Sukcesivna isporuka i obaveza izdavanja računa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbom člana 42. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je obveznik dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun (dalje: račun) za svaki promet dobara i usluga drugim obveznicima.

Obaveza izdavanja računa iz stava 1. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje), s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV (odredba člana 42. stav 2. Zakona).

Prema odredbi člana 12a stav 1. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 105/2004, 140/2004 i 67/2005 – dalje: Pravilnik), obveznik PDV koji, na osnovu zaključenih ugovora, sukcesivno vrši isporuku dobara ili usluga, može da izda jedan račun za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV (datum prometa dobara ili usluga, vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga, iznos osnovice, poreska stopa koja se primenjuje, iznos PDV i napomena o poreskom oslobođenju).

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarski mesec, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje jednom u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu (stav 2. istog člana Pravilnika).

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje tri puta u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana kalendarskog meseca u poreskom periodu – kalendarskom tromesečju za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu (stav 3. istog člana Pravilnika).

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama kao i odredbom člana 12. stav 3. Pravilnika, kada obveznik PDV primi naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara (avansno plaćanje), dužan je da po tom osnovu izda račun, s tim što u konačnom računu (koji izdaje na dan, odnosno nakon izvršenog prometa dobara) ukupan iznos naknade umanjuje za iznos avansnih uplata, a iznos PDV koji je obračunat na ukupan iznos naknade umanjuje za iznos koji je obračunat na iznose avansnih uplata. Međutim, ako obveznik PDV u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet dobara za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja avansnog računa već samo obavezu izdavanja računa za izvršeni promet dobara. U slučaju kada obveznik PDV, na osnovu zaključenih ugovora, sukcesivno vrši isporuku dobara, može da izda jedan račun (ili više računa) za više pojedinačnih prometa dobara jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV (datum prometa dobara ili usluga, vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga, iznos osnovice, poreska stopa koja se primenjuje, iznos PDV i napomena o poreskom oslobođenju), pri čemu obveznik PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec izdaje račun najmanje jednom u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara izvršenih u tom poreskom periodu, dok obveznik PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje izdaje račun najmanje tri puta u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana kalendarskog meseca u poreskom periodu – kalendarskom tromesečju za promete dobara izvršenih u tom poreskom periodu.

Davanje odgovora na pitanje koje se odnosi na primenu propisa kojima se uređuje trgovina u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i Sektoru za finansijski sistem u čijoj je nadležnosti davanje odgovora na pitanje koje se odnosi na primenu propisa kojima se uređuje računovodstvo i revizija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-621/2011-04 od 19.07.2011. godine