoza
Gornja Srbica Gornja Srbica
Gornje Ljubinje Gornje Ljubinje
Gornje Selo Gornje Selo
Gorožup Gorožup
Graždanik Graždanik
Grnčare Grnčare
Dedaj Dedaj
Dojnice Dojnice
Donja Srbica Donja Srbica
Donje Ljubinje Donje Ljubinje
Drajčići Drajčići
Dušanovo Dušanovo
Ćonaj Ćonaj
Živinjane Živinjane
Žur Žur
Muraden
Zaplužje Zaplužje
Zgatar Zgatar
Zjum Zjum
Zrze Zrze
Zojić Zojić
Jablanica Jablanica
Pousko
Ješkovo Ješkovo
Kabaš Kabaš
Kabaš Has Kabaš Has
Karašinđerđ Karašinđerđ
Kapra Kapra
Kosovce Kosovce
Kobanja Kobanja
Kojuš Kojuš
Koriša Koriša
Krajk Krajk
Kuklibeg Kuklibeg
Kukovce Kukovce
Kušnin Kušnin
Kuštendil Kuštendil
Landovica Landovica
Lez Lez
Leskovac Leskovac
Lokvica Lokvica
Ljubižda Ljubižda
Ljubižda Has Ljubižda Has I
Ljubišda Has Ljubišda Has II
Ljubičevo Ljubičevo
Ljukinaj Ljukinaj
Ljutoglav Ljutoglav
Nova Šumadija
Mazrek Mazrek
Mala Kruša Mala Kruša
Mamuša Mamuša
Manastirica Manastirica
Medvece Medvece
Miljaj Miljaj
Mušnikovo Mušnikovo
Našec Našec
Nebregošte Nebregošte
Novake Novake
Novo Selo Novo Selo
Petrovo Selo Petrovo Selo
Pirane Pirane
Plava Plava I
Plava II
Plajnik Plajnik
Planeja Planeja
Planjane Planjane
Poslište Poslište
Prizren Prizren
Randubrava Randubrava
Rečane Rečane
Rence Rence
Romaja Romaja
Skorobište Skorobište
Smać Smać
Sredska Sredska
Stružje Strežje
Trepetnica Trepetnica
Tupec Tupec
Hoča Zagradska Hoča Zagradska
Caparce Caparce
Šainovac Šainovac I
Šainovac II
Špinadija Špinadija
115. Prijepolje Aljinovići Aljinovići
Balići Balići
Bare Bare
Biskupići Biskupići
Bjelahova Bjelahova
Brajkovac Brajkovac
Brvine Brvine
Brodarevo Brodarevo
Bukovik Bukovik
Vinicka Vinicka
Vrbovo Vrbovo
Gojakovići Gojakovići
Gornje Babine Gornje Babine
Gornje Goračiće Gornje Goračiće
Gornji Stranjani Gornji Stranjani
Gostun Gostun
Gračanica Gračanica
Grobnice Grobnice
Divci Divci
Lučice
Donje Babine Donje Babine
Donji Stranjani Donji Stranjani
Drenova Drenova
Dušmanići Dušmanići
Đurašići Đurašići
Zabrdnji Toci Zabrdnji Toci
Zavinograđe Zavinograđe
Zalug Zalug
Zastup Zastup
Zvijezd Zvijezd
Ivanje Ivanje
Ivezići Ivezići
Izbičanj Izbičanj
Jabuka Jabuka
Junčevići Junčevići
Kamena Gora Kamena Gora
Kašice
Karaula Karaula
Karoševina Karoševina
Kaćevo Kaćevo
Kovačevac Kovačevac
Mijoska
Koprivna Koprivna
Kosatica Kosatica
Koševine Koševine
Kruševo Kruševo
Kučin Kučin
Mataruge Mataruge
Međani Međani
Milakovići Milakovići
Mileševo Mileševo
Milošev Do Milošev Do
Miljevići Miljevići
Pranjci
Mrčkovina Mrčkovina
Muškovina Muškovina
Oraovac Oraovac
Orašac Orašac
Osoje Osoje
Oštra Stijena Oštra Stijena
Potkrš Potkrš
Potok Potok
Pravoševo Pravoševo
Prijepolje Prijepolje
Rasno Rasno
Ratajska Ratajska
Sedobro Sedobro
Seljane Seljane
Seljašnica Seljašnica
Skokuće Skokuće
Mijani
Slatina Slatina
Sopotnica Sopotnica
Taševo Taševo
Hisardžik Hisardžik
Hrta Hrta
Crkveni Toci Crkveni Toci
Čadinje Kolovrat
Čauševići Čauševići
Džurovo Džurovo
116. Prokuplje Arbanaška Arbanaška
Babin Potok Babin Potok
Babotinac Babotinac
Bajčince Bajčince
Balinovac Balinovac
Balčak Balčak
Bace Bace
Bela Voda Bela Voda
Beli Kamen Beli Kamen
Belogoš Belogoš
Belonjin Belonjin
Berilje Berilje
Bogujevac Bogujevac
Bregovina Bregovina
Bresnik Bresnik
Bresničić Bresničić
Bublica Bublica
Bukoloram Bukoloram
Bulatovac Bulatovac
Bučince Bučince
Velika Plana Velika Plana
Viča Viča
Vlasovo Vlasovo
Vlasa
Vodice Vodice
Glasovik Glasovik
Gojinovac Gojinovac
Gornja Gornja
Bejašnica Bejašnica
Gornja Gornja
Bresnica Bresnica
Gornja Konjuša Gornja Konjuša
Gornja Rečica Gornja Rečica
Gornja Stražava Gornja Stražava
Gornja Toponica Gornja Toponica
Gornja Trnava Gornja Trnava
Gornje Kordince Gornje Kordince
Gornji Statovac Gornji Statovac
Grabovac Grabovac
Gubetin Gubetin
Dobrotić Dobrotić
Vidovača
Selište
Donja Bejašnica Donja Bejašnica
Donja Bresnica Donja Bresnica
Krnji Grad
Donja Konjuša Donja Konjuša
Donja Rečica Donja Rečica
Donja Stražava Donja Stražava
Donja Toponica Donja Toponica
Donja Trnava Donja Trnava
Donje Kordince Donje Kordince
Donji Statovac Donji Statovac
Dragi Deo Dragi Deo
Drenovac Drenovac
Đurovac Đurovac
Đušnica Đušnica
Žitni Potok Žitni Potok
Zdravinje Zdravinje
Zlata Zlata
Jabučevo Jabučevo
Jovine Livade Jovine Livade
Jugovac Jugovac
Kaludra Kaludra
Klisurica Klisurica
Kožince Kožince
Končić Končić
Kondželj Kondželj
Kruševica Kruševica
Mađere Mađere
Mala Plana Mala Plana
Mačina Mačina
Merovac Merovac
Mikulovac Mikulovac
Miljkovica Miljkovica
Mrljak Mrljak
Mršelj Mršelj
Nova Božurna Nova Božurna
Novi Đurovac Novi Đurovac
Novo Selo Novo Selo
Obrtnice Obrtnice
Pasjača Pasjača
Pašinac Pašinac
Pestiš Pestiš
Petrovac Petrovac
Piskalje Piskalje
Pločnik Pločnik
Potočić Potočić
Prekadin Prekadin
Prekašnica Prekašnica
Prekopuce Prekopuce
Prokuplje Prokuplje
Prokuplje grad
Rankova Reka Rankova Reka
Rastovnica Rastovnica
Rgaje Rgaje
Reljinac Reljinac
Resinac Resinac
Smrdan Smrdan
Srednji Statovac Srednji Statovac
Stari Đurovac Stari Đurovac
Staro Selo Staro Selo
Ševiš
Tovrljane Tovrljane
Trnovi Laz Trnovi Laz
Tulare Tulare
Đukovac Đukovac
Džigolj Džigolj
Kostenica
Široke Njive Široke Njive
Šišmanovac Šišmanovac
117. Ražanj Braljina Braljina
Varoš Varoš
Vitoševac Vitoševac
Grabovo Grabovo
Lipovac Lipovac
Mađere Mađere
Maletina Maletina
Maćija Maćija
Novi Bračin Bračin
Stari Bračin
Pardik Pardik
Podgorac Podgorac
Poslon Poslon
Praskovče Praskovče Manastirsko
Pretrkovac Pretrkovac
Ražanj Ražanj
Rujište Rujište
Skorica Skorica
Smilovac Smilovac
Cerovo Cerovo
Crni Kao Crni Kao
Čubura Čubura
Šetka Šetka
118. Rača Adrovac Adrovac
Borci Borci
Bošnjane Bošnjane
Veliko Veliko
Krčmare Krčmare
Viševac Viševac
Vojinovac Vojinovac
Vučić Vučić
Donja Rača Donja Rača
Donje Jarušice Donje Jarušice
Đurđevo Đurđevo
Malo Krčmare Male Krčmare
Miraševac Miraševac
Popović Popović
Rača Rača
Saranovo Saranovo
Sepci Sepci
Sipić Sipić
Trska Sepci
119. Raška Badanj Badanj
Baljevac Baljevac
Bela Stena Bela Stena
Beoci Beoci
Biljanovac Biljanovac
Žerađe
Pokrvenik
Orahovo
Biniće Biniće
Boroviće Boroviće
Boće Boće
Brvenik Brvenik
Brvenik Naselje Brvenik Naselje
Brvenica Brvenica
Varevo Varevo
Vojmilovići Vojmilovići
Gnjilica Gnjilica
Biočin
Gradac Gradac
Draganići Draganići
Vrtine
Žutice Žutice
Zarevo Zarevo
Jošanička Banja Jošanička Banja
Kaznoviće Kaznoviće
Karadak Karadak
Kovači Kovači
Korlaće Korlaće
Gostiradiće
Kraviće Kraviće
Kremiće Kremiće
Kruševica Kruševica
Kurići Kurići
Plavkovo
Kućane Kućane
Kopaonik
Lisina Lisina
Lukovo Lukovo
Milatkoviće Milatkoviće
Mure Mure
Novo Selo Novo Selo
Nosoljin Nosoljin
Belo Polje
Pavlica Pavlica
Panojeviće Panojeviće
Piskanja Piskanja
Plešin Plešin
Pobrđe Pobrđe
Pocesje Pocesje
Radošiće Radošiće
Rakovac Rakovac
Raška Raška
Rvati Rvati
Rudnica Rudnica
Sebimilje Sebimilje
Semeteš Semeteš
Supnje Supnje
Tiodže Tiodže
Trnava Trnava
Crna Glava Crna Glava
Šipačina Šipačina
120. Rekovac Bare Bare
Belušić Belušić
Beočić Beočić
Bogalinac Bogalinac
Brajinovac Brajinovac
Velika Velika
Kruševica Kruševica
Vukmanovac Vukmanovac
Dobroselica Dobroselica
Dragovo Dragovo
Županjevac Županjevac
Kavadar Kavadar
Kalenićki Kalenićki
Prnjavor Prnjavor
Kaludra Kaludra
Komarane Komarane
Lepojević Lepojević
Lomnica Lomnica
Loćika Loćika
Maleševo Maleševo
Motrić Motrić
Nadrlje Nadrlje
Oparić Oparić
Prevešt Prevešt
Rabenovac Rabenovac
Ratković Ratković
Rekovac Rekovac
Sekurič Sekurič
Sibnica Sibnica
Siljevica Siljevica
Tečić Tečić
Ursule Ursule
Cikot Cikot
Šljivica Šljivica
121. Ruma Buđanovci Buđanovci
Vitojevci Vitojevci
Voganj Voganj
Marđelos
Grabovci Grabovci
Dobrinci Dobrinci
Donji Petrovci Donji Petrovci
Žarkovac Žarkovac
Klenak Klenak
Kraljevci Kraljevci
Mali Radinci Mali Radinci
Nikinci Nikinci
Pavlovci Pavlovci
Platičevo Platičevo
Putinci Putinci
Ruma Ruma
Stejanovci Stejanovci
Hrtkovci Hrtkovci
122. Svilajnac Bobovo Bobovo
Bresje Bresje
Vojska Vojska
Vrlane Vrlane
Gložane Gložane
Grabovac Grabovac
Dublje Dublje
Dubnica Dubnica
Đurinac Đurinac
Kupinovac Kupinovac
Kušiljevo Kušiljevo
Lukovica Lukovica
Mačevac Mačevac
Proštinac Proštinac
Radošin Radošin
Roanda Roanda
Roćevac Roćevac
Svilajnac Svilajnac
Sedlare Sedlare
Subotica Subotica
Troponje Troponje
Crkvenac Crkvenac
123. Svrljig Beloinje Beloinje
Burdimo Burdimo
Bučum Bučum
Varoš Varoš
Vlahovo Vlahovo
Galibabinac Galibabinac
Gojmanovac Gojmanovac
Grbavče Grbavče
Gulijan Gulijan
Guševac Guševac
Davidovac Davidovac I
Davidovac II
Drajinac Drajinac
Đurinac Đurinac
Željevo Željevo
Izvor Izvor
Kopajkošara Kopajkošara
Labukovo Labukovo
Lalinac Lalinac
Lozan Lozan
Lukovo Lukovo
Manojlica Manojlica
Merdželat Merdželat
Mečji Do Mečji Do
Niševac Niševac
Okolište Okolište
Okruglica Okruglica
Palilula Palilula
Periš Periš
Pirkovac Prkovac
Plužina Plužina
Popšica Popšica
Prekonoga Prekonoga
Radmirovac Radmirovac
Ribare Ribare
Svrljig Svrljig
Slivje Slivje
Tijovac Tijovac
Crnoljevica Crnoljevica
Šljivovik Šljivovik
124. Senta Senta Senta
Gornji Breg
Batka
Tornjoš Tornjoš
Bogaraš
Kevi
125. Sečanj Banatska Dubica Banatska Dubica
Boka Boka
Jarkovac Jarkovac
Jaša Tomić Jaša Tomić
Busenje
Konak Konak
Krajišnik Krajišnik
Neuzina Neuzina
Sečanj Sečanj
Sutjeska Sutjeska
Šurjan Šurjan
126. Sjenica Begačiće Bagačiće
Čipalj
Bare Bare
Borišiće
Grgaje
Bačija Bačija
Božov Potok Božov Potok
Boljare Boljare
Poda
Brnjica Brnjica
Vrapci
Sušica
Buđevo Buđevo
Bioc
Vapa Vapa
Višnjeva Višnjeva
Trešnjevica
Vrsjenice Vrsjenice
Gornje Lopiže Gornje Lopiže
Krivaja
Goševo Goševo
Crvsko Doliće Doliće
Donje Goračiće Donje Goračiće
Donje Lopiže Donje Lopiže
Skradnik
Ušak
Dragojloviće Dragojloviće
Gradac
Draževiće Draževiće
Družiniće Družiniće
Dubnica Dubnica
Duga Poljana Duga Poljana
Goluban
Ljutaje
Zabrđe
Dujke Dujke
Dunišiće Dunišiće
Žabren Žabren
Petrovo Polje
Žitniće Žitniće
Zaječiće Zaječiće
Breza
Zahumsko Zahumsko
Visočka
Vrbnica
Plana
Kamešnica Kamešnica
Kijevci Kijevci
Kladnica Kladnica
Boroviće
Kalipolje
Krajinoviće Krajinoviće
Blato
Jezero
Tutiće
Krstac Krstac
Kanjevina
Krće Krće
Mašoviće Mašoviće
Ponorac Ponorac
Pralja Pralja
Raždaginja Raždaginja
Rasno Rasno
Aliveroviće
Raškoviće Raškoviće
Međugor
Sjenica Sjenica
Medare
Stup Stup
Veskoviće
Raspoganče
Sugubine Sugubine
Jevik
Trijebine Trijebine
Grabovica
Tuzinje Tuzinje
Krnja Jela
Rastenoviće
Uvac Uvac
Strainiće
Ugao Ugao
Karajukića Bunari
Ursule Ursule
Papiće
Fijulj Fijulj
Caričina Caričina
Cetanoviće Cetanoviće
Čitluk
Čedovo Čedovo
Šare Šare
Koznik
Lijeva Reka
Milić
Štavalj Štavalj
Boguti
Višnjice
Kneževac
Kokošiće
Šušure Šušure
127. Smederevska Palanka Azanja Azanja
Baničina Baničina
Bačinac Bačinac
Bašin Bašin
Vlaški Do Vlaški Do
Vodice Vodice
Glibovac Glibovac I
Glibovac II
Golobok Golobok
Grčac Grčac
Kusadak Kusadak
Mala Plana Mala Plana
Mramorac Mramorac
Pridvorice Pridvorice
Ratari Ratari
Selevac Selevac
Sm. Palanka Sm. Palanka I
Sm. Palanka II
Stojačak Stojačak
Cerovac Cerovac
128. Sokobanja Beli Potok Beli Potok
Blendija Blendija
Bogdinac Bogdinac
Vrbovac Vrbovac
Vrmdža Vrmdža
Dugo Polje Dugo Polje
Žučkovac Žučkovac
Jezero Jezero
Jošanica Jošanica
Milušinac Milušinac
Mužinac Mužinac
Nikolinac Nikolinac
Novo Selo Novo Selo
Poružnica Poružnica
Radenkovac Radenkovac
Resnik Resnik
Rujevica Rujevica
Sesalac Sesalac
Sokobanja Sokobanja
Trgovište Trgovište
Trubarevac Trubarevac
Cerovica Cerovica
Čitluk Čitluk
Levovik
Šarbanovac Šarbanovac
129. Srbica Baks Baks
Banja Banja
Broćna Broćna
Vitak Vitak
Voćnjak Voćnjak
Gornja Klina Gornja Klina
Gornje Prekaze Gornje Prekaze
Gornji Obilić Gornji Obilić
Donja Klina Donja Klina
Donje Obrinje Donje Obrinje
Donje Prekaze Donje Prekaze
Donji Obilić Donji Obilić
Doševac Doševac
Izbica Izbica
Kladernica Kladernica
Kožica Kožica
Kostrc Kostrc
Kotore Kotore
Krasalić Krasalić
Krasmirovac Krasmirovac
Kruševac Kruševac
Kućica Kućica
Lauša Lauša
Leočina Leočina
Likovac Likovac
Ljubovac Ljubovac
Makrmalj Makrmalj
Marina Marina
Mikušnica Mikušnica
Murga Murga
Novo Selo Novo Selo
Ovčarevo Ovčarevo
Padalište Padalište
Plužina Plužina
Poljance Novo Poljance
Staro Poljance
Kraljice
Prelovac Prelovac
Radiševo Radiševo
Rakitnica Rakitnica
Rezala Rezala
Rudnik Rudnik
Srbica Srbica
Srednja Klina Srednja Klina
Suvo Grlo Suvo Grlo
Tica Tica
Trnavce Trnavce
Turićevac Turićevac
Tušilje Tušilje
Ćirez Ćirez
Čitak Čitak
Čubrelj Čubrelj
  Naziv i sedište Naseljeno mesto Katastarska opština
1 2 3
130. Srbobran Nadalj Nadalj
Srbobran Srbobran
Turija Turija
131. Sremski Karlovci Sremski Karlovci Sremski Karlovci
132. Stara Pazova Belegiš Belegiš
Vojka Vojka
Golubinci Golubinci
Krnješevci Krnješevci
Nova Pazova Nova Pazova
Novi Banovci Novi Banovci
Stara Pazova Stara Pazova
Stari Banovci Stari Banovci
Surduk Surduk
133. Suva Reka Banja Banja
Belanica Belanica
Blace Blace
Budakovo Budakovo
Bukoš Bukoš I
Bukoš II
Vranić Vranić
Vrševce Vrševce
Geljance Geljance
Gornja Krušica Gornja Krušica
Grejkovce Grejkovce
Grejčevce Grejčevce
Guncat Guncat
Dvorane Dvorane
Delovce Delovce
Dobrodeljane Dobrodeljane
Donja Krušica Donja Krušica
Dubrava Dubrava
Dulje Dulje
Đinovce Đinovce
Topličane
Javor Javor
Kostrce Kostrce
Kravoserija Kravoserija
Ladrovac Ladrovac
Ladrović Ladrović
Lešane Lešane
Lužnica Lužnica
Mačitevo Mačitevo
Movljane Movljane
Mušutište Mušutište
Neprebište Neprebište
Nišor Nišor
Papaz Papaz
Pećane Pećane
Popovljane Popovljane
Raštane Raštane
Rečane Rečane
Savrovo Savrovo
Samodraža Samodraža
Selogražde Selogražde
Semetište Semetište
Senik Senik
Slapužane Slapužane
Sopina Sopina
Stara Vučina Stara Vučina
Studenčane Studenčane
Suva Reka Suva Reka
Trnje Trnje
Tumičina Tumičina
Čajdrak Čajdrak
134. Surdulica Alakince Alakince
Bacijevce Bacijevce
Binovce Binovce
Bitvrđa Bitvrđa
Božica Božica
Vlasina Vlasina
Okruglica Okruglica
Vlasina Rid Vlasina Rid
Vlasina Vlasina
Stojkovićeva Stojkovićeva
Vučadelce Vučedelce
Gornja Koznica Gornja Koznica
Gornje Romanovce Gornje Romanovce
Groznatovci Groznatovci
Danjino Selo Danjino Selo
Dikava Dikava
Donje Romanovce Donje Romanovce
Drajinci Drajinci
Dugi Del Dugi Del
Dugojnica Dugojnica
Zagužanje Zagužanje
Jelašnica Jelašnica
Kalabovce Kalabovce
Kijevac Kijevac
Klisura Klisur
Kolunica Kolunica
Kostroševci Kostroševci
Leskova Bara Leskova Bara
Masurica Masurica
Mačkatica Mačkatica
Novo Selo Novo Selo
Palja Palja
Rđavica Rđavica
Stajkovce Stajkovce
Strezimirovci Strezimirovci
Suvojnica Suvojnica
Surdulica Surdulica
Belo Polje
Suhi Dol Suhi Dol
Topli Do Topli Do
Topli Dol Topli Dol
Troskać Troskać
Ćurkovica Ćurkovica
135. Temerin Bački Jarak Bački Jarak
Sirig Sirig
Kamendin
Temerin Temerin
136. Titel Vilovo Vilovo
Gardinovci Gardinovci
Lok Lok
Mošorin Mošorin
Titel Titel
Šajkaš Šajkaš
137. Topola Belosavci Belosavci
Blaznava Blaznava
Božurnja Božurnja
Vinča Vinča
Vojkovci Vojkovci
Gornja Trnava Trnava
Gornja Šatornja Gornja Šatornja
Gorovič Gorovič
Guriševci Guriševci
Donja Trešnjevica D. Trešnjevica
Donja Trnava Donja Trnava
Donja Šatornja Donja Šatornja
Žabare Žabare
Zagorica Zagorica
Jarmenovci Jarmenovci
Jelenac Jelenac
Junkovac Junkovac
Kloka Kloka
Lipovac Lipovac
Manojlovci Manojlovci
Maskar Maskar
Natalinci Natalinci
Ovsište Ovsište
Pavlovac Pavlovac
Plaskovac Plaskovac
Rajkovac Rajkovac
Svetlić Svetlić
Topola (varošica) Topola (varoš)
Topola (selo) Topola (selo)
Krćevac
Šume Šume
138. Trgovište Babina Poljana Babina Poljana
Barbace Barbace
Vladovce Vladovce
Goločevac Goločevac
Gornovac Gornovac
Gornja Trnica Gornja Trnica
Gornji Kozji Dol Kozji Dol
Donji Kozji Dol
Gornji Stajevac Gornji Stajevac
Dejance Dejance
Donja Trnica Donja Trnica
Donji Stajevac Donji Stajevac
Dumbija Dumbija
Đerekarce Đerekarce
Zladovce Zladovce
Kalovo Kalovo
Lesnica Lesnica
Mala Reka Mala Reka
Margance Margance
Mezdraja Mezdraja
Novi Glog Novi Glog
Novo Selo Novo Selo
Petrovac Petrovac
Prolesje Prolesje
Radovnica Radovnica
Rajčevce Rajčevce
Surlica Surlica
Trgovište Trgovište
Crveni Grad Crveni Grad
Crna Reka Crna Reka
Crnovce Crnovce
Šajince Šajince
Šaprance Šaprance
Široka Planina Široka Planina
Šumata Trnica Šumata Trnica
139. Trstenik Bogdanje Bogdanje
Božurevac Božurevac
Brezovica Brezovica
Bresno Polje Bresno Polje
Bučje Bučje
Levičje
Velika Drenova Velika Drenova
Veluće Veluće
Golubovac Golubovac
Gornja Omašnica Omašnica
Donja Omašnica
Gornja Crnišava Gornja Crnišava
Gornji Dubič Gornji Dubič
Gornji Ribnik Gornji Ribnik
Grabovac Grabovac
Donja Crnišava Donja Crnišava
Donji Dubič Donji Dubič
Donji Ribnik Donji Ribnik
Dublje Dublje
Jasikovica Jasikovica
Kamenjača Kamenjača
Loboder Loboder
Lozna Lozna
Lopaš Lopaš
Mala Drenova Mala Drenova
Mala Sugubina Mala Sugubina
Medveđa Medveđa
Mijajlovac Mijajlovac
Milutovac Milutovac
Okruglica Okruglica
Osaonica Osaonica
Odžaci Odžaci
Pajsak Pajsak
Planinica Planinica
Poljna Poljna
Popina Popina
Počekovina Počekovina
Prnjavor Prnjavor
Rajinac Rajinac
Riđevštica Riđevštica
Riljac Riljac
Rujišnik Rujišnik
Selište Selište
Stari Trstenik Stari Trstenik
Stopanja Stopanja
Stragari Stragari
Stublica Stublica
Tobolac Tobolac
Trstenik Trstenik
Ugljarevo Ugljarevo
Čairi Čairi
140. Tutin Arapoviće Arapoviće
Guiće
Točilovo
Baćica Baćica
Boroštica Boroštica
Braćak Braćak
Bujkoviće Bujkoviće
Velje Polje Velje Polje
Veseniće Veseniće
Vrapče Vrapče
Oraše
Čmanjke
Glogovik Glogovik
Gluhavica Gluhavica
Blaca
Bregovi
Gnila Gnila
Godovo Godovo
Govanj
Gornji Crniš Gornji Crniš
Devreč Devreč
Delimeđe Delimeđe
Detane Detane
Dobri Dub Dobri Dub
Dobrinje Dobrinje
Dolovo Dolovo
Draga Draga
Vrba
Dubovo Dubovo
Dulebe Dulebe
Đerekare Đerekare
Ervenice Ervenice
Žirče Žirče
Župa Župa
Žuče Žuče
Izrok
Zapadni Mojstir Zapadni Mojstir
Batrage
Istočni Mojstir Istočni Mojstir
Đulije Jezgroviće Jezgroviće
Jablanica
Jeliće Jeliće
Južni Kočarnik Južni Kočarnik
Kovači Kovači
Koniče Koniče
Leskova Leskova
Gradac
Lipica Lipica
Lukavica Lukavica
Melaje Melaje
Brniševo
Mitrova Mitrova
Morani Morani
Naboje Naboje
Noćaje
Namga Namga
Orlje Orlje
Ostrovica Ostrovica
Jarebice
Šipče
Paljevo Paljevo
Plenibabe Plenibabe
Pokrvenik Pokrvenik
Nadumce
Piskopovce
Pope Pope
Potreb Potreb
Pružanj Pružanj
Raduhovce Raduhovce
Crkvine
Raduša Raduša
Popići
Reževiće Reževiće
Ramoševo
Ribariće Ribariće
Rudnica Rudnica
Ruđa Ruđa
Saš Saš
Smoluća Smoluća
Starčeviće Starčeviće
Strumce
Suvi Do Suvi Do
Tutin Tutin
Baljen
Severni Kočarnik
Čarovina Čarovina
Čukote Čukote
Gurdijelje
Guceviće
Šaronje Šaronje
Biohane
Špiljani Špiljani
141. Ćićevac Braljina Braljina
Grad Stalać Grad Stalać
Lučina Lučina
Mojsinje Mojsinje
Mrzenica Mrzenica
Pločnik Pločnik
Pojate Pojate
Stalać Stalać
Trubarevo Trubarevo
Ćićevac Ćićevac
Ćićevac grad
Radoševac
142. Ćuprija Batinac Batinac
Bigrenica Bigrenica
Virine Virine
Vlaška Vlaška
Dvorica Dvorica
Ivankovac Ivankovac
Isakovo Isakovo
Jovac Jovac
Kovanica Kovanica
Krušar Krušar
Mijatovac Mijatovac
Ostrikovac Ostrikovac
Paljane Paljane
Senje Senje
Supska Supska
Ćuprija Ćuprija (grad)
Ćuprija (van grada)
143. Ub Banjani Banjani
Bogdanovica
Brgule Brgule
Brezovica Brezovica
Vrelo Vrelo
Vrhovine Vrhovine
Vukona Vukona
Gvozdenović Gvozdenović
Gunjevac Gunjevac
Dokmir Dokmir
Zvizdar Zvizdar
Joševa Joševa
Kalenić Kalenić
Kalinovac Kalinovac
Kožur Kožur
Kršna Glava Kršna Glava
Liso Polje Liso Polje
Lončanik Lončanik
Milorci Milorci
Murgaš Murgaš
Novaci Novaci
Paljuvi Paljuvi
Pambukovica Pambukovica
Radljevo Radljevo
Raduša Raduša
Ruklada Ruklada
Slatina Slatina
Sovljak Sovljak
Stublenica Stublenica
Takovo Takovo
Tvrdojevac Tvrdojevac
Trlić Trlić
Trnjaci Trnjaci
Tulari Tulari
Ub Ub
Crvena Jabuka Crvena Jabuka
Čučuge Čučuge
Šarbane Šarbane
144. Uroševac Babljak Babljak
Balić Balić
Biba Biba
Burnik Burnik
Varoš Selo Varoš Selo
Gatnje Gatnje
Gornje Nerodimlje Gornje Nerodimlje
Stojković
Grebno Grebno
Grlica Donja Grlica
Doganjevo Doganjevo
Donje Nerodimlje Donje Nerodimlje
Dramnjak
Zaskok Zaskok
Zlatare Zlatare
Jezerce Jezerce
Jerli Prelez Jerli Prelez
Jerli Talinovac Jerli Talinovac
Kamena Glava Kamena Glava
Kosin Kosin
Košare Košare
Laško Bare Laško Bare
Manastirce Manastirce
Mirosavlje Mirosavlje
Muhadžer Prelez Muhadžer Prelez
Muhadžer Muhadžer
Talinovac Talinovac
Muhovce Muhovce
Nekodim Nekodim
Novi Miraš Miraš
Stari Miraš
Papaz Papaz
Plešina Plešina
Pojatište Pojatište
Raka Raka
Rahovica Rahovica
Sazlija Sazlija
Svrčina Svrčina
Slivovo Slivovo
Sojevo Sojevo
Softović Softović
Srpski Babuš Srpski Babuš
Staro Selo Staro Selo
Tankosić Tankosić
Trn Trn
Uroševac Uroševac
Crnilo Crnilo
145. Crna Trava Bajinci Bajinci
Bankovci Bankovci
Bistrica
Brod Brod
Gornje Gare Gornje Gare
Gradska Gradska
Darkovce Darkovce
Dobro Polje Dobro Polje
Vus
Jabukovik Jabukovik
Kalna Kalna
Krivi Del Krivi Del
Krstićevo Krivi Del
Mlačište Mlačište
Ostrozub Ostrozub
Pavličina Pavličina
Preslap Preslap
Rajčetine Rajčetine
Ruplje Ruplje
Sastav Reka Ruplje
Crna Trava Crna Trava
Zlatance
Jovanovce
Obradovce
Čuka
146. Čajetina Alin Potok Alin Potok
Branešci Branešci
Gostilje Gostilje
Rakovica
Dobroselica Dobroselica
Drenova Drenova
Željine Željine
Jablanica Jablanica
Kriva Reka Kriva Reka
Mešnik
Ljubiš Ljubiš
Mačkat Mačkat
Rožanstvo Rožanstvo
Semegnjevo Semegnjevo
Sirogojno Sirogojno
Čičkova
Stublo Stublo
Tripkova Tripkova
Trnava Trnava
Čajetina Čajetina
Golovo
Zlatibor
Mušvete
Rudine
Šljivovica Šljivovica
Sainovina
147. Čoka Vrbica Vrbica
Jazovo Jazovo
Ostojićevo Ostojićevo
Padej Padej
Sanad Sanad
Crna Bara Crna Bara
Banatski Monoštor
Čoka Čoka
148. Šid Adaševci Adaševci
Batrovci Batrovci
Bačinci Bačinci
Berkasovo Berkasovo
Bingula Bingula
Ćipša
Vašica Vašica
Višnjićevo Višnjićevo
Gibarac Gibarac
Erdevik Erdevik
Ilinci Ilinci
Jamena Jamena
Kukujevci Kukujevci
Ljuba Ljuba
Molovin Molovin
Morović Morović
Privina Glava Privina Glava
Bikić Do
Sot Sot
Šid Šid
149. Štimlje Belince Belince
Vojinovce Vojinovce
Gornje Godance Gornje Godance
Davidovce Davidovce
Donje Godance Donje Godance
Duga Duga
Đurakovce Đurakovce
Zborce Zborce
Karačica Karačica
Lanište Lanište
Malopoljce Malopoljce
Mužičane Mužičane
Petraštica Petraštica
Petrović Petrović
Petrovo Petrovo
Rance Rance
Račak Račak
Rašince Rašince
Topilo Topilo-Devetak
Devetak
Crnoljevo Crnoljevo
Štimlje Štimlje
150. Štrpce Berevce Berevce I
Berevce II
Brod Brod
Viča Viča
Vrbeštica Vrbeštica
Brezovica
Gornja Bitinja Gornja Bitinja
Gotovuša Gotovuša
Donja Bitinja Donja Bitinja
Drajkovce Drajkovce
Firaja
Ižance Ižance
Jažince Jažince
Koštanjevo Koštanjevo
Sevce Sevce
Sušiće Sušiće
Štrpce Štrpce

 

IV GRADOVI

Član 17

Grad je teritorijalna jedinica utvrđena ovim zakonom, koja predstavlja ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 100.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se utvrditi da je grad i teritorijalna jedinica koja ima manje od 100.000 stanovnika, ako ispunjava sve ostale kriterijume predviđene zakonom.

Teritorija za koju se obrazuje grad, predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima sa sedištem grada kao gravitacionim centrom.

Član 18

Promena teritorije grada vrši se na način predviđen za promene teritorije opština.

Član 19

Teritorija grada može biti podeljena na gradske opštine.

Podela grada na gradske opštine utvrđuje se statutom grada, u skladu sa zakonom.

Član 20

Gradovi u Republici Srbiji su:

Redni broj

Naseljeno mesto

Katastarska opština

1

2

3

1. Valjevo Babina Luka Babina Luka
Balinović Balinović
Bačevci Bačevci
Belić Belić
Beloševac Beloševac
Beomužević Beomužević
Blizonje Blizonje
Bobova Bobova
Bogatić Bogatić
Brangović Brangović
Brankovina Brankovina
Brezovica Brezovica
Bujačić Bujačić
Valjevo Valjevo
Veselinovac Veselinovac
Vlaščić Vlaščić
Vragočanica Vragočanica
Vujinovača Vujinovača
Gola Glava Gola Glava
Gornja Bukovica Gornja Bukovica
Gornja Grabovica Grabovica
Grabovica
Gornje Leskovice Gornje Leskovice
Degurić Degurić
Divci Divci
Divčibare Divčibare
Donja Bukovica Donja Bukovica
Donje Leskovice Donje Leskovice
Dračić Dračić
Dupljaj Dupljaj
Žabari Žabari
Zabrdica Zabrdica
Zarube Zarube
Zlatarić Zlatarić
Jovanja
Jasenica Jasenica
Joševa Joševa
Kamenica Kamenica
Klanica Klanica
Klinci Klinci
Kovačice Kovačice
Kozličić Kozličić
Jazovik
Kotešica Kotešica
Kunice Kunice
Lelić Lelić
Loznica Loznica
Lukavac Lukavac
Majinović Majinović
Miličinica Miličinica
Mrčić Mrčić
Oglađenovac Oglađenovac
Osladić Osladić
Paklje Paklje
Paune Paune
Petnica Petnica
Popučke Popučke
Gorić
Prijezdić Prijezdić
Pričević Pričević
Rabas Rabas
Ravnje Ravnje
Rađevo Selo Rađevo Selo
Rebelj Rebelj
Mijači
Rovni Rovni
Sandalj Sandalj
Sedlari Sedlari
Sitarice Sitarice
Sovač Sovač
Stanina Reka Stanina Reka
Stapar Stapar
Strmna Gora Strmna Gora
Stubo Stubo
Suvodanje Suvodanje
Sušica Sušica
Taor Taor
Tubravić Tubravić
Tupanci Tupanci
2. Vranje Aleksandrovac Aleksandrovac
Babina Poljana Babina Poljana
Barbarušnice Barbarušnice
Barelić Barelić
Beli Breg Beli Breg
Bojin Del Bojin Del
Bresnica Bresnica
Bujkovac Bujkovac
Buljesovce Buljesovce
Buštranje Buštranje
Viževne Viževne
Vlase Vlase
Vragoljupce
Vranje Vranje I
Vranje II
Vukuševce
Vranjska Banja Vranjska Banja
Vrtogoš Vrtogoš
Golemo Selo Golemo Selo
Gornja Otuka Gornja Otuka
Gornje Kapsko Gornje Kapsko
Gornje Puneševce Gornje Puneševce
Gornje Trebešinje Gornje Trebešinje
Gornji Neradovac Gornji Neradovac
Gradnja Gradnja
Gumerište Gumerište
Davidovac Davidovac
Dobrejance Dobrejance
Donja Otulja Donja Otulja
Donje Žapsko Donje Žapsko
Donje Punoševce Donje Punoševce
Donje Trebešinje Donje Trebešinje
Donji Neradovac Donji Neradovac
Drenovac Drenovac
Dubnica Dubnica
Duga Luka Duga Luka
Dulan Dulan
Dupljevo Dupljevo
Zlatokop Zlatokop
Izumno Izumno
Katun Katun
Klašnjice Klašnjice
Klisurica Klisurica
Kopanjane Kopanjane
Korbevac Korbevac
Korbul Korbul
Koćura Koćura
Kriva Feja Kriva Feja
Kruševa Glava Kruševa Glava
Kumarevo Kumarevo
Kupinice Kupinice
Lalince Lalince
Leva Reka Leva Reka
Lepčince Lepčince
Lipovac Lipovac
Lukovo Lukovo
Margance Srpsko Margance
Mečkovac Mečkovac
Mijakovce Mijakovce
Mijovce Mijovce
Milanovo Milanovo
Milivojce Milivojce
Moštanica Moštanica
Nastavce Nastavce
Nesvrta Nesvrta
Nova Brezovica Nova Brezovica
Oblička Sena Oblička Sena
Ostra Glava Ostra Glava
Pavlovac Pavlovac
Panevlje Panevlje
Pljačkavica Vranje II
Prvonek Prvonek
Prevalac Prevalac
Preobraženje Preobraženje
Ranutovac Ranutovac
Rataje Rataje I
Rataje II
Ribnice Ribnice
Ristovac Ristovac
Roždace Roždace
Rusce Rusce
Sebevranje Sebevranje
Sikirje Sikirje
Slivnica Slivnica
Smiljević Smiljević
Soderce Soderce
Srednji Del Srednji Del
Stance Stance
Stara Brezovica Stara Brezovica
Stari Glog Stari Glog
Strešak Strešak
Stropsko Stropsko
Struganica Struganica
Studena Studena
Suvi Dol Suvi Dol
Surdul Surdul
Tesovište Tesovište
Tibužde Tibužde
Toplac Toplac
Trstena Trstena
Tumba Tumba
Ćukovac Ćukovac
Ćurkovica Ćurkovica
Urmanica Urmanica
Uševce Uševce
Crni Vrh Crni Vrh
Crni Lug Crni Lug
Čestelik Čestelik
3. Zaječar Borovac Borovac
Brusnik Brusnik
Velika Velika
Jasikova Jasikova
Veliki Izvor Veliki Izvor
Veliki Veliki
Jasenovac Jasenovac
Vražogrnac Vražogrnac
Vratarnica Vratarnica
Vrbica Vrbica
Gamzigrad Gamzigrad
Glogovica Glogovica
Gornja Bela Gornja Bela
Reka Reka
Gradskovo Gradskovo
Grlište Grlište
Grljan Grljan
Dubočane Dubočane
Zagrađe Zagrađe
Zaječar Zaječar I
Zaječar II
Zvezdan Zvezdan
Jelašnica Jelašnica
Klenovac Klenovac
Koprivnica Koprivnica
Čokonjar
Lasovo Lasovo
Lenovac Lenovac
Leskovac Leskovac
Lubnica Lubnica
Mala Jasikova Mala Jasikova
Mali Izvor Mali Izvor
Mali Jasenovac Mali Jasenovac
Marinovac Marinovac
Metriš Metriš
Nikoličevo Nikoličevo
Planinica Planinica
Prlita Prlita
Rgotina Rgotina
Salaš Salaš – varoš
Salaš – selo
Selačka Selačka
Tabanovac Tabanovac
Trnavac Trnavac
Halovo Halovo
Šipikovo Šipikovo
Šljivar Šljivar
4. Zrenjanin Aradac Srpski Aradac
Slovački Aradac
Banatski Banatski
Despotovac Despotovac
Belo Blato Belo Blato
Botoš Botoš
Elemir Elemir
Srpski Elemir
Ečka Ečka
Zrenjanin Zrenjanin I
Zrenjanin II
Zrenjanin III
Jankov Most Jankov Most
Klek Klek
Knićanin Knićanin
Lazarevo Lazarevo
Lukino Selo Lukino Selo
Lukićevo Lukićevo
Melenci Melenci
Mihajlovo Mihajlovo
Orlovat Orlovat
Perlez Perlez
Stajićevo Stajićevo
Taraš Taraš
Taraš I
Tomaševac Tomaševac
Farkaždin Farkaždin
Čenta Čenta
5. Jagodina Bagrdan Bagrdan (varošica)
Bagrdan (selo)
Belica Belica
Bresje Bresje
Bukovče Bukovče
Bunar Bunar
Vinorača Vinorača
Voljavče Voljavče
Vranovac Vranovac
Vrba Vrba
Glavinci Glavinci
Glogovac Glogovac
Gornje Štiplje Gornje Štiplje
Gornji Račnik Gornji Račnik
Deonica Deonica
Dobra Voda Dobra Voda
Donje Štiplje Donje Štiplje
Donji Račnik Donji Račnik
Dragocvet Dragocvet
Dragoševac Dragoševac
Dražmirovac Dražmirovac
Duboka Duboka
Ivkovački Ivkovački
Prnjavor Prnjavor
Jagodina Jagodina
Jošanički Jošanički
Prnjavor Prnjavor
Kalenovac Kalenovac
Kovačevac Kovačevac
Kolare Kolare
Končarevo Končarevo
Kočino Selo Kočino Selo
Lovci Lovci
Lozovik Lozovik
Lukar Lukar
Majur Majur
Mali Popović Mali Popović
Medojevac Medojevac
Međureč Međureč
Miloševo Miloševo
Mišević Mišević
Novo Lanište Lanište
Staro Lanište
Rajkinac Rajkinac
Rakitovo Rakitovo
Ribare Ribare
Ribnik Ribnik
Siokovac Siokovac
Slatina Slatina
Staro Selo Staro Selo
Strižilo Strižilo
Topola Topola
Trnava Trnava
Crnče Crnče
Šantarovac Šantarovac
Šuljkovac Šuljkovac
6. Kragujevac Kragujevac Kragujevac
Beloševac
Ilićevo
Korićani
Male Pčelice
Petrovac
Stanovo
Teferić
Adžine Livade Adžine Livade
Baljkovac Baljkovac
Botunje Botunje
Bukorovac Bukorovac
Velika Sugubina Velika Sugubina
Velike Pčelice Velike Pčelice
Veliki Šenj Veliki Šenj
Vinjište Vinjište
Vlakča Vlakča
Goločelo Goločelo
Gornja Sabanta Gornja Sabanta
Gornje Grbice Gornje Grbice I
Gornje Grbice II
Gornje Jarušice Gornje Jarušice
Gornje Komarice Gornje Komarice
Grošnica Grošnica I
Grošnica II
Desimirovac Desimirovac
Divostin Divostin
Dobrača Dobrača
Donja Sabanta Donja Sabanta
Donje Grbice Donje Grbice
Donje Komarice Donje Komarice
Dragobraća Dragobraća
Drača Drača
Drenovac Drenovac
Dulene Dulene
Đuriselo Đuriselo
Erdeč Erdeč
Jabučje Jabučje
Jovanovac Jovanovac
Kamenica Kamenica
Korman Korman
Kotraža Kotraža
Kutlovo Kutlovo
Lužnice Lužnice
Ljubičevac Ljubičevac
Mala Vrbica Mala Vrbica
Mali Šenj Mali Šenj
Maršić Maršić
Masloševo Masloševo
Mironić Mironić
Novi Milanovac Novi Milanovac
Opornica Opornica
Pajazitovo Pajazitovo
Poskurice Poskurice
Prekopeča Prekopeča
Ramaća Ramaća
Resnik Resnik
Rogojevac Rogojevac
Stragari Stragari
Trešnjevak Trešnjevak
Trmbas Trmbas
Ždraljica
Ugljarevac Ugljarevac
Cvetojevac Cvetojevac
Cerovac Cerovac
Čumić Čumić
Šljivovac Šljivovac
7. Kraljevo Adrani Adrani
Bapsko Polje Bapsko Polje
Bare Bare
Bojanići Bojanići
Bzovik Bzovik
Bogutovac Bogutovac
Brezna Brezna
Brezova Brezova
Bresnik Bresnik
Bukovica Bukovica
Vitanovac Vitanovac
Šumarice
Vitkovac Vitkovac
Vrba Vrba
Vrdila Vrdila
Vrh Vrh
Gledić Gledić
Godačica Godačica
Gokčanica Gotovac Gokčanica
Borovo Međurečje
Grdica Grdica
Dedevci Dedevci
Dolac Dolac
Dragosinjci Dragosinjci
Dražiniće Dražiniće
Drakčići Drakčići
Drlupa Drlupa
Đakovo Đakovo
Žiča Kruševica
Zaklopača Zaklopača
Zakuta Zakuta
Zamčanje Zamčanje
Zasad Zasad
Jarčujak Jarčujak
Kamenica Kamenica
Kovanluk Kovanluk
Kovači Kovači
Konarevo Konarevo
Kraljevo Kraljevo
Lađevci Lađevci
Lazac Lazac
Leševo Leševo
Lopatnica Lopatnica
Maglič Maglič
Mataruga Mataruge
Mataruška Banja
Meljanica Meljanica
Metikoš Metikoš
Milavčići Milavčići
Milakovac Milakovac
Miliće Miliće
Miločaj Miločaj
Mlanča Mlanča
Mrsać Mrsać
Musina Reka Musina Reka
Obrva Obrva
Oplanići Oplanići
Orlja Glava Orlja Glava
Pekčanica Pekčanica
Stanča Stanča
Petropolje Petropolje
Pečenog Pečenog
Plana Plana
Polumir Polumir
Popovići Popovići
Predole Predole
Progorelica Progorelica
Ravanica Ravanica
Ratina Ratina
Reka Reka
Ribnica Ribnica
Roćevići Roćevići
Rudno Rudno
Rudnjak Rudnjak
Savovo Savovo
Samaila Samaila
Sibnica Sibnica
Sirča Sirča
Stubal Stubal
Tavnik Tavnik
Tadenje Tadenje
Tepeče
Tolišnica Tolišnica
Trgovište Trgovište
Ušće Ušće
Lozno
Kamenjani
Cvetke Cvetke
Cerje Cerje
Čibukovac Čibukovac
Čukojevac Čukojevac
8. Kruševac Bela Voda Bela Voda
Belasica Belasica
Bivolje Bivolje
Bovan Bovan
Boljevac Boljevac
Brajkovac Brajkovac
Bukovica Bukovica
Buci Buci
Velika Kruševica Velika Kruševica
Velika Lomnica Lomnica
Veliki Kupci Kupci
Mali Kupci
Veliki Šiljegovac Veliki Šiljegovac
Bojnice
Veliko Golovode Veliko Golovode
Veliko Krušince Krušince
Malo Krušince
Vitanovac Vitanovac
Vratare Vratare
Vučak Vučak
Gavez Gavez
Gaglovo Gaglovo
Gari Gari
Globare Globare
Globoder Globoder
Gornji Stepoš Gornji Stepoš
Grevci Grevci
Grkljane Grkljane
Dvorane Dvorane
Dedina Dedina
Doljane Doljane
Donji Stepoš Donji Stepoš
Đunis Đunis
Zdravinje Zdravinje
Zebica Zebica
Zubovac Zubovac
Jablanica Jablanica
Jasika Jasika
Jošje Jošje
Kamenare Kamenare
Kaonik Kaonik
Kapidžija Kapidžija
Kobilje Kobilje
Komorane Komorane
Konjuh Konjuh
Krvavica Krvavica
Kruševac Kruševac
Kukljin Kukljin
Lazarevac Lazarevac
Lazarica Lazarica
Lipovan Lipovan
Lovci Lovci
Lukavac Lukavac
Ljubava Ljubava
Majdevo Majdevo
Suvaja
Makrešane Makrešane
Mala Vrbnica Mala Vrbnica
Mala Reka Mala Reka
Mali Šiljegovac Mali Šiljegovac
Malo Golovode Malo Golovode
Mačkovac Mačkovac
Meševo Meševo
Modrica Modrica
Mudrakovac Mudrakovac
Naupare Naupare
Padež Padež
Pakašnica Pakašnica
Parunovac Parunovac
Pasjak Pasjak
Pepeljevac Pepeljevac
Begovo Brdo
Koševi
Petina Petina
Pozlata Pozlata
Poljaci Poljaci
Ribare Ribare
Ribarska Banja
Rlica Rlica
Rosica Rosica
Sebečevac Sebečevac
Sezemče Sezemče
Slatina Slatina
Srndalje Srndalje
Srnje Srnje
Stanci Stanci
Sušica Sušica
Tekija Tekija
Dobromir Dobromir
Trebotin Trebotin
Žabare Žabare
Trmčare Trmčare
Ćelije Ćelije
Cerova Cerova
Crkvina Crkvina
Čitluk Čitluk
Šavrane Šavrane
Šanac Šanac
Šašilovac Šašilovac
Šogolj Šogolj
Štitare Štitare
9. Leskovac Babičko Babičko
Badince Badince
Barje Barje
Belanovce Belanovce
Beli Potok Beli Potok
Bistrica Bistrica
Bobište Bobište
Bogojevce Bogojevce
Bojišina Bojišina
Boćevica Boćevica
Bratmilovce Bratmilovce
Brejanovce Brejanovce
Brestovac Brestovac
Brza Brza
Bričevlje Bričevlje
Bukova Glava Bukova Glava
Bunuški Čifluk Bunuša
Gornja Bunuša
Donja Bunuša
Velika Biljanica Velika Biljanica
Velika Grabovnica Velika Grabovnica
Velika Kopašnica Velika Kopašnica
Velika Sejanica Sejanica
Veliko Trnjane Veliko Trnjane
Vilje Kolo Vilje Kolo
Vina Vina
Vinarce Vinarce
Vlase Vlase
Vučje Vučje
Gagince Gagince
Gorina Gorina
Gornja Jajina Gornja Jajina
Gornja Kupinovica Gornja Kupinovica
Gornja Lokošnica Gornja Lokošnica
Gornja Slatina Gornja Slatina
Gornje Krajince Gornje Krajince
Gornje Sinkovce Gornje Sinkovce
Gornje Stopanje Gornje Stopanje
Gornje Trnjane Gornje Trnjane
Gornji Bunibrod Gornji Bunibrod
Gradašnica Gradašnica
Grajevce Grajevce
Graovo Graovo
Grdanica Grdanica
Grdelica (varoš) Grdelica (varoš)
Grdelica (selo) Grdelica (selo)
Guberevac Guberevac
Dedina Bara Dedina Bara
Dobrotin Dobrotin
Donja Jajina Donja Jajina
Donja Kupinovica Donja Kupinovica
Donja Lokošnica Donja Lokošnica
Donja Slatina Donja Slatina
Donje Brijanje Donje Brijanje
Donje Krajince Donje Krajince
Donje Sinkovce Donje Sinkovce
Donje Stopanje Donje Stopanje
Donje Trnjane Donje Trnjane
Donji Bunibrod Donji Bunibrod
Draškovac Draškovac
Drvodelja Drvodelja
Drćevac Drćevac
Dušanovo Dušanovo
Žabljane Žabljane
Živkovo Živkovo
Žižavica Žižavica
Zagužane Zagužane
Zalužnje Zalužnje
Zlokućane Zlokućane
Zloćudovo Zloćudovo
Zoljevo Zoljevo
Igrište Igrište
Jarsenovo Jarsenovo
Jašunja Jašunja
Jelašnica Jelašnica
Kaluđerce Kaluđerce
Karađorđevac Karađorđevac
Kaštavar Kaštavar
Kovačeva Bara Kovačeva Bara
Kozare Kozare
Koraćevac Koraćevac
Krpejce Krpejce
Kukulovce Kukulovce
Kumarevo Kumarevo
Kutleš Kutleš
Leskovac Leskovac
Lipovica Lipovica
Ličin Dol Ličin Dol
Mala Biljanica Mala Biljanica
Mala Grabovnica Mala Grabovnica
Mala Kopašnica Mala Kopašnica
Manojlovce Manojlovce
Međa Međa
Melovo Melovo
Milanovo Milanovo
Miroševce Miroševce
Mrkovica Mrkovica
Mrštane Mrštane
Navalin Navalin
Nakrivanj Nakrivanj
Nesvrta Nesvrta
Novo Selo Novo Selo
Nomanica Nomanica
Oraovica Oraovica
(kod Grdelice) (kod Grdelice)
Orašac Orašac
Oruglica Oruglica
Padež Padež
Palikuća Palikuća
Palojce Palojce
Petrovac Petrovac
Pečenjevce Pečenjevce
Piskupovo Piskupovo
Podrimce Podrimce
Predejane (varoš) Predejane (varoš)
Predejane (selo) Predejane (selo)
Presečina Presečina
Priboj Priboj
Ravni Del Ravni Del
Radonjica Radonjica
Razgojna Razgojna
Rajno Polje Rajno Polje
Rudare Rudare
Svirce Svirce
Slavujevce Slavujevce
Slatina Slatina
Smrdan Smrdan
Strojkovce Strojkovce
Stupnica Stupnica
Suševlje Suševlje
Todorovce Todorovce
Tulovo Tulovo
Tupalovce Tupalovce
Turekovac Turekovac
Crveni Breg Crveni Breg
Crkovnica Crkovnica
Golema Njiva
Oraovica (kod Crkovnice)
Crcavac Crcavac
Čekmin Čekmin
Čifluk Čifluk
Razgojnski Razgojnski
Čukljenik Čukljenik
Šainovac Šainovac
Šarlince Šarlince
Šišince Šišince
10. Loznica Banja Koviljača Banja Koviljača
Bradić Bradić
Brnjac Brnjac
Veliko Selo Veliko Selo
Voćnjak Voćnjak
Gornja Badanja Gornja Badanja
Gornja Borina Gornja Borina
Gornja Koviljača Gornja Koviljača
Gornja Sipulja Gornja Sipulja
Gornje Nedeljice Gornje Nedeljice
Gornji Dobrić Gornji Dobrić
Grnčara Grnčara
Donja Badanja Donja Badanja
Donja Sipulja Donja Sipulja
Donji Dobrić
Donje Nedeljice Donje Nedeljice
Draginac Draginac
Zajača Zajača
Jadranska Jadranska
Lešnica Lešnica
Jarebice Jarebice
Lešnica grad (deo)
Jelav Jelav
Joševa Joševa
Jugovići Jugovići
Kamenica Kamenica
Klupci Klupci
Kozjak Kozjak
Korenita Korenita
Lešnica Lešnica
Lešnica (grad deo)
Lipnica Lipnica
Lipnički Šor Šor
Loznica Loznica – grad
Baščeluci Loznica – selo
Krajišnici
Lozničko Polje
Ploča
Milina Milina
Novo Selo Novo Selo
Paskovac Paskovac
Pomijača Pomijača
Ribarice Ribarice
Runjani Runjani
Simino Brdo Simino Brdo
Slatina Slatina
Brezjak
Straža Straža
Stupnica Stupnica
Tekeriš Tekeriš
Trbosilje Trbosilje
Trbušnica Trbušnica
Tršić Tršić
Filipovići Filipovići
Cikote Cikote
Čokešina Čokešina
Šurice Šurice
11. Niš Niš Niš „Bubanj“
Niš „Ćele kula“
Niš „Crveni krst“
Niš „Pantelej“
Bancarevo Bancarevo
Berbatovo Berbatovo
Berčinac Berčinac
Brenica Brenica
Brzi Brod Brzi Brod
Bubanj Bubanj
Vele Polje Vele Polje
Vrelo Vrelo
Vrtište Vrtište
Vukmanovo Vukmanovo
Gabrovac Gabrovac
Gornja Vrežina Gornja Vrežina
Gornja Studena Gornja Studena
Gornja Toponica Gornja Toponica
Gornja Trnava Gornja Trnava
Gornje Međurovo Gornje Međurovo
Gornji Matejevac Gornji Matejevac
Deveti Maj Novo Selo
Donja Vrežina Donja Vrežina
Donje Vlase Donje Vlase
Donji Komren Donji Komren
Donji Matejevac D. Matejevac I
D. Matejevac II
Donje Međurovo Donje Međurovo
Donja Studena Donja Studena
Donja Toponica Donja Toponica
Donja Trnava Donja Trnava
Jasenovik Jasenovik
Jelašnica Jelašnica
Kamenica Kamenica
Knez Selo Knez Selo
Kravlje Kravlje
Krušce Krušce
Kunovica Kunovica
Lalinac Lalinac
Lazarevo Selo Lazarevo Selo
Leskovik Leskovik
Malča Malča
Mezgraja Mezgraja
Medoševac Medoševac
Miljkovac Miljkovac
Mramor Mramor
Mramorski Potok
Niška Banja Niška Banja
Nikola Tesla
Oreovac Oreovac
Ostrovica Ostrovica
Paligrace Paligrace
Paljina Paljina
Pasi Poljana Pasi Poljana
Popovac Popovac
Prosek Prosek
Manastir Manastir
Prva Kutina Prva Kutina
Ravni Do Ravni Do
Rautovo Rautovo
Radikina Bara Radikina Bara
Koritnjak Radikina Bara
Rujnik Rujnik
Sečanica Sečanica
Sićevo Sićevo
Suvi Do Suvi Do
Supovac Supovac
Trupale Trupale
Hum Hum
Cerje Cerje
Čamurlija Čamurlija
Čokot Čokot
Čukljenik Čukljenik
12. Novi Pazar Aluloviće Aluloviće
Bajevica Bajevica
Banja Banja
Bare Bare
Batnjik Batnjik
Bekova Bekova
Bele Vode Bele Vode
Boturovina Boturovina
Brđani Brđani
Brestovo Brestovo
Varevo Varevo
Vever Vever
Vidovo Vidovo
Vitkoviće Vitkoviće
Vojkoviće Vojkoviće
Vojniće Vojniće
Vranovina Vranovina
Vučiniće Vučiniće
Vučja Lokva Vučja Lokva
Golice Golice
Gornja Tušimlja Gornja Tušimlja
Goševo Goševo
Građanoviće Građanoviće
Gračane Gračane
Grubetiće Grubetiće
Deževa Deževa
Dojinoviće Dojinoviće
Dolac Dolac
Doljani Doljani
Dragočevo Dragočevo
Dramiće Dramiće
Žunjeviće Žunjeviće
Zabrđe Zabrđe
Zlatare Zlatare
Ivanča Ivanča
Izbice Izbice
Jablanica Jablanica
Javor Javor
Janča Janča
Jova Jova
Kašalj Kašalj
Kovačevo Kovačevo
Kožlje Kožlje
Koprivnica Koprivnica
Kosuriće Kosuriće
Kruševo Kruševo
Kuzmičevo Kuzmičevo
Leča Leča
Lopužnje Lopužnje
Lukare Lukare
Lukarsko Lukarsko
Goševo Goševo
Lukocrevo Lukocrevo
Miščiće Miščiće
Mur Mur
Muhovo Muhovo
Negotinac Negotinac
Novi Pazar Novi Pazar
Odojeviće Odojeviće
Okose Okose
Osaonica Osaonica
Osoje Osoje
Oholje Oholje
Pavlje Pavlje
Paralovo Paralovo
Pasji Potok Pasji Potok
Pilareta Pilareta
Pobrđe Pobrđe
Požega Požega
Požežina Požežina
Polokce Polokce
Pope Pope
Postenje Postenje
Prćenova Prćenova
Pusta Tušimlja Pusta Tušimlja
Pustovlah Pustovlah
Radaljica Radaljica
Rajetiće Rajetiće
Rajkoviće Rajkoviće
Rajčinoviće Rajčinoviće
Rajčinovićka Rajčinovićka
Trnava Trnava
Rakovac Rakovac
Rast Rast
Sebečevo Sebečevo
Sitniče Sitniče
Skukovo Skukovo
Slatina Slatina
Smilo Vlaz Smilo Vlaz
Srednja Srednja
Tušimlja Tušimlja
Stradovo Stradovo
Sudsko Selo Sudsko Selo
Tenkovo Tenkovo
Trnava Trnava
Tunovo Tunovo
Hotkovo Hotkovo
Cokoviće Cokoviće
Čašić Dolac Čašić Dolac
Šavci Šavci
Šaronje Šaronje
Štitare Štitare
13. Novi Sad Novi Sad Novi Sad
Novi Sad I
Novi Sad II
Novi Sad III
Novi Sad IV
Begeč Begeč
Budisava Budisava
Gukovac Bukovac
Veternik Veternik
Kać Kać
Kisač Kisač
Kovilj Kovilj
Ledinci Ledinci
Petrovaradin Petrovaradin
Rumenka Rumenka
Sremska Kamenica Sremska Kamenica
Stari Ledinci
Stepanovićevo Stepanovićevo
Futog Futog
Čenej Čenej
14. Pančevo Banatski Banatski
Brestovac Brestovac
Banatsko Banatsko
Novo Selo Novo Selo
Glogonj Glogonj
Dolovo Dolovo
Ivanovo Ivanovo
Jabuka Jabuka
Kačarevo Kačarevo
Omoljica Omoljica
Pančevo Pančevo
Vojlovica
Starčevo Starčevo
15. Požarevac Bare Bare
Batovac Batovac
Beranje Beranje
Bradarac Bradarac
Bratinac Bratinac
Brežane Brežane
Bubušinac Bubušinac
Dragovac Dragovac
Drmno Drmno
Dubravica Dubravica
Živica Živica
Kasidol Kasidol
Klenovnik Klenovnik
Kostolac Kostolac
Kličevac Kličevac
Lučica Lučica
Popovac
Maljurevac Maljurevac
Nabrđe Nabrđe
Ostrovo Ostrovo
Petka Petka
Požarevac Požarevac
Poljana Poljana
Prugovo Prugovo I
Prugovo II
Rečica Rečica
Selo Kostolac Selo Kostolac
Trnjane Trnjane
Ćirikovac Ćirikovac
16. Priština Priština Priština
Ajvalija Ajvalija
Ajkobila Ajkobila
Badovac Badovac
Balaban Balaban
Bariljevo Bariljevo
Besinje Besinje
Businje Businje
Vrani Do Vrani Do
Glogovica Glogovica
Gornja Brnjica Gornja Brnjica
Gračanica Gračanica
Graštica Graštica
Dabiševac Dabiševac
Devet Jugovića Devet Jugovića
Donja Brnjica
Novo Selo
Dragovac Dragovac
Drenovac Drenovac
Zlatare Zlatare
Kačikol Kačikol
Kojlovica Kojlovica
Kolić Kolić
Kukavica Kukavica
Laplje Selo Laplje Selo
Lebane Lebane
Lukare Lukare
Makovac Makovac
Marevce Marevce
Matičane Matičane
Mramor Mramor
Niševce Niševce
Orlović Orlović
Preoce Preoce
Propaštica Propaštica
Prugovac Prugovac
Radoševac Radoševac
Rimanište Rimanište
Sićevo Sićevo
Slivovo Slivovo
Sofalija Sofalija
Sušica Sušica
Teneš Do Teneš Do
Trudna Trudna
Čaglavica Čaglavica
Šarban Šarban
Šaškovac Šaškovac
17. Smederevo Badljevica Badljevica
Binovac Binovac
Vodanj Vodanj
Vranovo Vranovo
Vrbovac Vrbovac
Vučak Vučak
Dobri Do Dobri Do
Drugovac Drugovac I
Drugovac II
Kolari Kolari
Landol Landol
Lipe Lipe
Lugavčina Lugavčina
Lunjevac Lunjevac
Mala Krsna Mala Krsna
Malo Orašje Malo Orašje
Mihajlovac Mihajlovac
Osipaonica Osipaonica
Petrijevo Petrijevo
Radinac Radinac
Ralja Ralja
Saraorci Saraorci
Seone Seone
Skobalj Skobalj
Smederevo Smederevo
Lipe II
Suvodol Suvodol
Udovice Udovice
Šalinac Šalinac
Kulič
18. Sombor Aleksa Šantić Aleksa Šantić
Bački Breg Bački Breg
Bački Monoštor Bački Monoštor
Bezdan Bezdan
Gakovo Gakovo
Doroslovo Doroslovo
Kljajićevo Kljajićevo
Kolut Kolut
Rastina Rastina
Riđica Riđica
Svetozar Miletić Svetozar Miletić
Sombor Sombor
Stanišić Stanišić
Stapar Stapar
Telečka Telečka
Čonoplja Čonoplja
19. Sremska Mitrovica Bešenovački Prnjavor Bešenovo Prnjavor
Bešenovo Bešenovo Selo
Bosut Bosut
Veliki Radinci Veliki Radinci
Grgurevci Grgurevci
Divoš Divoš
Stara Bingula
Zasavica Zasavica I
Zasavica II
Jarak Jarak
Kuzmin Kuzmin
Laćarak Laćarak
Ležimir Ležimir
Šišatovac
Manđelos Manđelos
Martinci Martinci
Mačvanska Mačvanska
Mitrovica Mitrovica
Noćaj Noćaj
Ravnje Ravnje
Radenković Radenković
Salaš Noćajski Salaš Noćajski
Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica
Sremska Rača Sremska Rača
Čalma Čalma
Šišinci Šišinci
Šuljam Šuljam
20. Subotica Bajmok Bajmok
Mišićevo
Bački Vinogradi Bački Vinogradi
Bikovo Bikovo
Gornji Tavankut Tavankut
Donji Tavankut
Ljutovo
Hajdukovo
Šupljak
Đurđin Đurđin
Kelebija Stari grad (deo)
Mala Bosna Novi grad (deo)
Novi Žednik Žednik
Stari Žednik
Palić Palić
Subotica Donji Grad
Novi Grad (deo)
Stari Grad (deo)
Čantavir Čantavir
Bačko Dušanovo
Višnjevac
21. Užice Bioska Bioska
Keserovina
Pear
Bjelotić Bjelotić
Buar Buar
Vrutci Vrutci
Gorjani Gorjani
Gostinica Gostinica
Gubin Do Gubin Do
Dobrodo Dobrodo
Drežnik Drežnik
Drijetanj Drijetanj
Duboko Duboko
Zbojštica Zbojštica
Zlakusa Zlakusa
Kamenica Kamenica
Karan Karan
Kačer Kačer
Krvavci Krvavci
Kremna Kremna
Vitasi
Lelići Lelići
Ljubanje Ljubanje
Mokra Gora Mokra Gora
Kostoman
Kršanje
Raduša
Strmac
Panjak
Nikojevići Nikojevići
Ponikovica Ponikovica
Potočanje Potočanje
Potpeće Potpeće
Ravni Ravni
Ribaševina Ribaševina
Sevojno Sevojno
Skržuti Skržuti
Stapari Stapari
Volujac
Trnava Trnava
Užice Užice
Krčagovo
22. Čačak Atenica Atenica
Baluga (Ljubićska) Baluga (Ljubićska)
Baluga (Trnavska) Baluga (Trnavska)
Banjica Banjica
Beljina
Bečanj Bečanj
Brezovica Brezovica
Bresnica Bresnica
Vapa Vapa
Vidova Vidova
Viljuša Viljuša
Vranići Vranići
Vrnčani Vrnčani
Ovčar Banja
Vujetinci Vujetinci
Goričani Goričani
Gornja Gornja
Gorevnica Gorevnica
Gornja Trepča Gornja Trepča
Donja Gorevnica Donja Gorevnica
Donja Trepča Donja Trepča
Žaočani Žaočani
Zablaće Zablaće
Jančići Jančići
Ježevica Ježevica
Jezdina Jezdina
Katrga Katrga
Kačulice Kačulice
Konjevići Konjevići
Kukići Kukići
Kulinovci Kulinovci
Lipnica Lipnica
Loznica Loznica
Ljubić Ljubić
Međuvršje Međuvršje
Milićevci Milićevci
Miokovci Miokovci
Mojsinje Mojsinje
Mrčajevci Mrčajevci
Mršinci Mršinci
Ostra Ostra
Pakovraće Pakovraće
Parmenac Parmenac
Petnica Petnica
Preljina Preljina
Premeća Premeća
Pridvorica Pridvorica
Prijevor Prijevor
Prislonica Prislonica
Rajac Rajac
Rakova Rakova
Riđage Riđage
Rošci Rošci
Slatina Slatina
Sokolići Sokolići
Stančići Stančići
Trbušani Trbušani
Trnava Trnava
Čačak Čačak
23. Šabac Bela Reka Bela Reka
Bogosavac Bogosavac
Bojić Bojić
Bukor Bukor
Varna Varna
Volujac Volujac
Gornja Vranjska Gornja Vranjska
Grušić Grušić
Dvorište Dvorište
Desić Desić
Dobrić Dobrić
Drenovac Drenovac
Duvanište Duvanište
Žabar Žabar
Zablaće Zablaće
Zminjak Zminjak
Skrađani
Jevremovac Jevremovac
Jelenča Jelenča
Korman Korman
Krivaja Krivaja
Lipolist Lipolist
Majur Majur
Mala Vranjska Mala Vranjska
Maovi Maovi
Mačvanski Mačvanski
Pričinović Pričinović
Metlić Metlić
Miloševac Miloševac
Miokus Miokus
Mišar Mišar
Mrđenovac Mrđenovac
Nakučani Nakučani
Orašac Orašac
Orid Orid
Petkovica Petkovica
Petlovača Petlovača
Pocerski Pocerski
Metković Metković
Pocerski Pocerski
Pričinović Pričinović
Predvorica Predvorica
Prnjavor Prnjavor
Radovašnica Radovašnica
Ribari Ribari
Rumska Rumska
Sinošević Sinošević
Slatina
Slepčević Slepčević
Tabanović Tabanović
Cerovac Cerovac
Culjković Culjković
Šabac Šabac
Ševarice Ševarice
Štitar Štitar

 

V GRAD BEOGRAD

Član 21

Grad Beograd je posebna teritorijalna jedinica utvrđena Ustavom i zakonom.

Član 22

Promena teritorije grada Beograda vrši se na način predviđen za promenu teritorije opštine.

Član 23

Podela grada Beograda na gradske opštine utvrđuje se statutom grada Beograda, u skladu sa zakonom.

Član 24

Teritoriju grada Beograda čine:

Redni broj Naseljeno mesto Katastarska opština
1 2 3
Beograd Beograd Voždovac
Jajinci
Kumodraž
Rakovica selo
Zvezdara
Veliki Mokri Lug
Mali Mokri Lug
Mirijevo
Batajnica
Zemun
Zemun Polje
Novi Beograd
Višnjica
Krnjača
Palilula
Kneževac
Resnik
Stara Rakovica
Savski Venac
Stari Grad
Veliki Makiš
Železnik
Čukarica
Arnajevo Arnajevo
Barajevo Barajevo
Baćevac Baćevac
Beljina Beljina
Boždarevac Boždarevac
Veliki Borak Veliki Borak
Vranić Vranić
Guncati Guncati
Lisović Lisović
Manić Manić
Meljak Meljak
Rožanci Rožanci
Šiljakovac Šiljakovac
Beli Potok Beli Potok
Zuce Zuce
Pinosava Pinosava
Ripanj Ripanj
Begaljica Begaljica
Boleč Boleč
Brestovik Brestovik
Vinča Vinča
Vrčin Vrčin
Grocka Grocka
Dražanj Dražanj
Živkovac Živkovac
Zaklopača Zaklopača
Kaluđerica Kaluđerica
Kamendol Kamendol
Leštane Leštane
Pudarci Pudarci
Ritopek Ritopek
Umčari Umčari
Bežanija Bežanija
Bečmen Bečmen
Boljevci Boljevci
Dobanovci Dobanovci
Jakovo Jakovo
Petrovčić Petrovčić
Progar Progar
Surčin Surčin
Jakovo II
Ugrinovci Ugrinovci
Arapovac Arapovac
Brazilovica Brazilovica
Baroševac Baroševac
Bistrica Bistrica
Brajkovac Brajkovac
Burovo Burovo
Veliki Crljeni Veliki Crljeni
Vrbovno Vrbovno
Vreoci Vreoci
Dren Dren
Dudovica Dudovica
Županjac Županjac
Zeoke Zeoke
Junkovac Junkovac
Kruševica Kruševica
Lazarevac Lazarevac
Leskovac Leskovac
Lukavica Lukavica
Mali Crljeni Mali Crljeni
Medaševac Medaševac
Mirosaljce Mirosaljce
Petka Petka
Prkosava Prkosava
Rudovci Rudovci
Sakulja Sakulja
Sokolovo Sokolovo
Stepojevac Stepojevac
Strmovo Strmovo
Stubica Stubica
Trbušnica Trbušnica
Cvetovac Cvetovac
Čibutkovica Čibutkovica
Šopić Šopić
Šušnjar Šušnjar
Amerić Amerić
Velika Ivanča Velika Ivanča
Velika Krsna Velika Krsna
Beluće
Vlaška Vlaška
Granice Granice
Dubona Dubona
Jagnjilo Jagnjilo
Kovačevac Kovačevac
Koraćica Koraćica
Mala Vrbica Mala Vrbica
Markovac Markovac
Beljevac
Crkvine
Međulužje Međulužje
Mladenovac (varoš) Mladenovac (varoš)
Mladenovac (selo) Mladenovac (selo)
Pružatovac Pružatovac
Rabrovac Rabrovac
Rajkovac Rajkovac
Senaja Senaja
Šepšin Šepšin
Baljevac Baljevac
Barič Barič
Belo Polje Belo Polje
Brgulice Brgulice
Brović Brović
Veliko Polje Veliko Polje
Vukićevica Vukićevica
Grabovac Grabovac
Draževac Draževac
Dren Dren
Zabrežje Zabrežje
Zvečka Zvečka
Jasenak Jasenak
Konatice Konatice
Krtinska Krtinska
Ljubinić Ljubinić
Mala Moštanica Mala Moštanica
Mislođin Mislođin
Obrenovac Obrenovac
Orašac Orašac
Piroman Piroman
Poljane Poljane
Ratari Ratari
Rvati Rvati
Skela Skela
Stubline Stubline
Trstenica Trstenica
Urovci Urovci
Ušće Ušće
Borča Borča
Veliko Selo Veliko Selo
Dunavac Besni Fok
Kovilovo Kovilovo
Ovča Ovča
Padinska Skela Komareva Humka
Lepušnica
Slanci Slanci
Babe Babe
Guberevac Guberevac
Drlupa Drlupa
Dučina Dučina
Đurinci Đurinci
Mala Ivanča Mala Ivanča
Mali Požarevac Mali Požarevac
Nemenikuće Nemenikuće
Parcani Parcani
Popović Popović
Ralja Ralja
Rogača Rogača
Sibnica Sibnica
Slatina Slatina
Sopot Sopot
Ropočevo Ropočevo
Stojnik Stojnik
Velika Moštanica Velika Moštanica
Ostružnica Ostružnica
Rušanj Rušanj
Sremčica Sremčica
Umka Umka
Pećani
Rucka

 

VI AUTONOMNE POKRAJINE

Član 25

Autonomne pokrajine su autonomne teritorijalne zajednice u kojima građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju.

Član 26

Republika Srbija ima Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Suštinska autonomija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija urediće se posebnim zakonom koji se donosi po postupku predviđenom za promenu Ustava.

Član 27

Teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije sledećih opština: Ada, Alibunar, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bečej, Bela Crkva, Beočin, Vrbas, Vršac, Žabalj, Žitište, Inđija, Irig, Kanjiža, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Pećinci, Plandište, Ruma, Sečanj, Senta, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čoka i Šid i gradovi: Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica.

Član 28

Teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija čine teritorije sledećih opština: Vitina, Vučitrn, Glogovac, Gnjilane, Gora, Dečani, Đakovica, Zubin Potok, Zvečan, Istok, Kačanik, Klina, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Kosovo Polje, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Podujevo, Prizren, Srbica, Suva Reka, Uroševac, Štimlje i Štrpce i grad Priština.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Vlada će propisati označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 47/91, 79/92, 82/92 – ispr., 47/94 i 49/99 – dr. zakon).

Član 31

Prve izbore za poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodina, po stupanju na snagu ovog zakona, raspisaće predsednik Narodne skupštine, tako da se oni održe u roku koji ne može biti kraći od 120 ni duži od 180 dana od dana raspisivanja izbora.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje