plaćanje

Zakon o deviznom poslovanju

Zakon o deviznom poslovanju Sl.glasnik RS 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim... »»»

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu Sl.glasnik RS br. 51/2015 Ovom odlukom propisuju se slučajevi u kojima se plaćanje, naplaćivanje, uplata i... »»»

Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama Sl.glasnik RS br. 109/2005   1. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (u daljem tekstu: Ministarstvo) odobrava domaćem... »»»

Šifarnik plaćanja – u zemlji

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa Sl.glasnik RS br. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014 Prilog 2a – ŠIFRE PLAĆANJA Klasifikacija prema obliku plaćanja 1 Gotovinski gotovinske uplate... »»»

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Sl. glasnik RS br. 53/2003, 61/2004, 71/2005 Član 1  Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi iz člana 73. stav 1. Zakona... »»»

Izmena poreske osnovice u slučaju promene kursa valute na dan plaćanja u odnosu na dan nastanka poreske obaveze

Napomena : Pročitajte ceo tekst mišljenja (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Izmena poreske... »»»

Ugovor o asignaciji

Vidi – Zakon obligacionim odnosima, čl. 1020-1031 UGOVOR O ASIGNACIJI Zaključen dana ___.___.20__. godine u _____________ između: Uputilac : „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br.... »»»