Spisak roba koje podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli pri uvozu

Spisak roba koje podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli pri uvozu

Ažurno sa martom 2013. godine

Glava 5

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
0501 0501 00 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
0502   Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:
0502 10 00 00 – Čekinje od pitome i divlje svinje i otpaci od ovih čekinja
0502 90 00 00 – Ostalo

Glava 11

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; SKROB; INULIN; GLUTEN OD PŠENICE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1108 1108 20 00 00 – Inulin  

Glava 12

ULJANO SEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNEVLJE, SEME I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1211   Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
1211 20 00 00 – Koren ginsenga
1211 90 – Ostalo:
1211 90 20 00 – – roda Ephedra
1211 90 30 00 – – tonka pasulj
1211 90 86 – – ostalo:
1211 90 86 10 – – – kamilica
1211 90 86 20 – – – nana
  – – – ostalo:
1211 90 86 91 – – – – koren gospinog bilja – slatko korenje
1211 90 86 99 – – – – ostalo
1212   Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Morske alge i ostale alge:
1212 21 00 00 – – pogodne za ljudsku upotrebu
1212 29 00 00 – – ostale
  – Ostalo:
1212 92 00 00 – – roščići
1212 99 – – Ostalo:
  – – – seme roščića:
1212 99 41 00 – – – – neoljušteno, nelomljeno ili nemleveno
1212 99 49 00 – – – – ostalo

Glava 13

ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1301   Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.: balzami): Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
1301 20 00 00 – Gumiarabika
1301 90 00 00 – Ostalo
1302   Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Biljni sokovi i ekstrakti:
1302 12 00 00 – – od slatkog korena
1302 13 00 00 – – od hmelja
1302 19 – – ostalo:
1302 19 20 00 – – – od biljaka roda Ephedra
1302 19 70 00 – – – ostalo
1302 20 – Pektinske materije, pektinati i pektati:
1302 20 10 00 – – suvi
1302 20 90 00 – – ostali
  – Sluzi i zgušnjivači dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:
1302 31 00 00 – – agar-agar
1302 32 – – sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara:
1302 32 10 00 – – – od roščića ili semena roščića
1302 32 90 00 – – – od semena guara
1302 39 00 00 – – ostalo

Glava 14

BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1401   Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (npr.: bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica, očišćena beljena ili nebeljena i kora od lipe): Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
1401 10 00 00 – Bambus
1401 20 00 00 – Ratan (španska trska)
1401 90 00 00 – Ostalo
1404   Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
1404 90 00 – Ostalo:
1404 90 00 90 – – ostalo

Odeljak III

MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA

Glava 15

MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1501   Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
1501 10 – Jestiva svinjska mast:
1501 10 90 00 – – ostalo
  – Ostala svinjska masnoća:
1501 20 90 00 – – ostalo
1501 90 00 00 – Ostala
1502   Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503:
1502 10 – Loj:
1502 10 90 00 – – ostalo
1502 90 – Ostalo:
1502 90 90 00 – – ostalo
1503   Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani niti na drugi način pripremljeni: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Stearin iz jestive svinjske masti i oleostearin:
1503 00 19 00 – – ostali
1503 00 90 00 – Ostalo
1504   Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1504 10 – Ulja i njihove frakcije od riblje džigerice:
1504 10 10 00 – – sa sadržajem vitamina A ne preko 2500 IU/g
  – – ostalo:
1504 10 91 00 – – – od lista
1504 10 99 00 – – – ostalo
1504 20 – Masti i ulja od ribe, kao i njihove frakcije, osim od riblje džigerice:
1504 20 10 00 – – čvrste frakcije
1504 20 90 00 – – ostale
1504 30 – Masti i ulja i njihove frakcije od morskih sisara:
1504 30 10 00 – – čvrste frakcije
1504 30 90 00 – – ostalo
1505   Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin):
1505 00 90 00 – Ostalo
1506 1506 00 00 00 Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani
1508   Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1508 10 – Sirovo ulje:
1508 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1508 10 90 00 – – ostalo
1508 90 – Ostalo:
1508 90 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1508 90 90 00 – – ostalo
1509   Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
1509 10 – Iz prvog presovanja:
1509 10 10 00 – – lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja
1509 10 90 00 – – ostalo
1509 90 00 00 – Ostalo
1510 1510 00 Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509:
1510 00 10 00 – Sirova ulja
1510 00 90 00 – Ostalo
1511   Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
1511 10 – Sirovo ulje:
1511 10 10 00 – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
   
1511 10 90 00 – – ostalo
   
1511 90 – Ostalo:
  – – čvrste frakcije:
1511 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1511 90 19 00 – – – ostalo
  – – ostalo:
1511 90 91 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1511 90 99 00 – – – ostalo
1512   Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  – Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:
1512 11 – – sirovo ulje:
1512 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – ostalo:
1512 11 91 00 – – – – ulje od suncokreta
1512 11 99 00 – – – – ulje od šafranike
   
1512 19 – – ostalo:
1512 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1512 19 90 00 – – – ostalo
  – Ulje od pamuka i njegove frakcije:
1512 21 – – sirovo ulje, iz kojeg je uklonjen gosipol ili ne:
1512 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1512 21 90 00 – – – ostalo
   
1512 29 – – ostalo:
1512 29 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu  
1512 29 90 00 – – – ostalo
1513   Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  – Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:
1513 11 – – sirovo ulje:
1513 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – ostalo:
1513 11 91 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1513 11 99 00 – – – – ostalo
   
1513 19 – – ostalo:
  – – – čvrste frakcije:
1513 19 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1kg
1513 19 19 00 – – – – ostalo
1514   – – – ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
1513 19 30 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – – ostalo:
1513 19 91 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1513 19 99 00 – – – – – ostalo
  – Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije:
1513 21 – – sirovo ulje:
1513 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – ostalo:
1513 21 30 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1513 21 90 00 – – – – ostalo
   
1513 29 – – ostalo:
  – – – čvrste frakcije:
1513 29 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1513 29 19 00 – – – – ostalo
  – – – ostalo:
1513 29 30 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – – ostalo:
1513 29 50 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1513 29 90 00 – – – – – ostalo
   
1514 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  – Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije:
1514 11 – – sirovo ulje:
1514 11 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 11 90 00 – – – ostalo
1514 19 – – ostalo:
1514 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 19 90 00 – – – ostalo
  – Ostalo:
1514 91 – – sirovo ulje:
1514 91 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 91 90 00 – – – ostalo
1514 99 – – ostalo:
1514 99 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1514 99 90 00 – – – ostalo
1515   Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
  – Laneno ulje i njegove frakcije:
1515 11 00 00 – – sirovo ulje
1515 19 – – ostalo:
1515 19 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
   
1515 19 90 00 – – – ostalo
   
  – Kukuruzno ulje i njegove frakcije:
1515 21 – – sirovo ulje:
1515 21 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 21 90 00 – – – ostalo
   
1515 29 – – ostalo:
1515 29 10 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 29 90 00 – – – ostalo
1515 30 – Ricinusovo ulje i njegove frakcije:
   
1515 30 90 00 – – ostalo
1515 50 – Susamovo ulje i njegove frakcije:
  – – sirovo ulje:
1515 50 11 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
   
1515 50 19 00 – – – ostalo
   
  – – ostalo:
1515 50 91 00 – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
1515 50 99 00 – – – ostalo
1515 90 – Ostalo:
1515 90 11 00 – – tung – ulje; ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije
   
  – – ulje od semena duvana i njegove frakcije:
  – – – sirovo ulje:
1515 90 21 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
   
1515 90 29 00 – – – – ostalo
   
  – – – ostalo:
1515 90 31 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
   
1515 90 39 00 – – – – ostalo
  – – ostala ulja i njihove frakcije:
  – – – sirova ulja:
1515 90 40 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – – ostalo:
1515 90 51 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1515 90 59 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno
   
  – – – ostalo:
1515 90 60 00 – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
  – – – – ostalo:
1515 90 91 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1515 90 99 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno
1516   Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
1516 10 – Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:
1516 10 10 00 – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
1516 10 90 00 – – ostalo
1516 20 – Biljne masti i ulja i njihove frakcije:
1516 20 10 00 – – hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak“
  – – ostalo:
1516 20 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
  – – – ostalo:
1516 20 95 00 – – – – ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu
   
  – – – – ostalo:
1516 20 96 00 – – – – – ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba
1516 20 98 00 – – – – – ostalo
1520 1520 00 00 00 Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine
1521   Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:
1521 10 00 00 – Biljni voskovi
1521 90 – Ostalo:
1521 90 10 00 – – spermacet, rafinisan ili nerafinisan, obojen ili nebojen
  – – vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili nebojeni:
1521 90 91 00 – – – sirovi
1521 90 99 00 – – – ostali
1522   Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:
– Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla:
– – ostalo:
1522 00 99 00 – – – ostalo

Glava 17

ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1702   Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel: Kontroli ne podležu samo one vrste i njihovi proizvodi koje se koriste u farmaceutske svrhe. Kontroli podleže ako se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji.
  – Laktoza i laktozni sirup:
1702 11 00 00 – – sa sadržajem od 99% ili više laktoze po masi, izražene kao anhidrovana laktoza, računato na suvu materiju
1702 19 00 00 – – ostalo
1702 20 – Šećer i sirup od javora:
1702 20 10 00 – – šećer od javora u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za bojenje
1702 20 90 00 – – ostalo
1702 30 – Glukoza i glukozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju:
1702 30 10 00 – – izoglukoza
  – – ostalo:
1702 30 50 00 – – – u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili neaglomerisanog
1702 30 90 00 – – – ostalo
1702 40 – Glukoza i glukozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%, ali ne preko 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:
1702 40 10 00 – – izoglukoza
1702 40 90 00 – – ostalo
1702 50 00 00 – Hemijski čista fruktoza
1702 60 – Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:
1702 60 10 00 – – izoglukoza
1702 60 80 00 – – inulin sirup
1702 60 95 00 – – ostalo
1702 90 – Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:
1702 90 10 00 – – hemijski čista maltoza
1702 90 30 00 – – izoglukoza
1702 90 50 00 – – maltodekstrin i sirup od maltodekstrina
  – – karamel:
1702 90 71 00 – – – koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji
  – – – ostalo:
1702 90 75 00 – – – – u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan
1702 90 79 00 – – – – ostalo
1702 90 80 00 – – inulin sirup
1702 90 95 00 – – ostalo

Odeljak IV

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI OD DUVANA

Glava 18

KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1803   Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
1803 10 00 00 – Neodmašćena
1803 20 00 00 – Potpuno ili delimično odmašćena
1804 1804 00 00 00 Maslac, masnoće i ulje od kakaa
1805 1805 00 00 00 Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje
1806   Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:
1806 10 – Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
1806 10 15 00 – – koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje od 5% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 10 20 00 – – koji sadrži od 5%, ali ne preko 65% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 10 30 00 – – koji sadrži od 65%, ali ne preko 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 10 90 00 – – koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 20 – Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:
1806 20 10 00 – – koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji
1806 20 30 00 – – koji sadrže od 25%, ali ne preko 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji
  – – ostalo:
1806 20 50 00 – – – sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca
1806 20 70 00 – – – čokoladno-mlečne mrvice („chocolate milk crumb“)
1806 20 80 00 – – – čokoladni preliv
1806 20 95 00 – – – ostalo
  – Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:
1806 31 00 00 – – punjeni
1806 32 – – nepunjeni:
1806 32 10 00 – – – sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća
1806 32 90 00 – – – ostalo
1806 90 – Ostalo:
  – – čokolada i proizvodi od čokolade:
  – – – čokoladne bombone (uključujući praline), punjene ili nepunjene:
1806 90 11 00 – – – – koje sadrže alkohol
1806 90 19 00 – – – – ostale
  – – – ostale:
1806 90 31 00 – – – – punjene Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
1806 90 39 00 – – – – nepunjene
1806 90 50 00 – – proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedeni od zamena šećera, koji sadrže kakao
1806 90 60 00 – – namazi koji sadrže kakao
1806 90 70 00 – – proizvodi za proizvodnju pića koji sadrže kakao
1806 90 90 00 – – ostalo

Glava 19

PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1901   Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
1901 10 00 00 – Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo
1901 90 – Ostalo: Kontroli podleže ako se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji
  – – ekstrakt slada:
1901 90 11 00 – – – sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi
1901 90 19 00 – – – ostalo
1905   Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi: Kontroli ne podležu kapsule za farmaceutske proizvode

Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod

1905 10 00 00 – Hrskavi hleb (krisp)
1905 20 – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:
1905 20 10 00 – – koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
1905 20 30 00 – – koji po masi sadrži od 30% ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
1905 20 90 00 – – koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
  – Slatki biskviti, vafle i oblande:
1905 31 – – slatki biskviti:
  – – – potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:
1905 31 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 85 g
1905 31 19 00 – – – – ostalo
  – – – ostalo:
1905 31 30 00 – – – – koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća
  – – – – ostalo:
1905 31 91 00 – – – – – sendvič – biskviti
1905 31 99 00 – – – – – ostalo
1905 32 – – vafli i oblande: Kontroli ne podležu kapsule za farmaceutske proizvode

Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod

1905 32 05 00 – – – sa sadržajem vode preko 10% po masi
  – – – ostalo:
  – – – – potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:
1905 32 11 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 85 g
1905 32 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
1905 32 91 00 – – – – – slane, punjene ili nepunjene
1905 32 99 00 – – – – – ostalo
1905 40 – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi:
1905 40 10 00 – – dvopek
1905 40 90 00 – – ostalo
1905 90 – Ostalo:
1905 90 10 00 – – hleb bez kvasca (matzos)
1905 90 20 00 – – hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi
  – – ostalo:
1905 90 30 00 – – – hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i ne preko 5% masnoće
1905 90 45 00 – – – biskviti
1905 90 55 00 – – – ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, začinjeni ili slani
  – – – ostalo:
1905 90 60 00 – – – – sa dodatkom materija za zaslađivanje
1905 90 90 00 – – – – ostalo
   

Glava 20

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DELOVA BILJA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2007   Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2007 10 – Homogenizovani proizvodi:
2007 10 10 00 – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
  – – ostali:
2007 10 91 00 – – – od tropskog voća
2007 10 99 00 – – – ostali
  – Ostalo:
2007 91 – – od agruma:
2007 91 10 00 – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi
2007 91 30 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13%, ali ne preko 30% po masi
2007 91 90 00 – – – ostali
2007 99 – – ostalo:
  – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi:
2007 99 10 00 – – – – pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 100 kg, za industrijsku preradu
2007 99 20 00 – – – – pire i pasta od kestena
  – – – – ostalo:
2007 99 31 00 – – – – – od trešanja i višanja
2007 99 33 00 – – – – – od jagoda
2007 99 35 00 – – – – – od malina
2007 99 39 00 – – – – – ostalo
2007 99 50 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13%, ali ne preko 30%, po masi
  – – – ostalo:
2007 99 93 00 – – – – od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća
2007 99 97 00 – – – – ostalo
2008   Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, međusobno pomešani ili nepomešani:
2008 11 – – kikiriki:
2008 11 10 00 – – – maslac od kikirikija
  – – – ostalo, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 11 91 00 – – – – preko 1 kg
  – – – – ne preko 1 kg:
2008 11 96 00 – – – – – prženi
2008 11 98 00 – – – – – ostali
2008 19 – – ostalo, uključujući mešavine:
   
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 19 11 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili više po masi tropskog jezgrastog voća i tropskog voća
  – – – – ostalo:
2008 19 13 00 – – – – – prženi badem i pistaći
2008 19 19 00 – – – – – ostalo
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 19 91 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili više po masi tropskog jezgrastog voća i tropskog voća
  – – – – ostalo:
  – – – – – jezgrasto voće, prženo:
2008 19 93 00 – – – – – – bademi i pistaći
2008 19 95 00 – – – – – – ostalo
2008 19 99 00 – – – – – ostalo
2008 20 – Ananas:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 20 11 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi
2008 20 19 00 – – – – ostalo
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 20 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi
2008 20 39 00 – – – – ostalo
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 20 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi
2008 20 59 00 – – – – ostalo
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 20 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi
2008 20 79 00 – – – – ostalo
2008 20 90 00 – – – bez dodatka šećera
2008 30 – Agrumi:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 30 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 30 19 00 – – – – ostali
  – – – ostali:
2008 30 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 30 39 00 – – – – ostali
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 30 51 00 – – – – grejpfrut, kriške, uključujući pomelo (pomelos)
2008 30 55 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klemetine, vilking i ostali slični hibridi agruma
2008 30 59 00 – – – – ostali
  – – – sa dodatkom šećera u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 30 71 00 – – – – grejpfrut, kriške, uključujući pomelo (pomelos)
2008 30 75 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klementine, vilking i ostali slični hibridi agruma
2008 30 79 00 – – – – ostali
2008 30 90 00 – – – bez dodatka šećera
2008 40 – Kruške:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2008 40 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 40 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
2008 40 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 40 29 00 – – – – – ostale
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 40 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 40 39 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 40 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 40 59 00 – – – – ostale
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 40 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 40 79 00 – – – ostale
2008 40 90 00 – – – bez dodatka šećera
2008 50 – Kajsije:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2008 50 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masi
2008 50 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
2008 50 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masi
2008 50 39 00 – – – – – ostale
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 50 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 50 59 00 – – – – ostale:
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 50 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 50 69 00 – – – – ostale
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 50 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 50 79 00 – – – – ostale
  – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 50 92 00 – – – – 5 kg ili više
2008 50 98 00 – – – – manjeg od 5 kg
2008 60 – Trešnje i višnje:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 60 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 60 19 00 – – – – ostale
  – – – ostale:
2008 60 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 60 39 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 60 50 00 – – – – preko 1kg
2008 60 60 00 – – – – ne preko 1kg
  – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 60 70 00 – – – – 4,5 kg ili više
2008 60 90 00 – – – – manjeg od 4,5 kg
2008 70 – Breskve, uključujući nektarine:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2008 70 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masi
2008 70 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
2008 70 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masi
2008 70 39 00 – – – – – ostale
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 70 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 70 59 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 70 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 70 69 00 – – – – ostale
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 70 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 70 79 00 – – – – ostale
  – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 70 92 00 – – – – 5 kg ili više
2008 70 98 00 – – – – manjeg od 5 kg
2008 80 – Jagode:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 80 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masi
2008 80 19 00 – – – – ostale
  – – – ostale:
2008 80 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 80 39 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
2008 80 50 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2008 80 70 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
2008 80 90 00 – – – bez dodatka šećera
  – Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja 2008 19:
2008 91 00 00 – – palmina jezgra
   
2008 93 – – Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
  – – – sa dodatkom alkohola:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 93 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 93 19 00 – – – – – ostalo
  – – – – ostalo:
2008 93 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 93 29 00 – – – – – ostalo
  – – – bez dodatka alkohola:
2008 93 91 00 – – – – sa dodatkom šećera; u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2008 93 93 00 – – – – sa dodatkom šećera; u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
2008 93 99 00 – – – – bez dodatka šećera
2008 97 – – mešavine:
  – – – sa dodatkom alkohola:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
  – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 97 12 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 14 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
2008 97 16 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 18 00 – – – – – – ostalo
  – – – – ostalo:
  – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 97 32 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 34 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
2008 97 36 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 38 00 – – – – – – ostalo
  – – – bez dodatka alkohola:
  – – – – sa dodatkom šećera:
  – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 97 51 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 59 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
  – – – – – – mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća:
2008 97 72 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 74 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2008 97 76 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 78 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
  – – – – – 5 kg ili više:
2008 97 92 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 93 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg:
2008 97 94 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 96 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – manje od 4,5 kg:
2008 97 97 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 98 00 – – – – – – ostalo
2008 99 – – ostalo:
  – – – sa dodatkom alkohola:
  – – – – đumbir:
2008 99 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 99 19 00 – – – – – ostalo
  – – – – grožđe:
2008 99 21 00 – – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 99 23 00 – – – – – ostalo
  – – – – ostalo:
  – – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
  – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 99 24 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 28 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2008 99 31 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 34 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
  – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 99 36 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 37 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2008 99 38 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 40 00 – – – – – – – ostalo Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – – – bez dodatka alkohola:
  – – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 99 41 00 – – – – – đumbir
2008 99 43 00 – – – – – grožđe
2008 99 45 00 – – – – – šljive i suve šljive
2008 99 48 00 – – – – – tropsko voće
2008 99 49 00 – – – – – ostalo
  – – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 99 51 00 – – – – – đumbir
2008 99 63 00 – – – – – tropsko voće
  ex marakuja i guava
  ex ostalo
2008 99 67 00 – – – – – ostalo
  – – – – bez dodatka šećera:
  – – – – – šljive i suve šljive, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 99 72 00 – – – – – – 5 kg ili više
2008 99 78 00 – – – – – – manje od 5 kg
2008 99 85 00 – – – – – kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)
2008 99 91 00 – – – – – jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5% ili više skroba po masi
2008 99 99 00 – – – – – ostalo
2009   Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:
  – Sok od pomorandže:
2009 11 – – smrznuti:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 11 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 11 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
2009 11 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 11 99 00 – – – – ostali
2009 12 00 00 – – nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20
2009 19 – – ostalo:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 19 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 19 19 00 – – – – ostalo
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 19 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 19 98 00 – – – – ostalo
  – Sok od grejpfruta (uključujući od pomeloa):
2009 21 00 00 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20
2009 29 – – ostalo:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2009 29 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 29 19 00 – – – – ostalo
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 29 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 29 99 00 – – – – ostalo
  – Sok od ostalih pojedinačnih agruma:
2009 31 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:
  – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
2009 31 11 00 – – – – sa dodatkom šećera
2009 31 19 00 – – – – bez dodatka šećera
  – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto -mase:
  – – – – sok od limuna:
2009 31 51 00 – – – – – sa dodatkom šećera
2009 31 59 00 – – – – – bez dodatka šećera
  – – – – sokovi od ostalih agruma:
2009 31 91 00 – – – – – sa dodatkom šećera
2009 31 99 00 – – – – – bez dodatka šećera
2009 39 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 39 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 39 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
  – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
2009 39 31 00 – – – – – sa dodatkom šećera
2009 39 39 00 – – – – – bez dodatka šećera
  – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – sok od limuna:
2009 39 51 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 39 55 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 39 59 00 – – – – – – bez dodatka šećera
  – – – – – ostali sokovi od agruma:
2009 39 91 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 39 95 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 39 99 00 – – – – – – bez dodatka šećera
  – Sok od ananasa:
2009 41 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:
  – – – ostali:
2009 41 92 00 – – – sa dodatim šećerom
2009 41 99 00 – – – – bez dodatog šećera
2009 49 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2009 49 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 49 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 49 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – ostali:
2009 49 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 49 93 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 49 99 00 – – – – – bez dodatog šećera
2009 50 – Sok od paradajza:
2009 50 10 00 – – sa dodatim šećerom
2009 50 90 00 – – ostali
  – Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa):
2009 61 – – čija Brix vrednost ne prelazi 30:
2009 61 10 00 – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase
2009 61 90 00 – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase
2009 69 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 69 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 69 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67:
  – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase:
2009 69 51 00 – – – – – koncentrisani
2009 69 59 00 – – – – – ostali
  – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi:
2009 69 71 00 – – – – – – koncentrisani
2009 69 79 00 – – – – – – ostali
2009 69 90 00 – – – – – ostali
  – Sok od jabuka:
2009 71 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:
2009 71 20 00 – – – sa dodatim šećerom
2009 71 99 00 – – – bez dodatog šećera
2009 79 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 79 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 79 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 79 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – ostali:
2009 79 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 79 98 00 – – – – – bez dodatog šećera
  – Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:  
2009 81 – – sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 81 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 81 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
2009 81 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – ostali:
2009 81 51 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 81 59 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – – – – – bez dodatog šećera:
2009 81 95 00 – – – – – – sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon
2009 81 99 00 – – – – – – ostali
2009 89 – – ostalo:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
  – – – – sok od krušaka:
2009 89 11 00 – – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 89 19 00 – – – – – ostali
  – – – – ostali:
  – – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
2009 89 34 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 35 00 – – – – – – ostali
  – – – – – ostali:
2009 89 36 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 38 00 – – – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
  – – – – sok od krušaka:
2009 89 50 00 – – – — čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – – ostali:
2009 89 61 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 89 63 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 89 69 00 – – – – – bez dodatog šećera
  – – – – ostali:
  – – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom:
2009 89 71 00 – – – – – – sok od višanja ili trešanja
2009 89 73 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 79 00 – – – – – – ostali
  – – – – – ostali:
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:
2009 89 85 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 86 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:
2009 89 88 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 89 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – bez dodatog šećera:
2009 89 96 00 – – – – – – – sok od višanja ili trešanja
2009 89 97 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 99 00 – – – – – – – ostali
2009 90 – Mešavine sokova:
  – – čija Brix vrednost prelazi 67:
  – – – mešavine soka od jabuka i krušaka:
2009 90 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 90 19 00 – – – – ostali
  – – – ostali:
2009 90 21 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 90 29 00 – – – – ostali
  – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
  – – – mešavine soka od jabuka i krušaka:
2009 90 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase i sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 90 39 00 – – – – ostali
  – – – ostali: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:
2009 90 41 00 – – – – – – sa dodatkom šećera
2009 90 49 00 – – – – – – ostali
  – – – – – ostali:
2009 90 51 00 – – – – – – sa dodatim šećerom
2009 90 59 00 – – – – – – ostali
  – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:
2009 90 71 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 90 73 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 90 79 00 – – – – – – bez dodatog šećera
  – – – – – ostali:
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:
2009 90 92 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća
2009 90 94 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:
2009 90 95 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća
2009 90 96 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – bez dodatog šećera:
2009 90 97 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća
2009 90 98 00 – – – – – – – ostali

Glava 21

RAZNI PROIZVODI ZA ISHRANU

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2101   Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:
– Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:
Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2101 11 00 00 – – ekstrakti, esencije i koncentrati
2101 12 – – preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:
2101 12 92 00 – – – preparati na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata kafe
2101 12 98 00 – – – ostalo
2101 20 – Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate – čaja i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja:
2101 20 20 00 – – ekstrakti, esencije ili koncentrati
  – – preparati:
2101 20 92 00 – – – na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata čaja ili mate – čaja
2101 20 98 00 – – – ostalo
2101 30 – Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:
  – – pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe:
2101 30 11 00 – – – pržena cikorija
2101 30 19 00 – – – ostalo
  – – ekstrakti, esencije i koncentrati pržene cikorije i ostalih prženih zamena kafe:
2101 30 91 00 – – – od pržene cikorije
2101 30 99 00 – – – ostalo
2106   Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije:
2106 10 20 00 – – koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglukozu, glukozu niti skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba
2106 10 80 00 – – ostali
2106 90 – Ostalo:
2106 90 20 00 – – složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića
  – – sirupi od šećera, aromatizovani ili bojeni:
2106 90 30 00 – – – izoglikozni sirupi
  – – – ostali:
2106 90 51 00 – – – – laktozni sirup
2106 90 55 00 – – – – glikozni sirup i maltodekstrinski sirup
2106 90 59 00 – – – – ostali
  – – ostalo:
2106 90 92 – – – bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba:
2106 90 92 10 – – – – žvakaće gume i bonbone bez šećera
2106 90 92 90 – – – – ostalo
2106 90 98 – – – ostalo:
2106 90 98 10 – – – – bezalkoholni preparati, osim na bazi mirisnih materija koji se koriste za proizvodnju pića
2106 90 98 20 – – – – fondi od sira („cheese fondues“)
2106 90 98 90 – – – – ostalo

Glava 22

PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2201   Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg:  
2201 10 – Mineralna voda i gazirana voda:
  – – prirodna mineralna voda:
2201 10 11 00 – – – bez dodatka ugljen dioksida
2201 10 19 00 – – – ostala
2201 10 90 00 – – ostala
2201 90 00 00 – Ostala
2202   Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tar. broja 2009:  
2202 10 00 00 – Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju Kontroli podleže voda, uključujući mineralnu i gaziranu vodu, BEZ dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju. Kontroli takođe podleže i proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2202 90 – Ostalo: Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2202 90 10 00 – – koje ne sadrži proizvode iz tar.brojeva 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz poroizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404
  – – ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404:
2202 90 91 00 – – – manje od 0,2%
2202 90 95 00 – – – 0,2% ili više, ali manje od 2%
2202 90 99 00 – – – 2% ili više
2207 2207 20 00 00 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etilalkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
– Etil – alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani
2208   Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2208 40 – Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske:
  – – u sudovima ne preko 2 l:
2208 40 11 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%)
  – – – ostalo:
2208 40 31 00 – – – – čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola
2208 40 39 00 – – – – ostalo
  – – u sudovima preko 2 l:
2208 40 51 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%)
  – – – ostalo:
2208 40 91 00 – – – – čija vrednost prelazi € 2 po litru čistog alkohola
2208 40 99 00 – – – – ostalo
  – Ostalo
2208 90 – – nedenaturisani etil-alkohol sa zapreminskom alkoholnom jačinom manjom od 80% vol, u sudovima:
2208 90 91 00 – – – ne preko 2 l
2208 90 99 00 – – – preko 2 l

Glava 23

OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA HRANA ZA ŽIVOTINJE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2306   Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2306 10 00 00 – Od semena pamuka
2306 20 00 00 – Od semena lana
2306 30 00 00 – Od semena suncokreta
  – Od semena uljane repice:
2306 41 00 00 – – od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline
2306 49 00 00 – – ostalo
2306 50 00 00 – Od kokosovog oraha ili kopre
2306 60 00 00 – Od palminog oraha ili jezgra
2306 90 – Ostalo:
2306 90 05 00 – – od kukuruznih klica
  – – ostalo:
  – – – uljane pogače i ostali ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije maslinovog ulja:
2306 90 11 00 – – – – sa sadržajem ne preko 3% po masi maslinovog ulja
2306 90 19 00 – – – – sa sadržajem preko 3% po masi maslinovog ulja
2306 90 90 00 – – – ostalo

Glava 24

DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2402   Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana:  
2402 10 00 00 – Cigare i cigarilosi, koji sadrže duvan
2402 20 – Cigarete koje sadrže duvan:
2402 20 10 00 – – sa sadržajem karanfilića
2402 20 90 00 – – ostale
2402 90 00 00 – Ostalo
2403   Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; „homogenizovani“ ili „rekonstituisani“ duvan; ekstrakti i esencije od duvana:  
2403 11 – Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu:
2403 11 00 00 – – duvan za vodene lule, naveden u Napomeni uz tarifni podbroj 1. uz ovu Glavu
2403 19 – – ostali:
2403 19 10 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 500 g
2403 19 90 00 – – – ostali
  – Ostalo:
2403 91 00 00 – – „homogenizovani“ ili „rekonstituisani“ duvan Kontroli podleže ako se koristi za neposrednu konzumaciju
     
2403 99 – – ostalo:
2403 99 10 00 – – – duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje
    Kontroli podleže ako se koristi za neposrednu konzumaciju
2403 99 90 00 – – – ostalo

Odeljak V

MINERALNI PROIZVODI

Glava 25

SO; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; GIPS, KREČ I CEMENT

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2501 2501 00 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum- hlorid, u vodenomrastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomeraciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost; morska voda:  
2501 00 10 00 – morska voda i slani rastvori
  – obična so (uključujući so za jelo i denaturisanuso) i hemijski čist natrijum-hlorid, u vodenom rastvoru ili ne, bilo da sadrže ili ne sadrže dodata antiaglomera-ciona sredstva ili sredstva za bolju fluidnost:
  – – ostalo:
  – – – ostalo:
2501 00 91 – – – – so namenjena za ljudsku ishranu:
2501 00 91 10 – – – – – jodirana
2501 00 91 90 – – – – – nejodirana, za doradu
2507 2507 00 Kaolin i ostale kaolinske gline, kalcinisane ili nekalcinisane: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2507 00 20 00 – kaolin
2508   Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tar. broja 6806), andaluzit, kijanit i silimanit, kalcinisane ili nekalcinisane; mulit; šamotne ili dinas-zemlje:
2508 10 00 00 – Bentonit
2508 40 00 00 – Ostale gline
2511   Prirodni barijum sulfat (bariti); prirodni barijum karbonat (viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida iz tarifnog broja 2816:
2511 10 00 00 – Prirodni barijum sulfat (bariti)
2512 2512 00 00 00 Silikatno fosilno brašno (npr: kiselgur, tripolit i dijatomit) i slične silikatne zemlje, kalcinisane ili nekalcinisane, prividne relativne težine ne preko 1
2519   Prirodni magnezijum karbonat (magnezit); topljeni magnezijum oksid; sinterovani magnezijum oksid sa sadržajem ili bez sadržaja malih količina drugih oksida dodatih pre sinterovanja; ostali oksidi magnezijuma, čisti ili nečisti:
2519 90 – Ostalo:
2519 90 10 00 – – magnezijum oksid, osim kalcinisanog prirodnog magnezijum karbonata
2520   Gips; anhidrid gipsa; pečeni gips (koji se sastoji od kalcinisanog gipsa ili kalcijum sulfata) obojeni ili neobojeni, sa dodatkom ili bez dodatka malih količina ubrzivača ili usporivača vezivanja:
2520 10 00 00 – Gips; anhidrid gipsa
2522   Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2522 10 00 00 – Kreč negašen
2522 20 00 00 – Kreč gašen
2526   Steatit prirodni, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; talk:
2526 20 00 00 – Drobljen ili mleven
2530   Mineralne materije na drugom mestu nepomenute ili neobuhvaćene:
2530 10 00 00 – Vermikulit, perlit i hloriti, neekspandirani

Glava 27

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENOZNE MATERIJE; MINERALNI VOSKOVI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2711   Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Tečni:
2711 12 – – propan:
  – – – propan čistoće ne manje od 99%:
2711 12 19 00 – – – – za ostale svrhe
  – – – ostalo:
  – – – – za ostale svrhe:
2711 12 94 00 – – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 99%
  – U gasovitom stanju:
2711 29 00 00 – – ostalo
2712   Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit), vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:
2712 90 – Ostalo:
  – – ostalo:
  – – – ostalo:
2712 90 99 00 – – – – ostalo

Odeljak VI

PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA

Glava 28

NEORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKA ILI NEORGANSKA JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, METALA RETKIH ZEMLJI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2802 2802 00 00 00 Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2803 2803 00 00 00 Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni)
2804   Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:
2804 10 00 00 – Vodonik
  – Retki gasovi:
2804 21 00 00 – – argon
2804 29 – – ostali:
2804 29 10 00 – – – helijum
2804 30 00 00 – Azot
2804 40 00 00 – Kiseonik
2805   Alkalni ili zemno – alkalni metali; metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; živa:
  – Alkalni ili zemno-alkalni metali:
2805 11 00 00 – – natrijum
2805 19 – – ostali:
2805 19 90 00 – – – ostali
2806   Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:
2806 10 00 00 – Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)
2807 2807 00 00 00 Sumporna kiselina; oleum
2808 2808 00 00 00 Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline
2809   Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:
2809 20 00 00 – Fosforna kiselina i polifosforne kiseline
2810   Oksidi bora; borne kiseline:
2810 00 90 00 – Ostalo
2811   Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:
  – Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:
2811 21 00 00 – – Ugljen dioksid
2811 22 00 00 – – Silicijum dioksid
2811 29 – – Ostala:
2811 29 05 00 – – – sumpor dioksid
2811 29 30 00 – – – oksidi azota
2811 29 90 00 – – – ostalo
2814   Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:
2814 20 00 00 – Amonijak u vodenom rastvoru
2815   Natrijum hidroksid (kaustična soda); kalijum hidroksid(kaustična potaša); peroksidi natrijuma ili kalijuma:
  – Natrijum hidroksid (kaustična soda):
2815 11 00 00 – – čvrst
2815 12 00 00 – – u vodenom rastvoru (lužina sode ili tečna soda)
2815 20 00 00 – Kalijum hidroksid (kaustična potaša)
2816   Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:
2816 10 00 00 – Hidroksid i peroksid magnezijuma
2816 2816 40 00 00 – Oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2817 2817 00 00 00 Cink oksid; cink peroksid
2818   Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:
2818 20 00 00 – Aluminijum oksid, osim veštačkog korunda
2818 30 00 00 – Aluminijum hidroksid
2819   Oksidi i hidroksidi hroma:
2819 90 – Ostalo:
2819 90 90 00 – – ostalo
2821   Oksidi i hidroksidi gvožđa; zemljane boje koje sadrže, po masi 70% ili više vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3:
2821 10 00 00 – Oksidi i hidroksidi gvožđa
2823 2823 00 00 00 Oksidi titana
2825   Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:
2825 20 00 00 – Oksid i hidroksid litijuma
2825 90 – Ostalo:
  – – kalcijum oksid, hidroksid i peroksid:
2825 90 11 00 – – – kalcijum hidroksid, čistoće 98% ili više, preračunato na suvu masu, u obliku čestica, od kojih ne više od 1%, po masi, ima veličinu čestica koja prelazi 75 mikrometara, i ne više od 4%, po masi, ima veličinu čestica manjih od 1,3 mikrometra
2825 90 19 00 – – – ostalo
2826   Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora:
  – Fluoridi:
2826 19 – – Ostali:
2826 19 10 00 – – – natrijuma ili amonijuma
2827   Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:
2827 10 00 00 – Amonijum-hlorid
2827 20 00 00 – Kalcijum-hlorid
  – Ostali hloridi:
2827 31 00 00 – – magnezijuma
2827 39 – – ostali:
2827 39 10 00 – – – kalaja
2827 39 85 – – – ostali:
2827 39 85 10 – – – – cinka
  – Oksihloridi i hidroksihloridi:
2827 49 – – ostali:
2827 49 90 00 – – – ostali
  – Bromidi i oksibromidi:
2827 51 00 00 – – bromidi natrijuma ili kalijuma
2828   Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti:
2828 10 00 00 – Komercijalni kalcijum hipohlorit i ostali kalcijum hipohloriti
2828 90 00 00 – Ostalo
2829   Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:
2829 90 – Ostalo:
2829 90 40 00 – – bromati kalijuma ili natrijuma
2831   Ditioniti i sulfoksilati:
2831 10 00 00 – Natrijuma
2832   Sulfiti; tiosulfati:
2832 10 00 00 – Natrijum sulfiti
2832 20 00 00 – Ostali sulfiti
2833   Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):
  – Natrijum sulfati:
2833 11 00 00 – – dinatrijum sulfat
2833 19 00 00 – – ostali
  – Ostali sulfati:
2833 21 00 00 – – magnezijuma Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
 
2833 22 00 00 – – aluminijuma
2833 25 00 00 – – bakra
2833 27 00 00 – – barijuma
2833 29 – – ostali:
2833 29 20 00 – – – kadmijuma, hroma, cinka
2833 29 80 – – – ostalo:
2833 29 80 10 – – – – gvožđa
2833 29 80 90 – – – – ostalo
2833 30 00 00 – Stipse
2833 40 00 00 – Peroksosulfati (persulfati)
2834   Nitriti; nitrati:
2834 10 00 00 – Nitriti
  – Nitrati:
2834 21 00 00 – – kalijuma
2835   Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:
2835 10 00 00 – Fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti)
  – Fosfati:
2835 22 00 00 – – mono- ili dinatrijuma
2835 24 00 00 – – kalijuma
2835 25 00 00 – – kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat)
2835 26 00 00 – – ostali fosfati kalcijuma
2835 29 – – ostali:
2835 29 30 00 – – – trinatrijuma
2835 29 90 00 – – – ostali
  – Polifosfati:
2835 31 00 00 – – natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat))
2835 39 00 00 – – ostali
2836   Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat:
2836 20 00 00 – Dinatrijum karbonat
2836 30 00 00 – Natrijum hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat)
2836 40 00 00 – Kalijum karbonati
2836 50 00 00 – Kalcijum karbonat
  – Ostalo:
2836 99 – – ostalo:
  – – – karbonati:
2836 99 11 00 – – – – magnezijuma; bakra
2936 99 17 – – – – ostalo:
2836 99 17 10 – – – – – komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati
2836 99 17 90 – – – – – ostalo
2837   Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:
2837 20 00 00 – Kompleksni cijanidi
2839   Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:
  – Natrijuma:
2839 19 00 00 – – ostali
2839 90 00 00 – Ostalo
2840   Borati; peroksoborati (perborati):
  – Dinatrijum tetraborat (prečišćen boraks):
2840 11 00 00 – – bezvodni
2840 19 – – ostali:
2840 19 90 00 – – – ostali
2840 30 00 00 – Peroksoborati (perborati)
2841   Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina:
2841 50 00 00 – Ostali hromati i dihromati; peroksohromati
2841 90 – Ostalo:
2841 90 85 00 – – ostalo
2842   Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2842 10 00 00 – Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene
2842 90 – Ostali:
2842 90 80 00 – – ostalo
2843   Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska ili organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala:
2843 10 – Plemeniti metali u koloidnom stanju:
2843 10 90 00 – – ostalo
2847 2847 00 00 00 Vodonik-peroksid, očvrsnut ili neočvrsnut ureom
2852   Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili ne, isključujući amalgame:
2852 90 00 – Ostalo:
  – – neorganska jedinjenja žive:
2852 90 00 11 – – – oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi
2852 90 00 19 – – – ostalo
  – – ostali:
2852 90 00 20 – – – živin tanat; živin kazeinat
2852 90 00 90 – – – ostalo
2853   Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro – provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim – inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala:
2853 00 90 00 – Ostalo

Glava 29

ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe  
2901   Aciklični ugljovodonici: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2901 10 00 00 – Zasićeni  
  – Nezasićeni:  
2901 24 00 00 – – buta-1,3-dien i izopren  
2901 29 00 00 – – ostalo  
2902   Ciklični ugljovodonici:  
  – Ciklani, cikleni i cikloterpeni:  
2902 11 00 00 – – cikloheksan  
2902 19 00 00 – – ostalo  
2902 20 00 00 – Benzen  
2902 50 00 00 – Stiren  
2902 90 00 – Ostalo:  
2902 90 00 10 – – naftalin i antracen  
2902 90 00 90 – – ostalo  
2903   Halogeni derivati ugljovodonika:  
  – Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:  
2903 12 00 00 – – dihlorometan (metilen-hlorid)  
2903 15 00 00 – – etilen dihlorid (ISO) (1, 2-dihloroetan)  
2903 19 – – ostali:  
2903 19 10 00 – – – 1,1,1-trihloroetan (metilhloroform)  
  – Fluorovani, bromovani i jodirani derivati cikličnih ugljovodonika:  
2903 39 – – ostalo  
2903 39 90 00 – – – fluoridi i jodidi  
  – Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:  
2903 77 – – ostali perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:  
2903 77 20 00 – – – dihlorodifluorometan  
2903 77 90 00 – – – ostalo  
  – Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:  
2903 99 – – ostalo:  
2903 99 90 00 – – – ostalo  
2904   Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:  
2904 10 00 00 – Derivati koji sadrže samo sulfo grupe, njihove soli i etil estri  
2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe  
2904 90 – Ostali:  
2904 90 95 – – ostalo:  
2904 90 95 10 – – – sulfohalogenovani derivati  
2905   Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Zasićeni monohidroksilni alkoholi:  
2905 11 00 00 – – metanol (metilalkohol)  
2905 12 00 00 – – propan-1-ol (propilalkohol) i propan-2-ol (izopropilalkohol)  
2905 13 00 00 – – butan-1-ol (n-butilalkohol)  
2905 14 – – ostali butanoli:  
2905 14 10 00 – – – 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol)  
2905 14 90 00 – – – ostali  
2905 16 – – oktanol (oktilalkohol) i njegovi izomeri:  
2905 16 20 00 – – – oktan-2-ol  
2905 16 85 00 – – – ostalo Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2905 17 00 00 – – dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol (cetilalkohol) i oktadekan-1-ol (stearilalkohol)  
2905 19 00 00 – – ostalo  
  – Nezasićeni monohidroksilni alkoholi:  
2905 22 00 00 – – aciklični terpenski alkoholi  
2905 29 – – ostali:  
  – – – ostalo  
2905 29 90 00 – Dioli:  
2905 32 00 00 – – propilen glikol (propan-1, 2-diol)  
2905 39 – – ostali:  
2905 39 95 00 – – – ostalo  
  – Ostali polihidroksilni alkoholi:  
2905 43 00 00 – – manitol  
2905 44 – – D-glucitol (sorbitol):  
  – – – u vodenom rastvoru:  
2905 44 11 00 – – – – sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola  
2905 44 19 00 – – – – ostalo  
2905 44 91 00 – – – ostalo:  
  – – – – sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola  
2905 44 99 00 – – – – ostalo  
2905 45 00 00 – – glicerol  
2905 49 00 00 – – ostali  
  – Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati acikličnih alkohola:  
2905 59 – – ostalo:  
2905 59 98 – – – ostalo:  
2905 59 98 90 – – – – ostalo  
2906   Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:  
2906 11 00 00 – – mentol  
2906 12 00 00 – – cikloheksanol, metilcikloheksanoli i dimetilcikloheksanoli  
2906 13 – – steroli i inozitoli:  
2906 13 90 00 – – – inozitoli  
2906 19 00 00 – – ostalo  
  – Aromatični:  
2906 21 00 00 – – benzilalkohol  
2906 29 00 00 – – ostalo  
2907   Fenoli; fenol-alkoholi:  
  – Monofenoli:  
2907 11 00 00 – – fenol (hidroksibenzen) i njegove soli  
2907 12 00 00 – – krezoli i njihove soli  
2907 19 – – ostalo:  
2907 19 10 00 – – – ksilenoli i njihove soli  
2907 19 90 00 – – – ostalo  
  – Polifenoli; fenol-alkoholi:  
2907 21 00 00 – – rezorcin i njegove soli  
2907 22 00 00 – – hidrohinon (hinol) i njegove soli  
2907 29 00 00 – – ostalo  
2908   Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:  
– Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:  
2908 11 00 00 – – pentahlorofenol (ISO)  
2908 19 00 00 – – ostalo  
  – Ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2908 91 00 00 – – dinoseb (ISO) i njegove soli  
2908 92 00 00 – – 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) i njegove soli  
2908 99 00 00 – – ostalo  
2909   Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
2909 11 00 00 – – dietil-etar  
2909 19 – – ostalo:  
2909 19 10 00 – – – tercijerni-butil etil etar (etil-tercio-butil-etar, ETBE)  
2909 19 90 00 – – – ostalo  
2909 20 00 00 – Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati  
2909 30 – Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
2909 30 10 00 – – difenil-etar  
2909 30 90 00 – – ostalo  
  – Etar alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:  
2909 43 00 00 – – monobutil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola  
2909 44 00 – – ostali monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola:  
2909 44 00 10 – – – monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola  
2909 44 00 90 – – – ostalo  
2909 49 – – ostalo:  
2909 49 80 00 – – – ostalo  
2909 50 00 – Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
2909 50 00 10 – – gvajakol i gvajakol-sulfonati kalijuma  
2909 50 00 90 – – ostalo  
2910   Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
2910 20 00 00 – Metil-oksiran (propilen-oksid)  
2911 2911 00 00 00 Acetali i poluacetali, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati  
2912   Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid:  
  – Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:  
2912 11 00 00 – – metanal (formaldehid)  
2912 12 00 00 – – etanal (acetaldehid)  
2912 19 00 00 – – ostali  
  – Ciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:  
2912 21 00 00 – – benzaldehid  
2912 29 00 00 – – ostali  
  – Aldehid-etri, aldehid-fenoli i aldehidi sa drugim kiseoničnim funkcijama:  
2912 41 00 00 – – vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid) Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2912 42 00 00 – – etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)  
2912 49 00 00 – – ostalo  
2912 50 00 00 Ciklični polimeri aldehida  
2914   Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:  
  – Aciklični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:  
2914 11 00 00 – – aceton  
2914 12 00 00 – – butanon (metil-etil-keton)  
2914 13 00 00 – – 4-metilpentan-2-on (metil-izobutil-keton)  
2914 19 – – ostali:  
2914 19 10 00 – – – 5-metilheksan-2-on  
2914 19 90 00 – – – ostalo  
  – Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:  
2914 22 00 00 – – cikloheksanon i metil cikloheksanoni  
2914 23 00 00 – – jononi i metil-jononi  
2914 29 00 00 – – ostali  
  – Aromatični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:  
2914 31 00 00 – – fenilaceton (fenil propan-2-on)  
2914 39 00 00 – – ostali  
2914 40 – Keton-alkoholi i keton-aldehidi:    
2914 40 10 00 – – 4 – hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton-alkohol)  
2914 40 90 00 – – ostali  
2914 50 00 00 – Keton-fenoli i ketoni sa drugim kiseoničnim funkcijama  
  – Hinoni:  
2914 69 – – ostali:  
2914 69 90 00 – – – ostalo  
2914 70 00 00 – Halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati  
2915   Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Mravlja kiselina, njene soli i estri:  
2915 11 00 00 – – mravlja kiselina  
2915 12 00 00 – – soli mravlje kiseline  
2915 13 00 00 – – estri mravlje kiseline  
  – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline: Podleže kontroli ako se koristi u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2915 21 00 00 – – sirćetna kiselina  
    Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2915 29 00 00 – – ostalo  
  – Estri sirćetne kiseline:  
2915 31 00 00 – – etil-acetat  
2915 33 00 00 – – n-butil-acetat  
2915 39 00 00 – – ostali  
2915 50 00 00 – Propionska kiselina, njene soli i estri  
2915 60 – Butanske (buterne) kiseline, pentanske (valerijanske) kiseline, njihove soli i estri:  
  – – butanske (buterne) kiseline i njihove soli i estri:  
2915 60 19 00 – – – ostalo  
2915 60 90 00 – – pentanske (valerijanske) kiseline i njihove soli i estri  
2915 70 – Palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove soli i estri:  
2915 70 40 00 – – palmitinska kiselina, njene soli i estri  
2915 70 50 00 – – stearinska kiselina, njene soli i estri  
2915 90 – Ostalo:  
2915 90 30 00 – – laurinska kiselina, njene soli i estri  
2915 90 70 – – ostalo:  
2915 90 70 10 – – – hloroformati  
2915 90 70 90 – – – ostalo  
2916   Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, ciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
– Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2916 12 00 00 – – estri akrilne kiseline  
2916 13 00 00 – – metakrilna kiselina i njene soli  
2916 14 00 00 – – estri metakrilne kiseline  
2916 15 00 00 – – oleinska, linolna ili linoleinska kiselina, njihove soli i estri  
2916 19 – – ostalo:  
2916 19 10 00 – – – undecenske kiseline i njihove soli i estri  
2916 19 40 00 – – – krotonska kiselina  
2916 19 95 – – – ostalo  
2916 19 95 10 – – – – heksa-2, 4-dienska kiselina (sorbinska kiselina)  
2916 19 95 90 – – – – ostalo  
2916 20 00 00 – Ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati  
  – Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2916 31 00 00 – – benzoeva kiselina, njene soli i estri  
2916 34 00 00 – – fenil-sirćetna kiselina i njene soli  
2916 39 – – ostalo:  
2916 39 10 00 – – – estri fenil-sirćetne kiseline  
2916 39 90 00 – – – ostalo  
2917   Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Aciklične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2917 11 00 00 – – oksalna kiselina, njene soli i estri  
2917 12 00 00 – – adipinska kiselina, njene soli i estri  
2917 13 – – azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove soli i estri:  
2917 13 90 00 – – – ostalo  
2917 19 – – ostalo:  
2917 19 10 00 – – – malonska kiselina, njene soli i estri  
2917 19 90 00 – – – ostalo  
  – Aromatične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2917 34 00 00 – – Ostali estri ortoftalne kiseline  
2917 39 – – Ostalo:  
2917 39 95 00 – – – ostalo  
2918   Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2918 11 00 00 – – mlečna kiselina, njene soli i estri  
2918 12 00 00 – – vinska kiselina  
2918 13 00 00 – – soli i estri vinske kiseline  
2918 14 00 00 – – limunska kiselina  
2918 15 00 00 – – soli i estri limunske kiseline  
2918 16 00 00 – – glukonska kiselina, njene soli i estri  
2918 19 – – ostalo:  
2918 19 98 00 – – – ostalo  
  – Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcija, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:  
2918 21 00 00 – – salicilna kiselina i njene soli  
2918 23 00 00 – – ostali estri salicilne kiseline i njihove soli  
2918 29 00 00 – – ostalo  
2918 30 00 00 – Karbonske kiseline sa aldehidnom ili ketonskom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati  
  – Ostalo:  
2918 99 – – ostalo:  
2918 99 90 00 – – – ostalo
Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
2919   Estri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući laktofosfate; njihovi halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati:  
2919 90 00 00 – Ostalo  
2920   Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
  – Estri tiofosforne kiseline (fosforotioati) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:  
2920 11 00 00 – – paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil paration)  
2920 19 00 00 – – ostali  
2920 90 – Ostali:  
2920 90 10 00 – – estri sumporne kiseline i estri ugljene kiseline i njihove soli, njihovi halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati  
2920 90 85 00 – – ostali  
2921   Jedinjenja sa amino-funkcijom:  
  – Aciklični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:  
2921 11 00 00 – – metilamin, di- ili trimetilamin i njihove soli  
2921 19 – – ostalo:  
2921 19 50 00 – – – dietilamin i njegove soli  
2921 19 60 00 – – – 2-(N,N-dietilamino)etil hlorid hidrohlorid, 2-(N,N-diisopropilamino)etil hlorid hidrohlorid, i 2-(N,N-dimetilamino)etil hlorid hidrohlorid  
2921 19 99 00 – – – ostalo  
  – Aciklični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:  
2921 21 00 00 – – etilendiamin i njegove soli  
  – Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:  
2921 49 00 00 – – ostalo  
2922   Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom:  
  – Amino-alkoholi, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:  
2922 11 00 00 – – monoetanolamin i njegove soli  
2922 13 – – trietanolamin i njegove soli:  
2922 13 10 00 – – – trietanolamin  
2922 19 – – ostalo:  
2922 19 30 00 – – – 2-(N,N-diisopropilamino) etanol  
2922 19 85 00 – – – ostalo  
  – Aminonaftoli i ostali amino-fenoli, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:  
2922 29 00 – – ostalo:  
2922 29 00 90 – – – ostalo  
  – Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije; njihove soli:  
2922 39 00 00 – – ostalo  
  – Amino-kiseline, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, i njihovi estri; njihove soli:  
2922 41 00 00 – – lizin i njegovi estri; njihove soli  
2922 42 00 00 – – glutaminska kiselina i njene soli  
2922 49 – – ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2922 49 20 00 – – – β-alanin  
2922 49 85 00 – – – ostalo  
2922 50 00 00 – Fenoli amino-alkohola, fenoli aminokiselina i ostala amino- jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom  
     
2923   Kvaternerne amonijumove soli i hidroksidi amonijuma; lecitini i ostali fosfoamino-lipidi, hemijski određeni ili neodređeni:  
2923 20 00 00 – Lecitini i ostali fosfoaminolipidi  
2923 90 00 00 – Ostalo  
2924   Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:  
  – Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:  
2924 19 00 00 – – ostalo  
  – Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:  
2924 21 00 00 – – ureini i njihovi derivati; njihove soli  
2924 29 – – ostalo:  
2924 29 98 00 – – – ostalo  
2925   Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:  
  – Imidi i njihovi derivati; njihove soli:  
2925 11 00 00 – – saharin i njegove soli  
2925 19 – – ostalo:    
2925 19 95 00 – – – ostalo  
  – Imini i njihovi derivati; njihove soli:  
2925 29 00 00 – – ostalo  
2926   Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:  
2926 90 – Ostalo:  
2926 90 95 00 – – ostalo  
2927 2927 00 00 00 Diazo-, azo- ili azoksi-jedinjenja  
2928 2928 00 Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina:  
2928 00 90 00 – Ostalo  
2929   Jedinjenja sa ostalim azotnim funkcijama:  
2929 90 00 00 – Ostalo  
2930   Organsko-sumporna jedinjenja:  
2930 20 00 00 – Tiokarbamati i ditiokarbamati  
2930 30 00 00 – Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi  
2930 40 – Metionin:  
2930 40 10 00 – – metionin (INN)  
2930 40 90 00 – – ostalo  
2930 90 – Ostalo:  
2930 90 13 00 – – cistein i cistin  
2930 90 16 00 – – derivati cisteina ili cistina  
2930 90 60 00 – – 2-(N,N-dietilamino) etanetiol  
2930 90 99 – – ostalo:  
2930 90 99 90 – – – ostalo  
2931   Ostala organsko-neorganska jedinjenja:  
2931 10 00 00 – Olovni tetrametil i olovni tetraetil  
2931 20 00 00 – Komponente tributilkalaja  
2931 90 – Ostalo:  
2931 90 40 00 – – (5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metilmetilfosfonat; bis[(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonat; – 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid; dimetil propilfosfonat; dietil etilfosfonat; natrijum 3-(trihidroksilil)propil metilfosfonat; mešavine koje se uglavnom sastoje od metilfosfonske kiseline i (aminoiminometil)uree (u odnosu 50:50)  
2931 90 90 00 – – ostalo  
2932   Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili heteroatomima kiseonika: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan furanov prsten (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) u strukturi:  
2932 12 00 00 – – 2-furaldehid (furfuraldelhid)  
2932 13 00 00 – – furfuril – alkohol i tetra – hidro – furfuril – alkohol  
2932 19 00 00 – – ostalo  
2932 20 – Laktoni:  
2932 20 90 00 – – ostalo  
  – Ostalo:  
2932 93 00 00 – – piperonal  
2932 99 00 00 – – ostalo  
2933   Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 19 – – ostala:  
2933 19 90 00 – – – ostalo  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 21 00 00 – – hidantoin i njegovi derivati  
2933 29 – – ostalo:  
2933 29 10 00 – – – nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin-hidrohlorid (INNM)  
2933 29 90 00 – – – ostalo  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan piridinov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 31 00 00 – – piridin i njegove soli  
2933 32 00 00 – – piperidin i njegove soli  
2933 39 – – ostala:  
2933 39 55 00 – – – 4-metilpiridin  
2933 39 99 00 – – – ostalo  
  – Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:  
2933 49 – – ostalo:  
2933 49 90 00 – – – ostalo  
  – Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski prsten u strukturi:  
2933 59 – – ostalo:  
2933 59 95 00 – – – ostalo  
  – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan prsten triazina u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):  
2933 69 – – ostalo:  
2933 69 40 00 – – – metenamin (INN) (heksametilentetramin)); 2,6-di-tert-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenol  
2933 69 80 00 – – – ostalo  
  – Laktami:  
2933 71 00 00 – – 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)  
  – Ostalo:  
2933 99 – – ostalo:  
2933 99 20 00 – – – indol,3-metilindol(skatol),6-alil-6,7-dihidro-5H- dibenz[c,e]azepin (azapetin),fenindamin (INN) i njihove soli; imipramin hidrohlorid (INNM)  
2933 99 80 00 – – – ostalo  
2934   Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određeni ili neodređeni; ostala heterociklična jedinjenja: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe  
2934 10 00 00 – Jedinjenja koja imaju nekondenzovan tiazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana)  
2934 20 – Jedinjenja koja imaju benzotiazolov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:  
2934 20 80 00 – – ostalo  
  – Ostalo:  
2934 99 – – ostalo:  
2934 99 90 00 – – – ostalo  
2935   Sulfonamidi:  
2935 00 90 00 – Ostalo  
2936   Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koji se prvenstveno upotrebljavaju kao vitamini, i međusobne mešavine navedenih proizvoda, uključujući i one u bilo kom rastvaraču:  
  – Vitamini i njihovi derivati, nepomešani:  
2936 21 00 00 – – vitamini A i njihovi derivati  
2936 22 00 00 – – vitamini B1 i njegovi derivati  
2936 23 00 00 – – vitamin B2 i njegovi derivati  
2936 24 00 00 – – D- ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili vitamin B5) i njeni derivati  
2936 25 00 00 – – vitamin B6 i njegovi derivati  
2936 26 00 00 – – vitamin B12 i njegovi derivati  
2936 27 00 00 – – vitamin C i njegovi derivati  
2936 28 00 00 – – vitamin E i njegovi derivati  
2936 29 00 00 – – ostali vitamini i njihovi derivati  
2936 90 00 00 – Ostalo, uključujući prirodne koncentrate  
2938   Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:  
2938 90 – Ostalo:  
2938 90 30 00 – – glicirizinska kiselina i glicirizati  
2938 90 90 – – ostalo:  
2938 90 90 90 – – – ostalo  
2939   Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:  
2939 20 00 – Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:  
2939 20 00 10 – – kinin i njegove soli  
2939 30 00 00 – Kofein i njegove soli  
  – Ostalo:  
2939 99 00 00 – – ostalo  
2940 2940 00 00 00 Šećeri, hemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glikoze i fruktoze; etri šećera, acetali šećera i estri šećera, i njihove soli, osim proizvoda iz tar. brojeva 2937, 2938 ili 2939.  
2941   Antibiotici:  
2941 90 00 00 – Ostalo  

Glava 31

ĐUBRIVA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3102   Azotna đubriva, mineralna ili hemijska: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3102 10 – Urea u vodenom rastvoru ili ne:
3102 10 10 00 – – urea sa sadržajem više od 45% azota po masi, računato na suvi anhidrovani proizvod
3102 10 90 00 – – ostalo
  – Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:
3102 21 00 00 – – amonijum sulfat
3102 30 – Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:
3102 30 10 00 – – u vodenom rastvoru
3102 30 90 – – ostalo:
3102 30 90 90 – – – ostalo
3102 50 – Natrijum nitrat:
3102 50 90 00 – – ostalo
3104   Kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska:
3104 20 – Kalijum hlorid:
3104 20 10 00 – – sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, ne preko 40% računato na suv anhidrovan proizvod
3104 20 50 00 – – sa sadržajem kalijuma preračunato kao K2O, po masi, preko 40%, ali ne preko 62%, računato na suv anhidrovan proizvod
3104 20 90 00 – – sa sadržajem kalijuma preračunato kao K2O, po masi preko 62% računato na suv anhidrovan proizvod
3104 30 00 00 – Kalijum sulfat
3105   Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima ili u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg:
3105 30 00 00 – Diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat)
3105 40 00 00 – Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i njegove mešavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom (diamonijum fosfat)

Glava 32

EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJE, PIGMENTI I OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I OSTALE MASE ZA ZAPTIVANJE; MASTILA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3201   Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Ostalo:
3201 90 90 00 – – ostalo
3203 3203 00 Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo), hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu:
3203 00 10 00 – Materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih materija
3203 00 90 00 – Materije za bojenje životinjskog porekla i preparati na bazi tih materija
3204   Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za bojenje navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu; sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za povećanje inteziteta fluorescencije ili kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih materija navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu:
3204 11 00 00 – – disperzne boje i preparati na bazi tih boja
3204 12 00 00 – – kisele boje, metalizirane ili nemetalizirane i preparati na bazi tih boja; nagrizajuće boje i preparati na bazi tih boja
3204 13 00 00 – – bazne boje i preparati na bazi tih boja
3204 14 00 00 – – direktne boje i preparati na bazi tih boja
3204 15 00 00 – – redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja
3204 16 00 00 – – reaktivne boje i preparati na bazi tih boja
3204 17 00 00 – – pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata
3204 19 00 00 – – ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili više tar. podbrojeva od 3204 11 do 3204 19
3204 90 00 00 – Ostalo
3205 3205 00 00 00 Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi lak boja
3206   Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:
  – Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:
3206 11 00 00 – – koji sadrže 80% ili više po masi titan dioksida računato na suvu materiju
3206 19 00 00 – – ostali
3206 20 00 00 – Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma
  – Ostale materije za bojenje i ostali preparati:
3206 41 00 00 – – ultramarin i preparati na bazi ultramarina
3206 42 00 00 – – litopon i ostali pigmenti i preparati na bazi cink sulfida
3206 49 – – ostalo:
3206 49 70 – – – ostalo:
3206 49 70 10 – – – – pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma
3206 49 70 90 – – – – ostalo
3207   Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, „engobes“, tečni „lustres“ i slični preparati koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajla ili stakla; frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuspica:
3207 10 00 00 – Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati
3207 20 – Staklasti emajli i glazure, „engobes“ i slični preparati:
3207 20 10 00 – – „engobes“
3207 20 90 00 – – ostalo
3207 30 00 00 – Tečni „lustres“ i slični preparati
3207 40 – Frita od stakla i ostalo staklo u obliku praha, granula ili ljuspica:
3207 40 40 00 – – staklo u obliku ljuspica, dužine od 0,1 mm, ali ne preko 3,5 mm i debljine od 2 mikrometra, ali ne preko 5 mikrometra; staklo u obliku praha ili granula, koji sadrži po masi, 99% ili više silicijum dioksida
3207 40 85 00 – – ostalo Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3208   Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:
3208 10 – Na bazi poliestara:
3208 10 10 00 – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu
3208 10 90 00 – – ostalo
3208 20 – Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera:
3208 20 10 00 – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu
3208 20 90 00 – – ostalo
3208 90 – Ostalo:
  – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:
3208 90 11 00 – – – poliuretan od 2,2′-(tert-butilimino) dietanola i 4,4′- metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N- dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera
3208 90 13 00 – – – kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N- dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera
3208 90 19 – – – ostalo:
3208 90 19 10 – – – – elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2′ -(tert-butilamino) dietanola i 4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 36%) polimera
3208 90 19 20 – – – – elektroizolacioni lakovi na bazi poliestarimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 40%) polimera
3208 90 19 30 – – – – elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25% ili više (max 40%) polimera
3208 90 19 90 – – – – ostalo
  – – ostalo:
3208 90 91 00 – – – na bazi sintetičkih polimera
3208 90 99 00 – – – na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera
3209   Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi:
3209 10 00 00 – Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera
3209 90 00 00 – Ostalo
3210 3210 00 Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože:
3210 00 10 00 – Uljane boje i premazi (uključujući emajle i lakove)
3210 00 90 00 – Ostalo
3212   Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe – kozmetika
3212 90 00 00 – Ostalo
3215   Štamparske boje, mastila za pisanje ili crtanje i ostala mastila, bez obzira da li su koncentrovana, nekoncetrovana ili u čvrstom stanju: Podležu kontrole samo mastila za pečate koja dolaze u dodir sa hranom
3215 90 00 00 – Ostalo:

Glava 33 ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3301   Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni tarpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:  
  – Eterična ulja od citrus-voća (agruma):
3301 12 – – od pomorandže:
3301 12 10 00 – – – koja sadrže terpen
3301 12 90 00 – – – bez terpena
3301 13 – – od limuna:
3301 13 10 00 – – – koja sadrže terpen
3301 13 90 00 – – – bez terpena
3301 19 – – ostalo:
3301 19 20 00 – – – koja sadrže terpen
3301 19 80 00 – – – bez terpena
  – Eterična ulja, ostala, osim od citrus- voća (agruma):
3301 24 – – od nane (Mentha piperita):
3301 24 10 00 – – – koja sadrže terpen
3301 24 90 00 – – – bez terpena
3301 25 – – od ostalih nana:
3301 25 10 00 – – – koja sadrže terpen
3301 25 90 00 – – – bez terpena
3301 29 – – ostalo:
  – – – od karanfilića, niaouli i ylang-ylang:
3301 29 11 00 – – – – koja sadrže terpen
3301 29 31 00 – – – – bez terpena
  – – – ostalo:
3301 29 41 00 – – – – koja sadrže terpen
  – – – – bez terpena:
3301 29 71 00 – – – – – od geranijuma; od vetivera; od jasmina
3301 29 79 00 – – – – – od lavande ili lavandina
3301 29 91 00 – – – – – ostalo
3301 30 00 00 – Rezinoidi
3301 90 – Ostalo:
3301 90 10 00 – – sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja
  – – ekstrahovane uljane smole:
3301 90 21 00 – – – od slatkog korena i hmelja
3301 90 30 00 – – – ostalo
3301 90 90 00 – – ostalo
3302   Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:
  – Koji se upotrebljavaju u industriji hrane ili pića:
3302 10 – – za upotrebu u industriji pića:
  – – – preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:
3302 10 10 00 – – – – stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%
  – – – – ostalo:
3302 10 21 00 – – – – – koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba
3302 10 29 00 – – – – – ostalo
3302 10 40 00 – – – ostalo
3302 10 90 00 – – za upotrebu u prehrambenoj industriji
3302 90 – Ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3302 90 10 00 – – alkoholni rastvori
3302 90 90 00 – – ostalo
3303 3303 00 Parfemi i toaletne vode:  
3303 00 10 00 – Parfemi
3303 00 90 00 – Toaletne vode
3304   Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir:  
3304 10 00 00 – Proizvodi za šminkanje usana
3304 20 00 00 – Proizvodi za šminkanje očiju
3304 30 00 00 – Preparati za manikir ili pedikir
  – Ostalo:
3304 91 00 00 – – puderi, kompaktni ili nekompaktni
3304 99 00 00 – – ostalo Kontroli ne podležu sredstva za negu životinja
3305   Preparati za kosu:  
3305 10 00 00 – Šamponi
3305 20 00 00 – Preparati za trajno kovrdžanje ili ispravljanje kose
3305 30 00 00 – Lakovi za kosu
3305 90 00 00 – Ostalo
3306   Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i paste za pričvršćivanje veštačkih vilica; konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima za prodaju na malo:
3306 10 00 00 – Paste i praškovi za zube
3306 20 00 00 – Konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba
3306 90 00 00 – Ostalo
3307   Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:
3307 10 00 00 – Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja
3307 20 00 00 – Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja
3307 30 00 00 – Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje
   
3307 90 00 00 – Ostalo Kontroli ne podležu preparati za negu životinja i vodica za kontaktna sočiva

GLAVA 34

SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE, PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, VEŠTAČKI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE ILI ZA UKLANJANJE MASNOĆE, SVEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELOVANJE „ZUBARSKI VOSKOVI“ I ZUBARSKI PREPARATI NA BAZI GIPSA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3401   Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc ili netkane tkanine, inpregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom: Kontroli ne podležu proizvodi koji sadrže biocide
  – Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:
3401 11 00 00 – – za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)
3401 19 00 00 – – ostalo Kontroli podležu ako se koriste kao sredstva za negu i zaštitu kože
3401 20 – Sapun u ostalim oblicima:
3401 20 10 00 – – ljuspice, kolačići, granule ili prah
3401 20 90 00 – – ostalo
3401 30 00 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna  
3404   Veštački voskovi i pripremljeni voskovi: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3404 20 00 00 – Od poli(oksietilena) (polietilen glikola)
3406 3406 00 00 00 Sveće, svećice i slično Kontroli podležu mirišljave sveće i slični mirišljavi proizvodi kao i rođendanske svećice koje dolaze u dodir sa hranom
3407   Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao „zubarski vosak“ ili kao „smeše za zubarske otiske“, u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum – sulfata): Kontroli podležu samo ako se koriste kao dečje igračke
3407 00 00 90 – Ostalo

Glava 35

BELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LEPKOVI; ENZIMI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3501   Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
3501 10 – Kazein:
3501 10 90 00 – – ostalo
3501 90 – Ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji ambalaže za hranu i dolaze u neposredan dodir sa njom
3501 90 10 00 – – lepkovi od kazeina
3502   Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevine iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
– Albumin iz jaja:
3502 11 – – sušen:
3502 11 10 00 – – – nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
3502 11 90 00 – – – ostalo
3502 19 – – ostalo:
3502 19 10 00 – – – nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
3502 19 90 00 – – – ostalo
3502 20 – Albumin iz mleka, uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke:
3502 20 10 00 – – nepodoban ili učinjen nepodobnim za ljudsku upotrebu
  – – ostalo:
3502 20 91 00 – – – sušen (na primer: u listovima, ljuspicama, listićima, prahu)
3502 20 99 00 – – – ostalo
3502 90 – Ostalo:
  – – albumini, osim albumina iz jaja i mleka (laktalbumin):
3502 90 20 00 – – – nepodesni ili učinjeni nepodobnim za ljudsku upotrebu
3502 90 70 00 – – – ostalo
3502 90 90 00 – – albuminati i ostali derivati albumina
3503   Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji želatin; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tarifnog broja 3501: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji ambalaže za hranu i dolaze u neposredan dodir sa istom
3503 00 10 00 – Želatin i njegovi derivati
3503 00 80 00 – Ostalo
3505   Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji hrane ili ambalaže za hranu i dolaze u neposredan dodir sa njom
3505 10 – Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:
3505 10 10 00 – – dekstrini
  – – ostali modifikovani skrobovi:
3505 10 50 00 – – – skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani
3505 10 90 00 – – – ostalo
3505 20 – Lepkovi:
3505 20 10 00 – – koji sadrže, po masi, manje od 25% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3505 20 30 00 – – koji sadrže, po masi, 25% ili više ali ne preko 55% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3505 20 50 00 – – koji sadrže, po masi 55% ili više ali ne preko 80% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3505 20 90 00 – – koji sadrže, po masi, 80% ili više skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova
3506   Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu ne pomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji ambalaže za hranu i dolaze u neposredan dodir sa njom
3506 10 00 00 – Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg
  – Ostalo:
3506 91 00 00 – – sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka
3506 99 00 00 – – ostalo
3507   Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
3507 10 00 00 – Sirište i njegovi koncentrati
3507 90 – Ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
3507 90 30 00 – – lipoprotein lipaza; aspergilus alkalna proteaza
3507 90 90 00 – – ostalo

Glava 38

RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3802   Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3802 10 00 00 – Aktivni ugalj
3802 90 00 00 – Ostalo
3803   Tal-ulje, rafinisano ili nerafinisano: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3803 00 10 00 – Sirovo
3803 00 90 00 – Ostalo
3805   Smolni drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobijena destilacijom ili drugim postupkom od četinarskog drveta; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi para-cimeni; borovo ulje koje sadrži alfa- terpineol kao glavni sastojak:
3805 90 – Ostalo:
3805 90 10 00 – – borovo ulje
3806   Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3806 10 00 00 – Kolofonijum i smolne kiseline
3806 20 00 00 – Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3806 90 00 00 – Ostalo Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3807   Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3807 00 90 00 – Ostalo
3809   Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Kontroli podležu ako se koriste kao predmeti opšte upotrebe
3809 10 – Na bazi skrobnih materija:
3809 10 10 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci manje od 55%
3809 10 30 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci 55%, ili više, ali ne preko 70%
3809 10 50 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci 70% ili više, ali ne preko 83%
3809 10 90 00 – – koji sadrže, po masi, ovih supstanci 83% ili više
  – Ostalo:
3809 91 00 00 – – koji se upotrebljavaju u tekstilnoj ili sličnoj industriji
3824 3824 60 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
– Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44:
  – – u vodenom rastvoru:
3824 60 11 00 – – – koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola
3824 60 19 00 – – – ostalo
  – – ostalo:
3824 60 91 00 – – – koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola
3824 60 99 00 – – – ostalo
3824 90 – Ostalo: Kontroli podležu ako se koriste za kondicioniranje i filtriranje vode za piće
3824 90 15 00 – – izmenjivači jona
3824 90 55 00 – – ostalo: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – – – mešavine mono-, di- i triestara masnih kiselina iz glicerola (emulzifikatori masti)
  – – – ostalo:
3824 90 87 00 – – – – mešavine koje se uglavnom sastoje od (5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2- dioksafosfinan -5-il)metil] metilfosfonata, i mešavina koje se sastoje uglavnom od dimetil metilfosfonata, oksirana i difosfor pentaoksida
3824 90 97 00 – – – – ostalo
3826 3826 00 Biodizel i njegove mešavine, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijenih od bituminoznih minerala:  
3826 00 10 00 – Mono- alkil estri masnih kiselina koji sadrže po zapremini 96,5% ili više estara (FAMAE)  
3826 00 90 00 – Ostalo  

Odeljak VII

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Glava 39

PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3901   Polimeri etilena u primarnim oblicima: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe ili ambalaže za hranu koja dolazi u neposredan dodir sa istim
3901 10 – Polietilen, relativne gustine manje od 0,94:
3901 10 10 00 – – linearni polietilen
3901 10 90 00 – – ostalo
3901 20 – Polietilen, relativne gustine 0,94 ili veće:
3901 20 10 00 – – polietilen u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu, relativne gustine od 0,958 ili veće, na 23°C, sa sadržajem:
– 50 mg/kg ili manje aluminijuma;
– 2 mg/kg ili manje kalcijuma;
– 2 mg/kg ili manje hroma;
– 2 mg/kg ili manje gvožđa;
– 2 mg/kg ili manje nikla;
– 2 mg/kg ili manje titana i
– 8 mg/kg ili manje vanadijuma za proizvodnju hlorosulfonovanog polietilena
3901 20 90 00 – – ostalo
3901 30 00 00 – Kopolimeri etilen-vinil acetata
3901 90 – Ostalo:
3901 90 30 00 – – jonomer smola koja sadrži so terpolimera etilena sa izobutil akrilatom i metakrilnom kiselinom; AB-A blok kopolimer polistirena, etilen- butilen kopolimer i polistiren, koji sadrže po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu
3901 90 90 00 – – ostalo
3902   Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim oblicima:
3902 10 00 – Polipropilen:
3902 10 00 90 – – ostali
3902 20 00 00 – Poliizobutilen
3902 30 00 00 – Kopolimeri propilena
3902 90 – Ostalo:
3902 90 90 00 – – ostalo
3903   Polimeri stirena, u primarnim oblicima:
– Polistiren:
3903 11 00 00 – – za ekspandiranje
3903 19 00 00 – – ostali
3903 20 00 00 – Kopolimeri stiren-akrilonitrila (SAN)
3903 30 00 00 – Kopolimeri akrilonitril-butadien-stirena (ABS)
3903 90 – Ostalo:
3903 90 10 00 – – kopolimer, samo od stirena sa alil- alkoholom, acetilske vrednosti 175 ili veće
3903 90 20 00 – – bromovani polistiren, koji sadrži po masi 58% ili više, ali ne preko 71% broma, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu
3903 90 90 00 – – ostalo
3904   Polimeri vinilhlorida ili ostalih halogenovanih olefina, u primarnim oblicima: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe ili ambalaže za hranu koja dolazi u neposredan dodir sa istim
3904 10 – Poli (vinil hlorid), nepomešan sa drugim materijama:
3904 10 00 10 – – emulzioni, mikrosuspenzioni i ekstenderpasten tipovi
3904 10 00 90 – – ostali
  – Ostali poli (vinil hlorid):
3904 21 00 00 – – neplastifikovan
3904 22 00 00 – – plastifikovan
3904 30 00 00 – Kopolimeri vinilhlorida-vinilacetata
3904 40 00 00 – Ostali kopolimeri vinilhlorida
3904 50 – Polimeri viniliden hlorida:
3904 50 10 00 – – kopolimer viniliden hlorida sa akrilonitrilom, u obliku zrna za ekspandiranje prečnika od 4 mikrometara, ili više ali ne preko 20 mikrometara
3904 50 90 00 – – ostalo
  – Fluoro-polimeri:
3904 61 00 00 – – politetrafluoroetilen
3904 69 – – ostali:
3904 69 10 00 – – – poli (vinil fluorid), u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu
3904 69 20 00 – – – fluoroelastomer FKM
3904 69 80 00 – – – ostali
3904 90 00 00 – Ostali
3905   Polimeri vinilacetata ili drugih vinil estara, u primarnim oblicima; ostali vinil-polimeri, u primarnim oblicima:
– Poli (vinil acetat):
3905 12 00 00 – – u vodenoj disperziji
3905 19 00 00 – – ostali
  – Kopolimeri vinil acetata:
3905 21 00 00 – – u vodenoj disperziji
3905 29 00 00 – – ostali
3905 30 00 00 – Poli (vinil alkohol), sa nehidrolizovanim acetatnim grupama ili bez njih
  – Ostalo:
3905 91 00 00 – – kopolimeri
3905 99 – – ostalo:
3905 99 10 00 – – – poli (vinil formal) u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz ovu Glavu, molekulske mase od 10000, ili više ali ne preko 40000, i koji sadrži po masi:
  – 9,5% ili više, ali ne preko 13% acetil grupa, izraženih kao vinil acetat, i
  – 5% ili više, ali ne preko 6,5% hidroksilnih grupa, izraženih kao vinil alkohol
3905 99 90 00 – – – ostalo
3906   Akrilni polimeri u primarnim oblicima: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
3906 90 – Ostali:
3906 90 90 00 – – ostalo
3907   Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3907 10 00 00 – Poliacetali
3907 20 – Ostali polietri:
3907 20 11 00 – – – polietilen glikoli
  – – ostalo:
3907 20 99 00 – – – ostalo
3907 40 00 00 – Polikarbonati
3907 60 – Poli (etilen tereftalat): Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3907 60 20 00 – – sa viskozitetnim brojem 78ml/g ili većim
3907 60 80 00 – – ostalo
  – Ostali poliestri:
3907 91 – – nezasićeni:
3907 91 10 00 – – – tečni
3907 91 90 00 – – – ostalo
3908   Poliamidi u primarnim oblicima: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe ili ambalaže za hranu koja dolazi u neposredan dodir sa istim
3908 10 00 00 – Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12
3908 90 00 00 – Ostali
3909   Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima:
3909 10 00 00 – Urea smole; tiourea smole
3909 20 00 00 – Melaminske smole
3909 30 00 00 – Ostale amino smole
3909 40 00 00 – Fenolne smole
3909 50 – Poliuretani:
3909 50 10 00 – – poliuretani od 2,2′-(tert- butilimino)dietanola i 4,4′- metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N- dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 50% ili više polimera
3909 50 90 00 – – ostalo
3910 3910 00 00 00 Silikoni u primarnim oblicima Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
3912   Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:
3912 20 – Nitrati celuloze (uključujući kolodione):
  – – neplastifikovani:
3912 20 11 00 – – – kolodioni i celoidini
3912 20 19 00 – – – ostalo
3912 20 90 00 – – plastifikovani
  – Celulozni etri:
3912 31 00 00 – – karboksimetilceluloza i njene soli
3912 39 – – ostalo:
3912 39 20 00 – – – hidroksipropil celuloza
  – – – ostalo
3912 39 85 00 – Ostalo
3912 90 90 00 – – ostalo
3913   Prirodni polimeri (na primer, alginska kiselina) i modifikovani prirodni polimeri (na primer: očvrsnute belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:
3913 10 00 00 – Alginska kiselina, njene soli i estri
3913 90 00 00 – Ostalo
3914 3914 00 00 00 Izmenjivači jona na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913, u primarnim oblicima Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
3917   Cevi, cevčice, creva i pribor za njih (npr: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa:  
3917 10 – Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od očvrsnutih belančevina ili celuloznih materijala:
3917 10 10 00 – – od očvrsnutih belančevina
3917 10 90 00 – – od celuloznih materijala
  – Cevi, cevčice i creva, kruti: Kontroli podležu ako služe za transport tečne hrane i/ili vode za piće
3917 21 – – od polimera etilena:
3917 21 10 00 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene
3917 21 90 00 – – – ostalo:
3917 22 – – od polimera propilena:
3917 22 10 00 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene Kontroli podležu ako služe za transport tečne hrane i/ili vode za piće
3917 22 90 00 – – – ostalo:
3917 23 – – od polimera vinil hlorida:
3917 23 10 00 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene
3917 23 90 00 – – – ostalo:
   
3917 29 00 00 – – od ostalih plastičnih masa:
  – Ostale cevi, cevčice i creva:
3917 31 00 00 – – fleksibilne cevi, cevčica i creva, koje mogu podneti pritisak od najmanje 27,6 MRa
3917 32 00 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora:
  – – – ostalo
3917 32 00 20 – – – – veštačka creva za kobasice  
3917 32 00 90 – – – – ostalo Kontroli podležu ako služe za transport tečne hrane i/ili vode za piće
3917 33 00 00 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom
3917 39 00 00 – – ostale
3917 40 00 00 – Pribor  
3920   Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu na sličan način kombinovani sa drugim materijalima: Kontroli podležu ako služe kao predmet opšte upotrebe i/ili ambalaža za hranu koja dolazi u neposredan dodir sa njima
3920 10 – Od polimera etilena:
  – – debljine ne preko 0,125 mm:
  – – – od polietilena relativne gustine:
  – – – – manje od 0,94:
3920 10 23 00 – – – – – polietilenski film, debljine 20 mikrometara ili veće, ali ne preko 40 mikrometara, za proizvodnju fotootpornih filmova, koji se koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola
3920 10 24 00 – – – – – rastegljiv (streč) film, neštampani
3920 10 25 00 – – – – – ostalo
3920 10 28 00 – – – – 0,94 ili veće
3920 10 40 00 – – – ostalo
  – – debljine preko 0,125 mm:
3920 10 81 00 – – – sintetička pulpa za hartiju, u obliku vlažnih listova, napravljena od fino odvojenih polietilenskih vlakana, pomešanih ili nepomešanih sa celuloznim vlaknima u količini ne preko 15% a koji sadrži poli (vinil alkohol) rastvoren u vodi kao sredstvo za vlaženje
3920 10 89 00 – – – ostalo Kontroli podležu ako služe kao predmet opšte upotrebe i/ili ambalaža za hranu koje dolaze u neposredan dodir sa njima.
3920 20 – Od polimera propilena:
  – – debljine ne preko 0,10 mm:
3920 20 21 00 – – – biaksijalno usmereni
3920 20 29 00 – – – ostalo
3920 20 80 00 – – debljine preko 0,10 mm
3920 30 00 00 – Od polimera stirena
  – Od polimera vinil hlorida:
3920 43 – – koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora:
3920 43 10 00 – – – debljine ne preko 1 mm
3920 43 90 00 – – – debljine preko 1 mm
3920 49 – – ostali:
3920 49 10 00 – – – debljine ne preko 1 mm
3920 49 90 00 – – – debljine preko 1 mm
  – Od akrilnih polimera:
3920 51 00 00 – – od poli (metil metakrilata)
3920 59 – – ostalo:
3920 59 10 00 – – – kopolimeri akrilnih i metakrilnih estara, u obliku filma debljine ne preko 150 mikrometara
3920 59 90 00 – – – ostalo
  – Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih poliestara:
3920 61 00 00 – – od polikarbonata
3920 62 – – od poli(etilen tereftalata):
  – – – debljine ne preko 0,35 mm:
3920 62 12 00 – – – – poli(etilen tereftalat) film, debljine 72 mikrometra ili veće, ali ne preko 79 mikrometara, za proizvodnju savitljivih magnetnih diskova; poli(etilen tereftalat)film, debljine 100 mikrometara ili veće, ali ne preko 150 mikrometara, za proizvodnju fotopolimer ploča za štampanje
3920 62 19 00 – – – – ostalo
3920 62 90 00 – – – debljine preko 0,35 mm
3920 63 00 00 – – od nezasićenih poliestara
3920 69 00 00 – – od ostalih poliestara
  – Od celuloze ili njenih hemijskih derivata:
3920 71 00 – – od regenerisane celuloze:
3920 71 00 10 – – – listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene, debljine manje od 0,75 mm, za dijalizatore
3920 71 00 90 – – – ostalo
3920 73 – – od celuloznog acetata:
3920 73 10 00 – – – film u rolnama ili trakama, za kinematografiju ili fotografiju
3920 73 80 00 – – – ostalo
3920 79 – – od ostalih derivata celuloze:
3920 79 10 00 – – – od vulkanfibera
3920 79 90 00 – – – ostali
  – Od ostalih plastičnih masa:
3920 91 00 00 – – od poli (vinil butirala)
3920 92 00 00 – – od poliamida
3920 93 00 00 – – od amino-smola
3920 94 00 00 – – od fenolnih smola
3920 99 – – od ostalih plastičnih masa:
  – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:
3920 99 21 00 – – – – listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni ili samo pokriveni plastičnom masom
3920 99 28 00 – – – – ostalo
  – – – od proizvoda adicione polimerizacije:
3920 99 52 00 – – – – listovi od poli(vinil fluorida); biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), neprevučeni, debljine ne preko 1 mm
3920 99 53 00 – – – – jono – izmenjivačke membrane od fluorovanog plastičnog materijala, za upotrebu u hlor-alkalnim elektrolitičkim ćelijama
3920 99 59 00 – – – – ostalo
3920 99 90 00 – – – ostalo
3921   Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa:
  – Celularne (ćelijaste) strukture:
3921 11 00 00 – – od polimera stirena
3921 12 00 00 – – od polimera vinilhlorida
  – – od poliuretana:
3921 13 10 00 – – – fleksibilni
3921 13 90 00 – – – ostalo
3921 14 00 00 – – od regenerisane celuloze
3921 19 00 00 – – od ostalih plastičnih masa
3921 90 – Ostalo: Kontroli podležu ako služe kao predmet opšte upotrebe i/ili ambalaža za hranu koje dolaze u neposredan dodir sa njima.
  – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:
3921 90 10 00 – – – od poliestara
3921 90 30 00 – – – od fenolnih smola
  – – – od amino smola:
  – – – – laminirani:
3921 90 41 00 – – – – – laminati visokog pritiska sa dekorativnom površinom na jednoj ili obe strane
3921 90 43 00 – – – – – ostalo
3921 90 49 00 – – – – ostalo
3921 90 55 00 – – – ostalo
3921 90 60 00 – – od proizvoda adicione polimerizacije
3921 90 90 00 – – ostalo
3922   Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa:  
3922 20 00 00 – Klozetska sedišta i poklopci
3922 90 00 00 – Ostalo Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa kožom ili sluzokožom
3923   Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa: Kontroli podležu ako služe za pakovanje i transport hrane ili predmeta opšte upotrebe i dolaze u neposredan dodir sa istim
3923 10 00 00 – Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi
  – Vreće i kese (uključujući kupaste):
3923 21 00 00 – – od polimera etilena
3923 29 – – od ostalih plastičnih masa:
3923 29 10 00 – – – od poli(vinil hlorida)
3923 29 90 00 – – – ostalo
3923 30 – Baloni, boce, bočice i slični proizvodi:
3923 30 10 00 – – zapremine ne preko 2 l
3923 30 90 00 – – zapremine preko 2 l
3923 50 – Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači:
3923 50 10 00 – – zaklopci i zaštitne kapice za boce
3923 50 90 00 – – ostalo
3923 90 00 00 – Ostalo
3924   Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
3924 10 00 00 – Stono i kuhinjsko posuđe i pribor
3924 90 00 00 – Ostalo
3925   Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
3925 10 00 00 – Rezervoari, cisterne, kace i slični sudovi, zapremine preko 300 l
3926   Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914:
3926 90 – Ostalo:
3926 90 50 – – perforisane korpe i slični proizvodi, koji se koriste za filtriranje vode na ulazu odvoda:
3926 90 50 90 – – – ostalo
  – – ostalo: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
3926 90 92 – – – izrađeni od listova
3926 90 92 90 – – – – ostalo
3926 90 97 – – – ostalo: Kontroli ne podležu farmaceutski proizvodi (cucle za bebe podležu san. kontroli)
3926 90 97 10 – – – – higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući laže – varalice za bebe)
  – – – – ostalo: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
3926 90 97 99 – – – – – ostalo

Glava 40

KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
4001   Prirodni kaučuk, balata, guta-perka, gvajala, čikl i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
4001 30 00 00 – Balata, guta-perka, gvajala, čikl i slične prirodne gume
4002   Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tarifnog broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tarifnog broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: Kontroli podležu ako se koriste za proizvodnju predmeta opšte upotrebe koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom
– Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren- butadien kaučuk (XSBR):
4002 11 00 00 – – lateks
4002 19 – – ostalo:
4002 19 10 00 – – – stiren-butadien kaučuk dobijen polimeri- zacijom iz emulzije (E-SBR), u balama
4002 19 20 00 – – – stiren-butadien-stiren blok kopolimeri dobijeni polimerizacijom iz rastvora (SBS, termoplastični elastomeri), u granulama, mrvicama ili prahu
4002 19 30 00 – – – stiren-butadien kaučuk dobijen polimerizacijom iz rastvora (S-SBR), u balama
4002 19 90 00 – – – ostalo
4002 20 00 00 – Butadien kaučuk (BR)
  – Izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR); halo-izobutilen-izopren kaučuk (CIIR ili BIIR):
4002 31 00 00 – – izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR)
4002 39 00 00 – – ostalo
  – Hloropren (hlorbutadien) kaučuk (CR):
4002 41 00 00 – – lateks
4002 49 00 00 – – ostalo
  – Akrilonitril-butadien kaučuk (NBR):
4002 51 00 00 – – lateks
4002 59 00 00 – – ostalo
4002 60 00 00 – Izopren kaučuk (IR)
4002 70 00 00 – Etilen-propilendien nekonjugovani kaučuk (EPDM)
4002 80 00 00 – Mešavine proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja
  – Ostalo:
4002 91 00 00 – – lateks
4002 99 – – ostalo:
4002 99 10 00 – – – proizvodi modifikovani inkorporacijom plastičnih masa
4002 99 90 00 – – – ostalo
4005   Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: Kontroli podležu ako se koriste za izradu cevi, zaptivača, koji dolaze u dodir sa hranom
4005 10 00 00 – Mešavine sa čađi ili silicijumdioksidom
  – Ostalo:
4005 91 00 00 – – ploče, listovi i trake
4005 99 00 00 – – ostalo Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
4006   Ostali oblici (na primer: šipke, cevi i profili) i proizvodi (na primer, diskovi i prstenovi), od nevulkanizovanog kaučuka: Kontroli podležu ako se koriste kao predmeti opšte upotrebe, za zaptivanje spojeva i dolaze u neposredan dodir sa njima
4006 90 00 00 – Ostalo
4009   Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): Kontroli podležu ako se koriste za transport hrane i/ili vode za piće ili u prehrambenoj industriji i ako dolaze u neposredan dodir sa istim
– Neojačani ili nekombinovani sa drugim materijalima:
4009 11 00 00 – – bez pribora
4009 12 00 00 – – sa priborom
  – Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa metalom:
4009 21 00 00 – – bez pribora
4009 22 00 00 – – sa priborom:
  – Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima:
4009 31 00 00 – – bez pribora
4009 32 00 00 – – sa priborom
  – Ojačani ili na drugi način kombinovani sa drugim materijalima:
4009 41 00 00 – – bez pribora
4009 42 00 00 – – sa priborom
4010   Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe:
  – Trake i remenje za transportne svrhe:
4010 11 00 00 – – ojačani samo metalom
4010 12 00 00 – – ojačani samo tekstilnim materijalima
4010 19 00 00 – – ostali
4014   Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući cucle), od gume osim od tvrde gume, sa priborom ili bez pribora od tvrde gume: Kontroli podležu cucle i slični proizvodi za bebe, kao i higijenski proizvodi od gume koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom, odnosno koji se koriste kao predmeti opšte upotrebe
4014 90 00 00 – Ostalo
4016   Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: Kontroli podležu ako se ugrađuju i koriste kao predmeti opšte upotrebe i dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom
4016 10 00 00 – Od celularne gume
  – Ostalo:
4016 93 00 00 – – proizvodi za zaptivanje
4016 95 00 00 – – ostali proizvodi na naduvavanje
4016 99 – – ostalo:
  – – – ostalo:
4016 99 91 00 – – – – delovi od gume spojene na metal
4016 99 97 00 – – – – ostalo
4017 4017 00 00 00 Tvrda guma (npr.: ebonit) u svim oblicima, uključujući otpatke i ostatke; proizvodi od tvrde gume Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe i dolaze u neposredan dodir sa hranom

Glava 42

PROIZVODI OD KOŽE, SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI I PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CREVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
4202   Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom (termoizolovane torbe za hranu i piće, kutije za duvan..)
  – Proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi:
4202 31 00 00 – – sa spoljnom površinom od kože, veštačke kože ili lakovane kože
4202 32 – – sa spoljnom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih materijala:
4202 32 10 00 – – – od plastičnih masa
4202 32 90 00 – – – od tekstilnih materijala
4202 39 00 00 – – ostali
  – Ostalo:
4202 99 00 00 – – ostalo
4205   Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom (termoizolovane torbe za hranu i piće, kutije za duvan..)
  – Vrsta koje se upotrebljavaju u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke upotrebe:
4205 00 19 00 – – ostalo
4205 00 90 00 – Ostalo
4206   Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih potkožica, bešike ili od tetiva:
4206 00 00 90 – Ostalo

Odeljak IX

DRVO I PROIZVODI OD DRVETA; DRVENI UGALJ; PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE; PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI

Glava 44

DRVO I PROIZVODI OD DRVETA; DRVENI UGALJ

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
4401   Ogrevno drvo u oblicima, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima; iverje i slične čestice, drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Piljevina, otpaci i ostaci, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike:
4401 39 – – ostalo:
  – – – ostalo:
4401 39 30 00 – – – – piljevina Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
4405 4405 00 00 00 Drvena vuna; drvno brašno Kontroli podležu ako se koriste za pakovanje hrane i dolaze u neposredan dodir sa njom
4415   Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta:
4415 10 – Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža, doboši (kalemovi) za kablove:
4415 10 10 00 – – sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža
4416 4416 00 00 00 Burad, bačve, kace, čabrovi, i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi od drveta, uključujući i duge
4419   Stono i kuhinjsko posuđe od drveta:  
4419 00 10 00 – Od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 3. uz ovu Glavu
4419 00 90 00 – Od ostalog drveta
4420   Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom ili se koriste kao predmeti opšte upotrebe (čačkalice i sl.)
4420 90 – Ostalo:
  – – ostalo:
4420 90 91 00 – – – od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 3. uz ovu Glavu
4420 90 99 00 – – – ostalo
4421   Ostali proizvodi od drveta:
4421 90 – Ostalo:
4421 90 98 00 – – ostalo

Glava 45

PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
4501   Pluta prirodna, sirova ili prosto pripremljena; otpaci od plute; pluta drobljena, granulisana ili mlevena: Kontroli podležu ako se koriste za pakovanje hrane i dolaze u neposredan dodir sa njom
4501 90 00 00 – Ostalo
4502 4502 00 00 00 Pluta prirodna, sa skinutim spoljnim slojem ili grubo četvrtasto otesana ili u obliku pravougaonih blokova (uključujući kvadratne), ploča, listova ili traka (uključujući nedovršene (blanks) proizvode, sa oštrim ivicama za čepove ili zapušače) Kontroli podležu nedovršeni proizvodi (blanks) za čepove, zapušače koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
4503   Proizvodi od prirodne plute: Kontroli podležu dovršeni i nedovršeni proizvodi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
4503 10 – Čepovi i zapušači:
4503 10 10 00 – – cilindrični
4503 10 90 00 – – ostalo
4503 90 00 00 – Ostalo Kontroli podležu pločice od plute koje se koriste kao zaptivači kod krunskih zatvarača ili drugih predmeta opšte upotrebe
4504   Aglomerisana pluta (sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava) i proizvodi od aglomerisane plute: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
4504 10 – Blokovi, ploče, listovi i trake; pločice svih oblika, valjci punog preseka, uključujući diskove:
  – – čepovi i zapušači:
4504 10 11 00 – – – za penušavo vino, uključujući one sa diskom od prirodne plute
4504 10 19 00 – – – ostalo
  – – ostalo:
4504 10 91 00 – – – sa vezivnim sredstvom
4504 10 99 00 – – – ostalo
4504 90 – Ostalo:
4504 90 20 00 – – čepovi i zapušači
4504 90 80 00 – – ostalo

Glava 46

PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OSTALIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
4602   Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
  – Od biljnih materijala:
4602 11 00 00 – – od bambusa
4602 12 00 00 – – od ratana
4602 19 – – ostalo:
4602 19 10 00 – – – omoti od slame za boce
4602 19 90 00 – – – ostalo
4602 90 00 00 – Ostalo

Odeljak X

CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA

Glava 48

HARTIJA I KARTON; PROIZVODI OD HARTIJINE PULPE, HARTIJE ILI KARTONA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
4803   Hartija za proizvodnju toaletne hartije, hartije za lice, hartije za peškire, servijeta i maramica i sličnih hartija za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, celulozna vata, listovi ili trake od celuloznih vlakana, uključujući naborane (krepovane, plisirane i dr.) reljefne, bušene, površinski bojene, površinski ukrašene ili štampane, u rolnama ili listovima: Kontroli ne podleže krep hartija koja se ne koristi u sanitarne svrhe ili u domaćinstvu
4803 00 10 00 – Celulozna vata
  – Krep hartija i trake i listovi od celuloznih vlakana, mase po sloju:
4803 00 31 00 – – ne veće od 25 g/ m2
4803 00 39 00 – – veće od 25 g/ m2
4803 00 90 00 – Ostalo
4804   Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima osim onih iz tar. broja 4802 ili 4803: Kontroli podleže ako se od nje pravi ambalažni materijal koji dolazi u neposredan dodir sa hranom
  – Kraft hartija za vreće:
4804 21 – – nebeljena:
4804 21 10 00 – – – od koje ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom
4804 21 90 00 – – – ostalo
4804 29 – – ostalo:
4804 29 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom
4804 29 90 00 – – – ostalo
  – Ostala kraft hartija i karton, mase 150 g/m2 ili manje:
4804 31 – – nebeljena:
  – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom:
4804 31 58 00 – – – – ostalo
4804 31 80 00 – – – ostalo  
4804 39 – – ostalo:
  – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom:
4804 39 51 00 – – – – beljeni, jednoobrazno u masi
4804 39 58 00 – – – – ostalo
4804 39 80 00 – – – ostalo
  – Ostala kraft hartija i karton, mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2:
4804 41 – – nebeljena:
4804 41 91 00 – – – zasićeni kraft (saturating kraft) papir
4804 41 98 00 – – – ostalo
4804 42 00 00 – – beljena, jednoobrazno u masi i od kojih više od 95%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna, dobijena hemijskim postupkom
4804 49 00 00 – – ostalo
  – Ostala kraft hartija i karton, mase 225 g/m2ili veće:
4804 51 00 00 – – nebeljena Kontroli podleže ako se od nje pravi ambalažni materijal koji dolazi u neposredan dodir sa hranom
4804 52 00 00 – – beljena, jednoobrazno u masi, od kojih više od 95%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine drvna vlakna, dobijena hemijskim postupkom:
4804 59 – – ostalo:
4804 59 10 00 – – – od kojih ne manje od 80%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine četinarska vlakna, dobijena hemijsko-sulfatnim ili natron (kaustičnim) postupkom
4804 59 90 00 – – – ostalo
4805   Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima, dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz ovu Glavu:
– Testlajner (reciklirani slojeviti karton):
4805 24 00 00 – – mase 150 g/m2 ili manje
4805 25 00 00 – – mase veće od 150 g/m2
4805 30 00 00 – Sulfitna omotna hartija
4805 40 00 00 – Filter hartija i karton Kontroli podleže ako služi kao filter za filtriranje ili bistrenje hrane i/ili vode za piće, ili određenih predmeta opšte upotrebe (npr. sredstva za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lice i tela) ili ako se od nje pravi ambalažni materijal koji dolazi u dodir sa hranom ili određenim predmetima opšte upotrebe
  – Ostalo: Kontroli podleže ako se koristi kao ambalažni materijal ili se od nje pravi ambalažni materijal koji dolazi u neposredan dodir sa hranom
4805 91 00 00 – – mase 150 g/m2 ili manje
4805 92 00 00 – – mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2
   
4806   Biljna pergament hartija, hartija nepropustljiva za masnoće, paus hartija i kristal hartija i ostale glazirane prozirne i poluprozirne hartije, u rolnama ili listovima: Kontroli podleže ako se koristi kao ambalažni materijal ili se od nje pravi ambalažni materijal koji dolazi u neposredan dodir sa hranom
4806 10 00 00 – Biljna pergament hartija
4806 20 00 00 – Hartija nepropustljiva za masnoće
4806 40 – Kristal i ostale glazirane prozirne ili poluprozirne hartije:
4806 40 10 00 – – kristal hartija
4806 40 90 00 – – ostala
4808   Hartija i karton, talasasti (sa ili bez zalepljenih ravnih površinskih listova), naborani krepovani, plisirani, reljefni ili bušeni, u rolnama ili listovima, osim one vrste hartije koja je opisana u tar. broju 4803:
4808 10 00 00 – Hartija i karton talasasti, uključujući bušene
4808 40 00 00 – Kraft hartija naborana (krepovana ili plisirana) uključujući reljefne ili bušene
4808 90 00 00 – Ostalo
4810   Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava, i bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini, ukrašeni ili neukrašeni po površini, štampani ili neštampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo koje veličine:
  – Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, kod kojih više od 10%, po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko-mehaničkim postupkom:
4810 29 – – ostala:
4810 29 30 00 – – – u rolnama
4810 29 80 00 – – – ostalo
  – Kraft hartija i karton, osim onih koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe:
4810 31 00 00 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase ne veće od 150 g/ m2
4810 32 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase veće od 150 g/m2:
4810 32 10 00 – – – premazani sa kaolinom
4810 32 90 00 – – – ostalo
4810 39 00 00 – – ostalo
  – Ostala hartija i karton:
4810 92 – – višeslojna:
4810 92 10 00 – – – kod koje je svaki sloj beljen
4810 92 30 00 – – – sa samo jednim beljenim spoljnim slojem
4810 92 90 00 – – – ostalo
4810 99 – – ostalo:
4810 99 10 00 – – – beljena hartija i karton, premazana kaolinom
4810 99 80 00 – – – ostalo
4811   Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih vlakana, premazani impregnisani, prekriveni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili štampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih veličina, osim proizvoda iz tar. broja 4803, 4809 ili 4810:
4811 90 00 00 – Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od celuloznih vlakana
4812 4812 00 00 00 Filter blokovi i ploče od hartijine mase Kontroli podleže ako se koristi u filterima za filtriranje i bistrenje hrane i/ili vode za piće
4813   Hartija za cigarete, sečena ili nesečena u određene veličine ili u obliku knjižica ili cevčica:  
  – U obliku knjižica ili cevčica
4813 10 00 00 – U rolnama širine ne preko 5 cm
4813 20 00 00 – Ostalo:
4813 90 – – u rolnama širine preko 5 cm ali ne preko 15 cm
4813 90 10 00 – – ostalo
4813 90 90 00  
4818   Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:  
4818 10 – Toaletna hartija:
4818 10 10 00 – – mase, po sloju, 25 g/m2 ili manje
4818 10 90 00 – – mase, po sloju, veće od 25 g/m2
4818 20 – Maramice, maramice za čišćenje ili za lice i peškiri:
4818 20 10 00 – – maramice, maramice za čišćenje ili za lice
  – – peškiri:
4818 20 91 00 – – – u rolnama
4818 20 99 00 – – – ostalo
4818 30 00 00 – Stolnjaci i salvete Kontroli podležu samo servijete
4819   Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično: Kontroli podležu ako se koriste za pakovanje hrane i dolaze u neposredan dodir sa njom
4819 10 00 00 – Kutije od talasaste hartije ili kartona
4819 20 00 00 – Složive kutije, od netalasaste hartije ili kartona
4819 30 00 00 – Vreće i kese sa širinom osnove od 40 cm ili većom
4819 40 00 00 – Ostale vreće i kese, uključujući fišeke
4819 60 00 00 – Registratori, kutije za pisma, kutije za skladištenje i slični proizvodi, koji se koriste u kancelarijama, prodavnicama i slično
4823 4823 20 00 00 – Filter hartija i karton Kontroli podleže ako služi kao filter za filtriranje ili bistrenje hrane i/ili vode za piće, ili određenih predmeta opšte upotrebe (npr. sredstva za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lice i tela) ili ako se od nje pravi ambalažni materijal koji dolazi u dodir sa hranom ili određenim predmetima opšte upotrebe
  – Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili kartona:  
4823 61 00 00 – – od bambusa
4823 69 – – ostalo:
4823 69 10 00 – – – poslužavnici, činije i tanjiri
4823 69 90 00 – – – ostalo
4823 4823 70 – Liveni ili presovani proizvodi od hartijine mase: Kontroli podležu ako se koriste za pakovanje hrane i dolaze u neposredan dodir sa njom
4823 70 10 00 – – liveni podmetači i kutije za pakovanje jaja
4823 90 – Ostalo:
4823 90 85 – – ostalo:
4823 90 85 90 – – – ostalo

Glava 55

VEŠTAČKA ILI SINTETIČKA VLAKNA, SEČENA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
5502   Kablovi od veštačkih filamenata: Kontroli podleže celulozno-acetatni kabl za filter štapiće za cigarete
5502 00 80 00 – Ostali

Glava 56

VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
5601   Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna dužine ne preko 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala: Kontroli podleže ako je namenjena za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lica
  – Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od nje:
5601 21 – – od pamuka:
5601 21 10 00 – – – hidrofilna
5601 21 90 00 – – – ostalo
5601 22 – – od veštačkih ili sintetičkih vlakana:
5601 22 10 00 – – – valjci, prečnika ne preko 8 mm
5601 22 90 00 – – – ostalo
5601 29 00 00 – – ostalo
5601 30 00 00 – Tekstilni flok, prah i nope
5603   Netkani tekstil, uključujući impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran: Kontroli podleže ako se koristi za izradu predmeta opšte upotrebe ili dolazi u neposredan dodir sa hranom
  – Od veštačkih ili sintetičkih filamenata:
5603 11 – – mase ne preko 25 g/m2:
5603 11 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 11 90 00 – – – ostali
5603 12 – – mase preko 25 g/m2, ali ne preko 70 g/m2:
5603 12 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 12 90 00 – – – ostali
5603 13 – – mase preko 70 g/m2, ali ne preko 150 g/m2:
5603 13 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 13 90 00 – – – ostali
5603 14 – – mase preko 150 g/m2:
5603 14 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 14 90 00 – – – ostali
  – Ostali:
5603 91 – – mase ne preko 25 g/m2:
5603 91 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 91 90 00 – – – ostali
5603 92 – – mase preko 25 g/m2, ali ne preko 70 g/m2:
5603 92 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 92 90 00 – – – ostali
5603 93 – – mase preko 70 g/m2, ali ne preko 150 g/m2:
5603 93 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 93 90 00 – – – ostali
5603 94 – – mase preko 150 g/m2:
5603 94 10 00 – – – prevučen ili prekriven
5603 94 90 00 – – – ostali
5607   Kanapi, užad, konopci i kablovi, uključujući pletene, upletene, impregnisane, prevučene, prekrivene, obložene gumom ili plastičnom masom: Kontroli podleže ako se koriste za izradu ambalažnih mreža za hranu koje dolaze u neposredan dodir sa istom
  – Od sisala ili drugih tekstilnih materijala iz roda Agave:
5607 21 00 00 – – kanapi za vezivanje ili baliranje
5607 29 00 00 – – ostalo:
  – Od polietilena ili polipropilena:
5607 41 00 00 – – kanapi za vezivanje ili baliranje
5607 49 – – ostalo:
  – – – finoće preko 50 000 deciteksa (5 g/m):
5607 49 11 00 – – – – upleteni ili isprepleteni
5607 49 19 00 – – – – ostali
5607 49 90 00 – – – finoće ne preko 50 000 deciteksa (5 g/m)
5607 50 – Od ostalih sintetičkih vlakana:
  – – od najlona ili drugih poliamida ili od poliestara:
  – – – finoće preko 50 000 deciteksa (5 g/m):
5607 50 11 00 – – – – upleteni ili isprepleteni
5607 50 19 00 – – – – ostali
5607 50 30 00 – – – finoće ne preko 50 000 deciteksa (5 g/m) Kontroli podleže ako se koriste za izradu ambalažnih mreža za hranu koje dolaze u neposredan dodir sa istom
5607 50 90 00 – – od ostalih sintetičkih vlakana
5607 90 – Ostalo:
5607 90 20 00 – – od abake (manilska kudelja ili Musa textilis Nee) ili ostalih čvrstih vlakana dobijenih iz lišća; od jute ili ostalih likastih vlakana iz tar. broja 5303
5607 90 90 00 – – ostalo

Glava 59

TEKSTILNE TKANINE, IMPREGNISANE, PREMAZANE, PREVUČENE, PREKRIVENE ILI LAMINIRANE, TEKSTILNI PROIZVODI POGODNI ZA TEHNIČKE SVRHE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
5909   Cevi i creva za pumpe i slične cevi i creva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, sa ili bez pribora od drugog materijala: Kontroli podleže ako dolazi u neposredan dodir sa hranom ili određenim predmetima opšte upotrebe (sredstva za ličnu higijenu)
5909 00 10 00 – Od sintetičkih vlakana
5909 00 90 00 – Od ostalih tekstilnih materijala
5910 5910 00 00 00 Trake ili kaiševi od tekstilnog materijala, za transportne ili transmisione svrhe, bez obira da li su impregnisane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnom masom, ili ojačane metalom ili drugim materijalom Kontroli podleže ako se koriste u prehrambenoj industriji ili se koristi za transport hrane
5911   Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničke svrhe, navedeni u Napomeni 7. uz ovu Glavu: Kontroli podleže ako se koriste za prosejavanje hrane
5911 20 00 00 – Tkanine za sita, uključujući konfekcionirane za neposrednu upotrebu
5911 40 00 00 – Tkanine za ceđenje i presovanje koje se upotrebljavaju u presama za ulje i slično, uključujući i one tkanine izrađene od ljudske kose Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe

Glava 63

OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA; SETOVI; IZNOŠENA, DOTRAJALA ODEĆA I DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA; KRPE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
6305   Vreće i vrećice za pakovanje robe: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe
6305 10 – Od jute ili ostalih likastih tekstilnih vlakana iz tar. broja 5303:
6305 10 10 00 – – upotrebljavane
6305 10 90 00 – – ostale
6305 20 00 00 – Od pamuka
  – Od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala:
6305 32 – – prilagodljivi kontejneri za rasute materijale:
  – – – od polietilenskih ili polipropilenskih traka ili sličnih oblika:
6305 32 11 00 – – – – pleteni ili kukičani
6305 32 19 00 – – – – ostali:
6305 32 90 00 – – – ostalo
6305 33 – – ostale, od polietilenskih ili polipropilenskih traka ili sličnih oblika:
6305 33 10 00 – – – pletene ili kukičane
6305 33 90 00 – – – ostale:
6305 39 00 00 – – ostalo
6305 90 00 00 – Od ostalih tekstilnih materijala
6307   Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću:
6307 90 – Ostalo:
6307 90 10 00 – – pletene ili kukičane
  – – ostalo:
6307 90 91 00 – – – od filca
6307 90 98 00 – – – ostalo
   

Glava 67

PERJE I PAPERJE, PREPARIRANO I PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA I PAPERJA; VEŠTAČKO CVEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
6703 6703 00 00 00 Ljudska kosa, uređena, istanjena, beljena ili drukčije obrađena; vuna, dlaka ili ostali tekstilni materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi perika ili sličnih proizvoda Kontroli podleže ljudska kosa namenjena za izradu perika, kovrdža ili pletenica
6704   Perike, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
  – Od sintetičkih tekstilnih materijala:
6704 11 00 00 – – perike
    Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa kožom ili sluzokožom
6704 19 00 00 – – ostalo
6704 20 00 00 – Od ljudske kose
6704 90 00 00 – Od ostalih materijala

Odeljak XIII

PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA

Glava 68

PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
6804   Mlinsko kamenje, brusevi, brusne ploče i slično bez postolja, za mlevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, izravnanje ili sečenje, brusevi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi delovi od prirodnog kamena, od aglomerisanog prirodnog ili veštačkog abrazivnog materijala ili od keramike, sa ili bez delova od drugih materijala: Kontroli podležu ako se upotrebljavaju u postrojenjima za proizvodnju hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom ili se koriste za proizvodnju predmeta opšte upotrebe
6804 10 00 00 – Mlinsko kamenje za mlevenje, drobljenje i razvlaknjivanje
  – Ostalo mlinsko kamenje, kamenje za brušenje, brusne ploče i slično:
6804 22 – – od ostalih aglomerisanih abrazivnih materijala ili od keramike:
  – – – od veštačkog abrazivnog materijala, sa vezivnim sredstvom:
  – – – – od sintetičke ili veštačke smole:
6804 22 12 00 – – – – – neojačan
6804 22 18 00 – – – – – ojačan
6804 22 30 00 – – – – od keramike ili silikata
6804 22 50 00 – – – – od drugih materijala
6804 22 90 00 – – – ostalo
6804 23 00 00 – – od prirodnog kamena
6804 30 00 00 – Brusevi za ručno oštrenje ili poliranje
6810   Proizvodi od cementa, betona ili veštačkog kamena, armirani ili nearmirani: Kontroli podležu ako se koriste za transport ili za čuvanje prehrambenih proizvoda, a dolaze u neposredan dodir sa istim
  – Ostali proizvodi:
6810 99 00 00 – – ostalo
6812   Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813: Kontroli podležu zaptivači koji se upotrebljavaju pri transportu hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom
6812 80 – Od plavog azbesta:
6812 80 90 00 – – ostala
  – Ostalo:
6812 93 00 00 – – zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni

Glava 69

KERAMIČKI PROIZVODI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
6906 6906 00 00 00 Keramičke cevi, odvodi, oluci i pribor za cevi Kontroli podležu ako se upotrebljavaju za transport hrane i/ili vode za piće, i dolaze u neposredan dodir sa istim
6909   Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku ili ostalu tehničku upotrebu; korita, kade i slični sudovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi; keramički lonci, tegle i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za transport ili pakovanje robe: Kontroli podležu samo ako se upotrebljavaju za transport hrane ili njeno pakovanje i dolaze u neposredan dodir sa istom
6909 90 00 00 – Ostalo
6911   Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu upotrebu, od porcelana: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe (npr. sredstva za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lica i tela).
6911 10 00 00 – Stono i kuhinjsko posuđe
6911 90 00 00 – Ostalo
6912   Keramičko stono i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu od keramike, osim od porcelana:
6912 00 10 00 – Od obične keramike
6912 00 30 00 – Proizvodi od kremenaste gline
6912 00 50 00 – Proizvodi od fajansa ili fine keramike
6912 00 90 00 – Ostalo
6914   Ostali proizvodi od keramike:
6914 10 00 00 – Od porcelana
6914 90 00 00 – Ostalo

Glava 70

STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7010   Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:  
7010 10 00 00 – Ampule Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe
7010 20 00 00 – Čepovi, poklopci i ostali zatvarači
7010 90 – Ostalo:  
7010 90 10 00 – – posude za konzervisanje (sterilisanje)
  – – ostalo:
7010 90 21 00 – – – izrađeno od staklenih cevi Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe
  – – – ostalo, zapremine od:
7010 90 31 00 – – – – 2,5 l ili više
  – – – – manje od 2,5 l:  
  – – – – – za piće i hranu:
  – – – – – – boce:
  – – – – – – – od neobojenog stakla, zapremine od:
7010 90 41 00 – – – – – – – – 1 l ili više
7010 90 43 00 – – – – – – – – više od 0,33 l, ali manje od 1 l
7010 90 45 00 – – – – – – – – 0,15 l ili više, ali ne više od 0,33 l
7010 90 47 00 – – – – – – – – manje od 0,15 l
  – – – – – – – od obojenog stakla, zapremine od:
7010 90 51 00 – – – – – – – – 1 l ili više
7010 90 53 00 – – – – – – – – više od 0,33 l, ali manje od 1 l
7010 90 55 00 – – – – – – – – 0,15 l ili više, ali ne više od 0,33 l
7010 90 57 00 – – – – – – – – manje od 0,15 l
  – – – – – – ostale, zapremine od:
7010 90 61 00 – – – – – – – 0,25 l ili više
7010 90 67 00 – – – – – – – manje od 0,25 l
  – – – – – za ostale proizvode: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe
7010 90 91 00 – – – – – – od neobojenog stakla
7010 90 99 00 – – – – – – od obojenog stakla
7013   Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018):
7013 10 00 00 – Od staklokeramike
  – Čaše za piće sa stopom, osim od staklokeramike:
7013 22 – – od olovnog kristalnog stakla:
7013 22 10 00 – – – ručno rađene
7013 22 90 00 – – – mehanički rađene
7013 28 – – ostale:
7013 28 10 00 – – – ručno rađene
7013 28 90 00 – – – mehanički rađene
  – Ostale čaše za piće, osim od staklokeramike:
7013 33 – – od olovnog kristalnog stakla:
  – – – ručno rađene:
7013 33 11 00 – – – – brušene ili drugačije dekorisane
7013 33 19 00 – – – – ostale
  – – – mehanički rađene:
7013 33 91 00 – – – – brušene ili drugačije dekorisane
7013 33 99 00 – – – – ostale
7013 37 – – ostalo:
7013 37 10 00 – – – od kaljenog stakla
  – – – ostalo:
  – – – – ručno rađeno:
7013 37 51 00 – – – – – brušeno ili drugačije dekorisano
7013 37 59 00 – – – – – ostalo
  – – – – mehanički rađeno:
7013 37 91 00 – – – – – brušeno ili drugačije dekorisano
7013 37 99 00 – – – – – ostalo
  – Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom (osim čaša za piće) ili za kuhinjske svrhe, osim od staklokeramike: Kontroli podležu ako se koriste pri konzumaciji jela i pića (proizvodi koji nemaju ovu namenu moraju vidno i trajno do prve upotrebe biti obeleženi da ne služe za konzumaciju jela i pića)
7013 41 – – od olovnog kristalnog stakla:
7013 41 10 00 – – – ručno rađeni
7013 41 90 00 – – – mehanički rađeni
7013 42 00 00 – – od stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije) ne preko 5×10-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0°C i 300°C
7013 49 – – ostalo:
7013 49 10 00 – – – od kaljenog stakla
  – – – ostalo:
7013 49 91 00 – – – – ručno rađeno
7013 49 99 00 – – – – mehanički rađeno
  – Ostali proizvodi od stakla: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa sredstvima za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lica i tela, ili drugim predmetima opšte upotrebe
7013 91 – – od olovnog kristalnog stakla:
7013 91 10 00 – – – ručno rađeni
7013 91 90 00 – – – mehanički rađeni
7013 99 00 00 – – ostali
7020   Ostali proizvodi od stakla: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe
  – Ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove:
7020 00 07 00  
   
7020 00 08 00 – – dovršeni
  – Ostalo:
7020 00 80 00 – – ostalo

Odeljak XIV

PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC

Glava 71

PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7106   Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha: Kontroli podleže ako se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji
7106 10 00 00 – Prah
  – Ostalo:
7106 91 00 – – neobrađeno:
7106 91 00 90 – – – čistoće ispod 999 promila
7108   Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:
  – Nemonetarno:
7108 11 00 00 – – prah
7114   Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe (npr. sredstva za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lica i tela)
  – Od plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim metalima:
7114 11 00 00 – – od srebra, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim metalima
7114 19 00 00 – – od ostalih plemenitih metala, uključujući i koji su prevučeni ili platirani plemenitim metalima
7114 20 00 00 – Od prostih metala, platiranih plemenitim metalima
7116   Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog):  
7116 20 – Od dragog ili poludragog kamenja prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog):
7116 20 80 00 – – ostali Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa sredstvima za ličnu higijenu, negu i ulepšavanje lica i tela, ili drugim predmetima opšte upotrebe
7117   Imitacija nakita: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa kožom ili sluzokožom
  – Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima:
7117 19 00 00 – – ostalo
  ex sa delovima od stakla
  ex bez delova od stakla, pozlaćeni, posrebreni ili prevučeni platinom
  ex ostali bez delova od stakla
7117 90 00 00 – Ostalo

Glava 72

GVOŽĐE I ČELIK

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7209   Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni: Kontroli podležu proizvodi koji se koriste u proizvodnji metalnog posuđa i pribora koji dolaze u dodir sa hranom i drugim predmetima opšte upotrebe, ili se koriste za izradu ambalaže za hranu i kozmetičke preparate
  – U koturovima, dalje neobrađivani nakon što su hladno valjani (hladno redukovani):
7209 17 – – debljine 0,5 mm, ili više, ali ne preko 1 mm:
7209 17 90 – – – ostali:
  – – – – ostali:
7209 17 90 99 – – – – – ostali
7210   Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni:
  – Prevučeni kalajem:
7210 12 – – debljine manje od 0,5 mm:
7210 12 20 – – – „beli lim“:
7210 12 20 10 – – – – debljine ne preko 0,2 mm
7210 12 20 90 – – – – ostali
7210 12 80 00 – – – ostali
7210 50 00 00 – Prevučeni oksidima hroma ili hromom i oksidima hroma
7210 70 – Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom
7210 70 10 00 – – „beli limovi“ lakirani; proizvodi prevučeni oksidima hroma ili hromom i oksidima hroma, lakirani
7212   Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni:
7212 10 – Prevučeni kalajem:
7212 10 10 00 – – „beli limovi“, samo površinski tretirani
7212 40 – Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom:
7212 40 20 00 – – „beli limovi“, dalje neobrađivani osim lakirani; proizvodi prevučeni oksidima hroma ili hromom i oksidima hroma, lakirani
7212 40 80 00 – – ostali
7220   Pljosnati valjani proizvodi od nerđajućeg čelika širine manje od 600 mm:
7220 20 – Dalje neobrađivani nakon što su hladno valjani:
7220 20 41 00 – – debljine veće od 0,35 mm, ali manje od 3 mm, sa sadržajem po masi:
  – – – 2,5% ili više nikla

Glava 73

PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7303   Cevi i šuplji profili, od livenog gvožđa: Kontroli podležu ukoliko se koriste za transport hrane u tečnom stanju, kao i za transport i distribuciju vode za piće i mineralne vode, odnosno predmeta opšte upotrebe
7303 00 10 00 – Za sisteme pod pritiskom
7304   Cevi i šuplji profili, bešavni, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika:
  – Ostale, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
7304 31 – – hladno vučene ili hladno valjane (hladno redukovane):
7304 31 80 00 – – – ostale
7304 39 – – ostale:
  – – – ostale:
  – – – – ostale, spoljašnjeg prečnika:
7304 39 92 00 – – – – – ne preko 168,3 mm
7304 39 93 00 – – – – – preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm
7304 39 98 00 – – – – – preko 406,4 mm
  – Ostale, kružnog poprečnog preseka, od nerđajućeg čelika:
7304 41 00 00 – – hladno vučene ili hladno valjane (hladno redukovane)
7304 49 – – ostale:
  – – – ostale:
7304 49 93 00 – – – – spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm
7304 49 95 00 – – – – spoljašnjeg prečnika preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4 mm
7304 49 99 00 – – – – spoljašnjeg prečnika preko 406,4 mm
  – Ostale, kružnog poprečnog preseka, od drugih legiranih čelika:
7304 51 – – hladno vučene ili hladno valjane (hladno redukovane):
  – – – ravne i sa jednakom debljinom zidova, od legiranog čelika sa sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5%, ali ne preko 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena, dužine:
7304 51 12 00 – – – – ne preko 0,5 m
7304 51 18 00 – – – – preko 0,5 m
  – – – ostale:
7304 51 89 00 – – – – ostale
7304 59 – – ostale:
  – – – ostale, ravne i sa jednakom debljinom zidova, od legiranog čelika sa sadržajem po masi: od 0,9%, ali ne preko 1,15% ugljenika, od 0,5%, ali ne preko 2% hroma i bez ili sa najviše 0,5% molibdena, dužine:
7304 59 32 00 – – – – ne preko 0,5 m
7304 59 38 00 – – – – preko 0,5 m
  – – – ostale:
7304 59 92 00 – – – – spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm
7304 59 93 00 – – – – spoljašnjeg prečnika preko 168,3 mm, ali ne preko 406,4mm
7304 59 99 00 – – – – spoljašnjeg prečnika preko 406,4 mm
7304 90 00 00 – Ostale
7305   Ostale cevi (npr.: zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način) kružnog poprečnog preseka, čiji spoljašnji prečnik prelazi 406,4 mm, od gvožđa ili čelika:
  – Ostale, zavarene:
7305 31 00 00 – – podužno zavarene
7305 39 00 00 – – ostale
7305 90 00 00 – Ostale
7306   Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika: Kontroli podležu ukoliko se koriste za transport hrane u tečnom stanju, kao i za transport i distribuciju vode za piće i mineralne vode, odnosno predmeta opšte upotrebe
7306 30 – Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika:
  – – ostale:
  – – – ostale, spoljašnjeg prečnika:
  – – – – ne preko 168,3 mm:
7306 30 77 – – – – – ostale:
7306 30 77 90 – – – – – – ostale
7306 30 80 – – – – – preko 168,3 mm ne preko 406,4 mm
7306 30 80 90 – – – – – – ostale
7306 40 – Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od nerđajućeg čelika:
7306 40 20 00 – – hladno vučene ili hladno valjane
7306 40 80 00 – – ostale
7306 50 – Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od ostalih legiranih čelika:
7306 50 80 00 – – ostale
7306 90 00 00 – Ostalo
7307   Pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od gvožđa ili čelika:
  – Liveni pribor:
7307 11 – – od livenog gvožđa koje ne može da se kuje:
7307 11 10 00 – – – pogodni za cevne sisteme pod pritiskom
7307 11 90 00 – – – ostali
7307 19 – – ostali:
7307 19 10 00 – – – od livenog gvožđa koje može da se kuje
7307 19 90 00 – – – ostali
  – Ostali, od nerđajućeg čelika:
7307 22 – – kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:
7307 22 10 00 – – – mufovi
7307 22 90 00 – – – kolena i lukovi
7307 23 – – pribor koji se sučeono zavaruje:
7307 23 10 00 – – – kolena i lukovi
7307 23 90 00 – – – ostali
7307 29 – – ostalo:
7307 29 10 00 – – – sa navojem
7307 29 80 00 – – – ostalo
  – Ostalo
7307 92 – – kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:
7307 92 10 00 – – – mufovi
7307 92 90 00 – – – kolena i lukovi
7307 93 – – pribor koji se sučeono zavaruje:
  – – – najvećeg spoljašnjeg prečnika ne preko 609,6 mm:
7307 93 11 00 – – – – kolena i lukovi
7307 93 19 00 – – – – ostalo
  – – – najvećeg spoljašnjeg prečnika preko 609,6 mm:
7307 93 91 00 – – – – kolena i lukovi
7307 93 99 00 – – – – ostalo
7307 99 – – ostalo:
7307 99 10 00 – – – sa navojem
7307 99 80 00 – – – ostalo
7309   Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima: Kontroli podležu rezervoari i slični kontejneri koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, odnosno predmetima opšte upotrebe
  – Za tečnosti:
7309 00 30 00 – – sa oblogom ili toplotnom izolacijom
  – – ostali, zapremine:
7309 00 51 00 – – – preko 100 000 l
7309 00 59 00 – – – ne preko 100 000 l
7309 00 90 00 – Za čvrste materijale
7310   Tankovi, burad, bačve, limene kutije i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine ne preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima: Kontroli podležu rezervoari i slični kontejneri koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, odnosno predmetima opšte upotrebe
7310 10 00 00 – Zapremine 50 l i više
  – Zapremine manje od 50 l:
7310 21 – – limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili pertlovanjem:
7310 21 11 00 – – – za prehrambene proizvode
7310 21 19 00 – – – za pića
  – – – ostale, čija je debljina zida:
7310 21 91 00 – – – – manja od 0,5 mm
7310 21 99 00 – – – – 0,5 mm ili veća
7310 29 – – ostalo:
7310 29 10 00 – – – čija je debljina zida manja od 0,5 mm
7310 29 90 00 – – – čija je debljina zida 0,5 mm ili veća
7314   Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika: Kontroli podležu ukoliko se koriste za proizvodnju opreme ili uređaja za proizvodnju hrane i dolaze u neposredan dodir sa njom
  – Tkani proizvodi:
7314 12 00 00 – – beskonačne trake za mašine, od nerđajućeg čelika
7314 14 00 00 – – ostali tkani proizvodi, od nerđajućeg čelika
7314 19 00 00 – – ostali
7321   Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
  – Aparati za kuvanje i grejači tanjira:
7321 11 – – na gas ili i na gas i na druga goriva:
7321 11 10 00 – – – sa pećnicom, uključujući odvojene (za ugradnju) pećnice
7321 11 90 00 – – – ostali
7321 12 00 00 – – na tečna goriva
7321 19 00 00 – – ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva
7323   Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika: Kontroli podležu ukoliko dolaze u neposredan dodir sa hranom ili sa kožom ili sluzokožom
7323 10 00 00 – Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice ili slično
  – Ostalo:
7323 91 00 00 – – od livenog gvožđa, neemajlirani
7323 92 00 00 – – od livenog gvožđa, emajlirani
7323 93 – – od nerđajućeg čelika:
7323 93 00 00 – – od nerđajućeg čelika
7323 94 00 – – od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani:
7323 94 00 10 – – – proizvodi za stonu upotrebu
7323 94 00 90 – – – ostalo
7323 99 00 – – ostali:
7323 99 00 10 – – – proizvodi za stonu upotrebu
  – – – ostalo:
7323 99 00 91 – – – – lakirano ili obojeno
7323 99 00 99 – – – – ostalo
7326   Ostali proizvodi od gvožđa ili čelika: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
7326 20 00 – Proizvodi od žice, od gvožđa ili čelika:
7326 20 00 90 – – ostalo
  – Ostali: Kontroli podležu kutije za burmut, tabakere, kutije za kozmetiku i puder i slični proizvodi koji se nose u džepu
7326 90 – – ostali proizvodi od gvožđa ili čelika:
  – – – kovani u otvorenom kalupu
7326 90 92 00 – – – kovani u zatvorenom kalupu
7326 90 94 00 – – – sinterovani
7326 90 96 00 – – – ostali
7326 90 98 00  

Glava 74

BAKAR I PROIZVODI OD BAKRA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7409   Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine preko 0,15 mm: Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
  – Od rafinisanog bakra:
7409 11 00 00 – – u koturovima
7409 19 00 00 – – ostalo
  – Od legura bakra i cinka (mesing):
7409 21 00 00 – – u koturovima
7409 29 00 00 – – ostalo
  – Od legura bakra i kalaja (bronza):
7409 31 00 00 – – u koturovima
7409 39 00 00 – – ostalo
7409 40 00 00 – Od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka (novo srebro)
7409 90 00 00 – Od ostalih legura bakra
7418   Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
7418 10 – Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:
7418 10 10 00 – – aparati za kuvanje i zagrevanje, za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi
7418 10 90 00 – – ostalo
7419   Ostali proizvodi od bakra: Kontroli podležu ako se koriste za transport, čuvanje, pripremu, obradu ili preradu hrane i/ili predmeta opšte upotrebe i dolaze u neposredan dodir sa istim
  – Ostali:
7419 99 – – ostalo:
7419 99 10 00 – – – tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke i mreže od bakarne žice poprečnog preseka do 6mm; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake, od bakra
7419 99 90 00 – – – ostalo

Glava 75

NIKL I PROIZVODI OD NIKLA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
7507   Cevi i pribor za cevi (npr.: spojnice, mufovi, kolena), od nikla: Kontroli podležu ukoliko se koriste za transport hrane u tečnom stanju, kao i za transport i distribuciju vode za piće i mineralne vode, odnosno predmeta opšte upotrebe
7507 11 00 00 – Cevi:
7507 12 00 00 – – od nelegiranog nikla
7507 20 00 00 – Pribor za cevi
7508   Ostali proizvodi od nikla: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
7508 90 00 00 – Ostalo

Glava 76

ALUMINIJUM I PROIZVODI OD ALUMINIJUMA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7603   Prah i ljuspice, od aluminijuma: Kontroli podleže ako se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji
7603 10 00 00 – Prah nelamelarne strukture
7603 20 00 00 – Prah lamelarne strukture, ljuspice
7606   Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm: Kontroli podležu ako služe za izradu predmeta opšte upotrebe (pribora, posuđa, opreme, uređaja ili alata) koji dolaze u neposredan dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
  – Pravougaoni (uključujući i kvadratne):
7606 11 – – od nelegiranog aluminijuma:
7606 11 10 00 – – – premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom
  – – – ostali, debljine:
7606 11 91 00 – – – – manje od 3 mm
7606 12 – – od legura aluminijuma:
7606 12 20 – – – premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom:
7606 12 20 90 – – – – ostali
  – – – ostali, debljine:
7606 12 92 – – – – manje od 3 mm:
7606 12 92 90 – – – – – ostali
  – Ostali:
7606 91 00 00 – – od nelegiranog aluminijuma
7606 92 00 00 – – od legura aluminijuma
7607   Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,20 mm (ne računajući podlogu): Kontroli podležu ako se koriste za pakovanje hrane i dolaze u neposredan dodir sa njom
  – Bez podloge:
7607 11 – – samo valjane:
  – – – debljine manje od 0,021 mm
7607 11 11 00 – – – – u rolanama težine ne preko 10 kg
7607 11 19 00 – – – – ostale
7607 11 90 00 – – – debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm
7607 19 – – ostale:
7607 19 10 00 – – – debljine manje od 0,021 mm
7607 19 90 00 – – – debljine ne manje od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm
  ex samolepljive
  ex ostale
7607 20 – Sa podlogom:
7607 20 10 00 – – debljine manje od 0,021 mm (ne računajući podlogu)
7607 20 90 00 – – debljine ne manje od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu)
  ex samolepljive
  ex ostale
7611 7611 00 00 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, od aluminijuma, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine veće od 300 l, obloženi ili neobloženi, toplotno izolovani ili neizolovani, ali neopremljeni mehaničkim niti termičkim uređajima Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
7612   Burad, doboši, limenke, kutije i slični kontejneri (uključujući krute i savitljive cevaste kontejnere), od aluminijuma, za bilo koji materijal (osim komprimovani ili tečni gas) zapremine koja ne prelazi 300 l, obloženi ili neobloženi, toplotno izolovani ili neizolovani, ali neopremljeni mehaničkim niti termičkim uređajima:
7612 10 00 00 – Savitljivi cevasti kontejneri (tube)
7612 90 – Ostalo:
7612 90 20 00 – – kontejneri za raspršivače
7612 90 90 00 – – ostali
7615   Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od aluminijuma; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od aluminijuma; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od aluminijuma:
7615 10 – Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:
7615 10 10 00 – – liveni
7615 10 90 00 – – ostali
7616   Ostali proizvodi od aluminijuma:
  – Ostali:
7616 91 00 00 – – tkani proizvodi, rešetke, mreže i ograde, od žice
7616 99 – – ostali:
7616 99 10 00 – – – liveni
7616 99 90 00 – – – ostali

Glava 79

CINK I PROIZVODI OD CINKA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
7907 7907 00 00 00 Ostali proizvodi od cinka Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe

Glava 80

KALAJ I PROIZVODI OD KALAJA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
8007 00   Ostali proizvodi od kalaja: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
8007 00 10 00 – Ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm
8007 00 80 00 – Ostali

Glava 81 OSTALI PROSTI METALI; KERMETI; PROIZVODI OD NJIH

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
    Magnezijum i proizvodi od magnezijuma, uključujući otpatke i ostatke: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
8104 8104 90 00 00 – Ostalo

Glava 82

ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DELOVI OD PROSTIH METALA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
8205   Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; lampe za lemljenje; mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke; nakovnji; prenosne kovačnice; tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
  – Ostali ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante):
8205 51 00 00 – – sprave za domaćinstvo
8208   Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave:  
8208 30 00 00 – Za kuhinjske uređaje ili za mašine koje se koriste u prehrambenoj industriji
8210 8210 00 00 00 Mehaničke sprave na ručni pogon, mase od 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju za pripremanje ili posluživanje hrane ili pića  
8211   Noževi sa sečivom, nazubljeni ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208, i sečiva za noževe: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8211 10 00 00 – Setovi
  – Ostalo:
8211 91 00 00 – – stoni noževi sa fiksiranim sečivom  
8211 92 00 00 – – ostali noževi sa fiksiranim sečivom Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8211 93 00 00 – – noževi sa nefiksiranim sečivima
8211 94 00 00 – – sečiva
8212   Aparati za brijanje, brijači i sečiva za brijanje, žileti i dr.(uključujući nedovršena sečiva u traci):  
8212 10 – Aparati za brijanje i brijači:
8212 10 10 00 – – aparati za brijanje sa neizmenljivim sečivom
8212 10 90 00 – – ostalo
8212 20 00 00 – Sečiva za brijanje (žileti i dr.), uključujući i nedovršena sečiva u traci
8212 90 00 00 – Ostali delovi
8213 8213 00 00 00 Makaze (uključujući krojačke i slične makaze) i sečiva za njih Kontroli podležu manikir i pedikir makaze i makaze koje dolaze u neposredan dodir sa hranom
8214   Ostali nožarski proizvodi (npr.: mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sekire i noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte):  
8214 20 00 00 – Setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući turpije za nokte)
8214 90 00 00 – Ostalo Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8215   Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor:  
8215 10 – Setovi, koji sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitim metalom:
8215 10 20 00 – – koji sadrže samo proizvode koji su prevučeni plemenitim metalom
  – – ostali:
8215 10 30 00 – – – od nerđajućeg čelika
8215 10 80 00 – – – ostali
8215 20 – Ostali setovi:
8215 20 10 00 – – od nerđajućeg čelika
8215 20 90 00 – – ostali
  – Ostali:
8215 91 00 00 – – prevučeni plemenitim metalom
8215 99 – – ostalo:
8215 99 10 00 – – – od nerđajućeg čelika
8215 99 90 00 – – – ostalo

Glava 83

RAZNI PROIZVODI OD PROSTIH METALA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
8309   Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8309 10 00 00 – Krunski zatvarači
8309 90 – Ostalo:
8309 90 10 00 – – poklopci od olova; poklopci od aluminijuma prečnika preko 21 mm
8309 90 90 – – ostalo:
8309 90 90 10 – – – lakootvarajući poklopci za limenke
8309 90 90 90 – – – ostalo

Glava 84

NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, MAŠINE I MEHANIČKI UREĐAJI I NJIHOVI DELOVI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
8413   Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti: Kontroli podležu ukoliko se koriste za transport hrane u tečnom stanju, kao i za transport i distribuciju vode za piće i mineralne vode, odnosno predmeta opšte upotrebe
  – Pumpe opremljene ili predviđene da budu opremljene mernim uređajima:
8413 19 00 – – ostale:
8413 19 00 90 – – – ostale
8413 20 00 – Ručne pumpe, osim onih iz tar. podbrojeva 841311 i 841319:
8413 20 00 90 – – ostale
8413 50 – Ostale pumpe za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem:
8413 50 40 – – dozirne pumpe:
8413 50 40 90 – – – ostale
  – – ostale:
  – – – klipne pumpe:
8413 50 61 – – – – hidraulične:
8413 50 61 90 – – – – – ostale
8413 50 69 – – – – ostale:
8413 50 69 10 – – – – – klipno-membranske kapaciteta većeg od 15 l/s
  – – – – – ostale:
8413 50 69 99 – – – – – – ostale
8413 50 80 – – – ostale:
8413 50 80 90 – – – – ostale
8413 60 – Ostale pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem:
  – – ostale:
  – – – zupčaste pumpe:
8413 60 31 – – – – hidraulične:
8413 60 31 90 – – – – – ostali
8413 60 39 – – – – ostale:
8413 60 39 90 – – – – – ostali
  – – – krilne pumpe:
8413 60 61 – – – – hidraulične:
8413 60 61 90 – – – – – ostali
8413 60 69 – – – – ostale:
8413 60 69 90 – – – – – ostali
8413 60 70 – – – vijčane pumpe:
8413 60 70 90 – – – – – ostali
8413 60 80 – – – ostale:
8413 60 80 90 – – – – – ostali
8413 70 – Ostale centrifugalne pumpe:
  – – potapajuće pumpe
8413 70 21 00 – – – jednostepene
8413 70 29 00 – – – višestepene
  – – ostale, sa izlaznim prečnikom:
  – – – ne preko 15mm:
8413 70 35 90 – – – – ostale
  – – – preko 15 mm:
8413 70 45 – – – – pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne):
8413 70 45 90 – – – – – ostale
  – – – – radijalne protočne pumpe:
  – – – – – jednostepene:
  – – – – – – sa jednim ulaznim lopatičnim kolom:
8413 70 51 – – – – – – – u jednom bloku:
8413 70 51 90 – – – – – – – – ostale
8413 70 59 – – – – – – – ostale:
8413 8413 70 59 90 – – – – – – – – ostale Kontroli podležu ukoliko se koriste za transport hrane u tečnom stanju, kao i za transport i distribuciju vode za piće i mineralne vode, odnosno predmeta opšte upotrebe
8413 70 65 – – – – – – sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola:
8413 70 65 90 – – – – – – – ostale
8413 70 75 – – – – – višestepene:
8413 70 75 90 – – – – – – ostale
  – – – – ostale centrifugalne pumpe:
8413 70 81 – – – – – jednostepene:
8413 70 81 90 – – – – – – ostale
8413 70 89 – – – – – višestepene:
8413 70 89 90 – – – – – – ostale
  – Ostale pumpe; elevatori tečnosti:
8413 81 00 – – pumpe:
8413 81 00 90 – – – ostale
  – Delovi:
8413 91 00 – – pumpi:
8413 91 00 90 – – – ostali
8413 92 00 00 – – elevatora tečnosti
8417   Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8417 20 – Pekarske peći, uključujući peći za keks:
8417 20 10 00 – – tunelske peći
8417 20 90 00 – – ostale
8417 90 00 00 – Delovi
8418   Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: Kontroli podležu samo odvojivi delovi frižidera, zamrzivača i ostalih sanduka, vitrina, pultova i sličnih uređaja za hlađenje ili zamrzavanje u kojima hrana ima neposredan dodir sa unutrašnjim površinama (rešetke ne podležu kontroli)
8418 10 – Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:
8418 10 20 – – zapremine preko 340 l:
8418 10 20 10 – – – za civilne vazduhoplove
8418 10 20 90 – – – ostali
8418 10 80 – – ostali:
8418 10 80 10 – – – za civilne vazduhoplove
8418 10 80 90 – – – ostali
  – Frižideri za domaćinstvo:
8418 21 – – kompresioni:
8418 21 10 00 – – – zapremine preko 340 l
  – – – ostali:
8418 21 51 00 – – – – stoni
8418 21 59 00 – – – – za ugradnju
  – – – – ostali, zapremine:
8418 21 91 00 – – – – – ne preko 250 l
8418 21 99 00 – – – – – preko 250 l, ali ne preko 340 l
8418 29 00 – – ostali:
8418 29 00 10 – – – apsorpcioni, električni
8418 29 00 90 – – – ostali
8418 30 – Zamrzivači u obliku sanduka, kapaciteta ne preko 800 l:
8418 30 20 – – zapremine ne preko 400 l:
8418 30 20 10 – – – za civilne vazduhoplove
8418 30 20 90 – – – ostali
8418 30 80 – – zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l:
8418 30 80 10 – – – za civilne vazduhoplove
8418 30 80 90 – – – ostali
8418 40 – Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l:
8418 40 20 – – zapremine ne preko 250 l:
8418 40 20 10 – – – za civilne vazduhoplove
8418 40 20 90 – – – ostali
8418 40 80 – – zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l:
8418 40 80 10 – – – za civilne vazduhoplove
8418 40 80 90 – – – ostali
8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine, i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:
  – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem): Kontroli podležu samo odvojivi delovi frižidera, zamrzivača i ostalih sanduka, vitrina, pultova i sličnih uređaja za hlađenje ili zamrzavanje u kojima namirnice imaju neposredan dodir sa unutrašnjim površinama (rešetke ne podležu kontroli)
8418 50 11 00 – – – za čuvanje zamrznute hrane
8418 50 19 00 – – – ostali
8418 50 90 00 – – ostala oprema za hlađenje
  – Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe: Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa vodom za piće
8418 69 00 – – ostalo:
   
8418 69 00 90 – – – ostalo
  – Delovi: Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8418 99 – – ostalo:
8418 99 90 00 – – – ostali
8419   Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne, (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočnih i akumalacioni grejači vode, neelektrični:  
  – Sušare:
8419 31 00 00 – – poljoprivrednih proizvoda
8419 39 00 00 – – ostale: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji i dolaze u neposredan dodir sa hranom
  – Ostale mašine, uređaji i oprema:  
8419 81 – – za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane:
8419 81 20 – – – perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića:
8419 81 20 10 – – – – za civilne vazduhoplove
8419 81 20 90 – – – – ostali
8419 81 80 – – – ostalo: Kontroli podležu ako imaju elemente koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8419 81 80 10 – – – – za civilne vazduhoplove
8419 81 80 90 – – – – ostali
8419 89 – – ostalo:
8419 89 98 00 – – – ostalo
8419 90 – Delovi:
8419 90 85 00 – – ostali
8420   Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih:  
8420 10 – Kalanderi i ostale mašine za valjanje: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji i dolaze u neposredan dodir sa hranom
8420 10 80 00 – – ostalo
  – Delovi: Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8420 91 – – valjci:
8420 91 10 00 – – – od livenog gvožđa
8420 91 80 00 – – – ostali
8420 99 00 00 – – ostalo
8421   Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova:  
  – Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje:
8421 11 00 00 – – separatori pavlake
8421 19 – – ostalo: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8421 19 70 00 – – – ostalo
  – Uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti: Kontroli podležu filteri koji se koriste za filtriranje vode za piće ili vode za javno snabdevanje, ili za filtriranje vode koja služi za pripremu hrane ili predmeta opšte upotrebe
  – – za filtriranje i prečišćavanje vode:
8421 21 00 – – – ostalo
8421 21 00 90  
8421 22 00 00 – – za filtriranje i prečišćavanje pića, osim vode  
  – Delovi: Kontroli podležu ako dolaze u dodir sa hranom ili sa predmetima opšte upotrebe
8421 91 00 00 – – centrifuga i mašina za centrifugalno sušenje:
8421 99 00 00 – – ostali
8422   Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića: Kontroli podležu mašine koje prema funkcionalnoj nameni imaju delove koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8422 30 00 00 – Mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; mašine za gaziranje pića
8422 90 – Delovi: Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8422 90 90 00 – – ostalo
8423   Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama) uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta: Kontroli podležu ako služe za merenje hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom
8423 10 – Vage za merenje mase osoba, uključujući vage za bebe; vage za domaćinstvo:
8423 10 10 00 – – vage za domaćinstvo
8423 20 00 00 – Vage za kontinualno merenje robe na konvejerima
8423 30 00 00 – Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene mase materijala u kese, vreće ili kontejnere, uključujući dozirne vage
  – Ostale vage:
8423 81 – – maksimalnog opsega merenja mase ne većeg od 30 kg:
8423 81 50 00 – – – vage za trgovine
8423 81 90 00 – – – ostale
8423 82 – – maksimalnog opsega merenja mase preko 30 kg ali ne većeg od 5000 kg:
8423 82 90 00 – – – ostale
8423 89 00 00 – – ostalo
8423 90 00 00 – Tegovi za vage svih vrsta; delovi vaga Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8428   Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare): Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8428 20 – Transporteri, pneumatski:
8428 20 20 00 – – za rastresite materijale
8428 20 80 – – ostali
8428 20 80 90 – – – ostali
  – Ostali transporteri koji rade kontinualno, za robu ili materijal:
8428 32 00 00 – – ostali, s vedricama
8428 33 00 – – ostali, s trakom:
8428 33 00 90 – – – ostali
8428 39 – – ostali:
8428 39 20 – – – valjkasti transporteri:
8428 39 20 90 – – – – ostali
8428 39 90 – – – ostali:
8428 39 90 90 – – – – ostali
8428 90 – Ostale mašine:
8428 90 90 – – ostale:
8428 90 90 10 – – – mehanički utovarivači za rastresite materijale
8428 90 90 90 – – – ostale
8431   Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa mašinama iz tar. br. 8425 do 8430:
  – Za mašine iz tar. broja 8428:
8431 39 00 00 – – ostali
8433   Mašine za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući prese za baliranje slame i stočne hrane; travokosačice i druge mašine za košenje; mašine za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim mašina iz tar. br. 8437:
8433 60 00 00 – Mašine za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda
8433 90 00 00 – Delovi
8434 8434 Mašine za mužu i druge mašine za mlekarstvo:  
8434 10 00 00 – Mašine za mužu  
8434 20 00 00 – Mašine za mlekarstvo  
8434 90 00 00 – Delovi Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8435   Prese, muljače i slične mašine, koje se koriste u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih napitaka i pića:  
8435 10 00 00 – Mašine
8435 90 00 00 – Delovi Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8436   Ostale mašine za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, živinarstvo i pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje snabdevene mehaničkom ili termičkom opremom; inkubatori i tople baterije za piliće: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8436 80 – Ostale mašine:
8436 80 90 00 – – ostale
  – Delovi:
8436 99 00 00 – – ostali
8437   Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća; mašine za mlinarsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim mašina za poljoprivredna gazdinstva:
8437 10 00 00 – Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća
8437 80 00 00 – Ostale mašine
8437 90 00 00 – Delovi
8438   Mašine koje se ne svrstavaju u druge tar. brojeve ove glave, za industrijsko pripremanje ili proizvodnju hrane ili pića, osim mašina za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili biljnih masti ili ulja:  
8438 10 – Pekarske mašine i mašine za proizvodnju makarona, špageta ili sličnih proizvoda:
8438 10 10 00 – – pekarske mašine
8438 10 90 00 – – ostale
8438 20 00 00 – Mašine za proizvodnju slatkiša, kakaa ili čokolade
8438 30 00 00 – Mašine za proizvodnju šećera
8438 40 00 00 – Mašine za pivarstvo
8438 50 00 00 – Mašine za pripremanje živinskog ili drugog mesa
8438 60 00 00 – Mašine za pripremanje voća, jezgrastog voća ili povrća
8438 80 – Ostale mašine:
8438 80 10 00 – – za pripremanje, obradu ili preradu čaja ili kafe
  – – ostale:
8438 80 91 00 – – – za pripremanje ili proizvodnju pića
8438 80 99 00 – – – ostale
8438 90 00 00 – Delovi Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8456   Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme; mašine za sečenje vodenim mlazom: Kontroli podležu samo mašine čije površine dolaze u neposredan dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
8456 90 – Ostale:
8456 90 20 00 – – mašine za sečenje vodenim mlazom
8476   Automatske mašine za prodaju robe (npr.: mašine za poštanske marke, cigarete, hranu ili napitke), uključujući mašine za menjanje novca:
  – Automatske mašine za prodaju napitaka:
8476 21 00 00 – – sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje
8476 29 00 00 – – ostale
  – Ostale mašine:
8476 81 00 00 – – sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje
8476 89 00 00 – – ostale
8476 90 00 00 – Delovi
8479   Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi: Kontroli podležu samo mašine čije površine dolaze u neposredan dodir sa hranom ili predmetima opšte upotrebe
8479 20 00 00 – Mašine za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili biljnih masti i ulja
  – Ostale mašine i mehanički uređaji:
8479 82 00 00 – – mašine za mešanje, gnječenje, drobljenje, mlevenje, prosejavanje, rešetanje, homogenizaciju i emulzifikaciju
8479 89 – – ostalo:
8479 89 97 00 – – – ostalo
8479 90 – Delovi:
8479 90 20 00 – – od livenog gvožđa ili livenog čelika
8479 90 80 00 – – ostalo
8481   Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom i/ili vodom za piće
8481 10 – Ventili za smanjenje pritiska:
  – – ostale:
8481 10 19 00 – – – od livenog gvožđa ili čelika
8481 10 99 00 – – – ostali
8481 30 – Nepovratni ventili:
8481 30 91 00 – – od livenog gvožđa ili čelika
8481 30 99 00 – – ostali
8481 40 – Sigurnosni ventili:
8481 40 10 00 – – od livenog gvožđa ili čelika
8481 40 90 00 – – ostali
8481 80 – Ostali uređaji:
  – – slavine i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, kotliće za vodu, kade i sl..:
8481 80 11 00 – – – ventili za mešanje
8481 80 19 00 – – – ostalo
  – – ostali:
  – – – regulacioni ventili:
8481 80 59 00 – – – – ostali
  – – – ostali:
  – – – – zasuni:
8481 80 61 00 – – – – – od livenog gvožđa
8481 80 63 00 – – – – – od čelika
8481 80 69 00 – – – – – ostali
  – – – – zaporni ventili:
8481 80 71 00 – – – – – od livenog gvožđa
8481 80 73 00 – – – – – od čelika
8481 80 79 00 – – – – – ostali
8481 80 81 00 – – – – ventili sa kuglicom ili čepom
8481 80 85 00 – – – – leptirasti ventili
8481 80 87 00 – – – – membranski ventili
8481 80 99 00 – – – – ostali
8481 90 00 00 – Delovi

Glava 85

ELEKTRIČNE MAŠINE I OPREMA I NJIHOVI DELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA; TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
8509   Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tarifnog broja 8508:  
8509 40 00 00 – Aparati za mlevenje i mešanje hrane; sokovnici za voće i povrće
8509 80 00 00 – Ostali aparati Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom
8509 90 00 00 – Delovi
8510   Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom:  
8510 10 00 00 – Aparati za brijanje
8510 20 00 00 – Aparati za šišanje Kontroli podležu ako su za humanu upotrebu
8510 30 00 00 – Aparati za depilaciju  
8510 90 00 00 – Delovi Kontroli podležu delovi koji dolaze u neposredan dodir sa kožom ili sluzokožom
8514   Industrijske i laboratorijske električne peći (uključujući indukcione ili dielektrične); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala:  
8514 10 – Peći zagrevane električnim otporom:  
8514 10 10 00 – – pekarske peći i peći za keks Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8514 90 00 00 – Delovi Kontroli podležu oni delovi pekarskih peći koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8516   Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr : aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: Kontroli podležu protočni grejači koji se koriste u kuhinjskim bojlerima
8516 10 – Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači:
8516 10 11 00 – – protočni
8516 10 80 00 – – ostali Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa vodom za piće
  – Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa kožom ili sluzokožom
8516 32 00 00 – – ostali aparati za uređivanje kose
8516 50 00 00 – Mikrotalasne pećnice Kontroli podležu samo delovi koji dolaze u neposredan dodir sa hranom
8516 60 – Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi
8516 60 10 00 – – štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču)
8516 60 50 00 – – aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča
8516 60 70 00 – – roštilji i ražnjevi  
8516 60 80 00 – – pećnice za ugradnju Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8516 60 90 00 – – ostalo
  – Ostali elektrotermički uređaji:  
8516 71 00 00 – – aparati za pripremanje kafe ili čaja
8516 72 00 00 – – tosteri
8516 79 – – ostalo:
8516 79 20 00 – – – za prženje sa mnogo masnoće (friteze)
8516 79 70 00 – – – ostali Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom
8516 90 00 00 – Delovi Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom
8543   Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi: Kontroli podležu ako dolaze u neposredan dodir sa hranom, kožom ili sluzokožom
8543 70 – Ostale mašine i aparati:
8543 70 90 – – ostalo:
8543 70 90 90 – – – ostalo

Glava 86

ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DELOVI; ŽELEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRSTA

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
8606   Železnički ili tramvajski teretni vagoni, nesamohodni: Kontroli podležu ako su namenjeni za transport hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom
8606 10 00 00 – Vagoni cisterne i slično
  Ostali:
8606 91 – – sa krovom i zatvoreni:
8606 91 80 10 – – – – vagoni sa izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606 10
8609   Kontejneri (uključujući kontejnere za transport fluida) specijalno konstruisani i opremljeni za jedan ili više načina transporta:
8609 00 90 00 – Ostalo

Glava 87

VOZILA, OSIM ŽELEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DELOVI I PRIBOR

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedba
8704   Motorna vozila za prevoz robe: Kontroli podležu ako su namenjeni za transport hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom (cisterne, hladnjače,..)

Kontroli podležu ako su namenjeni za transport hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom (cisterne, hladnjače,..)

Kontroli podležu ako su namenjeni za transport hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom (cisterne, hladnjače,..)

8704 10 – Samoistovarna, konstruisana za rad van putne mreže – damperi:
8704 10 10 00 – – sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel), ili sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice
8704 10 90 00 – – ostala
  – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu -dizel):
8704 21 – – bruto mase ne preko 5 t:
8704 21 10 00 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija
  – – – ostala:
  – – – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:
8704 21 31 – – – – – nova:
  – – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 21 31 11 – – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 21 31 12 – – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 21 31 90 – – – – – – ostala
8704 21 39 00 – – – – – upotrebljavana
  – – – – zapremine cilindara ne preko 2500 cm3:
8704 21 91 – – – – – nova:
  – – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 21 91 11 – – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 21 91 12 – – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 21 91 90 – – – – – – ostala
8704 21 99 00 – – – – – upotrebljavana
8704 22 – – bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:
8704 22 10 00 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija
  – – – ostala:
8704 22 91 – – – – nova:
  – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 22 91 11 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 22 91 12 – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 22 91 90 – – – – – ostala
8704 22 99 00 – – – – upotrebljavana
8704 23 – – bruto mase preko 20 t:
8704 23 10 00 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija
  – – – ostala:
8704 23 91 – – – – nova:
  – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 23 91 11 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 23 91 12 – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 23 91 90 – – – – – ostala
8704 23 99 00 – – – – upotrebljavana
  – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:
8704 31 – – bruto mase ne preko 5 t:
8704 31 10 00 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija
  – – – ostala:
  – – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3:
8704 31 31 – – – – – nova:
  – – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 31 31 11 – – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 31 31 12 – – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 31 31 90 – – – – – – ostala
8704 31 39 00 – – – – – upotrebljavana
  – – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:
8704 31 91 – – – – – nova:
  – – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 31 91 11 – – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 31 91 12 – – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 31 91 90 – – – – – -ostala
8704 31 99 00 – – – – – upotrebljavana
8704 32 – – bruto mase preko 5 t:
8704 32 10 00 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija
  – – – ostala:
8704 32 91 – – – – nova:
  – – – – – za industrijsku montažu, u nesastavljenom stanju:
8704 32 91 11 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti
8704 32 91 12 – – – – – – drugog stepena rastavljenosti
8704 32 91 90 – – – – – ostala
8704 32 99 00 – – – – upotrebljavana
8704 90 00 00 – Ostala
8716   Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:
8716 10 – Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje:
8716 10 92 00 – – mase ne preko 1 600 kg
8716 10 98 00 – – mase preko 1 600 kg
8716 20 00 00 – Samoutovarne ili samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe
  – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:
8716 31 00 00 – – prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne
8716 39 – – ostale:
8716 39 10 00 – – – konstruisane za prevoz visoko radioaktivnih materija
  – – – ostale:
  – – – – nove:
8716 39 30 00 – – – – – poluprikolice
8716 39 50 00 – – – – – ostale
8716 39 80 00 – – – – upotrebljavane
8716 40 00 00 – Ostale prikolice i poluprikolice
8716 80 00 00 – Ostala vozila
8716 90 – Delovi:
8716 90 10 00 – – šasije
8716 90 30 00 – – karoserije
8716 90 50 00 – – osovine
8716 90 90 00 – – ostali

Glava 89

BRODOVI, ČAMCI I PLOVEĆE KONSTRUKCIJE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
8901   Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, barže i slična plovila za prevoz lica ili robe: Kontroli podležu ako su namenjeni za transport hrane i dolaze u neposredan dodir sa istom
8901 30 – Brodovi hladnjače, osim onih iz tar. podbroja 8901 20:
8901 30 90 00 – – ostali
8901 90 – Ostali brodovi za prevoz robe i ostala plovila za prevoz i putnika i robe:
8901 90 90 00 – – ostalo
8902   Ribarski brodovi; brodovi fabrike i drugi brodovi za preradu ili konzervisanje proizvoda od ribe:
8902 00 10 00 – Za pomorsku plovidbu
8902 00 90 00 – Ostali

Odeljak XVIII

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NJIHOVI DELOVI I PRIBOR

Glava 90

OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DELOVI I PRIBOR

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
9019   Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje: Kontroli podležu ručni masažeri za telo, kao i pojasevi za masažu
9019 10 – Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja:
9019 10 10 00 – – električni vibracioni aparati za masažu

Odeljak XX

RAZNI PROIZVODI

Glava 94

NAMEŠTAJ, POSTELJINA, DUŠECI, NOSAČI DUŠEKA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVETLEĆA TELA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVETLJENI ZNACI, OSVETLJENE PLOČICE SA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
9403   Ostali nameštaj i njegovi delovi: Kontroli podleže dubak za decu
9403 70 00 – Nameštaj od plastičnih masa:
9403 70 00 90 – – ostalo

Glava 95

IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DELOVI I PRIBOR

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
9503 9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; slagalice svih vrsta:  
9503 00 10 00 – Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke
  – Lutke u obliku ljudskih bića; delovi i pribor za njih:
9503 00 21 00 – – lutke
9503 00 29 00 – – delovi i pribor
9503 00 30 00 – Električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih; kompleti za sastavljanje umanjenih modela
  – Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke:
9503 00 35 00 – – od plastičnih masa
9503 00 39 00 – – od ostalih materijala
  – Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:
9503 00 41 00 – – punjene
9503 00 49 00 – – ostale
9503 00 55 00 – Muzički instrumenti i muzički aparati, u obliku igrački
  – Slagalice:
9503 00 61 00 – – od drveta
9503 00 69 00 – – ostale
9503 00 70 00 – Ostale igračke, u setovima ili na podlogama
  – Ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom:
9503 00 75 00 – – od plastičnih masa
9503 00 79 00 – – od ostalih materijala
  – Ostalo:
9503 00 81 00 – – igračke u obliku oružja
9503 00 85 00 – – liveni minijaturni modeli od metala
  – – ostalo:
9503 00 95 00 – – – od plastike
9503 00 99 – – – ostalo:
9503 00 99 10 – – – – od tekstilnih materijala
9503 00 99 90 – – – – ostalo
9505   Praznični, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu, uključujući za mađioničarske trikove i slično: Kontroli podležu maske, perike, lažne brade, brkovi, lažni nosevi i drugi predmeti koji dolaze u dodir sa kožom ili sluzokožom
9505 90 00 00 – Ostalo
9506   Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:  
  – Skije za vodu, daske za vožnju na talasima, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi: Kontroli podležu maske za gnjuranje i cevi za disanje koje dolaze u dodir sa kožom ili sluzokožom
9506 29 00 00 – – ostalo
  – Ostalo: Kontroli podležu bazeni za odrasle i decu i drugi predmeti koji dolaze u dodir sa kožom ili sluzokožom
9506 99 – – ostalo:
9506 99 90 00 – – – ostalo

Glava 96

RAZNI PROIZVODI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
9601   Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem): Kontroli podležu kutije za puder, burmutice, tabakere, tamponi za uši od voska na podlozi od vate i slični predmeti koji dolaze u dodir sa kožom ili sluzokožom. Želatinozne kapsule za lekove ne podležu kontroli
9601 90 00 00 – Ostalo
9602 9602 00 00 00 Obrađeni materijal biljnog ili mineralnog porekla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; obrađen, neotvrdnut želatin (osim želatina koji se svrstava u tar. broj 3503) i proizvodi od neotvrdnutog želatina
9603   Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom):  
  – Četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu, četke za nokte, četke za trepavice i druge toaletne četke za ličnu toaletu, uključujući četke koje predstavljaju delove aparata za ličnu toaletu:
9603 21 00 00 – – četkice za zube, uključujući četkice za zubne proteze
9603 29 – – ostalo:
9603 29 30 00 – – – četke za kosu
9603 29 80 00 – – – ostalo
9603 30 – Četkice za umetnike, četkice za pisanje i slične četkice za nanošenje kozmetike:
9603 30 90 00 – – četkice za nanošenje kozmetike  
9604 9604 00 00 00 Ručna sita i ručna rešeta Kontroli podležu ako služe za prosejavanje hrane
9605 9605 00 00 00 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela Kontroli podležu setovi za ličnu toaletu
9614   Lule za pušenje (uključujući glave lula) i muštikle za cigare ili cigarete, i njihovi delovi:  
9614 00 10 00 – Grubo oblikovani komadi drveta ili korena za proizvodnju lula
9614 00 90 00 – Ostalo Kontroli podležu oni delovi koji dolaze u neposredan dodir sa sluzokožom
9615   Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično, osim onih iz tar. broja 8516, i njihovi delovi: Kontroli podležu češljevi, kopče za kosu, ukosnice, igle za uvojke i slični predmeti koji dolaze u dodir sa kožom
  – Češljevi, kopče za kosu i slično:
9615 11 00 00 – – od tvrde gume ili plastične mase
9615 19 00 00 – – ostalo
9615 90 00 00 – Ostalo
9616   Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih; puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata:  
  – Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih:
9616 10 10 00 – – toaletne prskalice
9616 10 90 00 – – uređaji i glave
9616 20 00 00 – Puder – pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata
9617 9617 00 00 00 Termos-boce i ostali termos sudovi, sa vakuumskom izolacijom, kompletni; njihovi delovi, osim staklenih uložaka  
9619 9619 00 Higijenski ulošci i tamponi, pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi, od bilo kog materijala:  
  – Od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana:
  – – higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi:
9619 00 11 00 – – – higijenski ulošci
9619 00 13 00 – – – tamponi
9619 00 19 00 – – – ostali
  – – pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi:
9619 00 21 00 – – – pelene i ulošci za pelene, za bebe
9619 00 29 00 – – – ostali (npr. proizvodi za pomoć kod inkontinencije)
  – Od vate od tekstilnih materijala:
9619 00 31 00 – – od veštačkih ili sintetičkih vlakana
9619 00 39 00 – – ostala
  – Od ostalih tekstilnih materijala:
  – – higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi:
9619 00 41 00 – – – pleteni ili kukičani
9619 00 49 00 – – – ostali
  – – pelene i ulošci za pelene, za bebe i slični proizvodi:
9619 51 – – – pletene ili kukičane:
9619 00 51 10 – – – – gaćice
9619 00 51 90 – – – – ostalo
9619 59  
9619 00 59 10 – – – – za bebe
9619 00 59 90 – – – – ostalo
9619 00 90 – Od ostalih materijala:
9619 00 90 10 – – odeća
9619 00 90 90 – – ostalo