Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Vidi i :

 1. Zakon o detektivskoj delatnosti
 2. Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva
 3. Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko tehničkim uslovima za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija

Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

Sl.glasnik RS br. 30/2015

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliža sadržina podataka koji se evidentiraju, sadržina, izgled i način vođenja propisanih evidencija iz oblasti detektivske delatnosti koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2

Saglasno Zakonu o detektivskoj delatnosti Ministarstvo vodi sledeće evidencije:

 1. o izdatim licencama za obavljanje detektivske delatnosti – pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje te delatnosti;
 2. o izdatim licencama za vršenje detektivskih poslova – fizičkim licima za vršenje tih poslova;
 3. o sprovedenoj stručnoj obuci i osposobljavanju, kao i stručnom ispitu detektiva;
 4. o izdatim legitimacijama za detektive;
 5. o izdatim dozvolama za nošenje oružja za detektive.

Član 3

Evidencija o izdatim licencama za vršenje detektivske delatnosti – pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje te delatnosti sadrži:

 1. naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika;
 2. adresa sedišta i matični broj;
 3. serijski broj izdate licence;
 4. datum podnošenja zahteva;
 5. datum izdavanja i datum isteka važenja licence;
 6. podatke o izvršenom nadzoru;
 7. podatke o izrečenoj meri privremene zabrane obavljanja delatnosti/vršenja detektivskih poslova.

Član 4

Evidencija o izdatim licencama za vršenje detektivskih poslova – fizičkim licima za vršenje tih poslova sadrži:

 1. ime i prezime fizičkog lica;
 2. adresu prebivališta – boravišta;
 3. jedinstveni matični broj građana;
 4. datum i mesto rođenja;
 5. datum podnošenja zahteva;
 6. broj izdate licence;
 7. datum izdavanja i isteka licence;
 8. datum oduzimanja licence.

Član 5

Evidencija o sprovedenoj stručnoj obuci i osposobljavanju i stručnom ispitu detektiva sadrži:

 1. ime, ime jednog roditelja i prezime;
 2. adresu prebivališta – boravišta;
 3. jedinstveni matični broj građana;
 4. datum i mesto rođenja;
 5. datum početka i završetka obuke;
 6. broj i datum izdate potvrde o obučenosti;
 7. datum i mesto polaganja stručnog ispita;
 8. uspeh na stručnom ispitu;
 9. broj izdatog uverenja o položenom stručnom ispitu.

Član 6

Evidencija o izdatim legitimacijama za detektive sadrži:

 1. naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji podnosi zahtev za izdavanje legitimacije;
 2. adresu sedišta i matični broj;
 3. ime i prezime detektiva;
 4. jedinstveni matični broj građana;
 5. adresa prebivališta/boravišta i broj licence detektiva;
 6. broj izdate legitimacije;
 7. datum izdavanja i rok važenja;
 8. datum vraćanja legitimacije;
 9. podatke o izvršenom nadzoru.

Član 7

Evidencija o izdatim dozvolama za nošenje oružja za detektive:

 1. naziv i adresa sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika kod koga je detektiv zaposlen;
 2. ime i prezime detektiva;
 3. vrsta, model, fabrički broj oružja, broj oružnog lista;
 4. datum izdavanja, mesto izdavanja, rok važenja oružnog lista;
 5. broj izdate legitimacije;
 6. serijski broj licence.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje