Rad u smenama i njegovo vrednovanje u zaradi (osnovnoj ili uvećanoj)

Servis računara online zakazivanje

Rad u smenama i njegovo vrednovanje u zaradi (osnovnoj ili uvećanoj)

„Odredbom člana 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice. Prema tome, rad u smenama može da se vrednuje kao poseban uslov rada pri utvrđivanju osnovne zarade ili kao osnov za uvećanje osnovne zarade.

Zakonom o radu nije definisan rad u smenama, te bi pod radom u smenama trebalo da se računa efektivan rad čiji se početak i završetak pomera iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju.

Ako zaposleni radi na poslovima na kojima se rad u smenama javlja stalno, a ne povremeno u toku meseca ili u toku godine, tada ovaj rad treba vrednovati kroz osnovnu zaradu, a ako zaposleni radi na poslovima na kojima se rad u smenama obavlja povremeno, a ne stalno, takav rad treba vrednovati kroz uvećanje osnovne zarade za rad u smenama.

Ako je rad u smenama vrednovan kao element osnovne zarade, tada zaposleni za rad ostvaren po tom osnovu nema pravo na uvećanu zaradu.

Takođe kod poslodavca kod koga se pojavljuju različiti vidovi rada u smenama, to pitanje treba da bude uređeno opštim aktom ili ugovorom o radu.

Zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za rad u smenama (ako takav rad nije vrednovan kao uslov rada kroz osnovnu zaradu), u sledećim slučajevima:

  1. ako je zaposleni radio tri nedelje prvu smenu, a jednu nedelju drugu smenu, treba da ostvari uvećanje zarade samo za radnu nedelju u kojoj je radio u drugoj smeni; 
  2. iako smenski rad podrazumeva kontinuitet u izmenama smena, prekid kontinuiteta zbog odsustva zaposlenog sa rada radi korišćenja godišnjeg odmora ili po drugom osnovu, ne utiče na ostvarivanje prava na uvećanu zaradu po osnovu smenskog rada; 
  3. zaposleni koji je u preraspodeli radnog vremena ceo mesec radio kontinuirano u smenama, ima pravo na uvećanje zarade po osnovu smenskog rada za efektivne časove rada u smenama, a ne samo za časove rada preko punog (redovnog) radnog vremena. Pitanje da li će se zaposlenom koji radi u preraspodeli radnog vremena isplaćivati zarada prema efektivnim časovima rada ili će se obračunata zarada isplaćivati prema prosečnom fondu časova rada u periodu kada se vrši preraspodela radnog vremena, nije uređeno Zakonom o radu, već se to pitanje uređuje opštim aktom ili ugovorom o radu.“ 

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00164/2012-02 od 16.05.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje