STATUSNA PROMENA – spajanje uz pripajanje I oporezivanje prenosa celokupne imovine

Servis računara online zakazivanje

Statusna promena spajanje uz pripajanje – oporezivanje prenosa celokupne imovine

„1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. istog člana Zakona).

Prema odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV, ne podleže PDV smatra se prenos celokupne imovine:

1)     kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2)     u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja.

U skladu sa navedenim, a uz ispunjenje uslova propisanih ovim zakonom – da je sticalac poreski obveznik ili da tim prenosom postaje poreski obveznik, kao i da sticalac produžava da obavlja istu delatnost, tj. delatnost koju je obavljao prenosilac, na prenos celokupne imovine obveznika PDV – privrednog društva u postupku statusne promene spajanja uz pripajanje, koju, između ostalog, čine i teretni i putnički automobili, PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da se ovaj prenos ne smatra prometom dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.

2. Sa aspekta Zakona o porezima na imovinu

Prema odredbi člana 24. tačka 3a) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007 i 5/2009 – dalje: Zakon), prenosom uz naknadu, na koji se porez na prenos apsolutnih prava plaća, smatra se prenos celokupne imovine pravnog lica, odnosno dela imovine pravnog lica iz člana 23. tog zakona, u slučaju statusne promene, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako su akcionari ili članovi pravnog lica koje prenosi imovinu (pravni prethodnik), uz naknadu u obliku akcija ili udela u pravnom sledbeniku, dobili i novčanu naknadu koja prelazi 10% nominalne vrednosti akcija, odnosno udela ili njihove računovodstvene vrednosti ako su bez nominalne vrednosti.

Prenosom uz naknadu, u smislu Zakona, ne smatra se prenos apsolutnog prava na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (član 24a stav 1. Zakona).

Dakle, ako se na prenos celokupne imovine obveznika PDV – privrednog društva u postupku statusne promene spajanja uz pripajanje, koju, između ostalog, čine i teretni i putnički automobili, PDV obračunava i plaća, na taj prenos se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava.

Ako se na prenos celokupne imovine pravnog lica po osnovu statusne promene spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva (u okviru kog prenosa se vrši i prenos motornih vozila koja su bila registrovana na teritoriji Republike Srbije), ne plaća porez na dodatu vrednost, na taj prenos se porez na prenos apsolutnih prava plaća, ukoliko su članovi pravnog lica koje prenosi imovinu, uz naknadu u obliku udela u pravnom sledbeniku, dobili i novčanu naknadu koja prelazi 10% nominalne vrednosti udela ili njihove računovodstvene vrednosti – ako su bez nominalne vrednosti.

Ako se na prenos celokupne imovine pravnog lica po osnovu statusne promene spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva (u okviru kog prenosa se vrši i prenos motornih vozila koja su bila registrovana na teritoriji Republike Srbije), ne plaća porez na dodatu vrednost, a članovi pravnog lica koje prenosi imovinu, uz naknadu u obliku udela u pravnom sledbeniku, nisu dobili i novčanu naknadu koja prelazi 10% nominalne vrednosti udela ili njihove računovodstvene vrednosti (ako su bez nominalne vrednosti), na taj prenos se ne plaća ni porez na dodatu vrednost, ni porez na prenos apsolutnih prava.

Činjenično stanje od uticaja na postojanje i visinu poreske obaveze na prenos apsolutnih prava po osnovu prenosa celokupne imovine pravnog lica u slučaju statusne promene, u svakom konkretnom slučaju ceni nadležni poreski organ.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-563/2009-04 od 01.04.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje