VANBRAČNA ZAJEDNICA – izvod iz Porodičnog zakona (čl. 4, 152, 167, 191)

Napomena : nabrojani su samo neki od članova Porodičnog zakona koji regulišu odnose u vanbračnoj zajednici. Za detaljnije informisanje pročitajte Porodični zakon.

 

Porodični zakon

Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015

Vanbračna zajednica

Član 4

(1) Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri).

(2) Vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim ovim zakonom.

II IZDRŽAVANJE VANBRAČNOG PARTNERA

Ko ima pravo na izdržavanje

Član 152

(1) Vanbračni partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera srazmerno njegovim mogućnostima.

(2) Na izdržavanje vanbračnog partnera shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o izdržavanju supružnika.

Prestanak izdržavanja

Član 167

(1) Izdržavanje prestaje:

1. kada istekne vreme trajanja izdržavanja;

2. smrću poverioca ili dužnika izdržavanja.

(2) Izdržavanje može da prestane:

1. kada poverilac izdržavanja stekne dovoljno sredstava za izdržavanje, osim ako poverilac izdržavanja nije maloletno dete;

2. kada dužnik izdržavanja izgubi mogućnost za davanje izdržavanja ili davanje izdržavanja postane za njega očigledno nepravično, osim ako poverilac izdržavanja nije maloletno dete.

(3) Izdržavanje supružnika prestaje i kada poverilac izdržavanja sklopi novi brak odnosno vanbračnu zajednicu.

(4) Supružnik čije je pravo na izdržavanje jednom prestalo ne može ponovo ostvariti pravo na izdržavanje od istog supružnika.

II IMOVINSKI ODNOSI VANBRAČNIH PARTNERA

Zajednička imovina

Član 191

(1) Imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

(2) Na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o imovinskim odnosima supružnika.