Ugovor o sportskoj reklami (auto)

UGOVOR O REKLAMI

Zaključen dana __.__.__ godine u __ između:

 1. __ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „Sponzor“)
 2. __ d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa __ (u daljem tekstu „Tim“)

 

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana u cilju reklamiranja __ na auto-trkama u sezoni __

Član 2.

Tim će prema dogovorenom planu i programu nastupati na međunarodnim trkama koje se boduju za __ kup i __ prvenstvo __ u __ godini.

Tim čine dva vozača /__ i __/ sa dva automobila, tipa __.

Član 3.

U skladu sa pravilima Sponzor je kategorisan u __ i stiče sledeća prava:

 1. Mesto, reklamu __ kategorije na oba automobila /__ /, sa obe strane svakog vozila. Mesto za reklamu Sponzor kategorije bira sam, a prema skici automobila koja se nalazi u sponzorskom materijalu,
 2. Mesto za reklamu na odelu vozača dimenzija __ x __ cm,
 3. Vidno mesto za reklamu dimenzija __ x __ cm na kamionu-radionici /sa obe strane vozila,
 4. Isticanje imena Sponzora u svim promotivnim aktivnostima __ u __ godini,
 5. Isticanje imena Sponzora u svim gostovanjima Tima za vreme, pre i posle trke u medijima /TV i radio /,
 6. Pravo na gostovanje predstavnika Sponzora u emisiji komercijalnog karaktera za televiziji ili radiju u sklopu marketinških aktivnosti Tima,
 7. Mogućnost organizacije /pod posebnim uslovima/ za predstavnika Sponzora da prisustvuje nekoj ili svim trkama.
 8. Podršku Sponzora prilikom organizacije specijalnih promotivnih aktivnosti firme /ustupanje video i foto dokumentacije i svih raspoloživih materijala vezanih za trke u sezoni __,
 9. Mogućnost korišćenja /a time i prezentacije / proizvoda Sponzora na samim trkama.

Član 4.

Sponzor ovim ugovorom stiče prava i prihvata sve obaveze sponzora programa Tima u kategoriji Sponzor __ kategorije.

Član 5.

Sponzor se obavezuje da će na ime sponzorstva programa programa Tima uplatiti iznos od __ dinara na račun Tima u roku od __ dana o dana potpisivanja ovog Ugovora.

Član 6.

Tim je u mogućnosti da Sponzoru obezbedi i dodatne aranžmane, kao što su posebne emisije na TV __, TV __, TV__, kanalima RTS-a itd. po posebno beneficiranim cenama, što će biti predmet posebnog sporazuma ugovornih strana.

Član 7.

Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji nastanu po osnovu ovog ugovora rešavati prevashodno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetna primerka od kojih po __ (__) za svaku ugovornu stranu.

 

Sponzor Tim

___________________ ___________________