zabrana

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička... »»»

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre Sl.glasnik RS br. 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uspostavljanje,... »»»

Model administrativne zabrane

PODACI O POSLODAVCU Naziv _________________________ Adresa _________________________________ Tekući račun _______________________ Matični broj ___________________ PIB _________________ Br. ___________ U __ dana ______ 201_ godine Potvrda o zaposlenju – popunjava poslodavac Potvrđujemo... »»»

Produženje trajanja privremene mere zabrane prilaska

Produženje trajanja privremene mere zabrane prilaska   Iz obrazloženja: „Rešenjem Višeg suda u P, K.br.80/13 od 4.2.2014.godine prema okrivljenom … produžena je mera zabrane prilaženja oštećenoj … na razdaljini na... »»»

Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih za vreme štrajka

Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih za vreme štrajka   „U skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o štrajku („Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 –... »»»

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o... »»»

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog Zakon o radu Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 Zaštita zarade i naknade zarade Član 123 Poslodavac može... »»»

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 162. predviđena... »»»