Uverenje o kvalitetu robe koja se stavlja u promet na teritoriju Republike Srbije i njegova obavezna sadržina

„Sniženje cene robe koja se oglašava u prodajnom objektu, se odnosi na cenu robe koja je na stanju zaduženja konkretnog prodajnog objekta i ne može se odnositi na cenu robe koja je bila u drugom prodajnom objektu odakle je roba prebačena. Na to ukazuju zakonske odredbe Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010). Prema članu 37. stav 2. ovog zakona svi prodajni objekti u sklopu privrednog društva vode evidenciju. Prema članu 44. stav 1. Zakona o trgovini, cena koja se primenjivala pre umanjenja predstavlja stanje redovne ponude. Stanje redovne ponude je stanje po kojem se roba prodavala dok nije došlo do nivelacije, odnosno odluke direktora da se snizi cena. Odluka o sniženju je akt koji donosi direktor u pisanoj formi i nalazi se na prodajnom mestu. Prema članu 53. tačka 3) Zakona o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005), nije dozvoljeno sprovoditi prodajne podsticaje smanjenjem cena ukoliko je stanje redovne ponude u zanemarljivo kratkom periodu na primer, da promenjena cena važi samo jedan dan kako bi procenat sniženja nakon toga bio veći. Isto se primenjuje na prodavnice koje su označene kao „Outlet“. U vezi broja mogućih artikala na sniženju ukazujemo na sledeće: moguće je oglašavanje sniženja dela asortimana koji je grupisan u vrste po određenom kriterijumu (npr. artikli određenog brenda; sezonska roba; samo obuća ili samo sandale itd). Moguće je oglasiti sniženje cena svih artikala u prodajnom objektu u određenom procentu, ili rasponu procenata ukoliko ima različitih nivoa sniženja. Međutim, prilikom svakog sniženja mora se prethodno izvršiti nivelacija što je propisano Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96 – ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010) i mora se sniženje oglasiti na sledeći način:

  1. oglasna poruka treba da ima podatak o vremenskom intervalu i o vrsti robe na koju se odnosi sniženje;
  2. roba u prodajnom objektu treba da bude dostupna kupcima u količini da pokrije naznačeni rok trajanja sniženja;
  3. roba treba da bude označena cenom tako da može da se uporedi ranija veća precrtana na istoj etiketi sa sadašnjom nižom cenom.

Opisani način oglašavanja sniženja cena propisan je čl. 49. do 56. Zakona o oglašavanju i članom 44. Zakona o trgovini.

Bliže određivanje robe po vrsti je u skladu sa članom 40. Zakona o trgovini, propisano je da roba u trgovini na malo mora imati deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu vrsti robe, sastavu i količini, kao i druge podatke u skladu sa posebnim propisima i prirodom robe, a naročito podatke o proizvođaču, zemlji porekla, datumu proizvodnje i roku upotrebe, uvozniku, kvalitetu (klasi) kao i upozorenje na eventualnu opasnost ili štetnost robe. Zbog toga je i opisani način deklarisanja: ženska obuća – sandale, muška obuća – cipele itd. u skladu sa Zakonom o trgovini. Propust u bližem određivanju robe bi mogao biti kvalifikovan kao prodaja robe sa neurednom ili nepropisnom deklaracijom što podleže prekršajnoj odgovornosti pred nadležnim sudom po članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o trgovini. Novčanu kaznu izriče sud. Ne postoji mera naplate mandatne kazne na licu mesta kada tržišni inspektor konstatuje nepravilnost po zakonu.

Naredbom o tekstilnim proizvodima koji u prometu moraju biti snabdeveni uverenjem o kvalitetu („Sl. list SRJ“, br. 14/92 – dalje: Naredba) tačkom 7) je propisano da uverenjem o kvalitetu mora biti snabdevena svaka isporuka tekstilnih proizvoda (lot – skupina iste vrste proizvoda). Za artikle gotovih tekstilnih proizvoda, istog ili sličnog modela i istog sirovinskog sastava, a različitih boja i dezena, može se izdati jedno uverenje o kvalitetu. Broj i datum izdavanja uverenja o kvalitetu moraju biti naznačeni u fakturi pri stavljanju u promet tekstilnih proizvoda.

Gore navedeno u praksi znači sledeće:

Tekstilni proizvod (sa svojom šifrom artikla) koji se stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije, mora pratiti faktura u kojoj je naveden broj uverenja o kvalitetu. Uverenje o kvalitetu u sebi mora sadržati podatak na koje se artikle odnosi sa pozivanjem na šifre artikla i mora biti izdato u skladu sa Naredbom. Uverenje o kvalitetu se može odnositi i na više artikala u skladu sa Naredbom. Jednom dobijeno uverenje o kvalitetu se može odnositi i na artikle koji se više puta uvoze. Uverenje o kvalitetu mora verodostojno iskazati karakteristike tekstilnog proizvoda i zakonom je kažnjivo odstupanje od stvarnih karakteristika tekstilnog proizvoda i podataka na uverenju. Broj uzoraka i analiza mora obezbediti da svi uveženi artikli po šiframa artikla budu snabdeveni odgovarajućim uverenjem o kvalitetu.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, br. 011-00-00229/2012-09(1) od 27.11.2012. godine