VIŠA SILA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o obligacionim odnosima

Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003

Nemogućnost ispunjenja za koju odgovara druga strana

Član 138

(1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njena obaveza se gasi, a ona zadržava svoje potraživanje prema drugoj strani, s tim što se smanjuje za onoliko koliko je ona mogla imati koristi od oslobođenja od sopstvene obaveze.

(2) Pored toga, ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim licima u vezi sa predmetom svoje obaveze čije je ispunjenje postalo nemoguće.

Prestanak obaveze zbog nemogućnosti ispunjenja

Član 354

(1) Obaveza prestaje kad njeno ispunjenje postane nemoguće usled okolnosti zbog kojih dužnik ne odgovara.

(2) Dužnik treba da dokaže okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost

 

***********************************************************************************

Iz obrazloženja:

„Ukazivanje žalbe na zaključak suda da samo agencija odlučuje o uslovima za raskid ugovora i da sud ne može odlučiti o tome, nije od uticaja na presuđenje, jer je prvostepeni sud na osnovu pravilno utvrđenog činjeničnog stanja i pravilne primene materijalnog prava zaključio da je tužbeni zahtev neosnovan, s obzirom da je među strankama nesporno da je kontinuitet i obim poslovanja u velikoj meri smanjen, da se likvidnost održavala pozajmicama, pa stoga i nije bilo potrebe izvoditi dokaz veštačenjem. Tužilac nije dokazao da je umanjenje kontinuiteta poslovanja nastalo kao posledica više sile, jer uticaj odluka državnih organa, na koje se tužilac poziva, ne može imati tretman više sile.

Viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvideti ili sprečiti, a usled kojih je nastupila šteta, s tim da se ljudska radnja nije mogla pripisati u krivicu lica na koje bi inače padala odgovornost.

Ljudske radnje mogu biti i razne upravne mere, zabrana uvoza, izvoza, ograničenja, promena propisa i sl. Nasuprot žalbi tužilac nije dokazao da su razlozi neispunjenja kontinuiteta poslovanja u višoj sili, jer razlozi koje je iznosio ne dejstvuju na pravni odnos van kruga delatnosti, nisu bili nepredvidivi ili neotklonjivi, jer nepredvidiv događaj ne nastupa redovno, tako da se ne može govoriti o višoj sili, kao razlogu neispunjenja ugovorne obaveze.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 3867/2012(1) od 14.06.2013. godine