USVOJENJE – izvod iz Porodičnog zakona (čl.88- čl.109)

Izvod iz Porodičnog zakona

Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015

 

 

USVOJENJE

I ZASNIVANJE USVOJENJA

Nadležnost

Član 88

Usvojenje se zasniva odlukom organa starateljstva.

Opšta podobnost usvojenika

Interes usvojenika

Član 89

Dete se može usvojiti ako je to u njegovom najboljem interesu.

Maloletstvo usvojenika

Član 90

(1) Usvojiti se može samo maloletno dete.

(2) Ne može se usvojiti dete pre nego što navrši treći mesec života.

(3) Ne može se usvojiti maloletno dete koje je steklo potpunu poslovnu sposobnost.

Porodični status usvojenika

Član 91

Usvojiti se može:

1. dete koje nema žive roditelje;

2. dete čiji roditelji nisu poznati ili je nepoznato njihovo boravište;

3. dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava;

4. dete čiji su roditelji potpuno lišeni poslovne sposobnosti;

5. dete čiji su se roditelji saglasili sa usvojenjem.

Krvno srodstvo

Član 92

Ne može se usvojiti krvni srodnik u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji rođeni brat ili sestra, odnosno brat ili sestra po ocu ili majci.

Adoptivno srodstvo

Član 93

(1) Ne može se usvojiti dete koje je već usvojeno.

(2) Supružnik ili vanbračni partner usvojitelja može usvojiti njegovo ranije usvojeno dete.

Starateljstvo

Član 94

Staratelj ne može usvojiti svog štićenika.

Saglasnost roditelja usvojenika

Član 95

(1) Dete se može usvojiti samo uz saglasnost roditelja.

(2) Roditelj daje saglasnost za usvojenje sa označavanjem ili bez označavanja usvojitelja.

(3) Roditelj ne može dati saglasnost za usvojenje pre nego što dete navrši drugi mesec života.

(4) Roditelj može povući saglasnost za usvojenje u roku od 30 dana od dana kada je dao saglasnost.

(5) Pravo iz stava 4 roditelj može iskoristiti samo jednom.

Kada nije potrebna saglasnost roditelja usvojenika

Član 96

Saglasnost roditelja za usvojenje nije potrebna:

1. ako je roditelj potpuno lišen roditeljskog prava;

2. ako je roditelj lišen prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta;

3. ako je roditelj potpuno lišen poslovne sposobnosti.

Saglasnost staratelja usvojenika

Član 97

Ako je dete pod starateljstvom, saglasnost za usvojenje daje njegov staratelj.

Saglasnost usvojenika

Član 98

Sa usvojenjem mora da se saglasi dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje.

Opšta podobnost usvojitelja

Starost usvojitelja

Član 99

(1) Razlika u godinama između usvojitelja i usvojenika ne može biti manja od 18 niti veća od 45 godina.

(2) Izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje licu koje je starije od usvojenika manje od 18 godina ili licu koje je starije od usvojenika više od 45 godina ako je takvo usvojenje u najboljem interesu deteta.

Lična svojstva usvojitelja

Član 100

(1) Usvojiti može samo lice za koje je utvrđeno da ima lična svojstva na osnovu kojih se može zaključiti da će roditeljsko pravo vršiti u najboljem interesu deteta.

(2) Ne može usvojiti:

1. lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava;

2. lice koje je potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti;

3. lice obolelo od bolesti koja može štetno delovati na usvojenika;

4. lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela.

Bračni status usvojitelja

Član 101

(1) Usvojiti mogu supružnici ili vanbračni partneri zajedno.

(2) Nezavisno od stava 1 ovog člana, može usvojiti lice koje je supružnik ili vanbračni partner roditelja deteta.

(3) Izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje i licu koje samo živi ako za to postoje naročito opravdani razlozi.

Priprema usvojitelja

Član 102

(1) Usvojiti može samo lice koje je pripremljeno za usvojenje po posebnom programu, osim ako ne usvaja supružnik ili vanbračn

 

 

i partner roditelja odnosno usvojioca deteta.

(2) Program pripreme za usvojenje propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.

Državljanstvo usvojitelja

Član 103

(1) Strani državljanin može usvojiti dete pod uslovom:

1. da se ne mogu naći usvojitelji među domaćim državljanima;

2. da se ministar nadležan za porodičnu zaštitu saglasio sa usvojenjem.

(2) Smatraće se da se usvojitelji ne mogu naći među domaćim državljanima ako je prošlo više od godinu dana od dana unošenja podataka o budućem usvojeniku u Jedinstveni lični registar usvojenja.

(3) Izuzetno, ministar nadležan za porodičnu zaštitu može dozvoliti usvojenje stranom državljaninu i pre isteka roka iz stava 2 ovog člana ako je to u najboljem interesu deteta.

II DEJSTVA USVOJENJA

Odnos usvojenika i usvojitelja

Član 104

Usvojenjem se između usvojenika i njegovih potomaka i usvojitelja i njihovih srodnika zasnivaju jednaka prava i dužnosti kao između deteta i roditelja odnosno drugih srodnika.

Odnos usvojenika i roditelja

Član 105

(1) Usvojenjem prestaje roditeljsko pravo roditelja, osim ako dete ne usvaja supružnik ili vanbračni partner roditelja deteta.

(2) Usvojenjem prestaju prava i dužnosti deteta prema njegovim srodnicima, te prava i dužnosti srodnika prema njemu.

III PRESTANAK USVOJENJA

Način prestanka usvojenja

Član 106

(1) Usvojenje prestaje poništenjem, ako je ništavo ili rušljivo.

(2) Usvojenje se ne može raskinuti.

Ništavost usvojenja

Član 107

Ništavo je usvojenje prilikom čijeg zasnivanja nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu punovažnost predviđeni ovim zakonom.

Rušljivost usvojenja

Član 108

Rušljivo je usvojenje prilikom čijeg zasnivanja je saglasnost za usvojenje data pod prinudom ili u zabludi.

Posledice prestanka

Član 109

Nakon prestanka usvojenja o staranju nad detetom odlučuje organ starateljstva.