Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Sl glasnik RS br. 20/2009, 72/2009, 91/2010, 139/2014

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

(1) Ovim zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) i nadležnost drugih organa za sprovođenje odredaba ovog zakona.

Pranje novca i finansiranje terorizma

Član 2

(1) Pranjem novca, u smislu ovog zakona, smatra se:

1) konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela;

2) prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela;

3) sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

(2) Finansiranjem terorizma, u smislu ovog zakona, smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično:

1) za izvršenje terorističkog akta;

2) od strane terorista;

3) od strane terorističkih organizacija.

Pod finansiranjem terorizma smatra se i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.

(3) Terorističkim aktom, u smislu ovog zakona, smatra se delo utvrđeno sporazumima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo delo čiji je cilj da izazove smrt ili težu telesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kada je svrha takvog dela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim delom, da zastraši stanovništvo, ili da primora neku vladu ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja nekog dela.

(4) Teroristom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:

1) pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

2) podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

3) raspolaže saznanjem o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

(5) Terorističkom organizacijom, u smislu ovog zakona, smatra se grupa terorista koja:

1) pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

2) podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

3) raspolaže saznanjem o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

Pojmovi

Član 3

(1) Pojedini pojmovi u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Imovina jesu stvari, novac, prava, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku, kojima se može utvrditi pravo svojine i drugih prava.

2) Novac jeste gotov novac (domaći i strani), sredstva na računima (dinarska i devizna), kao i druga sredstva plaćanja.

3) Fizički prenosiva sredstva plaćanja jesu gotov novac, čekovi, menice i druga fizički prenosiva sredstva plaćanja, plativa na donosioca.

4) Stranka jeste fizičko lice, preduzetnik, pravno lice i lice građanskog prava koje vrši transakciju ili uspostavlja poslovni odnos sa obveznikom.

5) Transakcija jeste prijem, davanje, zamena, čuvanje, raspolaganje ili drugo postupanje sa imovinom kod obveznika.

6) Gotovinska transakcija jeste fizički prijem ili davanje stranci gotovog novca.

7) (brisana)

8) Lica koja vrše usluge prenosa novca jesu lica koja vrše te usluge prijemom gotovog novca, čekova ili drugih sredstava plaćanja na jednoj lokaciji i onda povezivanjem, obaveštenjem, prenosom ili korišćenjem mreže kojom se vrši prenos novca, odnosno vrednosti, isplatom odgovarajuće sume novca u gotovini ili drugom obliku primaocu na drugoj lokaciji bez obzira na to da li u pružanju tih usluga učestvuje jedan ili više posrednika do konačne isplate.

9) (brisana)

10) Lica građanskog prava jesu udruženja pojedinaca koja udružuju ili će udruživati novac ili drugu imovinu za određenu namenu.

11) Stvarni vlasnik stranke – fizičko lice koje ima u svojini ili kontroliše stranku.

12) Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

– fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

– fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

13) Stvarni vlasnik lica stranog prava, koje prima, upravlja ili raspodeljuje imovinu za određenu namenu jeste:

– fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik 25% ili više imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

– fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;

– fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa 25% ili više imovine lica stranog prava.

14) Poslovni odnos jeste odnos između stranke i obveznika zasnovan na ugovoru u vezi sa vršenjem delatnosti obveznika, za koji se u trenutku uspostavljanja očekuje da će trajati.

15) Loro korespodentski odnos jeste odnos između domaće banke i strane banke ili druge slične institucije, koji nastaje otvaranjem računa strane banke ili druge slične institucije kod domaće banke u cilju vršenja poslova međunarodnog platnog prometa.

16) Nostro korespodentski odnos jeste odnos između domaće i strane banke, koji nastaje otvaranjem računa domaće banke kod strane banke u cilju vršenja poslova međunarodnog platnog prometa.

17) Kvazi banka jeste strana banka ili druga institucija koja se bavi istom delatnošću, koja je registrovana u državi u kojoj ne vrši svoju delatnost, i koja nije deo uređene finansijske grupe.

18) Lični dokument jeste važeća isprava sa fotografijom izdata od strane nadležnog državnog organa.

19) Službena isprava jeste isprava koju je u okviru svojih ovlašćenja izdalo službeno lice ili odgovorno lice, pri čemu se pod tim licima smatraju lica u smislu odredaba Krivičnog zakonika.

20) Informacija o aktivnostima stranke koja je fizičko lice jeste obaveštenje o ličnom, profesionalnom ili sličnom delovanju stranke (zaposlen, penzioner, student, nezaposlen itd), odnosno podatak o aktivnosti stranke (na sportskom, kulturno – umetničkom, naučno – istraživačkom, vaspitno – obrazovnom ili drugom području), koji predstavlja osnov za uspostavljanje poslovnog odnosa.

21) Informacija o aktivnostima stranke koja je preduzetnik ili pravno lice jeste obaveštenje o delatnosti stranke, poslovnim odnosima i poslovnim partnerima, poslovnim rezultatima i slična obaveštenja.

22) Of-šor (offshore) pravno lice jeste strano pravno lice koje ne obavlja ili ne sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano.

23) Anonimno društvo jeste strano pravno lice sa nepoznatim vlasnicima ili upravljačima.

24) Strani funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, i to funkciju:

– šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika odnosno pomoćnika;

– izabranog predstavnika zakonodavnog tela;

– sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek;

– člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i saveta centralne banke;

– ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga;

– člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.

25) Član uže porodice stranog funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partneri (u daljem tekstu: strani funkcioner).

26) Uži saradnik stranog funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom (u daljem tekstu: strani funkcioner).

27) (brisana)

28) Najviše rukovodstvo jeste:

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi otvorenog akcionarskog društva – izvršni odbor;

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi zatvorenog akcionarskog društva – upravni odbor;

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi društva sa ograničenom odgovornošću – direktor ili upravni odbor;

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi komanditnog ili ortačkog društva – lice određeno osnivačkim aktom.

29) Elektronski transfer jeste transakcija koju vrši lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, u ime nalogodavca elektronskog transfera, koja se vrši elektronskim putem, a u cilju da sredstva budu dostupna korisniku tog elektronskog transfera kod drugog lica koje pruža usluge plaćanja i naplate, bez obzira na to da li su nalogodavac i korisnik isto lice.

30) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate jeste lice koje vrši usluge platnog prometa, kao i lice koje vrši usluge prenosa novca.

31) Nalogodavac elektronskog transfera jeste lice koje ima otvoren račun kod lica koje vrši usluge platnog prometa i daje nalog za prenos sredstava sa tog računa, ili lice koje daje nalog za prenos sredstava kod lica koje vrši usluge prenosa novca.

32) Korisnik elektronskog transfera jeste lice kome su transferisana sredstva upućena.

33) Posrednik u lancu plaćanja jeste lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, a nije angažovan od strane nalogodavca, niti korisnika elektronskog transfera, a učestvuje u vršenju elektronskog transfera.

34) Jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva i znakova koju je odredilo lice koje pruža usluge plaćanja i naplate u skladu sa protokolima sistema plaćanja i naplate ili sistema poruka koji se koriste za prenos sredstava.

Obveznici

Član 4

(1) Obveznici, u smislu ovog zakona, su:

1) banke;

2) ovlašćeni menjači;

3) društva za upravljanje investicionim fondovima;

4) društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

5) davaoci finansijskog lizinga;

6) društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

7) lica koja se bave poštanskim saobraćajem;

8) brokersko-dilerska društva;

9) organizatori posebnih igara na sreću u igračnicama;

10) priređivači igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza;

11) preduzeća za reviziju;

12) ovlašćeni revizori;

13) institucije elektronskog novca;

14) platne institucije.

(2) Obveznicima se smatraju i preduzetnici i pravna lica koja vrše sledeće delatnosti:

1) posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti;

2) pružanje računovodstvenih usluga;

3) poresko savetovanje;

4) posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova;

5) faktoring i forfeting;

6) davanje jemstava;

7) pružanje usluga prenosa novca.

(3) Pravna ili fizička lica iz st. 1. i 2. ovog člana, koja obavljaju delatnost samo povremeno ili u ograničenom obimu i kod kojih postoji neznatan rizik za pranje novca ili finansiranje terorizma, nisu dužni da sprovode radnje i mere propisane ovim zakonom ako ispunjavaju posebno propisane uslove.

(4) Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar), na predlog Uprave, može propisati uslove iz stava 3. ovog člana, a u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima i mišljenjem organa iz člana 82. ovog zakona, nadležnog za nadzor nad primenom ovog zakona kod tog pravnog ili fizičkog lica.

Advokat i advokatsko ortačko društvo

Član 5

(1) Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom sprovode se i kod advokata i advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat).

II RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU OBVEZNICI

 

2.1. Opšte odredbe

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici

Član 6

(1) Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma preduzimaju se pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2) Radnje i mere iz stava 1. ovog člana obuhvataju:

1) poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja (u daljem tekstu: poznavanje i praćenje stranke);

2) dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;

3) određivanje lica odgovornog za izvršavanje obaveza iz ovog zakona (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;

4) redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;

5) obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona;

6) izrada spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

7) vođenje evidencija, zaštita i čuvanje podataka iz tih evidencija;

8) sprovođenje mera iz ovog zakona u poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama;

9) izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu ovog zakona.

Analiza rizika

Član 7

(1) Obveznik je dužan da izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(2) Analiza iz stava 1. ovog člana sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije.

(3) Ministar, na predlog Uprave propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma, te na osnovu toga vrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke, osim slučajeva navedenih u ovom zakonu, a u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima i mišljenjem organa iz člana 82. ovog zakona, nadležnog za nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika koji vrši procenu rizika za tu stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju.

2.2. Poznavanje i praćenje stranke

2.2.1. Opšte odredbe

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 8

(1) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, obveznik je dužan da:

1) utvrdi identitet stranke;

2) proveri identitet stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora;

3) utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke i proveri njegov identitet u slučajevima propisanim ovim zakonom;

4) pribavi informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa ovim zakonom;

5) redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke.

(2) Obveznik je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije ako ne može da izvrši radnje i mere iz stava 1. tač. 1-4. ovog člana, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine.

(3) U slučajevima iz stava 2. ovog člana obveznik je dužan da sačini službenu belešku u pismenoj formi, kao i da razmotri da li postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Kada se sprovode radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 9

(1) Radnje i mere iz člana 8. ovog zakona obveznik vrši:

1) pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom;

2) pri vršenju transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izvršenja transakcije (u daljem tekstu: u dinarskoj protivvrednosti), bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;

3) kada u vezi sa strankom ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

4) kada postoji sumnja u istinitost ili verodostojnost pribavljenih podataka o stranci i stvarnom vlasniku.

(2) Ako se transakcije iz stava 1. tačka 2. ovog člana vrše na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa obveznik je dužan da utvrdi podatke iz člana 21. stav 2. ovog zakona koji nedostaju.

(3) Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana obveznik koji vrši menjačke poslove dužan je da radnje i mere iz člana 8. ovog zakona izvrši prilikom vršenja transakcije u iznosu od 5.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija.

Poznavanje i praćenje stranke prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Član 10

(1) Radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona obveznik vrši pre uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom.

(2) Kod poslova životnog osiguranja provera identiteta korisnika polise osiguranja može da se izvrši nakon zaključenja ugovora o osiguranju, ali najkasnije pre isplate njegovih prava po tom ugovoru.

Poznavanje i praćenje stranke pri vršenju transakcije

Član 11

(1) U slučaju iz člana 9. stav 1. tačka 2. i člana 9. stav 3. ovog zakona obveznik vrši radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona pre izvršenja transakcije.

Izuzetak od poznavanja i praćenja stranke kod određenih usluga

Član 12

(1) Društvo za osiguranje, društvo za posredovanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju i zastupnik u osiguranju koji ima dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i njihovi osnivači, kao i institucije elektronskog novca – ne moraju vršiti radnje i mere poznavanja i praćenja stranke u sledećim slučajevima:

1) pri zaključivanju ugovora životnog osiguranja kod kojih pojedinačna rata premije ili zbir više rata premije osiguranja koje treba platiti u jednoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu ili ako plaćanje jednokratne premije ne prelazi iznos od 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu;

2) pri zaključivanju ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu ili ugovora o penzijskom planu, pod uslovom da prava iz tih ugovora nije moguće preneti na treće lice ili ih koristiti kao obezbeđenje za uzimanje kredita ili pozajmice;

3) pri izdavanju elektronskog novca kada iznos tog novca pohranjen na sredstvu koji se ne može dopunjavati ne prelazi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu ili ako ukupan iznos elektronskog novca pohranjen na sredstvu koji se može dopunjavati u kalendarskoj godini ne prelazi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu, osim kada je na zahtev imaoca elektronskog novca u istoj kalendarskoj godini otkupljen elektronski novac u iznosu 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

(2) Odredbe stava 1. ovog člana i propisa donetog na osnovu člana 4. stav 3. ovog zakona ne primenjuju se ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Član 12a

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da prikupi tačne i potpune podatke o nalogodavcu i da ih uključi u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu. Ti podaci moraju pratiti elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja, bez obzira na to da li posrednici u lancu plaćanja postoje i bez obzira na njihov broj.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana su:

– ime i prezime nalogodavca elektronskog transfera;

– adresa nalogodavca elektronskog transfera;

– broj računa nalogodavca elektronskog transfera ili jedinstvenu identifikacionu oznaku.

(3) Ukoliko je nemoguće prikupiti podatke o adresi nalogodavca elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da, umesto podatka o adresi, prikupi neke od sledećih podataka:

– jedinstvenu identifikacionu oznaku;

– mesto i datum rođenja nalogodavca elektronskog transfera;

– nacionalni identifikacioni broj nalogodavca elektronskog transfera.

Član 12b

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da utvrdi i proveri identitet nalogodavca elektronskog transfera pre vršenja tog transfera, i to na način propisan u čl. 13. do 18. ovog zakona.

(2) Ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa, obaveze iz stava 1. ovog člana vrše se samo ako taj transfer iznosi 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

(3) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da izvrši obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona uvek kada postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, bez obzira na iznos elektronskog transfera.

(4) Ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da u roku od tri dana od dana prijema transfera pribavi podatke koji nedostaju ili da odbije izvršenje tog transfera.

(5) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri prekid poslovne saradnje sa drugim licem koje pruža usluge plaćanja i naplate koje učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona, s tim što ga pre prekida poslovnog odnosa o tome mora upozoriti. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da o prekidu saradnje obavesti Upravu.

(6) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i o tome sačini službenu belešku koju čuva u skladu sa zakonom.

(7) Odredbe člana 12a ovog zakona i ovog člana primenjuju se bez obzira na to da li se radi o elektronskom transferu koji se vrši u zemlji ili sa inostranstvom.

Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o nalogodavcu elektronskog transfera

Član 12v

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate nije dužno da prikupi podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u sledećim slučajevima:

1) kada se elektronski transfer vrši sa računa otvorenog kod lica koje pruža usluge plaćanja i naplate i ako su mere poznavanja i praćenja stranke već izvršene u skladu sa ovim zakonom;

2) prilikom korišćenja kreditnih i debitnih kartica, pod uslovom:

– da nalogodavac elektronskog transfera ima ugovor sa licem koje pruža usluge plaćanja i naplate na osnovu kojeg može izvršiti plaćanje robe i usluga;

– da prenosi novčanih sredstava budu sprovedeni uz jedinstvenu identifikacionu oznaku na osnovu koje se može utvrditi identitet nalogodavca elektronskog transfera;

3) prilikom plaćanja poreza, novčanih kazni i drugih javnih davanja;

4) kada su i nalogodavac i korisnik elektronskog transfera lica koja pružaju usluge plaćanja i naplate i deluju u svoje ime i za svoj račun;

5) kada nalogodavac elektronskog transfera podiže novac sa svog računa.

2.2.2. Vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke

2.2.2.1. Utvrđivanje i provera identiteta stranke

Utvrđivanje i provera identiteta fizičkog lica, zakonskog zastupnika i punomoćnika, kao i preduzetnika

Član 13

(1) Obveznik utvrđuje i proverava identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, kao i preduzetnika pribavljanjem podataka iz člana 81. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana pribavljaju se uvidom u lični dokument uz obavezno prisustvo lica čija se identifikacija vrši. Ako iz tog dokumenta nije moguće pribaviti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge službene isprave. Podaci koje, iz objektivnih razloga nije moguće pribaviti na taj način, pribavljaju se neposredno od stranke.

(3) Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, stranka koja je fizičko lice može izvršiti transakciju ili uspostaviti poslovni odnos preko punomoćnika.

(4) Ako, u ime stranke koja je fizičko lice, transakciju vrši ili poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili zakonski zastupnik, obveznik je dužan da, pored identiteta stranke, utvrdi i proveri identitet punomoćnika i zakonskog zastupnika, pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona na način koji je propisan u stavu 2. ovog člana, kao i da traži pismeno ovlašćenje (punomoćje) čiju kopiju čuva u skladu sa zakonom. Pri tom, obveznik je dužan da primeni mere iz člana 31. ovog zakona.

(5) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke na osnovu ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili verodostojnost isprava iz kojih su podaci pribavljeni, dužan je da od stranke pribavi pismenu izjavu o istinitosti i verodostojnosti podataka i isprava.

(6) Prilikom identifikacije fizičkog lica obveznik je dužan da pribavi fotokopiju ličnog dokumenta tog lica. Obveznik je dužan da na toj fotokopiji upiše datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid. Fotokopiju iz ovog stava obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Utvrđivanje i provera identiteta fizičkog lica putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Član 14

(1) Izuzetno od odredaba člana 13. stav 2. ovog zakona obveznik, pod uslovima koje propiše ministar, može da utvrdi i proveri identitet stranke koja je fizičko lice, odnosno njegov zakonski zastupnik i na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke, izdatog od strane sertifikacionog tela sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno stranog elektronskog sertifikata koji je ravnopravan sa domaćim, u skladu sa zakonom kojim je uređeno elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

(2) Pri utvrđivanju i proveri identiteta stranke obveznik, na osnovu stava 1. ovog člana, prikuplja podatke o stranci iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona iz kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Podaci koje nije moguće dobiti iz tog sertifikata pribavljaju se iz kopije ličnog dokumenta, koju stranka šalje obvezniku u papirnom ili elektronskom obliku. Ako na ovaj način nije moguće pribaviti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se neposredno od stranke.

(3) Sertifikaciono telo, koje je stranci izdalo kvalifikovani elektronski sertifikat, dužno je da obvezniku, na njegov zahtev, bez odlaganja dostavi podatke o načinu na koji je utvrdilo i proverilo identitet stranke koja je imalac sertifikata.

(4) Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, utvrđivanje i provera identiteta stranke na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata nije dozvoljena ako postoji sumnja da je kvalifikovani elektronski sertifikat zloupotrebljen, odnosno ako obveznik utvrdi da su okolnosti koje suštinski utiču na važenje sertifikata izmenjene, a sertifikaciono telo taj sertifikat nije opozvalo.

(5) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke na osnovu ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili verodostojnost isprava iz kojih su podaci pribavljeni, dužan je da od stranke pribavi pismenu izjavu o istinitosti i verodostojnosti tih podataka i isprava.

(6) Ako prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa obveznik utvrdi i proveri identitet stranke na način propisan u ovom članu dužan je da obezbedi da se prva transakcija stranke izvrši sa računa koji je stranka u svoje ime otvorila kod banke ili slične institucije u skladu sa članom 13. st. 1. i 2. ovog zakona.

Utvrđivanje i provera identiteta pravnog lica

Član 15

(1) Obveznik utvrđuje i proverava identitet stranke koja je pravno lice pribavljanjem podataka iz člana 81. stav 1. tačka 1. ovog zakona.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana pribavljaju se uvidom u original ili overenu kopiju dokumentacije iz registra koji vodi nadležni organ države sedišta pravnog lica, čiju kopiju čuva u skladu sa zakonom. Na kopiji koju čuva, obveznik upisuje datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid u original ili overenu kopiju.

(3) Dokumentacija iz stava 2. ovog člana ne sme biti starija od tri meseca od dana predaje obvezniku.

(4) Obveznik može podatke iz stava 1. ovog člana pribaviti neposrednim uvidom u Registar privrednih subjekata ili drugi zvanični javni registar. Obveznik je dužan da na odštampanom izvodu iz tog registra upiše datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid. Izvod iz ovog stava obveznik čuva u skladu sa zakonom.

(5) Ako nije moguće pribaviti sve podatke iz zvaničnog, javnog registra, obveznik je dužan da podatke koji nedostaju pribavi iz originalnog ili overenog dokumenta ili druge poslovne dokumentacije koju dostavlja stranka. Ako podatke koji nedostaju, iz objektivnih razloga nije moguće utvrditi na propisani način, obveznik je dužan da te podatke utvrdi na osnovu pismene izjave stranke.

(6) Ako obveznik posumnja u istinitost pribavljenih podataka ili verodostojnost predstavljene dokumentacije dužan je da o tome pribavi pismenu izjavu stranke.

(7) Ako je stranka strano pravno lice koje obavlja delatnost u Republici Srbiji preko svog ogranka, obveznik je dužan da utvrdi i proveri identitet stranog pravnog lica i njegovog ogranka.

Utvrđivanje i provera identiteta zastupnika pravnog lica

Član 16

(1) Obveznik utvrđuje i proverava identitet zastupnika i pribavlja podatke iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona uvidom u lični dokument zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće pribaviti propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge službene isprave, koju podnosi zastupnik.

(2) Ako obveznik kod utvrđivanja i provere identiteta zastupnika posumnja u istinitost pribavljenih podataka, dužan je da o tome pribavi i njegovu pismenu izjavu.

Utvrđivanje i provera identiteta prokuriste i punomoćnika pravnog lica

Član 17

(1) Ako u ime pravnog lica poslovni odnos uspostavlja ili transakciju vrši prokurista ili punomoćnik, obveznik utvrđuje i proverava njegov identitet i pribavlja podatke iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona uvidom u njegov lični dokument u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće dobiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge službene isprave koju podnosi prokurista ili punomoćnik, odnosno neposredno od njega.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana obveznik je dužan da pribavi i podatke iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona o zastupniku pravnog lica i to iz pismenog ovlašćenja, koje je prokuristi ili punomoćniku izdao zastupnik.

(3) Ako obveznik prilikom utvrđivanja i provere identiteta prokuriste ili punomoćnika posumnja u istinitost pribavljenih podataka, dužan je da o tome pribavi njihovu pismenu izjavu.

Utvrđivanje i provera identiteta lica građanskog prava

Član 18

(1) Ako je stranka drugo lice iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, obveznik je dužan da:

1) utvrdi i proveri identitet lica ovlašćenog za zastupanje;

2) pribavi pismeno ovlašćenje za zastupanje;

3) pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tač. 2. i 15. ovog zakona.

(2) Obveznik je dužan da utvrdi i proveri identitet zastupnika iz stava 1. ovog člana i pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona uvidom u lični dokument lica ovlašćenog za zastupanje u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće pribaviti propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz drugog službenog dokumenta.

(3) Obveznik je dužan da podatke iz člana 81. stav 1. tačka 15. ovog zakona pribavi iz pismenog ovlašćenja koje podnosi lice ovlašćeno za zastupanje. Ako iz tog pismenog ovlašćenja nije moguće dobiti podatke iz člana 81. stav 1. tačka 15. ovog zakona, podaci koji nedostaju pribavljaju se neposredno od zastupnika.

(4) Ako obveznik posumnja u istinitost pribavljenih podataka ili verodostojnost predstavljene dokumentacije, dužan je da o tome pribavi pismenu izjavu zastupnika.

Posebni slučajevi utvrđivanja i provere identiteta stranke

Član 19

(1) Prilikom ulaska stranke u igračnicu, kao i prilikom svakog pristupa stranke odnosno njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika sefu, priređivač posebne igre na sreću u igračnici, odnosno obveznik koji pruža usluge čuvanja vrednosti u sefovima, dužan je da utvrdi i proveri identitet stranke i da od stranke odnosno njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tač. 5. i 7. ovog zakona.

2.2.2.2. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

Utvrđivanje stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava

Član 20

(1) Obveznik je dužan da utvrdi identitet stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava pribavljanjem podataka iz člana 81. stav 1. tačka 14. ovog zakona.

(2) Obveznik je dužan da podatke iz stava 1. ovog člana pribavi uvidom u original ili overenu kopiju dokumentacije iz zvaničnog javnog registra, koja ne sme biti starija od tri meseca. Podaci se mogu pribaviti i neposrednim uvidom u zvanični javni registar u skladu sa odredbama člana 15. st. 4. i 6. ovog zakona.

(3) Ako iz zvaničnog javnog registra nije moguće pribaviti sve podatke o stvarnom vlasniku stranke, obveznik je dužan da pribavi podatke koji nedostaju uvidom u original ili overenu kopiju isprave i druge poslovne dokumentacije, koju mu dostavlja zastupnik, prokurista ili punomoćnik stranke. Podatke koje iz objektivnih razloga nije moguće pribaviti na način utvrđen u ovom članu, obveznik pribavlja iz pismene izjave zastupnika, prokuriste ili punomoćnika stranke.

(4) Obveznik je dužan da, na osnovu procene rizika za pranje novca i finansiranje terorizma, vrši proveru identiteta stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava tako da zna vlasničku i upravljačku strukturu stranke i da zna ko su stvarni vlasnici stranke.

2.2.2.3. Pribavljanje podataka o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i drugih podataka po odredbama ovog zakona

Koji podaci se pribavljaju

Član 21

(1) Obveznik je dužan da u okviru radnji i mera poznavanja i praćenja stranke iz člana 9. stav 1. tačka 1. ovog zakona pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tač. 1-4, i tač. 6, 14. i 15. ovog zakona.

(2) Obveznik je dužan da u okviru radnji i mera poznavanja i praćenja stranke iz člana 9. stav 1. tačka 2. i člana 9. stav 3. ovog zakona pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tač. 1-4, tač. 8-11. i tač. 14. i 15. ovog zakona.

(3) Obveznik je dužan da u okviru radnji i mera poznavanja i praćenja stranke iz člana 9. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona pribavi podatke iz člana 81. stav 1. ovog zakona.

2.2.2.4. Praćenje poslovanja stranke

Praćenje poslovanja stranke sa posebnom pažnjom

Član 22

(1) Obveznik je dužan da prati poslovanje stranke sa posebnom pažnjom, uključujući i prikupljanje informacija o poreklu imovine sa kojom stranka posluje.

(2) Praćenje poslovanja stranke iz stava 1. ovog člana uključuje i:

1) proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa pretpostavljenom svrhom i namenom poslovnog odnosa koji je stranka uspostavila sa obveznikom;

2) praćenje i proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa njenim uobičajenim obimom poslovanja;

3) praćenje i ažuriranje pribavljenih isprava i podataka o stranci.

(3) Obveznik je dužan da radnje i mere iz stava 2. ovog člana vrši u obimu i učestalosti koja odgovara stepenu rizika utvrđenom u analizi iz člana 7. ovog zakona.

2.2.3. Vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke preko trećih lica

Poveravanje vršenja pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu

Član 23

(1) Kod uspostavljanja poslovnog odnosa, obveznik može, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, poveriti vršenje radnji i mera iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona trećem licu.

(2) Treće lice je:

1) obveznik iz člana 4. stav 1. tač. 1, 3, 4. i 8. ovog zakona;

2) društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

3) lice iz člana 4. stav 1. tač. 1, 3, 4. i 8. ovog zakona i društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja iz strane države ako podleže obaveznoj zakonskoj registraciji za obavljanje delatnosti, primenjuje radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, vodi evidencije na način koji je jednak ili sličan načinu koji je propisan ovim zakonom, kao i da je adekvatno nadzirano u vršenju tih poslova.

(3) Obveznik je dužan da prethodno proveri da li treće lice iz stava 1. ovog člana ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(4) Obveznik ne sme da prihvati vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke preko trećeg lica ako je to lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva.

(5) Poveravanjem vršenja pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu obveznik se ne oslobađa odgovornosti za pravilno vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke u skladu sa ovim zakonom.

(6) Treće lice odgovorno je za ispunjavanje obaveza iz ovog zakona, uključujući i odgovornost za čuvanje podataka i dokumentacije.

Zabrana poveravanja

Član 24

(1) Obveznik ne sme da poveri vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu, ako je stranka of-šor pravno lice ili anonimno društvo.

(2) Obveznik ne sme da poveri vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ovu listu utvrđuje ministar, na predlog Uprave i na osnovu podataka međunarodnih organizacija.

(3) Treće lice ni u kom slučaju ne može biti of-šor pravno lice ili kvazi banka.

Pribavljanje podataka i dokumentacije od trećeg lica

Član 25

(1) Treće lice koje u skladu sa odredbama ovog zakona umesto obveznika izvrši pojedine radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, dužno je da obvezniku dostavi pribavljene podatke o stranci koji su obvezniku neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa po ovom zakonu.

(2) Treće lice dužno je da obvezniku, na njegov zahtev, bez odlaganja dostavi kopije isprava i druge dokumentacije na osnovu kojih je izvršilo radnje i mere poznavanja i praćenja stranke i pribavilo tražene podatke o stranci. Pribavljene kopije isprava i dokumentacije obveznik čuva u skladu sa ovim zakonom.

(3) Ako obveznik posumnja u verodostojnost izvršenih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke odnosno identifikacione dokumentacije, ili u istinitost pribavljenih podataka o stranci, zahtevaće od trećeg lica da dostavi pismenu izjavu o verodostojnosti izvršene radnje ili mere poznavanja i praćenja stranke i istinitosti pribavljenih podataka o stranci.

Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa

Član 26

(1) Obveznik ne sme uspostaviti poslovni odnos ako:

1) je radnje i mere poznavanja i praćenja stranke izvršilo lice koje nije treće lice iz člana 23. stav 2. ovog zakona;

2) je treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva;

3) od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke iz člana 25. stav 1. ovog zakona;

4) od trećeg lica prethodno nije dobio kopije identifikacionih isprava i druge dokumentacije o stranci;

5) je posumnjao u verodostojnost izvršene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke ili istinitost pribavljenih podataka o stranci, a nije dobio traženu pismenu izjavu iz člana 25. stav 3. ovog zakona.

2.2.4. Posebni oblici radnji i mera poznavanja i praćenja stranke

Član 27

(1) Osim opštih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke koje se vrše u skladu sa odredbama člana 8. stav 1. ovog zakona, u slučajevima propisanim ovim zakonom preduzimaju se i posebni oblici mera poznavanja i praćenja stranke, i to:

1) pojačane radnje i mere;

2) pojednostavljene radnje i mere.

2.2.4.1. Pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Opšta odredba

Član 28

(1) Pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, pored radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona, obuhvataju i dodatne radnje i mere propisane ovim zakonom koje obveznik vrši:

1) kod uspostavljanja loro korespodentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši. Ovu listu utvrđuje ministar, na predlog Uprave i na osnovu podataka međunarodnih organizacija;

2) kod uspostavljanja poslovnog odnosa ili vršenja transakcije iz člana 9. stav 1. tačka 2. ovog zakona sa strankom koja je strani funkcioner;

3) kada stranka nije fizički prisutna pri utvrđivanju i proveri identiteta.

(2) Osim u slučajevima iz stava 1. ovog člana, obveznik je dužan da izvrši pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz čl. 29-31. ovog zakona i u slučajevima kada, u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona, proceni da zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji ili bi mogao postojati visok stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma.

Loro korespondentski odnos sa bankama i drugim sličnim institucijama stranih država

Član 29

(1) Kod uspostavljanja loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, obveznik je dužan da, pored radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona, pribavi i sledeće podatke, informacije, odnosno dokumentaciju:

1) datum izdavanja i vreme važenja dozvole za vršenje bankarskih delatnosti i naziv i sedište nadležnog organa strane države koji je izdao dozvolu;

2) opis sprovođenja internih postupaka koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, a naročito postupaka za poznavanje i praćenje stranke, dostavljanje podataka o sumnjivim transakcijama i licima nadležnim organima, vođenje evidencija, unutrašnju kontrolu i drugih postupaka koje je banka, odnosno druga slična institucija, donela u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma;

3) opis sistema sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma u državi sedišta, odnosno u državi u kojoj je registrovana banka, odnosno druga slična institucija;

4) pismenu izjavu odgovornog lica banke da banka odnosno druga slična institucija ne posluje kao kvazi banka;

5) pismenu izjavu odgovornog lica banke da banka ili druga slična institucija nema uspostavljen poslovni odnos i da ne vrši transakcije sa kvazi bankom;

6) pismenu izjavu odgovornog lica banke da je banka ili druga slična institucija u državi sedišta odnosno u državi u kojoj je registrovana, pod nadzorom nadležnog državnog organa i da je dužna da primenjuje propise te države koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Zaposleni kod obveznika zadužen za uspostavljanje loro korespondentskog odnosa iz stava 1. ovog člana i za sprovođenje pojačanih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke po tom osnovu dužan je da, pre uspostavljanja tog odnosa, pribavi pismeno odobrenje najvišeg rukovodstva u obvezniku, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pismenog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku.

(3) Podatke iz stava 1. ovog člana obveznik pribavlja uvidom u javne ili druge dostupne evidencije, odnosno uvidom u isprave i poslovnu dokumentaciju koju obvezniku dostavlja banka ili druga slična institucija sa sedištem u stranoj državi.

(4) Obveznik ne sme uspostaviti ili nastaviti loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi ako:

1) prethodno nije pribavila podatke iz stava 1. tačka 1. i tač. 3-5. ovog člana;

2) zaposleni kod obveznika zadužen za uspostavljanje loro korespondentskog odnosa prethodno nije pribavio pismeno odobrenje najvišeg rukovodstva u obvezniku;

3) banka ili druga slična institucija sa sedištem u stranoj državi nema uspostavljen sistem za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma ili nije dužna da primenjuje propise u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa propisima strane države u kojoj ima sedište, odnosno u kojoj je je registrovana;

4) banka ili druga slična institucija sa sedištem u stranoj državi posluje kao kvazi banka, odnosno uspostavlja korespodentske ili druge poslovne odnose ili obavlja transakcije sa kvazi bankama.

(5) Obveznik je dužan da, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja loro korespondentski odnos, posebno utvrdi i dokumentuje obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Taj ugovor obveznik je dužan da čuva u skladu sa zakonom.

(6) Obveznik ne može uspostaviti loro korespondentski odnos sa stranom bankom ili drugom sličnom institucijom na osnovu kog ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim strankama omogućiti direktno korišćenje ovog računa.

Nova tehnološka dostignuća

Član 29a

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma koji proizlazi iz primene novih tehnoloških dostignuća koja omogućavaju anonimnost stranke (npr. elektronsko bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo i dr.).

(2) Obveznik je dužan da uspostavi procedure i preduzme dodatne mere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma.

Neuobičajene transakcije

Član 29b

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na transakcije koje karakterišu složenost i neuobičajeno visoki iznos, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim, odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke.

(2) Obveznik je dužan da utvrdi osnov i svrhu transakcija iz stava 1. ovog člana i o tome sačini službenu belešku u pismenoj formi. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Strani funkcioner

Član 30

(1) Obveznik je dužan da utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner. Taj postupak utvrđuje se internim aktom obveznika, u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona, nadležan za nadzor nad primenom ovog zakona kod tog obveznika.

(2) Ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona, obveznik je dužan da:

1) pribavi podatke o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije, i to iz isprava i druge dokumentacije, koju podnosi stranka. Ako te podatke nije moguće pribaviti na opisani način, obveznik će o njihovom poreklu uzeti pismenu izjavu neposredno od stranke;

2) obezbedi da zaposleni kod obveznika koji vodi postupak uspostavljanja poslovnog odnosa sa stranim funkcionerom pre uspostavljanja tog odnosa pribavi pismenu saglasnost najvišeg rukovodstva;

3) prati, sa posebnom pažnjom, transakcije i druge poslovne aktivnosti stranog funkcionera u toku trajanja poslovnog odnosa.

(3) Ako obveznik utvrdi da je stranka ili stvarni vlasnik stranke postao strani funkcioner u toku poslovnog odnosa dužan je da primeni radnje i mere iz stava 2. tač. 1. i 3. ovog člana, a za nastavak poslovnog odnosa sa tim licem mora se pribaviti pismena saglasnost najvišeg rukovodstva.

Utvrđivanje i provera identiteta bez fizičkog prisustva stranke

Član 31

(1) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranka nije fizički prisutna kod obveznika, obveznik je dužan da osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona preduzme jednu ili više dodatnih mera, i to:

1) pribavljanje dodatnih isprava, podataka ili informacija, na osnovu kojih proverava identitet stranke;

2) dodatnu proveru podnetih isprava ili dodatno potvrđivanje podataka o stranci;

3) da se pre izvršenja drugih transakcija stranke kod obveznika prvo plaćanje stranke izvrši sa računa koji stranka u svoje ime ima otvoren kod banke ili slične institucije u skladu sa članom 13. st. 1. i 2. ovog zakona;

4) drugih mera koje odredi organ iz člana 82. ovog zakona.

2.2.4.2. Pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Opšte odredbe

Član 32

(1) Pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke obveznik može da izvrši u slučajevima iz člana 9. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona, osim ako u vezi sa strankom ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ako je stranka:

1) obveznik iz člana 4. stav 1. tač. 1-8. ovog zakona, izuzev posrednika i zastupnika u osiguranju;

2) lice iz člana 4. stav 1. tač. 1-8. ovog zakona, izuzev posrednika i zastupnika u osiguranju iz strane države koja je na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši;

3) državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora;

4) privredno društvo čije su izdate hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti koje se nalazi u Republici Srbiji ili državi u kojoj se primenjuju međunarodni standardi na nivou standarda Evropske unije ili viši, a koji se odnose na podnošenje izveštaja i dostavljanje podataka nadležnom regulatornom telu;

5) lice za koje je propisom donetim na osnovu člana 7. stav 3. ovog zakona utvrđeno da postoji nizak stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma.

(2) Izuzetno od odredaba člana 8. ovog zakona, preduzeće za reviziju i ovlašćeni revizor, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa obavezne revizije godišnjih računovodstvenih izveštaja pravnog lica, može da vrši pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, osim ako u vezi sa strankom ili okolnostima revizije postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) Osim u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da izvrši pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke i u slučajevima kada, u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona, proceni da zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji neznatan ili nizak stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma.

Podaci o stranci koji se pribavljaju i proveravaju

Član 33

(1) U slučajevima kada se, na osnovu ovog zakona, vrše pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, obveznik je dužan da pribavi sledeće podatke:

1) pri uspostavljanju poslovnog odnosa:

– poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno pravnog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

– lično ime zakonskog zastupnika, prokuriste ili punomoćnika koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos;

– namenu i pretpostavljenu prirodu poslovnog odnosa i datum uspostavljanja poslovnog odnosa;

2) pri vršenju transakcije iz člana 9. stav 1. tačka 2. ovog zakona:

– poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica za koje se vrši transakcija;

– lično ime zakonskog zastupnika, prokuriste ili punomoćnika, koji za pravno lice izvrši transakciju;

– datum i vreme izvršenja transakcije;

– iznos transakcije i valutu u kojoj se transakcija vrši i način vršenja transakcije;

– namena transakcije, lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena.

(2) Obveznik je dužan da podatke iz stava 1. ovog člana pribavi uvidom u original ili overenu kopiju dokumentacije iz zvaničnog javnog registra koje joj dostavi stranka, odnosno neposrednim uvidom u zvanični javni registar.

(3) Ako nije moguće dobiti podatke na način propisan u stavu 2. ovog člana, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz originala ili overenih kopija isprava i druge poslovne dokumentacije koju dostavlja stranka. Ako se podaci ne mogu dobiti ni na taj način, obveznik neposredno uzima pismenu izjavu zastupnika, prokuriste ili punomoćnika.

(4) Dokumentacija iz st. 2. i 3. ovog člana ne sme biti starija od tri meseca od dana predaje obvezniku.

2.2.5. Ograničenja poslovanja sa strankama

Zabrana pružanja usluga koje omogućavaju prikrivanje identiteta stranke

Član 34

(1) Obveznik ne sme strankama otvoriti, izdavati ili za njih voditi anonimne račune, štedne knjižice na šifru ili donosioca, odnosno vršiti druge usluge, koje posredno ili neposredno omogućavaju prikrivanje identiteta stranke.

Zabrana poslovanja sa kvazi bankama

Član 35

(1) Obveznik ne sme uspostavljati niti nastaviti korespodentske odnose sa bankom koja posluje ili koja bi mogla poslovati kao kvazi banka, ili sa drugom sličnom institucijom za koju se osnovano može pretpostaviti da bi mogla dozvoliti korišćenje svojih računa kvazi banci.

Ograničenje gotovinskog poslovanja

Član 36

(1) Lice koje prodaje robu ili vrši uslugu u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

(2) Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i u slučaju ako se plaćanje robe i usluge vrši u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija u ukupnom iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

2.3. Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi

Obaveza dostavljanja i rokovi

Član 37

(1) Obveznik je dužan da Upravi dostavi podatke iz člana 81. stav 1. tač. 1-4. i tač. 8-11. ovog zakona o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, i to odmah kada je izvršena, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenja transakcije.

(2) Obveznik je dužan da Upravi dostavi podatke iz člana 81. stav 1. ovog zakona uvek kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, i to pre izvršenja transakcije, i da u izveštaju navede rok u kome ta transakcija treba da se izvrši. U slučaju hitnosti, takvo obaveštenje može se dati i telefonom, ali se naknadno mora dostaviti Upravi u pismenom obliku najkasnije sledećeg radnog dana.

(3) Obaveza obaveštavanja o transakcijama iz stava 2. ovog člana odnosi se i na planiranu transakciju, bez obzira na to da li je izvršena.

(4) Preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor i pravno ili fizičko lice koje pruža računovodstvene usluge ili usluge poreskog savetovanja dužni su da, u slučaju kada stranka od njih traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, o tome odmah obaveste Upravu, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je stranka tražila savet.

(5) Ako obveznik, u slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana, zbog prirode transakcije, zbog toga što transakcija nije izvršena ili iz drugih opravdanih razloga ne može da postupi u skladu sa stavom 2. ovog člana, dužan je da Upravi dostavi podatke čim to bude moguće, a najkasnije odmah po saznanju za osnove sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Obveznik je dužan da pismeno obrazloži razloge zbog kojih nije postupio na propisani način.

(6) Podatke iz st. 1-4. ovog člana obveznik dostavlja Upravi na način koji propisuje ministar.

(7) Ministar propisuje uslove pod kojima obveznik za određene stranke nije dužan da Upravi prijavi gotovinsku transakciju iz stava 1. ovog člana.

2.4. Sprovođenje radnji i mera u poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama

Obaveza sprovođenja radnji i mera u stranim državama

Član 38

(1) Obveznik je dužan da obezbedi da se radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njenim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu koja imaju sedište u stranoj državi, osim ako je to izričito suprotno propisima te države.

(2) Ako propisima strane države nije dopušteno sprovođenje radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranja terorizma u obimu propisanom ovim zakonom, obveznik je dužan da o tome odmah obavesti Upravu i da donese odgovarajuće mere za otklanjanje rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma.

(3) Obveznik je dužan da svoje poslovne jedinice ili društva kćerke u većinskom vlasništvu obveznika u stranoj državi ažurno upoznaje sa postupcima koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, a naročito u delu koji se odnosi na radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, dostavljanja podataka Upravi, vođenja evidencija, unutrašnje kontrole i drugih okolnosti povezanih sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca ili finansiranja terorizma.

2.5. Ovlašćeno lice, obrazovanje i unutrašnja kontrola

2.5.1. Ovlašćeno lice

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

Član 39

(1) Obveznik je dužan da za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika.

Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava

Član 40

(1) Obveznik je dužan da obezbedi da poslove ovlašćenog lica iz člana 39. ovog zakona može da obavlja lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je zaposleno kod obveznika na radnom mestu sa ovlašćenjima koja tom licu omogućavaju delotvorno, brzo i kvalitetno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom;

2) da nije pravnosnažno osuđivano a kazna nije brisana ili se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i krivična dela protiv privrede, protiv službene dužnosti i finansiranja terorizma;

3) da je stručno osposobljeno za poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;

4) da poznaje prirodu poslovanja obveznika u oblastima koja su podložna riziku pranja novca ili finansiranja terorizma;

5) da ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.

(2) Zamenik ovlašćenog lica mora da ispunjava iste uslove kao i lice iz stava 1. ovog člana.

(3) Uprava proverava ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana i izdaje licencu ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica. Licenca se izdaje na osnovu rezultata stručnog ispita. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar, na predlog direktora Uprave.

Obaveze ovlašćenog lica

Član 41

(1) Ovlašćeno lice vrši sledeće poslove u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma:

1) stara se o uspostavljanju, delovanju i razvoju sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma i inicira i predlaže rukovodstvu odgovarajuće mere za njegovo unapređenje;

2) obezbeđuje pravilno i blagovremeno dostavljanje podataka Upravi u skladu sa ovim zakonom;

3) učestvuje u izradi internih akata;

4) učestvuje u izradi smernica za vršenje unutrašnje kontrole;

5) učestvuje u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške;

6) učestvuje u pripremi programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u obvezniku.

(2) Zamenik ovlašćenog lica zamenjuje ovlašćeno lice u njegovom odsustvu i obavlja druge zadatke u skladu sa internim aktom obveznika.

(3) Ovlašćeno lice samostalno vrši zadatke i neposredno je odgovorno najvišem rukovodstvu.

Obaveze obveznika

Član 42

(1) Obveznik je dužan da ovlašćenom licu obezbedi:

1) neograničen pristup podacima, informacijama i dokumentaciji koja je neophodna za vršenje njegovih poslova;

2) odgovarajuće kadrovske, materijalne, informaciono-tehničke i druge uslove za rad;

3) odgovarajuće prostorne i tehničke mogućnosti koje obezbeđuju odgovarajući stepen zaštite poverljivih podataka kojima raspolaže ovlašćeno lice;

4) stalno stručno osposobljavanje;

5) zamenu za vreme njegovog odsustva;

6) zaštitu u smislu zabrane odavanja podataka o njemu neovlašćenim licima, kao i zaštitu od drugih postupaka koji mogu uticati na neometano vršenje njegovih dužnosti.

(2) Unutrašnje organizacione jedinice, uključujući najviše rukovodstvo u obvezniku, dužni su da ovlašćenom licu obezbede pomoć i podršku pri vršenju poslova, kao i da ga redovno obaveštavaju o činjenicama koje su, ili koje bi mogle biti povezane sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. Obveznik je dužan da propiše način saradnje između ovlašćenog lica i ostalih organizacionih jedinica.

(3) Obveznik Upravi dostavlja podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i svaku promenu tih podataka najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja.

2.5.2. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje

Obaveza redovnog obrazovanja

Član 43

(1) Obveznik je dužan da obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje sa odredbama zakona i propisa donetih na osnovu njega i internih akata, sa stručnom literaturom o sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa listom indikatora za prepoznavanje stranaka i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) Obveznik je dužan da izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma najkasnije do kraja marta za tekuću godinu.

2.5.3. Unutrašnja kontrola i integritet zaposlenih

Obaveza redovne unutrašnje kontrole

Član 44

(1) Obveznik je dužan da obezbedi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Integritet zaposlenih

Član 44a

(1) Obveznik je dužan da utvrdi postupak kojim se pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mestu na kome se primenjuju odredbe ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kandidat za to radno mesto proverava da li je osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom.

(2) U postupku iz stava 1. ovog člana proveravaju se i drugi kriterijumi kojima se utvrđuje da kandidat za radno mesto iz stava 1. ovog člana, zadovoljava visoke stručne i moralne kvalitete.

2.5.4. Podzakonski propisi za vršenje određenih poslova obveznika

Metodologija za izvršavanje poslova kod obveznika

Član 45

(1) Ministar, na predlog Uprave, bliže propisuje način vršenja unutrašnje kontrole, čuvanja i zaštite podataka, vođenja evidencija i stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika i advokata po ovom zakonu.

III RADNJE I MERE KOJE PREDUZIMAJU ADVOKATI

Radnje i mere koje preduzimaju advokati

Član 46

(1) Advokat je dužan da sprovodi radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u sledećim slučajevima:

1) kada pomaže u planiranju ili izvršavanju transakcija za stranku u vezi sa:

– kupovinom ili prodajom nepokretnosti ili privrednog društva,

– upravljanjem imovinom stranke,

– otvaranjem ili raspolaganjem računom kod banke (bankarskim računom, štednim ulogom ili računom za poslovanje sa hartijama od vrednosti),

– prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanje delatnosti i upravljanje privrednim društvima,

– osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem licem stranog prava.

2) kada u ime i za račun stranke vrši finansijsku transakciju ili transakciju u vezi sa nepokretnošću.

Poznavanje i praćenje stranke

Član 47

(1) Advokat je dužan da prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke u slučaju iz člana 9. stav 1. tačka 1. ovog zakona pribavi podatke iz člana 81. stav 3. tač. 1-5. ovog zakona.

(2) Advokat je dužan da prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke u slučaju iz člana 9. stav 1. tačka 2. ovog zakona pribavi podatke iz člana 81. stav 3. tač. 1-3. i tač. 6-9. ovog zakona.

(3) Advokat je dužan da prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke u slučaju iz člana 9. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona pribavi podatke iz člana 81. stav 3. ovog zakona.

(4) Advokat utvrđuje i proverava identitet stranke odnosno njenog zastupnika, prokuriste i punomoćnika i pribavlja podatke iz člana 81. stav 3. tač. 1. i 2. ovog zakona uvidom u lični dokument tog lica u njegovom prisustvu, odnosno u original ili overenu kopiju dokumentacije iz zvaničnog javnog registra, koja ne sme biti starija od tri meseca od dana predaje advokatu, ili neposrednim uvidom u zvanični javni registar.

(5) Advokat je dužan da utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke koje je pravno lice ili lice stranog prava u drugom pravnom obliku pribavljanjem podataka iz člana 81. stav 3. tačka 3. ovog zakona uvidom u originale ili overenu kopiju dokumentacije iz zvaničnog javnog registra koja ne sme biti starija od tri meseca. Ako iz njih nije moguće pribaviti potrebne podatke, oni se pribavljaju uvidom u original ili overenu kopiju isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koju dostavlja zastupnik, prokurista ili punomoćnik pravnog lica.

(6) Ostale podatke iz člana 81. stav 3. ovog zakona advokat pribavlja uvidom u original ili overenu kopiju isprave i drugu poslovnu dokumentaciju.

(7) O podacima koji nedostaju, osim podataka iz člana 81. stav 3. tač. 11-13. ovog zakona, advokat uzima pismenu izjavu stranke.

Obaveštavanje Uprave o licima i transakcijama za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Član 48

(1) Ako advokat, prilikom vršenja poslova iz člana 46. ovog zakona, utvrdi da u vezi sa licem ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužan je da o tome obavesti Upravu pre izvršenja transakcije kao i da u tom obaveštenju navede rok u kojem bi trebalo da se transakcija izvrši. U slučaju hitnosti, takvo obaveštenje može se dati i telefonom, ali se naknadno mora dostaviti Upravi u pismenom obliku najkasnije sledećeg radnog dana.

(2) Obaveza obaveštavanja iz stava 1. ovog člana važi i za planiranu transakciju bez obzira na to da li je transakcija kasnije izvršena.

(3) Ako advokat zbog prirode transakcije ili zbog toga što transakcija nije izvršena ili iz drugih opravdanih razloga ne može da postupa u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, dužan je da Upravi dostavi podatke čim to bude moguće, a najkasnije odmah po saznanju razloga za osnove sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Advokat je dužan da pismeno obrazloži razloge zbog kojih nije postupio na propisani način.

(4) Advokat je dužan da u slučaju kada stranka od njega traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, o tome odmah obavesti Upravu, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je stranka tražila savet.

(5) Advokat je dužan da Upravi dostavi podatke iz člana 81. stav 3. ovog zakona na način koji propiše ministar.

Izuzeci

Član 49

(1) Advokat nije dužan da postupa u skladu sa odredbama člana 48. st. 1. i 2. ovog zakona u vezi sa podatkom koji dobije od stranke ili o stranci pri utvrđivanju njenog pravnog položaja ili njenom zastupanju u sudskom postupku ili u vezi sa sudskim postupkom, što podrazumeva i davanje saveta o pokretanju ili izbegavanju tog postupka, bez obzira da li je taj podatak pribavljen pre, u toku ili nakon sudskog postupka.

(2) Pod uslovima iz stava 1. ovog člana advokat nije dužan da dostavi podatke, informacije i dokumentaciju na zahtev Uprave iz člana 54. ovog zakona. U tom slučaju dužan je da Upravu bez odlaganja, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana prijema zahteva, pismeno obavesti o razlozima zbog kojih nije postupio u skladu sa zahtevom Uprave.

(3) Advokat nije dužan da Upravi dostavi podatke o gotovinskim transakcijama iz člana 37. stav 1. ovog zakona, osim ako u vezi sa licem ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

IV INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE OSNOVA SUMNJE

Obaveza sastavljanja i primene liste indikatora

Član 50

(1) Obveznik i advokat dužni su da izrade listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(2) Kod izrade liste iz stava 1. ovog člana obveznik i advokat uzimaju u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke.

(3) Obveznik i advokat dužni su da prilikom utvrđivanja osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i drugih okolnosti u vezi sa tim primenjuju listu indikatora iz stava 1. ovog člana.

(4) Ministar može propisati obavezno unošenje pojedinih indikatora u listu iz stava 1. ovog člana.

Saradnja prilikom izrade liste indikatora

Član 51

(1) Organi iz člana 82. ovog zakona učestvuju u izradi liste indikatora.

(2) U izradi liste indikatora mogu učestvovati i druga lica po pozivu.

V UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 

5.1. Opšte odredbe

Član 52

(1) Uprava za sprečavanje pranja novca obrazuje se kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

(2) Uprava obavlja finansijsko-informacione poslove: prikuplja, obrađuje, analizira i prosleđuje nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koju pribavlja u skladu sa ovim zakonom i vrši druge poslove koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.

5.2. Otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma

Traženje podataka od obveznika

Član 53

(1) Ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, može od obveznika da zahteva:

1) podatke iz evidencija o strankama i transakcijama koje obveznik vodi na osnovu člana 81. stav 1. ovog zakona;

2) podatke o novcu i imovini stranke kod obveznika;

3) podatke o prometu novca ili imovine stranke kod obveznika;

4) podatke o drugim poslovnim odnosima stranke uspostavljenim kod obveznika;

5) druge podatke i informacije potrebne za otkrivanje ili dokazivanje pranja novca ili finansiranja terorizma.

(2) Uprava može da zahteva od obveznika i podatke i informacije iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik je dužan da Upravi, na njen zahtev, dostavi svu potrebnu dokumentaciju.

(4) Obveznik je dužan da podatke, informacije i dokumentaciju iz ovog člana Upravi dostavi bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, ili omogući Upravi direktan elektronski pristup tim podacima, informacijama ili dokumentaciji, bez naknade. Uprava može u zahtevu odrediti i kraći rok za dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije ako je to neophodno radi donošenja odluke o privremenom obustavljanju izvršenja transakcije ili u drugim hitnim slučajevima.

(5) Uprava može, zbog obimnosti dokumentacije ili iz drugih opravdanih razloga, obvezniku da odredi i duži rok za dostavljanje dokumentacije ili da tu dokumentaciju pregleda kod obveznika. Zaposleni u Upravi koji pregleda tu dokumentaciju legitimiše se službenom legitimacijom i službenom značkom sa identifikacionim brojem.

(6) Obrazac službene legitimacije i izgled službene značke propisuje ministar.

Traženje podataka od advokata

Član 54

(1) Ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, može da zahteva od advokata podatke, informacije i dokumentaciju neophodne za otkrivanje i dokazivanje pranja novca ili finansiranja terorizma.

(2) Uprava može da zahteva od advokata i podatke i informacije iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) Advokat je dužan da podatke, informacije i dokumentaciju Upravi dostavi u rokovima iz člana 53. st. 4. i 5. ovog zakona.

Traženje podataka od nadležnih državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja

Član 55

(1) Uprava može, radi ocene da li u vezi sa određenim transakcijama ili određenim licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, da od državnih organa, organizacija i pravnih lica kojima su poverena javna ovlašćenja, zahteva podatke, informacije i dokumentaciju koji su potrebni za otkrivanje i dokazivanje pranja novca ili finansiranja terorizma.

(2) Uprava može od organa i organizacija iz stava 1. ovog člana da zahteva podatke, informacije i dokumentaciju koji su potrebni za otkrivanje i dokazivanje pranja novca ili finansiranja terorizma a koji se odnose na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica u vezi sa kojima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) Organi i organizacije iz stava 1. ovog člana dužni su da Upravi, u pismenoj formi, dostave tražene podatke, u roku od osam dana od dana prijema zahteva ili da omoguće Upravi direktan elektronski pristup podacima i informacijama, bez naknade.

(4) Uprava može, u hitnim slučajevima zahtevati dostavljanje podataka u roku kraćem od roka iz stava 3. ovog člana.

Privremeno obustavljanje izvršenja transakcije

Član 56

(1) Uprava može izdati pismeni nalog obvezniku kojim se privremeno obustavlja izvršenje transakcije, ako oceni da u vezi sa transakcijom ili licem koje obavlja transakciju postoji osnovana sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, o čemu obaveštava nadležne organe radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

(2) Direktor Uprave ili lice koje on ovlasti može, u hitnim slučajevima, usmeno izdati nalog kojim se privremeno obustavlja izvršenje transakcije, koji mora, u pismenoj formi, potvrditi najkasnije sledećeg radnog dana.

(3) Privremeno obustavljanje izvršenja transakcije na osnovu st. 1. i 2. ovog člana može trajati 72 sata od momenta privremenog obustavljanja izvršenja transakcije. Ako rok iz ovog stava pada u neradne dane, Uprava može izdati nalog kojim se taj rok produžava za dodatnih 48 sati.

(4) Za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno obveznik je dužan da se pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju.

(5) Nadležni organi iz stava 1. ovog člana dužni su da, bez odlaganja preduzmu mere iz svoje nadležnosti i o tome odmah obaveste Upravu.

(6) Ako Uprava u roku iz stava 3. ovog člana utvrdi da ne postoji osnovana sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužna je da obavesti obveznika da može da izvrši transakciju.

(7) Ako Uprava u roku iz stava 3. ovog člana ne obavesti obveznika o rezultatima sprovedenih radnji, smatra se da je obvezniku dozvoljeno da izvrši transakciju.

(8) Obveznik može da privremeno obustavi izvršenje transakcije, najduže do 72 sata, ako osnovano posumnja da se, u vezi sa transakcijom ili licem koje vrši ili za koje se vrši transakcija, radi o pranju novca i ako je to neophodno za blagovremeno izvršavanje obaveza iz ovog zakona.

Praćenje finansijskog poslovanja stranke

Član 57

(1) Ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma može obvezniku izdati pismeni nalog da prati sve transakcije ili poslove tih lica koji se vrše kod obveznika.

(2) Nalog iz stava 1. ovog člana Uprava može izdati i u odnosu na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) Obveznik je dužan da o svakoj transakciji ili poslu obaveštava Upravu u rokovima koji su određeni u nalogu iz stava 1. ovog člana.

(4) Ako u nalogu nije drugačije određeno, obveznik je dužan da Upravu o svakoj transakciji ili poslu obaveštava pre izvršenja transakcije ili posla, kao i da u obaveštenju navede rok u kome će se transakcija ili posao izvršiti.

(5) Ako obveznik, zbog prirode transakcije ili posla ili iz drugih opravdanih razloga, ne može da postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, dužan je da Upravu o toj transakciji ili poslu obavesti odmah nakon njihovog izvršenja, a najkasnije narednog radnog dana. Obveznik je dužan da u obaveštenju navede razloge zbog kojih nije postupio u skladu sa stavom 4. ovog člana.

(6) Mera iz stava 1. ovog člana traje tri meseca od dana izdavanja naloga. Ova mera može se produžavati na po mesec dana, a najduže šest meseci od dana izdavanja naloga.

Inicijativa za pokretanje postupka u Upravi

Član 58

(1) Ako u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma Uprava može započeti postupak prikupljanja podataka, informacija i dokumentacije u skladu sa ovim zakonom, kao i izvršiti druge radnje i mere iz svoje nadležnosti i na osnovu pismene i obrazložene inicijative suda, javnog tužioca, policije, Bezbednosno informativne agencije, Vojnoobaveštajne agencije, Vojnobezbednosne agencije, Poreske uprave, Uprave carina, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za privatizaciju, nadležnih inspekcija i državnih organa nadležnih za državnu reviziju i borbu protiv korupcije.

(2) Uprava je dužna da odbije pokretanje postupka na osnovu inicijative iz stava 1. ovog člana ako u njoj nisu obrazloženi osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i u slučajevima kada je očigledno da takvi osnovi sumnje ne postoje.

(3) Uprava je dužna da u slučaju iz stava 2. ovog člana pismenim putem obavesti podnosioca inicijative o razlozima zbog kojih nije pokrenula postupak na osnovu te inicijative.

Prosleđivanje podataka nadležnim organima

Član 59

(1) Ako Uprava na osnovu dobijenih podataka, informacija i dokumentacije, oceni da u vezi sa određenom transakcijom ili licem postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužna je da u pismenoj formi o tome obavesti nadležne državne organe, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti, kao i da im dostavi prikupljenu dokumentaciju.

Povratna informacija

Član 60

(1) Uprava je dužna da obveznika, advokata i državni organ iz člana 58. stav 1. ovog zakona, koji su je obavestili o licu ili transakciji u vezi sa kojima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, obaveštava o rezultatima do kojih su njihova obaveštenja dovela.

(2) Obaveštavanje iz stava 1. ovog člana odnosi se na:

1) podatke o broju podnetih obaveštenja o transakcijama ili licima za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

2) rezultate do kojih su ta obaveštenja dovela;

3) informacije koje Uprava poseduje o tehnikama pranja novca i finansiranja terorizma i trendovima u toj oblasti;

4) opis slučajeva iz prakse Uprave i drugih nadležnih državnih organa.

5.3. Međunarodna saradnja

Traženje podataka od stranih država

Član 61

(1) Uprava može da traži podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranja terorizma od nadležnih organa stranih država.

(2) Podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu stava 1. ovog člana Uprava može koristiti samo za namene određene ovim zakonom.

(3) Podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu stava 1. ovog člana Uprava ne može da prosledi drugom državnom organu bez prethodne saglasnosti državnog organa strane države nadležnog za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, koji je te podatke dostavio Upravi.

(4) Podatke, informacije i dokumentaciju pribavljene na osnovu stava 1. ovog člana Uprava ne može da koristi suprotno uslovima i ograničenjima koja je odredio državni organ strane države koji je te podatke dostavio Upravi.

Dostavljanje podataka nadležnim državnim organima stranih država

Član 62

(1) Podatke i informacije i dokumentaciju u vezi sa transakcijama ili licima za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma Uprava može da dostavi organima stranih država nadležnim za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma na njihov pismeni i obrazloženi zahtev ili na svoju inicijativu, pod uslovom uzajamnosti.

(2) Uprava može da odbije ispunjenje zahteva iz stava 1. ovog člana ako, na osnovu činjenica i okolnosti koje su navedene u zahtevu, proceni da ne postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma ili ako bi dostavljanje tih podataka ugrozilo ili moglo da ugrozi tok krivičnog postupka u Republici Srbiji.

(3) Uprava je dužna da o odbijanju zahteva pismenim putem obavesti državni organ strane države koji je tražio podatke, informacije ili dokumentaciju, kao i da u tom obaveštenju navede razloge odbijanja zahteva.

(4) Uprava može da odredi uslove i ograničenja pod kojima organ strane države može koristiti podatke, informacije i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana.

Privremeno obustavljanje izvršenja transakcije na zahtev nadležnog organa strane države

Član 63

(1) Uprava može, pod uslovima određenim ovim zakonom i pod uslovom uzajamnosti, izdati pismeni nalog kojim se privremeno obustavlja izvršenje transakcije i na osnovu pismenog i obrazloženog zahteva državnog organa strane države nadležnog za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Na privremeno obustavljanje izvršenja transakcije iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 56. ovog zakona.

(3) Uprava može da odbije izvršenje zahteva iz stava 1. ovog člana ako, na osnovu činjenica i okolnosti koji su navedeni u zahtevu, proceni da ne postoji osnovana sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, o čemu pismenim putem obaveštava nadležni organ strane države koji je taj zahtev dostavio navodeći razloge odbijanja.

Zahtev nadležnom organu strane države za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije

Član 64

(1) Uprava može da traži od organa strane države nadležnog za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma da privremeno obustavi izvršenje transakcije ako u vezi sa tom transakcijom ili licem koje vrši tu transakciju postoji osnovana sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

5.4. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Član 65

(1) Uprava obavlja poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i to:

1) prati izvršavanje odredaba ovog zakona i preduzima radnje i mere iz svoje nadležnosti radi otklanjanja uočenih nepravilnosti;

2) predlaže ministru izmene i dopune ovog zakona i druge propise koji uređuju sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma;

3) učestvuje u izradi liste indikatora za prepoznavanje transakcija ili lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

4) priprema i daje mišljenja o primeni ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

5) priprema i daje preporuke u cilju jedinstvene primene ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona kod obveznika i advokata;

6) planira i sprovodi obuku zaposlenih u Upravi i sarađuje kod stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika i advokata u vezi sa primenom propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

7) inicira zaključivanje sporazuma o saradnji sa nadležnim državnim organima, nadležnim organima stranih država i međunarodnim organizacijama;

8) učestvuje u međunarodnoj saradnji u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

9) objavljuje statističke podatke u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma;

10) obaveštava javnost o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorizma;

11) vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

5.5. Ostale obaveze

Izveštavanje o radu

Član 66

(1) Uprava podnosi izveštaj o radu Vladi, za prethodnu godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine.

(2) Izveštaj iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži statističke podatke, podatke o pojavnim oblicima pranja novca ili finansiranja terorizma, trendove u pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i podatke o aktivnostima Uprave.

VI KONTROLA PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA PREKO DRŽAVNE GRANICE

Prijava prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja

Član 67

(1) Svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pri tom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno je da to prijavi nadležnom carinskom organu.

(2) Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži podatke iz člana 81. stav 5. ovog zakona.

(3) Ministar propisuje oblik i sadržinu obrasca prijave, način podnošenja i popunjavanja prijave, kao i način obaveštavanja o ovoj obavezi fizičkih lica koja prelaze državnu granicu.

Carinska kontrola

Član 68

(1) Nadležni carinski organ, u vršenju carinske kontrole u skladu sa zakonom, kontroliše ispunjavanje obaveze iz člana 67. ovog zakona.

Osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Član 69

(1) Ako nadležni carinski organ ustanovi da fizičko lice prenosi preko državne granice fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu nižem od iznosa iz člana 67. stav 1. ovog zakona, a postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužan je da prikupi podatke iz člana 81. stav 6. ovog zakona.

(2) Nadležni carinski organ privremeno zadržava fizički prenosiva sredstva plaćanja koja nisu prijavljena i deponuje ih na račun nadležnog organa za vođenje prekršajnog postupka koji se vodi kod Narodne banke Srbije. Nadležni carinski organ privremeno zadržava ta sredstva i kada oceni da postoji osnovana sumnja da su ta sredstva, bez obzira na njihov iznos, u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. O oduzetim fizički prenosivim sredstvima plaćanja izdaje se potvrda.

VII OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA I DRUGIH PRAVNIH LICA

Nadležni carinski organi

Član 70

(1) Nadležni carinski organ dužan je da Upravi dostavi podatke iz člana 81. stav 5. ovog zakona o svakom prijavljenom ili neprijavljenom prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u roku od tri dana od tog prenosa, a u slučaju da postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma dužan je da navede i razloge za sumnju.

(2) Nadležni carinski organ dužan je da Upravi dostavi podatke iz člana 81. stav 6. ovog zakona u roku iz stava 1. ovog člana u slučaju prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu nižem od iznosa iz člana 67. stav 1. ovog člana ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Organizatori tržišta hartija od vrednosti i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Član 71

(1) Organizator tržišta u smislu zakona koji uređuje tržište hartija od vrednosti i Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dužni su da u pismenoj formi obaveste Upravu, ako u vršenju poslova iz svog delokruga utvrde odnosno otkriju činjenice koje su ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

Sudovi, javna tužilaštva i drugi državni organi

Član 72

(1) Sudovi, javna tužilaštva i drugi državni organi nadležni za podnošenje prijava dužni su da Upravi, radi objedinjavanja i analize, redovno dostavljaju podatke i informacije o postupcima u vezi sa prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma, o njihovim izvršiocima, kao i o oduzimanju imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnog dela (u daljem tekstu: imovinske koristi).

(2) Državni organi nadležni za podnošenje prijava dužni su da Upravi redovno dostavljaju sledeće podatke:

1) datum podnošenja prijave;

2) ime, prezime, datum i mesto rođenja, odnosno poslovno ime i sedište prijavljenog lica;

3) pravna kvalifikacija dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje dela;

4) pravna kvalifikacija prethodnog dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje tog dela.

(3) Republičko javno tužilaštvo i drugo nadležno tužilaštvo, dužno je da Upravi jednom godišnje, kao i na njen zahtev, dostavi sledeće podatke:

1) datum podizanja optužnice;

2) ime, prezime, datum i mesto rođenja, odnosno poslovno ime i sedište optuženog lica;

3) pravna kvalifikacija dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje dela;

4) pravna kvalifikacija prethodnog dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje tog dela.

(4) Sudovi su dužni da Upravi jednom godišnje, kao i na njen zahtev, dostave sledeće podatke:

1) ime, prezime, datum i mesto rođenja, odnosno poslovno ime i sedište lica protiv kojih je pokrenut postupak;

2) pravna kvalifikacija dela, vrsta i iznos privremeno ili trajno oduzete imovinske koristi;

3) vrsta i visina kazne;

4) poslednja odluka doneta u postupku u trenutku izveštavanja;

5) podatke o primljenim i poslatim zamolnicama u vezi sa krivičnim delima iz stava 1. ovog člana ili prethodnim delima;

6) podatke o svim primljenim i poslatim zahtevima za privremeno ili trajno oduzimanje imovinske koristi bez obzira na vrstu krivičnog dela.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužno je da Upravi jednom godišnje, kao i na njen zahtev, dostavi podatke o primljenim i poslatim zahtevima za ekstradiciju u vezi sa krivičnim delima iz stava 1. ovog člana.

(6) Nadležni državni organi kojima je Uprava dostavila obaveštenje iz člana 59. ovog zakona, dužni su da Upravi dostave podatke o preduzetim merama i donetim odlukama, jednom godišnje, a najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, kao i na njen zahtev.

VIII ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA I VOĐENJE EVIDENCIJA

 

8.1. Zaštita podataka

Zabrana dojavljivanja

Član 73

(1) Obveznik, advokat i njihovi zaposleni, uključujući i članove upravnog, nadzornog i drugog organa upravljanja, kao i druga lica kojima su dostupni podaci iz člana 81. ovog zakona, ne smeju stranci ili trećem licu otkriti:

1) da su dostavljeni ili su u postupku dostavljanja Upravi podaci, informacije i dokumentacija o stranci ili o transakciji za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

2) da je Uprava, na osnovu čl. 56. i 63. ovog zakona, izdala nalog za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije;

3) da je Uprava, na osnovu člana 57. ovog zakona, izdala nalog za praćenje finansijskog poslovanja stranke;

4) da je protiv stranke ili trećeg lica pokrenut ili bi mogao biti pokrenut postupak u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na slučajeve:

1) kada su podaci, informacije i dokumentacija koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i vodi obveznik ili advokat, potrebni za utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku i ako te podatke traži nadležni sud u skladu sa zakonom;

2) ako podatke iz tačke 1. ovog stava traži organ iz člana 82. ovog zakona u postupku nadzora nad primenom odredaba ovog zakona;

3) ako advokat, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor, pravno ili fizičko lice koje pruža računovodstvene usluge ili usluge poreskog savetovanja pokuša da odvrati stranku od nezakonite delatnosti.

Tajnost podataka

Član 74

(1) Podaci, informacije i dokumentacija koje Uprava prikupi u skladu sa ovim zakonom označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti.

(2) Dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije iz stava 1. ovog člana, nadležnim državnim organima i stranim državnim organima nadležnim za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, ne smatra se povredom tajnosti podataka.

(3) Kada obveznik, advokat i njihovi zaposleni dostavljaju podatke, informacije i dokumentaciju Upravi, korespondentskoj banci u skladu sa članom 29. ovog zakona i trećem licu u skladu sa čl. 23. do 26. ovog zakona, ne smatra se da su povredili obavezu čuvanja poslovne, bankarske ili profesionalne tajne.

Isključenje od odgovornosti

Član 75

(1) Obveznik, advokat i njihovi zaposleni nisu odgovorni za štetu, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom, učinjenu strankama i trećim licima ako, u skladu sa ovim zakonom:

1) pribavljaju i obrađuju podatke, informacije i dokumentaciju o strankama;

2) dostave Upravi podatke, informacije i dokumentaciju o svojim strankama;

3) izvrše nalog Uprave za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije ili za praćenje finansijskog poslovanja stranke;

4) privremeno obustave izvršenje transakcije u skladu sa odredbom člana 56. stav 8. ovog zakona.

(2) Obveznik, advokat i njihovi zaposleni ne odgovaraju disciplinski ili krivično za kršenje obaveze čuvanja poslovne, bankarske i profesionalne tajne ako:

1) podatke, informacije i dokumentaciju dostave Upravi u skladu sa ovim zakonom;

2) obrađuju podatke, informacije i dokumentaciju u cilju provere stranaka i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Korišćenje podataka, informacija i dokumentacije

Član 76

(1) Uprava, drugi nadležni državni organ ili imalac javnih ovlašćenja, obveznik i advokat i njihovi zaposleni mogu podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu ovog zakona koristiti samo za namene određene zakonom.

8.2. Čuvanje podataka

Rok za čuvanje podataka kod obveznika i advokata

Član 77

(1) Obveznik i advokat dužni su da podatke i dokumentaciju u vezi sa strankom, uspostavljenim poslovnim odnosom sa strankom i izvršenom transakcijom, pribavljene u skladu sa ovim zakonom, čuvaju najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu.

(2) Obveznik i advokat dužni su da podatke i dokumentaciju o ovlašćenom licu, zameniku ovlašćenog lica, stručnom osposobljavanju zaposlenih i izvršenim unutrašnjim kontrolama čuvaju najmanje pet godina od dana prestanka dužnosti ovlašćenog lica, izvršenog stručnog osposobljavanja ili izvršene unutrašnje kontrole.

Rok za čuvanje podataka kod nadležnog carinskog organa

Član 78

(1) Nadležni carinski organ dužan je da podatke prikupljene u skladu sa ovim zakonom čuva najmanje 10 godina od dana njihovog pribavljanja.

Rok za čuvanje podataka kod Uprave

Član 79

(1) Uprava je dužna da podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa ovim zakonom čuva najmanje 10 godina od dana njihovog dobijanja.

8.3 Evidencije

Vođenje evidencija

Član 80

(1) Obveznik vodi evidenciju podataka:

1) o strankama, kao i poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 9. ovog zakona;

2) dostavljenih Upravi u skladu sa članom 37. ovog zakona.

(2) Advokat vodi evidenciju podataka:

1) o strankama, kao i poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 9. ovog zakona;

2) dostavljenih Upravi u skladu sa članom 48. ovog zakona.

(3) Nadležni carinski organ vodi evidencije o:

1) prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice;

2) prenosima ili pokušajima prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu nižem od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(4) Uprava vodi evidencije:

1) podataka o licima i transakcijama iz člana 37. ovog zakona;

2) podataka o licima i transakcijama iz člana 48. ovog zakona;

3) izdatih naloga za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije iz čl. 56. i 63. ovog zakona;

4) izdatih naloga za praćenje finansijskog poslovanja stranke iz člana 57. ovog zakona;

5) o primljenim inicijativama iz člana 58. ovog zakona;

6) podataka prosleđenih nadležnim državnim organima u skladu sa članom 59. ovog zakona;

7) podataka primljenih i dostavljenih u skladu sa čl. 61. i 62. ovog zakona;

8) podataka o prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima iz člana 72. ovog zakona;

9) o nedostacima, nezakonitostima i izrečenim merama u nadzoru iz člana 82. ovog zakona;

10) o obaveštenjima iz čl. 71. i 86. ovog zakona.

Sadržina evidencija

Član 81

(1) Evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 80. stav 1. tačka 1. ovog zakona sadrži:

1) poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pravnog lica koje uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija;

2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), zastupnika, punomoćnika ili prokuriste koji u ime i za račun stranke – pravnog lica ili drugog lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja;

3) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, njegovog zakonskog zastupnika i punomoćnika, kao i preduzetnika koji uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, naziv izdavaoca, datum i mesto izdavanja;

4) poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB preduzetnika;

5) ime i prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište fizičkog lica koje ulazi u igračnicu ili pristupa sefu;

6) svrhu i namenu poslovnog odnosa, kao i informaciju o delatnosti i poslovnim aktivnostima stranke;

7) datum uspostavljanja poslovnog odnosa, odnosno datum i vreme ulaska u igračnicu ili pristupa sefu;

8) datum i vreme izvršenja transakcije;

9) iznos transakcije i valutu u kojoj je transakcija izvršena;

10) namenu transakcije, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena;

11) način vršenja transakcije;

12) podatke i informacije o poreklu imovine koja je predmet ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije;

13) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

14) ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika stranke, a u slučaju iz člana 3. stav 1. tačka 13. alineja druga ovog zakona – podatke o kategoriji lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje;

15) naziv lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona i ime i prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište svakog člana tog lica.

(2) Evidencija podataka dostavljenih Upravi u skladu sa članom 37. ovog zakona sadrži podatke iz stava 1. ovog člana.

(3) Evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama koje vodi advokat na osnovu člana 80. stav. 2. tačka 1. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje advokat vrši usluge;

2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta zastupnika pravnog lica ili zakonskog zastupnika ili punomoćnika fizičkog lica koji u ime i za račun tog pravnog ili fizičkog lica uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju;

3) podatke iz stava 1. tačka 14. ovog člana za pravno lice za koje advokat vrši uslugu;

4) svrhu i namenu poslovnog odnosa, kao i informaciju o delatnosti stranke;

5) datum uspostavljanja poslovnog odnosa;

6) datum vršenja transakcije;

7) iznos transakcije i valutu u kojoj je transakcija izvršena;

8) namenu transakcije, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena;

9) način vršenja transakcije;

10) podatke i informacije o poreklu imovine koja je predmet ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije;

11) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu i sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

12) podatke o transakciji u vezi sa kojom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos i valuta u kojoj se transakcija vrši, datum i vreme vršenja transakcije);

13) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(4) Evidencija podataka dostavljenih Upravi u skladu sa članom 48. ovog zakona sadrži podatke iz stava 3. ovog člana.

(5) Evidencija o prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice sadrži:

1) ime i prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prenosi ta sredstva, kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja;

2) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo vlasnika tih sredstava, odnosno lica za koje se vrši prenos tih sredstava preko državne granice kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja;

3) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo primaoca tih sredstava;

4) vrsta u kojoj se ta sredstva nalaze;

5) iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

6) poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

7) namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;

8) mesto, datum i vreme prelaska državne granice;

9) prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;

10) maršrutu (zemlja polaska i datum polaska, zemlja tranzita, zemlja dolaska i datum dolaska), transportno preduzeće i referentni broj (npr. broj leta);

11) podatak o tome da li su fizički prenosiva sredstva plaćanja prijavljena ili nisu.

(6) Evidencija o prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu nižem od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma sadrži:

1) ime, prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prijavi ili ne prijavi prenos tih sredstva;

2) poslovno ime i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište i državljanstvo vlasnika tih sredstava, odnosno lica za koje se vrši prenos tih sredstava preko državne granice;

3) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo primaoca tih sredstava;

4) vrsta u kojoj se ta sredstva nalaze;

5) iznos i valuta fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

6) poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

7) namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;

8) mesto, datum i vreme prelaska državne granice;

9) prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;

10) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(7) Evidencija naloga za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije sadrži:

1) poslovno ime obveznika kome je izdat nalog;

2) datum i vreme izdavanja naloga;

3) iznos i valutu transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno;

4) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica koje traži izvršenje transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno;

5) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica koje je primalac sredstava, ili podatke o računu na koji se sredstva transferišu;

6) podatke o državnom organu koji je obavešten o privremenom obustavljanju izvršenja transakcije.

(8) Evidencija izdatih naloga za praćenje finansijskog poslovanja stranke sadrži:

1) poslovno ime obveznika kome je izdat nalog;

2) datum i vreme izdavanja naloga;

3) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica odnosno, poslovno ime, adresu, i sedište pravnog lica u odnosu na koje je izdat nalog.

(9) Evidencija o inicijativama iz člana 58. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

2) podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno period izvršenja transakcije);

3) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(10) Evidencija podataka prosleđenih nadležnim državnim organima u skladu sa članom 59. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica u vezi sa kojima je Uprava nadležnom državnom organu dostavila podatke, informacije i dokumentaciju;

2) podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno vreme izvršenja transakcije);

3) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

4) podatke o organu kome su ti podaci dostavljeni.

(11) Evidencija podataka primljenih i dostavljenih u skladu sa čl. 61. i 62. ovog zakona sadrži:

1) naziv države ili organa kojima Uprava dostavlja ili traži podatke, informacije i dokumentaciju;

2) podatke o transakcijama ili licima o kojima Uprava dostavlja ili traži podatke iz stava 1. ovog člana.

(12) Evidencija podataka o prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima iz člana 72. ovog zakona sadrži:

1) datum podnošenja prijave, podizanja optužnice, odnosno pokretanja postupka;

2) ime, prezime, datum i mesto rođenja odnosno poslovno ime i sedište prijavljenog ili optuženog lica, odnosno lica protiv koga je pokrenut postupak;

3) pravnu kvalifikaciju dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje dela;

4) pravnu kvalifikaciju prethodnog dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje tog dela;

5) vrstu i visinu privremeno ili trajno oduzete imovinske koristi koja je pribavljena krivičnim delom, privrednim prestupom, odnosno prekršajem;

6) vrstu i visinu kazne;

7) poslednju odluku donetu u postupku u trenutku izveštavanja;

8) podatke o primljenim i poslatim zamolnicama u vezi sa krivičnim delima pranja novca i finansiranja terorizma ili prethodnim delima;

9) podatke o primljenim i poslatim zahtevima za privremeno ili trajno oduzimanje protivpravne imovinske koristi bez obzira na vrstu krivičnog dela, privrednog prestupa, odnosno prekršaja;

10) podatke o primljenim i poslatim zahtevima za ekstradiciju u vezi sa krivičnim delima pranja novca i finansiranja terorizma.

(13) Evidencija o prekršajima i izrečenim merama u vršenju nadzora iz člana 82. ovog zakona sadrži:

1) ime, prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo i JMBG fizičkog lica, a za odgovorno i ovlašćeno lice u pravnom licu i radno mesto i poslove koje vrši;

2) poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB pravnog lica;

3) opis prekršaja, odnosno nedostataka;

4) podatke o izrečenim merama.

(14) Evidencija o obaveštenjima iz čl. 71. i 86. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica na koje se odnose činjenice koje su u vezi ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma;

2) podatke o transakciji na koju se odnose činjenice koje su u vezi ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno vreme izvršenja transakcije);

3) opis činjenica koje su u vezi ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

IX NADZOR

 

9.1. Organi nadležni za vršenje nadzora

Organi nadležni za vršenje nadzora i njihova ovlašćenja

Član 82

(1) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika i advokata dužni su da vrše u okviru svojih nadležnosti:

1) Uprava;

2) Narodna banka Srbije;

3) Komisija za hartije od vrednosti;

4) Poreska uprava;

5) ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine;

6) Devizni inspektorat;

7) Uprava za igre na sreću;

8) ministarstvo nadležno za poslove finansija;

9) ministarstvo nadležno za poslove poštanskog saobraćaja;

10) Advokatska komora;

11) Komora ovlašćenih revizora.

(2) Ako organ iz stava 1. ovog člana u vršenju nadzora utvrdi postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primeni ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim je propisano njegovo ovlašćenje za nadzor, dužan je da:

1) zahteva otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji sam odredi;

2) podnese zahtev nadležnom organu za pokretanje odgovarajućeg postupka;

3) preduzme druge mere i radnje za koje je zakonom ovlašćen.

Nadležnost Uprave u nadzoru

Član 83

(1) Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika i advokata i to prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju u skladu sa ovim zakonom.

(2) Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 7) i člana 4. stav 2. tač. 5) i 7) ovog zakona kada se radi o poslovima platnog prometa u zemlji, kao i člana 4. stav 1. tač. 11) i 12) i člana 4. stav 2. tač. 2) do 4) i tačka 6) ovog zakona.

(3) Prilikom vršenja nadzora zaposleni u Upravi se legitimiše službenom legitimacijom i značkom.

(4) Obveznik i advokat dužni su da Upravi dostave podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni za vršenje nadzora odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

(5) Uprava može od državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja tražiti sve podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni za vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom.

Ostali organi nadležni za vršenje nadzora

Član 84

(1) Narodna banka Srbije vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6), 13) i 14) ovog zakona.

(2) Komisija za hartije od vrednosti vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kada se radi o kastodi i brokersko-dilerskim poslovima i člana 4. stav 1. tač. 3. i 8. ovog zakona.

(3) Uprava za igre na sreću vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 9. i 10. ovog zakona.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove poštanskog saobraćaja vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 7. ovog zakona, kada se radi o vrednosnim pošiljkama.

(5) Ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 2. tačka 1. ovog zakona.

(6) Advokatska komora vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane advokata.

(7) Poreska uprava i ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine vrše nadzor nad primenom odredbe člana 36. ovog zakona

(8) Devizni inspektorat vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 7) i člana 4. stav 2. tač. 5) i 7) ovog zakona, u poslovima međunarodnog platnog prometa.

(9) Organi iz ovog člana dužni su da jedan drugom na zahtev dostave sve podatke i informacije potrebne za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(10) Obveznik i advokat dužni su da organima iz ovog člana dostave podatke, informacije i dokumentaciju koja je neophodna za vršenje nadzora odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

9.2. Obaveštavanje Uprave u vezi sa nadzorom

Obaveštavanje o preduzetim merama u nadzoru

Član 85

(1) Organi iz člana 84. ovog zakona dužni su da o preduzetim merama u izvršenom nadzoru, o utvrđenim nepravilnostima i nezakonitostima, kao i o drugim značajnim činjenicama u vezi sa nadzorom odmah, u pismenoj formi, obaveste Upravu, kao i da dostave primerak donetog akta.

(2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke iz člana 81. stav 13. ovog zakona.

(3) Organ koji je utvrdio nepravilnosti i nezakonitosti o tome obaveštava i druge organe iz člana 84. ako su od značaja za njihov rad.

Obaveštavanje o činjenicama koje su u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Član 86

(1) Organi iz člana 84. ovog zakona dužni su da u pismenoj formi obaveste Upravu, ako u vršenju poslova iz svog delokruga utvrde, odnosno otkriju činjenice koje su ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

9.3. Donošenje preporuka i smernica

Član 87

(1) Organ iz člana 84. ovog zakona može, samostalno ili u saradnji sa drugim organima, da donese preporuke, odnosno smernice za primenu odredaba ovog zakona.

X KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 88

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 7. stav 1);

2) ne izvrši radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz člana 8. stav 1. ovog zakona;

3) uspostavi poslovni odnos sa strankom a da prethodno nije izvršilo propisane radnje i mere, odnosno ako je poslovni odnos uspostavljen, ne raskine ga (član 8. stav 2. i član 10. stav 1);

4) izvrši transakciju a da prethodno nije izvršilo propisane mere (član 8. stav 2. i član 11);

5) kod poslova životnog osiguranja, ne izvrši proveru identiteta korisnika polise najkasnije pre isplate njegovih prava po tom ugovoru (član 10. stav 2);

5a) ne prikupi tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera ili ne uključi ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu (član 12a stav 1);

5b) ne utvrdi i ne proveri identitet nalogodavca elektronskog transfera pre vršenja tog transfera, i to na način propisan u čl. 13. do 18. ovog zakona (član 12b stav 1);

5v) ne izvrši obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona uvek kada postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, bez obzira na iznos elektronskog transfera (član 12b stav 3);

5g) ne pribavi podatke koji nedostaju ili ne odbije izvršenje elektronskog transfera, ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, odnosne te podatke ne pribavi u propisanom roku (član 12b stav 4);

6) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, kao i preduzetnika i ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 13. st. 1, 2. i 6);

7) ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika stranke koja je fizičko lice odnosno ne utvrdi i proveri identitet tog punomoćnika na propisani način (član 13. stav 4);

8) ako utvrdi i proveri identitet stranke na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata suprotno odredbama člana 14. ovog zakona i uslovima koje na osnovu člana 14. stav 1. ovog zakona propisuje ministar;

9) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 15. stav 1-5);

10) ne utvrdi i proveri identitet ogranka pravnog lica preko koga strano pravno lice posluje (član 15. stav 7);

11) ne utvrdi i proveri identitet zastupnika stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 16. i član 17. stav 2);

12) ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika ili prokuriste stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 17. stav 1);

13) ne utvrdi i proveri identitet lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, lica ovlašćenog za zastupanje tog drugog lica, kao i lica koja su članovi tog drugog lica, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 18);

14) ne utvrdi i proveri identitet stranke ili njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika prilikom ulaska tog lica u igračnicu ili pristupa sefu, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 19);

15) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 20. st. 1-3);

16) ne proveri identitet stvarnog vlasnika stranke na osnovu procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 20. stav 4);

17) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu koje ne može biti treće lice u skladu sa ovim zakonom (član 23. stav 2. i član 24. stav 3);

18) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 24. stav 2);

19) uspostavi poslovni odnos sa strankom suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

19a) ne izvrši pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz čl. 29. do 31. ovog zakona u slučajevima kada, u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona, proceni da zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji ili bi mogao postojati visok stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma (član 28. stav 2);

20) kod uspostavljanja loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom, koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, ne pribavi propisane podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 29. st. 1. i 3);

20a) u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentski odnos, posebno ne utvrdi i dokumentuje obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma i ako taj ugovor ne čuva u skladu sa zakonom (član 29. stav 5);

20b) uspostavi loro korespondentski odnos sa stranom bankom ili drugom sličnom institucijom na osnovu kojeg ta strana institucija može koristiti račun kod obveznika za direktno poslovanje sa svojim strankama (član 29. stav 6);

20v) ne uvede procedure i ne preduzme dodatne mere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma ili te procedure ne primenjuje (član 29a stav 2);

20g) ne utvrdi osnov i svrhu transakcija iz člana 29b stav 1. ovog zakona i o tome ne sačini službenu belešku u pismenoj formi ili tu službenu belešku ne čuva u skladu sa zakonom (član 29b stav 2);

21) ne utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, odnosno taj postupak ne utvrdi na propisani način (član 30. stav 1);

22) ne izvrši mere propisane članom 30. st. 2. i 3. ovog zakona;

23) uspostavi poslovni odnos bez prisustva stranke a da prethodno nije izvršilo propisane dodatne mere (član 31);

24) izvrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke suprotno uslovima propisanim u čl. 32. i 33. ovog zakona;

25) otvori, izda ili vodi anonimni račun, štednu knjižicu na šifru ili donosioca, odnosno vrši druge usluge, koje posredno ili neposredno omogućavaju prikrivanje identiteta stranke (član 34);

26) uspostavi ili nastavi korespondentski odnos sa bankom koja posluje ili bi mogla poslovati kao kvazi banka ili sa drugom sličnom institucijom za koju se osnovano može pretpostaviti da može dozvoliti korišćenje svojih računa kvazi banci (član 35);

27) primi gotov novac za plaćanje robe ili usluga u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija (član 36);

28) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti (član 37. stav 1);

29) ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 2-6);

30) ne imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 39);

30a) ne obezbedi da poslove ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica iz člana 39. ovog zakona obavlja lice koje ispunjava uslove propisane članom 40. ovog zakona (član 40);

31) ne obezbedi ovlašćenom licu uslove za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 42. st. 1. i 2);

32) ne obezbedi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 44);

32a) ne utvrdi postupak kojim se pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mestu na kome se primenjuju odredbe ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kandidat za to radno mesto proverava da li je osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom ili taj postupak ne primenjuje (član 44a stav 1);

33) ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);

34) ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima (član 53);

35) privremeno ne obustavi izvršenje transakcije na osnovu naloga Uprave ili se za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno ne pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju (član 56);

36) ne postupi po nalogu Uprave da prati finansijsko poslovanje stranke, ne obaveštava Upravu o svim transakcijama i poslovima koje ta stranka vrši, odnosno ne obaveštava je u propisanim rokovima (član 57);

37) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona;

38) ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);

39) podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu (član 77);

40) ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 1).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

Član 89

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije izrađena u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona nadležan za nadzor nad primenom zakona kod tog pravnog lica, odnosno ta analiza ne sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije (član 7. st. 1. i 2);

1a) ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom u slučajevima kada ne može da izvrši radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona (član 8. stav 3);

1b) ne razmotri prekid poslovne saradnje sa drugim licem koje pruža usluge plaćanja i naplate koje učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona ili o tome ne obavesti Upravu (član 12b stav 5);

1v) ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom kada razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 12b stav 6);

2) ne pribavi sve propisane podatke (član 21);

3) ne prati poslovanje stranke sa posebnom pažnjom u obimu i učestalosti koji odgovaraju stepenu rizika utvrđenom u analizi rizika iz člana 7. ovog zakona (član 22);

4) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu bez prethodne provere da li to treće lice ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili ako je to treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva ili je stranka of-šor pravno lice ili anonimno društvo (član 23. st. 3. i 4. i član 24. stav 1);

5) ako uspostavi ili nastavi loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi suprotno odredbama člana 29. st. 2. i 4 ovog zakona;

6) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 6. i 7);

7) ne obezbedi da se mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njenim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu, koja imaju sedište u stranoj državi (član 38);

8) ne obavesti Upravu o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i svaku promenu tih podataka u propisanim rokovima (član 42. stav 3);

9) ne obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 43. stav 1);

10) ne izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, odnosno ne izradi ga u propisanim rokovima (član 43. stav 3);

10a) u listu indikatora ne unese indikatore čije je unošenje obavezno u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona (član 50);

11) ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);

12) evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže sve propisane podatke (član 81. st. 1. i 2).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

Prekršaji

Član 90

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. i 89. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. i 89. ovog zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako nadležnom carinskom organu ne prijavi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti koje prenosi preko državne granice (član 67. stav 1).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prijava iz člana 67. ovog zakona ne sadrži sve propisane podatke (član 67. stav 2).

Prekršaji za koje odgovara advokat

Član 91

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj advokat ako:

1) ne utvrdi i proveri identitet stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47. st. 1-4. i st. 6. i 7);

2) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47. st. 5-7);

3) ne obavesti Upravu o transakcijama ili licima u vezi sa kojima oceni da postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima ili na propisani način (član 48);

4) ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);

5) ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima ili ne obavesti Upravu o razlozima zbog kojih nije postupio u skladu sa zahtevom za dostavljanje podataka (član 49. stav 2. i član 54);

6) ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);

7) postupi suprotno odredbama člana 73. stav 1. ovog zakona;

8) ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljene na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);

9) podatke i dokumentaciju pribavljene u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa ili izvršene transakcije (član 77);

10) ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 2);

11) evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže propisane podatke (član 81. st. 3. i 4).

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92

Obveznik je dužan da radnje i mere iz člana 6. ovog zakona izvrši u odnosu na stranke sa kojima je poslovna saradnja uspostavljena pre stupanja na snagu ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 93

Propisi doneti na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 117/05 – ispravka) primenjivaće se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona, osim ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 94

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 117/05 – ispravka).

Član 95

Odredbe čl. 67. do 70. ovog zakona počinju da se primenjuju stoosamdesetog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene ovih odredbi primenjivaće se odredba člana 9. Zakona o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 117/05 – ispravka).

Član 96

Odredba člana 36. ovog zakona ne odnosi se na Zakon o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ“, broj 9/01).

Član 97

Uprava za sprečavanje pranja novca obrazovana Zakonom o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 117/05 – ispravka) nastavlja sa radom u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim zakonom.

Član 98

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ .

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(„Sl. glasnik RS“, br. 91/2010)

Član 26

Odredbe člana 12. ovog zakona počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

Propis iz člana 12. ovog zakona ministar će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopuni
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(„Sl. glasnik RS“, br. 139/2014)

Član 4

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine.