Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti o zdravlja na radu

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti o zdravlja na radu Sl.glasnik RS br. 60/2006 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Član 2 Postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vrši se, u skladu sa zakonom, […]

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom Sl.glasnik RS br. 106/2009, 93/2013   I. Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom. Član 2 Ovaj pravilnik […]

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova Sl.glasnik RS br. 53/97 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se posebne mere i normativi zaštite na radu koji se primenjuju pri izvođenju građevinskih radova. Građevinski radovi koji se izvode na gradilištu, u smislu ovog pravilnika, jesu: izgradnja novog objekta, rekonstrukcija, dogradnja, popravka ili […]

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta Sl.glasnik RS br. 121/2012, 102/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata o uređenju gradilišta na kome se izvode radovi na izgradnji objekta u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, a kojim se, u skladu sa izvršenom procenom rizika […]

Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu

Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu Sl.list SFRJ br. 21/71 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja, materijal odnosno oprema potrebna za pružanje prve pomoći, kao i uslovi koje u pogledu […]

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima Sl.glasnik SRS br. 21/89 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se opšte mere zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima. […]

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala Sl.glasnik SRS br. 51/88 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se posebne mere zaštite na radu koje se primenjuju prilikom mehaničke prerade i obrade drveta i sličnih materijala. Pod sličnim materijalima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se […]

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom Sl.glasnik RS br. 120/2007, 93/2008 Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se način, postupak i rokovi vršenja prethodnog lekarskog pregleda lica koje zasniva radni odnos, odnosno lica koje poslodavac angažuje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom (u daljem […]

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Sl. glasnik RS br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se: 1) radna mesta, odnosno poslovi (u daljem tekstu: radna mesta), na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan […]

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Sl.glasnik RS br. 62/2007, 102/2015   Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac (u daljem tekstu: evidencije), i to evidencije o: 1) radnim mestima sa povećanim […]