Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika

Sl. glasnik RS br. 95/2014

 

Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira

sadrži samo nove i delimično izmenjene račune –

R. br.

Novi računi

Sa prethodnih računa

012 – Softver i ostala prava 014 – Ostala nematerijalna ulaganja
013 – Gudvil 012 – Gudvil
019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine Ispravka vrednosti sa analitičkih računa grupe 01 – Nematerijalna ulaganja
020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište Deo računa 020 – Zemljišta
021 – Građevinsko zemljište Deo računa 020 – Zemljišta
029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u okviru računa grupe 02, osim računa na kojima se iskazuju biološka sredstava
030 – Šume Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
031 – Višegodišnji zasadi Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
032 – Osnovno stado 025 – Osnovno stado
037 – Biološka sredstva u pripremi Deo računa 027 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
038 – Avansi za biološka sredstva Deo računa 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021 i 025 koja se odnosi na biološka sredstava
040 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 030 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
041 – Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima 031 – Učešća u kapitalu ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
042 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 032 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
043 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji Deo 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
044 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu Deo 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
045 – Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu 034 – Dugoročni krediti u zemlji
045 – Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu 035 – Dugoročni krediti u inostranstvu
046 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 036 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
047 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli 037 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
048 – Ostali dugoročni finansijski plasmani 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana 039 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana
050 – Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od matičnih i zavisnih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana
051 – Potraživanja od ostalih povezanih lica Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od ostalih povezanih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana
052 – Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit Deo računa 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
053 – Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu Deo računa 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
054 – Potraživanja po osnovu jemstva Deo računa na kojem su iskazana dugoročna potraživanja po osnovu jemstva
055 – Sporna i sumnjiva potraživanja Deo računa na kojem su iskazana utužena i sumnjiva potraživanja
056 – Ostala dugoročna potraživanja Deo računa na kojem su iskazana ostala dugoročna potraživanja
059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja Deo računa 039 i drugih računa na kojima je iskazana ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja
104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji Deo računa 101, 102 i 103
150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
151 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge
200 – Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica Deo računa 200 – Kupci – matična i zavisna pravna lica
201 – Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica Deo računa 200 – Kupci – matična i zavisna
202 – Kupci u zemlji – ostala povezana lica Deo računa 201 – Kupci – ostala povezana pravna lica
203 – Kupci u inostranstvu – ostala povezana lica Deo računa 201 – Kupci – ostala povezana pravna lica
204 – Kupci u zemlji 202 – Kupci u zemlji
205 – Kupci u inostranstvu 203 – Kupci u inostranstvu
225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju Deo računa 228 – Ostala potraživanja
226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta Deo računa 228 – Ostala potraživanja
270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Deo računa 287 – Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi
271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) Deo računa 287 – Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi
/ 290 – Gubitak iznad visine kapitala
306 – Emisiona premija 320 – Emisiona premija
330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme Deo računa 330 – Revalorizacione rezerve
331 – Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja
332 – Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala
333 – Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava
334 – Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja 331 – Rezerve po osnovu preračuna finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj funkcionalnoj valuti, odnosno valuti prikazivanja
335 – Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje
336 – Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka Deo računa 330 – Revalorizacione rezerve
337 – Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Iznosi sa računa 332 i 333
405 – Rezervisanja za troškove sudskih sporova Deo računa 409 – Ostala dugoročna rezervisanja
416 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga Deo računa 419 – Ostale dugoročne obaveze
431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
432 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
433 – Dobavljači – ostala povezana lica u zemlji Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica
434 – Dobavljači – ostala povezana lica u inostranstvu Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica
435 – Dobavljači u zemlji 433 – Dobavljači u zemlji
436 – Dobavljači u inostranstvu 434 – Dobavljači u inostranstvu
470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi
471 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa) Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi
514 – Troškovi rezervnih delova Deo sa računa grupe 51
515 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara Deo sa računa grupe 51
572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti Račun 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti i deo 579 – Ostali nepomenuti rashodi
576 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja Deo računa 579 – Ostali nepomenuti rashodi
600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
601 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
602 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
603 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
604 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 602 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
605 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 603 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
83 614 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
615 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
672 – Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti Račun 672 – Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti i deo 679 – Ostali nepomenuti prihodi
880 – Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup) Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
881 – Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
882 – Roba uzeta u komision i konsignaciju Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
883 – Materijal i roba primljeni na obradu i doradu Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
884 – Data jemstva, garancije i druga prava Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
885 – Hartije od vrednosti koje su van prometa Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
889 – Imovina kod drugih subjekata Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
890 – Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup) Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
891 – Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
892 – Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
893 – Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
894 – Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
895 – Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
899 – Obaveze za imovinu kod drugih subjekata Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva

NAPOMENA: U uporedni pregled uneti su samo novi i inovirani računi na koje se, kod preknjižavanja prenosi stanje i promet sa prethodnih računa koji se gase sa prelaskom na primenu novog Kontnog okvira propisanog ovim pravilnikom.