Zasterelost potraživanja za korišćenje telefona i za televizijsku pretplatu

Servis računara online zakazivanje

Sadržaj članka :

  1.  Stav privrednih sudova o zastarelosti potraživanja operatera mobilne telefonijs

  2. izvod iz sudskih presuda o zastarelosti potraživanja za korišćenje mobilnih telefona i televizijsku pretplatu

  3. izvod iz Zakona o obligacionim odnosima o početku zastarelosti i nastupanju zastarelosti

Odredbe Zakona o obligacionim odnosima o zastarelosti potraživanja možete pročitati OVDE

*******************************

Prema članu 378. stav 1. tačka 3. Zakona o obligacionim odnosima za jednu godinu zastarevaju potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima.

Usluge mobilne telefonije podrazumevaju pre svega upotrebu telefona, uz druge prateće usluge i naplaćuju se jednom mesečno, pa bi shodno navedenoj zakonskoj odredbi potraživanje nakade za ove usluge zastarevalo u roku od godinu dana.

Odgovori na pitanja privrednih sudova koji su utvrđeni na sednici Odeljenja Privrednog apelacionog suda održanoj 23.10.2012. godine – Sudska praksa privrednih sudova – Bilten br. 3/2012

******************************

Potraživanja pravnih lica po osnovu naknade za telefonske račune za korišćenje usluga mobilne telefonije zastarevaju u roku od godinu dana

Iz obrazloženja:

„Osnovani su žalbeni navodi tuženog, da je prvostepeni sud prilikom ocene osnovanosti prigovora zastarelosti pogrešno primenio materijalno pravo, i to član 374. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO), a s obzirom da iz člana 378. ZOO proizlazi da potraživanje pošte, telegrafa i telefona, za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju tromesečno ili u kraćim rokovima, zastarevaju za jednu godinu.

Privredni apelacioni sud nalazi da usluge mobilne telefonije podrazumevaju pre svega upotrebu telefona, uz druge prateće usluge, i kao takve se naplaćuju jednom mesečno, te, na osnovu navedenog, potraživanje naknada za ove usluge zastareva u roku od godinu dana, u smislu člana 378. ZOO.

U konkretnom slučaju, potraživanje po utuženom računu je dospelo na naplatu dana 20.12.2009. godine, te, kako je tužba u ovoj pravnoj stvari podneta dana 30.8.2011. godine, to drugostepeni sud nalazi da je osnovan prigovor zastarelosti potraživanja, jer je protekao jednogodišnji rok zastarelosti iz napred citiranog člana 378. ZOO, te je iz tog razloga preinačena odluka prvostepenog suda i odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 2227/2012 od 28.11.2012. godine

*******************************

Potraživanje pravnih lica po osnovu televizijske pretplate zastaravaju za godinu dana

Iz obrazloženja:

„Pravilno ceneći i prigovor zastarelosti potraživanja, primenom jednogodišnjeg roka zastarelosti iz čl. 378. st. 1. tač. 2. Zakona o obligacionim odnosima, prvostepeni sud je utvrdio osnovanost potraživanja tuženog u delu u kome isto nije zastarelo, odnosno u poslednjih godinu dana pre utuženja, dok je u preostalom delu pravilno zbog nastupele zastarelosti odbio tužbeni zahtev.

Iz svih navedenih razloga, pravilno ceneći prigovor nedostatka pasivne legitimacije i prigovor zastarelosti, te utvrđujući sve relevantne činjenice, prvostepeni sud primenjuje odredbe čl. 77. i 80. Zakona o radiodifuziji i čl. 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima, pa obavezuje tuženog na plaćanje dela potraživanja koje nije zastarelo.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 816/2014(2) od 20.0.2014. godine

*******************************

Potraživanja radio stanice, radio TV stanice za upotrebu radio prijemnika i televizijskog prijemnika između pravnih lica zastarevaju za godinu dana, u koju vrstu potraživanja spada i pretplata TV prijemnika

Iz obrazloženja:

„U konkretnom slučaju tužilac je tuženom, kao vlasniku TV prijemnika, fakturisao TV pretplatu i to za period od 1.2.2007. godine do juna meseca 2011. godine. Tuženi je istakao prigovor zastarelosti potraživanja

Pravilna je odluka prvostepenog suda o prigovoru zastarelosti potraživanja.

Odredbom člana 378. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) propisan je jednogodišnji rok zastarelosti, te u tač. 1), 2), 3) i 4) pomenutog člana taksativno nabrojano koja potraživanja zastarevaju za godinu dana, a u tački 1) navedenog člana učinjen je izuzetak u pogledu svojstva dužnika, pa je predviđen jednogodišnji rok zastarelosti … (potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju i toplotnu energiju, plin, vodu za dimničarske usluge i za održavanje čistoće), te u tom slučaju jednogodišnji rok važi samo ako je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva.

Prvostepeni sud je pravilno zaključio da navedena posebnost iz člana 378. stav 1. tačka 1) ZOO, koja se tiče svojstva dužnika, nije propisana za ostale vrste potraživanja, taksativno nabrojane u članu 378. stav 1. tač. 2), 3) i 4) ZOO.

Odredbom člana 378. stav 1. tačka 2) ZOO jednogodišnji rok zastarelosti propisan je da potraživanja radio stanice, radio TV stanice za upotrebu radio prijemnika i televizijskog prijemnika zastarevaju za godinu dana, u koju vrstu potraživanja spada i pretplata TV prijemnika koju tužilac potražuje tužbom. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da je, iz tog razloga, neosnovan navod tužioca da se radi o povremenim potraživanjima, te da treba primeniti rok zastarelosti od tri godine. Iz navedenih razloga neosnovan je žalbeni navod tužioca da je obaveza plaćanja RTV pretplate utvrđena Zakonom o radiofuziji, te navedeni zakon ne tretira obavezu plaćanja TV pretplate kao obavezu plaćanja komunalne usluge. Napred citirani član 378. ZOO ne odnosi se samo na potraživanja po osnovu vršenja komunalnih usluga, kako tužilac u žalbi neosnovano navodi, već su taksativno nabrojane vrste potraživanja, te se, pored ostalih, u tački 2) jasno navodi i pretplata TV prijemnika, što je osnov podnošenja tužbe u konkretnom slučaju.“

Presuda Privrednog apelacionog suda Pž. 482/2012 od 20.04.2012. godine

*******************************

Za 1 godinu zastarevaju potraživanja radio-televizijske stanice za upotrebu televizijskog prijemnika

Iz obrazloženja:

„Odredbom člana 81. stav 3. Zakona o radiodifuziji je propisano da se radio-televizijska pretplata plaća na radio i televizijske prijemnike po domaćinstvu.

Odredbom člana 378. stav 1. tačka 2) Zakona o obligacionim odnosima je propisano da zastarevaju za jednu godinu potraživanja radio-televizijske stanice za upotrebu televizijskog prijemnika.

Imajući u vidu prethodno citirane odredbe, stav je i ovog suda da za konkretan dug važi rok zastarelosti od jedne godine i da tužilac neosnovano ističe da važi opšti rok zastarelosti od deset godina.“

Presuda Višeg suda u Valjevu Gž. 1003/2011 od 13.10.2011. godine

*******************************

Zakon o obligacionim odnosima

Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003

Kad zastarelost počinje teći

Član 361

(1) Zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano.

(2) Ako se obaveza sastoji u tome da se nešto ne učini, da se propusti ili trpi, zastarelost počinje teći prvog dana posle dana kad je dužnik postupio protivno obavezi.

Nastupanje zastarelosti

Član 362

Zastarelost nastupa kad istekne poslednji dan zakonom određenog vremena.

 

Jednogodišnji rok zastarelosti

Član 378

(1) Zastarevaju za jednu godinu:

  1. potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;
  2. potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;
  3. potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;
  4. potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.

 

 

Servis računara online zakazivanje