Unošenje podataka o prihodu paušalnog obveznika u godišnju poresku prijavu radi utvrđivanja poreza

Servis računara online zakazivanje

Unošenje podataka o prihodu paušalnog obveznika u godišnju poresku prijavu radi utvrđivanja poreza

 

„Odredbom člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona, koji predstavlja oporeziva dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod, predmet je oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana, saglasno odredbi člana 87. stav 4. tačka 2) Zakona.

Prilikom popunjavanja poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, poreski obveznik koji je porez na prihode od samostalne delatnosti u 2009. godini plaćao na paušalno utvrđen prihod, u delu 3. poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrascu PPDG – 5, u koji se unose podaci o prihodima koji se oporezuju, pod tačkom 3.3.1. unosi podatak o oporezivom prihodu od samostalne delatnosti (iz čl. 33. i 40. Zakona), što u predmetnom slučaju znači da se iskazuje iznos poreske osnovice kao oporezivog prihoda – paušalno utvrđenog prihoda, prema rešenju Poreske uprave kojim se utvrđuje akontaciona a ujedno i konačna poreska obaveza za lica koja su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-30/2010-04 od 16.03.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje