Uvid u sudske predmete sudova opšte nadležnosti i sudova posebne nadležnosti

Građani i pravni subjekti mogu da se informišu o stanju sudskih predmeta kod privrednih sudova uvidom na sajtu :

http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm