Računovodstvene isprave nastale u izvorno elektronskom obliku, jedino se mogu čuvati u elektronskom obliku

Servis računara online zakazivanje

Računovodstvene isprave nastale u izvorno elektronskom obliku, jedino se mogu čuvati u elektronskom obliku

Imajući u vidu činjenicu da se radi o računovodstvenim ispravama nastalim u izvorno elektronskom obliku, one se jedino mogu čuvati u elektronskom obliku (u suprotnom, njihovo štampanje predstavljalo bi pravljenje papirne kopije izvornog elektronskog dokumenta). U vezi sa pitanjem koje se odnosi na rokove čuvanja, ukazujemo da moraju biti zadovoljeni uslovi propisani članom 24. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) (pet godina se čuvaju isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige, dnevnik i glavna knjiga čuvaju se 10 godina i dr.).

Što se tiče lokacije na kojoj treba da budu čuvani podaci u elektronskom formatu, odnosno da li isti mogu biti čuvani na serveru koji nije u Republici Srbiji, napominjemo da Zakonom o računovodstvu nije uređena obaveza čuvanja računovodstvenih isprava na serveru u zemlji ili inostranstvu.

Međutim, posebno želimo da ukažemo da su, u skladu sa članom 24. stav 11. Zakona o računovodstvu, predviđeni posebni uslovi koje treba da zadovolji sistem za čuvanje računovodstvenih isprava u pogledu obezbeđivanja pristupa podacima nadležnim državnim organima, radi eventualnog sprovođenja kontrole zakonitosti poslovanja. Dakle, sistem treba da bude takav da, između ostalog, omogućava pristup i izvoz podataka u čitljivom obliku, koji je pogodan za dalju obradu u nekom drugom softveru koji za potrebe kontrole koriste nadležni državni organi.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-1077/2014(II)-16 od 07.11.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje