Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih objekata na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 17/2015, 43/2015, 71/2015

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom odlukom propisuje se vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (u daljem tekstu: pokretni objekat) na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Beograda, vršenje nadzora nad primenom odredaba ove odluke i inspekcijski nadzor.

Pojam i vrste pokretnog objekta

Član 2

Pokretni objekat u smislu ove odluke je manji privremeni objekat, i to: tezga, aparat sladoled, aparat za kokice, kesten, kukuruz i slično, konzervator za sladoled, rashladna vitrina za prodaju osvežavajućih napitaka, automati za prodaju robe na malo i pružanje usluga (bankomat, automat za prodaju štampe, napitaka, konditorskih proizvoda i sl.) i drugi pokretni objekat za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga.

Pokretnim objektom u smislu odredaba ove odluke neće se smatrati objekat u kome postoji prostor za lice koje prodaje robu ili vrši uslugu, odnosno kupuje robu ili koristi uslugu u pokretnom objektu.

Pokretni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog maloprodajnog objekta.

Maloprodajni objekat u smislu odredaba ove odluke je prodajni objekat trajnog karaktera u kome se obavlja trgovina na malo.

Kiosci i drugi manji montažni objekti za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih i drugih usluga, a koji se postavljaju u skladu sa odlukom kojom se uređuje postavljanje privremenih objekata na teritoriji grada Beograda, ne smatraju se maloprodajnim objektima u smislu ove odluke.

Površine za postavljanje

Član 3

Pokretni objekat se može postavljati na javnim i drugim površinama, u skladu sa odredbama ove odluke.

Javne površine su:

 1. javne saobraćajne površine (put, ulica, pešačka zona i sl.);
 2. trg;
 3. javne zelene površine (park, skver, gradska šuma i sl.) i
 4. javne površine bloka (parkovski uređene površine i saobraćajne površine).

Druge površine su:

 1. slobodne površine kompleksa – građevinske parcele objekata javne namene;
 2. slobodne površine građevinske parcele objekata drugih namena;
 3. površine u otvorenim delovima objekta namenjeni pešacima (kolonade, pasaži i sl.) i
 4. neizgrađeno građevinsko zemljište do privođenja nameni u skladu sa planskim dokumentom.

Površine iz stava 3. tač. 1, 2 i 3. ovog člana su u režimu javnog korišćenja kada izlaze na javnu površinu i neometano su i stalno dostupne neodređenom broju korisnika.

Član 4

Na površinama iz člana 3. ove odluke, mesto postavljanja pokretnog objekta, kao samostalnog objekta, ne može se nalaziti na sledećim površinama:

– u javnim podzemnim prolazima;

– slobodnim površinama građevinske parcele objekata drugih namena;

– površinama u otvorenim delovima objekta namenjenim pešacima (kolonade, pasaži i sl.).

Član 5

Pokretni objekat se ne može postaviti na parking površinama i zelenim površinama (travnatim i drugim ozelenjenim površinama) u sklopu javnih i drugih površina.

Pokretni objekat se ne može postaviti na rastojanju manjem od 1,0 m od otvora šahta podzemnog objekta.

II IZGLED POKRETNOG OBJEKTA, PERIOD I VREME NA KOJE SE POSTAVLJA

Član 6

Tezga je tipski pokretni objekat za prodaju robe, ili pružanje usluge, čija površina ne može biti veća od 2,0 m2, sa slobodnom površinom u funkciji tezge od 1,0 m2.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja se i koristi isključivo kao samostalni objekat kada se postavlja na javnoj površini i površini u režimu javnog korišćenja.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana ne može se postaviti na rastojanju manjem od 500 m od kompleksa pijace kojom upravlja javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad, kada se na njemu vrši prodaja robe istovetne robi na pijaci.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja se i koristi dnevno, u određenom periodu godine, ili tokom cele godine, u radnom vremenu određenom u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje radno vreme trgovine, zanatstva i ugostiteljstva, a po isteku radnog vremena se obavezno uklanja sa javne površine.

Tezga obavezno sadrži, na vidnom mestu, istaknuto ime radnje, odnosno korisnika tezge, broj tezge, broj rešenja kojim je odobreno njeno postavljanje i radno vreme objekta.

Gradonačelnik grada Beograda donosi akte kojim se na određenim površinama bliže određuje tip, veličina, izgled i druge karakteristike tezge:

– za područje gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad;

– za područje gradske opštine Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Član 7

Aparat za sladoled, kokice, kesten, kukuruz i slično, je pokretni objekat za pripremu i prodaju odgovarajućih prehrambenih proizvoda, čija površina ne može biti veća od 1,0 m2, sa pripadajućom slobodnom površinom od 1,0 m2.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja se i koristi kao samostalni objekat u radnom vremenu određenom u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje radno vreme trgovine, zanatstva i ugostiteljstva, a po isteku radnog vremena se obavezno uklanja sa javne površine.

Član 8

Konzervator za sladoled je industrijski proizveden pokretni objekat za čuvanje, izlaganje i prodaju sladoleda, čija površina ne može biti veća od 1,2 m2, i može se postavljati i koristiti kao samostalni objekat kada ima pripadajuću površinu od najviše 1,0 m2.

Kada se pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja na javnoj površini i površini u režimu javnog korišćenja, u funkciji drugog maloprodajnog objekta, ne može se postaviti više od jednog pokretnog objekta.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana može se postavljati i koristiti u određenom periodu godine ili tokom cele godine.

Član 9

Rashladna vitrina je industrijski proizveden pokretni objekat za čuvanje i izlaganje osvežavajućih napitaka, čija površina ne može biti veća od 0,5 m2.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja se isključivo u funkciji drugog maloprodajnog objekta.

Kada se pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja na javnoj površini i površini u režimu javnog korišćenja, može se postaviti najviše dva objekta.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana može se postavljati i koristiti u određenom periodu godine ili tokom cele godine.

Član 10

Automati za prodaju robe na malo i pružanje usluga (bankomat, automat za prodaju štampe, napitaka, konditorskih proizvoda i sl.), je industrijski proizveden pokretni, autonomni objekat za pružanje bankarskih i drugih usluga, pripremu, izlaganje i prodaju robe na malo, i postavljaju se i koriste kao samostalni objekti tokom cele godine.

Površina objekata iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od 1,0 m2, kada se postavljaju na javnoj površini i površini u režimu javnog korišćenja.

Član 11

Drugi pokretni objekat za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih i drugih usluga, kao što su: stalak, polica, sanduk za čišćenje obuće, vaga za merenje težine i sl., ne može biti površine veće od 1,0 m2, sa pripadajućom slobodnom površinom od 1,0 m2 kada se postavlja kao samostalni pokretni objekat.

Postavljanje objekta iz stava 1. nije dozvoljeno na javnoj površini u funkciji maloprodajnog objekta, a na površini u režimu javnog korišćenja, može se u funkciji maloprodajnog objekta postaviti najviše jedan objekat.

Pokretni objekat iz stava 1. ovog člana postavlja se i koristi u radnom vremenu određenom u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje radno vreme trgovine, zanatstva i ugostiteljstva, a po isteku radnog vremena se obavezno uklanja sa javne površine.

Član 12

Pokretni objekat može po potrebi imati, u okviru svoje i pripadajuće površine, suncobran ili tendu, koja sa njim čini estetsku celinu, i uklanja se zajedno sa pokretnim objektom.

Član 13

Isticanje reklamnih poruka na pokretnom objektu i pripadajućem suncobranu i tendi, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje oglašavanje na teritoriji grada Beograda.

III USLOVI I NAČIN POSTAVLJANJA POKRETNIH OBJEKATA

 1. Odobrenje za postavljanje

Član 14

Pokretni objekat mogu postavljati pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke.

Pokretni objekat se postavlja na osnovu odobrenja koje se izdaje u formi rešenja, nakon sprovedenog javnog konkursa ili po zahtevu zainteresovanog lica, u skladu sa odredbama ove odluke.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove, na čijem području se nalazi mesto za postavljanje pokretnog objekta (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica).

Na rešenje kojim se odlučuje o postavljanju pokretnog objekta, može se podneti žalba veću gradske opštine, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

 1. Postupak donošenja plana i sprovođenja konkursa

Plan postavljanja

Član 15

Mesto postavljanja, broj objekata, vrsta, tip, veličina, namena i uslovi korišćenja pokretnih objekata određuje se planom postavljanja pokretnih objekata (u daljem tekstu: plan), kada se nalazi na javnim površinama i drugim površinama u režimu javnog korišćenja, a koje su u javnoj svojini.

Plan iz stava 1. ovog člana donosi Skupština gradske opštine za svoje područje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, a priprema ga organizaciona jedinica uprave gradske opštine.

Izradu plana gradska opština može poveriti privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 16

Sadržaj plana čine: spisak lokacija – mesta postavljanja sa pokretnim objektima, uslovima i načinom postavljanja; pregledna karta lokacija – mesta postavljanja u razmeri 1:5000; opis mesta postavljanja sa namenom površine na kojoj se nalazi; tehnički opis pokretnog objekta i njegov izgled; grafički prikaz mesta postavljanja sa ucrtanim pokretnim objektom i objektima u neposrednom okruženju u razmeri 1:50 ili 1:100 i fotografski prikaz površine na kojoj se postavljanje vrši, koji su pripremljeni od strane lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije i lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonske struke.

Sastavni deo plana iz stava 1. ovog člana jesu saglasnosti:

– subjekta koji upravlja, koristi i održava javnu površinu, a na drugim površinama vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se vrši postavljanje;

– nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada se pokretni objekat postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu.

U postupku izrade plana pribavlja se mišljenje javnog komunalnog preduzeća koje je osnovao Grad za obavljanje delatnosti upravljanja pijacama kada se tezge, postavljaju na rastojanju manjem od 500 metara od kompleksa pijaca, kojom ono upravlja, a u smislu vrste robe koja se prodaje na pijaci (član 6. stav 3. ove odluke).

Član 17

Saglasnost iz člana 15. stav 2. ove odluke pribavlja se na nacrt plana pripremljen u skladu sa članom 16. odluke.

Plan se donosi na određeno vreme, sa rokom važenja od pet godina, računajući od dana stupanja na snagu.

Plan se objavljuje u „Službenom listu Grada Beograda“.

Plan sprovodi gradska opština.

Izmena i dopuna plana vrši se po potrebi, po postupku predviđenom za donošenje plana.

Član 18

Odredbe člana 15. ove odluke ne odnose se na pokretne objekte koji se postavljaju:

– na drugim površinama koje nisu u režimu javnog korišćenja i nisu u javnoj svojini;

– na javnim i drugim površinama za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici) i

– na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima „Beogradska tvrđava“ JP i „Ada Ciganlija“ JKP.

Javni konkurs

Član 19

Korisnik mesta postavljanja pokretnog objekta na mestu utvrđenom planom, osim objekata koji su u funkciji drugog maloprodajnog objekta, određuje na osnovu javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs).

Odluku o pokretanju postupka konkursa donosi nadležan organ gradske opštine.

Odlukom iz stava 2. ove odluke uređuju se pitanja koja se odnose na: prijavu na konkurs, rok za prijavljivanje, kriterijume za odluku o izboru korisnika i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa.

Član 20

Pravo učešća na konkursu ima pravno lice ili fizičko lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Član 21

Konkurs raspisuje i sprovodi komisija koju obrazuje nadležan organ gradske opštine.

Broj članova i sastav komisije, kao i način obavljanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisije utvrđuju se aktom o obrazovanju komisije.

Član 22

Komisija, u skladu sa odlukom iz člana 19. st. 2. i 3. ove odluke, raspisuje konkurs, sprovodi konkurs i donosi odluku o izboru korisnika.

Konkurs sadrži: naziv organa koji raspisuje konkurs, kome se podnosi prijava, rok za podnošenje prijave, dokaze koji se podnose uz prijavu, kriterijum po kom se vrši izbor, period na koji se odobrava postavljanje pokretnog objekta, popis mesta za postavljanje i površinu, vrstu, tip, veličinu i namenu pokretnog objekta, radno vreme, rok u kom je komisija dužna da donese odluku, kao i druga pitanja koja su od uticaja na pravilno sprovođenje postupka.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji grada Beograda.

Učesnik konkursa ima pravo prigovora na odluku o izboru korisnika u roku od osam dana, od dana prijema odluke.

Odluku po prigovoru donosi veće gradske opštine.

Određivanje korisnika iz stava 1. ovog člana vrši se za period važenja plana.

Član 23

Po sprovedenom konkursu, odobrenje za postavljanje pokretnog objekta izdaje nadležna organizaciona jedinica.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana se izdaje u formi rešenja, za period važenja plana, i sadrži: mesto; vrstu, tip, veličinu i namenu objekta; površinu koja se koristi, period korišćenja, radno vreme i rok u kojem je korisnik dužan da otpočne sa obavljanjem delatnosti, a koji ne može biti duži od 90 dana od izdavanja odobrenja, i obavezu uklanjanja objekta po isteku radnog vremena, odnosno sezone i perioda na koji je odobrenje izdato.

Sastavni deo rešenja iz stava 2. ovog člana jeste izvod iz plana, koji se sastoji od tehničkog opisa pokretnog objekta i prikaza njegovog izgleda, grafičkog prikaza mesta postavljanja sa ucrtanim pokretnim objektom i objektima u neposrednom okruženju u razmeri 1:50 ili 1:100 i fotografskog prikaz površine na kojoj se postavljanje vrši.

 1. Postupak izdavanja odobrenja po zahtevu

Član 24

Odobrenje, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje se za pokretni objekat koji se postavlja na:

– površinama za koje se donosi plan, kada mu je mesto postavljanja utvrđeno tim planom, i kada se postavlja u funkciji drugog maloprodajnog objekta;

– drugim površinama za koje se ne donosi plan, kada se postavlja u funkciji maloprodajnog objekta i u funkciji delatnosti vlasnika, odnosno korisnika građevinske parcele;

– javnim i drugim površinama, za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija (novogodišnji, božićni, uskršnji i drugi praznici).

Član 25

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog objekta može podneti zainteresovano fizičko ili pravno lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti, radi obavljanja iste preko pokretnog objekta, ili u drugom maloprodajnom objektu u funkciji kojeg se pokretni objekat koristi (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za izdavanje odobrenja sadrži:

– ime i prezime i adresa, odnosno naziv i sedište podnosioca zahteva;

– naziv i adresu maloprodajnog objekta;

– opis lokacije;

– vreme i period korišćenja;

– vrstu i tip pokretnog objekta i

– popis priloga.

Uz zahtev se obavezno prilaže:

 1. rešenje o registraciji za obavljanje delatnosti;
 2. dokaz o osnovu korišćenja maloprodajnog objekta;
 3. tehnička dokumentacija u šest primeraka, za potrebe pribavljanja saglasnosti, vođenje baze podataka i inspekcijskog nadzora koja se sastoji od tehničkog opisa pokretnog objekta i prikaza njegovog izgleda, grafičkog prikaza mesta postavljanja sa ucrtanim pokretnim objektom i objektima u neposrednom okruženju u razmeri 1:50, 1:100 ili 1:200 i fotografskog prikaza površine na kojoj se postavljanje vrši, koja je pripremljena od strane lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta arhitektonske struke i lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije. Tehnička dokumentacija se ne prilaže za objekte koji se postavljaju na površinama iz člana 24. alineja 1. ove odluke;
 4. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;
 5. saglasnosti iz člana 26. stav 1. ove odluke, osim za objekte koji se postavljaju na površinama iz člana 24. alineja 1, odnosno izjavu da ovlašćuje nadležnu organizacionu jedinicu da pribavi potrebne saglasnosti na tehnički dokumentaciju u njegovo ime i za njegov račun, sa dokazima o plaćenim troškovima za njihovo pribavljanje.

Član 26

Odobrenje za postavljanje pokretnog objekta koji se postavlja na površinama iz člana 24. ove odluke, na zahtev podnosioca izdaje nadležna organizaciona jedinica, po prethodno pribavljenoj saglasnosti:

– subjekta koji upravlja, koristi i održava javnu površinu, a na drugim površinama vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se vrši postavljanje;

– nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture kada se pokretni objekat postavlja na parceli kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, odnosno na parceli dobra koje uživa prethodnu zaštitu ili se nalazi u prostorno kulturno-istorijskoj celini, odnosno celini koja uživa prethodnu zaštitu;

U postupku odlučivanja po zahtevu za postavljanje tezge pribavlja se mišljenje javnog komunalnog preduzeća koje je osnovao Grad za obavljanje delatnosti upravljanja pijacama kada se tezga, postavlja na rastojanju manjem od 500 metara od kompleksa pijaca, kojom ono upravlja, a u smislu vrste robe koja se prodaje na pijaci (član 6. stav 3. ove odluke).

Odobrenje se izdaje u formi rešenja i sadrži: mesto, vrstu, tip, veličinu i namenu objekta, vrstu robe, odnosno usluge, površinu i period korišćenja mesta postavljanja, radno vreme, i obavezu uklanjanja pokretnog objekta po isteku radnog vremena, odnosno po isteku perioda na koje je odobrenje izdato.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se za tekuću godinu, odnosno za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i tradicionalnih manifestacija.

Sastavni deo rešenja iz stava 2. ovog člana jeste tehnička dokumentacija, na koju je data saglasnost iz stava 1. ovog člana, odnosno izvod iz plana iz člana 23. stav 3. ove odluke.

 1. Obaveštavanje i evidencija

Član 27

Primerak odobrenja iz čl. 23. i 26. ove odluke nadležna organizaciona jedinica dostavlja komunalnoj inspekciji gradske opštine i grada i komunalnoj policiji.

Primerak odobrenja se dostavlja i organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda, radi utvrđivanja i naplate lokalne komunalne takse, kada se pokretni objekat postavlja na javnim površinama.

Primerak odobrenja iz stava 1. ovog člana dostavlja se i subjektu koji obavlja komunalnu delatnost odnošenja smeća, radi utvrđivanja i naplate cene za uslugu odnošenja smeća.

Nadležna organizaciona jedinica obavezna je da vodi evidenciju izdatih odobrenja i pripadajuće tehničke dokumentacije.

 1. Postavljanje pokretnih objekata na površinama kojima upravlja JP „Beogradska tvrđava“ i JP „Ada Ciganlija“

Član 28

Postavljanje pokretnih objekata na površinama poverenim na upravljanje javnim preduzećima JP „Beogradska tvrđava“ i „Ada Ciganlija“ JKP vrši se u skladu sa aktima tih preduzeća, a u skladu sa zakonom i propisima kojima je regulisano upravljanje, korišćenje i održavanje tih površina.

IV NAČIN KORIŠĆENJA POKRETNOG OBJEKTA

Član 29

Lice kome je odobreno postavljanje objekta u skladu sa čl. 23, 26. i 28. ove odluke, kao korisnik mesta postavljanja (u daljem tekstu: korisnik), dužno je da:

 1. pokretni objekat postavlja i koristi u skladu sa odobrenjem, odnosno aktom izdatim u skladu sa aktom javnog preduzeća iz člana 28. ove odluke;
 2. ukloni pokretni objekat po prestanku važenja odobrenja za postavljanje i površinu na kojoj se objekat nalazio dovede u uredno stanje;
 3. pokretni objekat održava u urednom stanju;
 4. da postavljanjem pokretnog objekta i njegovim korišćenjem ne oštećuje i prlja površinu koju koristi, a po uklanjanju pokretnog objekta površinu vrati u prvobitno stanje;
 5. da pokretni objekat privremeno ukloni sa mesta postavljanja dok to zahteva izvođenje hitnih i neophodnih radova.

Član 30

Korisniku nije dozvoljeno da:

– bilo kojim pravnim poslom ili osnovom omogući drugom licu korišćenje mesta za koje mu je izdato odobrenje;

– pričvrsti, ili na bilo koji način vezuje pokretni objekat za tlo i objekte u blizini;

– pripadajući prostor, suncobran i tendu koristi za izlaganje robe.

V UKLANJANJE POKRETNOG OBJEKTA

Član 31

Pokretni objekat se uklanja:

 1. ako je pokretni objekat postavljen na mesto koje nije određeno planom;
 2. ako se promeni neki od uslova utvrđenih planom, a korisnik im se ne prilagodi u ostavljenom roku,
 3. ako se pokretni objekat postavi ili koristi bez odobrenja, odnosno bez akta javnog preduzeća iz člana 28. ove odluke;

3a ako se pokretni objekat postavi ili koristi suprotno izdatom odobrenju, odnosno aktu iz člana 28. odluke;

 1. ako postavljeni pokretni objekat koristi neovlašćeno lice;
 2. ako korisnik ne otpočne sa korišćenjem u roku utvrđenom odobrenjem;
 3. ako je to neophodno zbog izmene režima saobraćaja.

Član 32

O donošenju rešenja o uklanjanju pokretnog objekta komunalni inspektor obaveštava nadležnu organizacionu jedinica koja je izdala odobrenje o postavljanju pokretnog objekta.

Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana organizaciona jedinica koja je izdala odobrenje za postavljanje pokretnog objekta, donosi rešenje o prestanku važenja izdatog odobrenja.

Na rešenje iz stava 2. ovog člana, korisnik može izjaviti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rešenja, veću gradske opštine.

Komunalni inspektor, na zahtev nadležnog organa grada, odnosno gradske opštine, rešenjem može naložiti da se pokretni objekat privremeno ukloni kada je to neophodno zbog izvođenja neodložnih radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata, ili privremene izmene režima saobraćaja, dok te okolnosti traju. Troškove uklanjanja i vraćanja objekta na prvobitno mesto snosi korisnik.

VI NADZOR

Član 33

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove urbanizma.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Član 34

Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora rešenjem naloži uklanjanje pokretnog objekta u slučajevima iz čl. 31, 32. i 42. ove odluke.

Ako korisnik, odnosno drugo lice ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i ne ukloni pokretni objekat, komunalni inspektor će odrediti da se pokretni objekat ukloni o trošku korisnika, preko drugog lica, na mesto koje je određeno za te namene.

Obaveza omogućavanja nadzora

Član 35

Lice koje je postavilo ili koristi pokretni objekat dužno je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora omogući pristup i pregled objekta, dozvoli uvid u dokumentaciju, dostavi tražene podatke u vezi sa predmetom nadzora i postupa po drugim nalozima inspektora, odnosno komunalnog policajca.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 36

Novčanom kaznom u iznosu od 80.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

 1. Pokretni objekat postavi na mesto koje nije određeno planom (član 15.);
 2. Pokretni objekat postavi i koristi bez odobrenja, odnosno akta javnog preduzeća (čl. 23, 26 i 28. ove odluke);
 3. Postupa suprotno članu 29. tač. 2. i 5. ove odluke;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara fizičko lice.

Član 37

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

 1. postupa suprotno članu 29. tačka 1. ove odluke;
 2. postupi suprotno članu 30. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 8.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 40.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 8.000 dinara fizičko lice.

Član 38

Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

 1. postupa suprotno članu 29. tačke 3. i 4. i ove odluke;
 2. postupa suprotno odredbama člana 35. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 dinara fizičko lice.

Član 39

Za prekršaje iz čl. 36-38. ove odluke, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Gradonačelnik grada Beograda doneće akt iz prve alineje stava 6. člana 6. ove odluke najkasnije do 31. decembra 2015. godine, a akt iz druge alineje stava 6. člana 6. ove odluke najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Član 41

Gradske opštine dužne su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke, donesu planove iz člana 15. ove odluke.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana planove koji se odnose na postavljanje pokretnih objekata iz člana 6. ove odluke, gradske opštine dužne su da donesu u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu akta iz prve alineje, odnosno druge alineje stava 6. člana 6. ove odluke.

Planovi doneti do stupanja na snagu ove odluke, važe do donošenja planova iz člana 15. ove odluke, ili donošenja akta iz člana 28. ove odluke.

Član 42

Odobrenje za postavljanje pokretnog privremenog objekta, izdato po propisu koji je važio do stupanja na snagu ove odluke, za mesto postavljanja pokretnog objekta na koje se odobrenje odnosi, kada se nalazi na površinama iz člana 28. ove odluke, prestaje da važi istekom roka na koje je izdato, odnosno donošenjem akta iz člana 28. ove odluke.

Odobrenje za postavljanje pokretnog privremenog objekata, izdato po propisu koji je važio do stupanja na snagu ove odluke, za mesto postavljanja pokretnog objekta na koje se odobrenje odnosi, koje se ne nalazi na površini za koju je predviđeno donošenje plana iz člana 15. ove odluke, i ne nalazi na površinama iz člana 28. ove odluke, prestaje da važi istekom roka na koje je izdato, s tim što korisnik može blagovremeno podneti zahtev za izdavanje odobrenja u skladu sa odredbama ove odluke, a najkasnije osam dana pre isteka odobrenja na osnovu kojeg je pokretni objekat postavljen.

Odobrenje za postavljanje pokretnog privremenog objekata, izdato po propisu koji je važio do stupanja na snagu ove odluke, za mesto postavljanja pokretnog objekta na koje se odobrenje odnosi, koje se nalazi na površini za koju je predviđeno donošenje plana iz člana 15. ove odluke, i mesto bude određeno planom, prestaje da važi danom konačnosti odluke o izboru korisnika tog mesta postavljanja, a u slučaju da mesto ne bude određeno planom, izdato odobrenje prestaje da važi danom stupanja na snagu plana.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica rešenjem utvrđuje prestanak važenja rešenja i određuje rok za uklanjanje pokretnog objekta, koji ne može biti duži od osam dana.

Ako korisnik ne ukloni pokretni objekat u roku iz stava 4. ovog člana, uklanjanje objekta naložiće komunalni inspektor.

Član 43

Korisnik mesta kome je odobreno postavljanje tezge do dana stupanja na snagu ove odluke, a kome je novim odobrenjem donetim u skladu sa odredbama ove odluke, mesto postavljanja potvrđeno, dužan je da tip tezge uskladi:

– sa aktom iz prve alineje stava 6. člana 6. ove odluke, najkasnije do 31. decembra 2016. godine na području gradske opštine Vračar, Savski venac i Stari grad,

– sa aktom iz druge alineje stava 6. člana 6. ove odluke, najkasnije do 31. decembra 2018. godine, na području gradske opštine Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica.

Član 44

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Službeni list Grada Beograda“, br. 31/02 – prečišćen tekst, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10, 10/11 i 69/14).

Član 45

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 71/2015

PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 9

Važnost odobrenja za postavljanje pokretnog privremenog objekta u funkciji kioska i manjeg montažnog objekta, izdatog po propisu koji je važio do stupanja na snagu ove odluke, na području gradskih opština Vračar, Savski venac i Stari grad, može biti produžena do 31. decembra 2016. godine, a na području gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica do 31. decembra 2017. godine.

Zahtev za postavljanje pokretnog privremenog objekta u funkciji kioska i manjeg montažnog objekta koji je podnet do dana stupanja na snagu ove odluke a koji nije konačno rešen, rešavaće se po odredbama ove odluke.

Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.