Uvoz slike od strane fizičkog lica i PDV obaveza

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno da se PDV ne plaća na dobra i usluge namenjene za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, ako je tim ugovorima predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz tač. 16a) i 16b).

Saglasno odredbi člana 26. tačka 1) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara čiji promet je u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13) – 16v) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV.

Prema odredbama člana 1. stav 1. Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera („Službeni vesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ“, br. 17/52 – dalje: Sporazum), države ugovornice se obavezuju da ne naplaćuju carinu niti druge kakve namete prilikom uvoza:

a) na knjige, publikacije i dokumenta navedenim u prilogu A Sporazuma;

b) na predmete prosvetnog, naučnog ili kulturnog karaktera navedenim u prilozima V, C, D i E Sporazuma, kad oni odgovaraju uslovima koje postavljaju ti prilozi i kad predstavljaju proizvode neke druge ugovorne države.

U skladu sa odredbama stava 2. istog člana Sporazuma, odredbe stava 1. ovog člana neće predstavljati smetnju za jednu državu ugovornicu da naplaćuje na uvezene predmete:

a) takse i druge unutrašnje dažbine ma koje prirode one bile, koje se naplaćuju prilikom uvoza ili docnije, pod uslovom da ne prekoračuju one dažbine koje neposredno ili posredno terete slične domaće proizvode;

b) druge namete i dažbine koje nisu carine a koje naplaćuju državne ili upravne vlasti na uvoz ili prilikom uvoza, pod uslovom da odgovaraju približnoj ceni koštanja učinjenih usluga i da ne predstavljaju posrednu zaštitu domaćih proizvoda niti uvozne takse fiskalnog karaktera.

Shodno navedenom, na uvoz slike autora M.P. koji vrši fizičko lice ne primenjuje se poresko oslobođenje iz člana 26. tačka 1) Zakona, već se na uvoz predmetnog dobra PDV obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-74/2012-04 od 03.02.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje