Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%

Servis računara online zakazivanje

Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu  oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%

„Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%. S tim u vezi, ako obveznik PDV – privredno društvo u konkretnom slučaju vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, taj obveznik PDV nije dužan da za promet predmetnih usluga obračuna i plati PDV, a nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona propisano je, da opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 8) Zakona propisano je, da se PDV ne plaća i na promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu.

Odredbom čl. 8. i 9. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je, između ostalog, da se sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije smatra merama za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, a da ove mere sprovode i pravna lica i preduzetnici, u skladu sa ovim zakonom.

Prema odredbi člana 4. tačka 13) Zakona o veterinarstvu, veterinarska delatnost, u smislu ovog zakona, obuhvata poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodoracije i dekontaminacije.

Odredbom člana 116. stav 1. Zakona o veterinarstvu propisano je, da dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu da obavljaju privredno društvo odnosno drugo pravno lice i preduzetnik ako u pogledu odgovarajućih stručnih radnika, opreme i sredstava ispunjavaju uslove, koje bliže propisuje ministar.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00205/2013-04 od 18.09.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje