Prihod isplaćen fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca kao naknada troškova

Prihod isplaćen fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca kao naknada troškova

 

„Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u skladu sa odredbama ovog zakona, plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona, ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i navode u predmetnom slučaju, da se naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo, vrši fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca, a koja za potrebe domaćeg pravnog lica (svog poslodavca), u cilju upoznavanja sa proizvodnim procesima i sticanja specijalističkih znanja i veština neophodnih za korišćenje nove opreme, koja znanja i veštine mogu da se steknu samo kod inostranog proizvođača opreme jer nema načina da se ta znanja steknu na teritoriji Republike Srbije, kao i da je takva obuka bila sastavni deo ugovorne obaveze iz koje je nastao pravni posao nabavke opreme (npr. kod javnih nabavki, gde naručilac kao uslov za zaključivanje ugovora sa izabranim ponuđačem navodi posete proizvodnim pogonima, edukaciju lica koja će koristiti opremu koja je nabavljena od ponuđača), sa stanovišta oporezivanja dohotka građana, u navedenim slučajevima naknada troškova službenog putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca predstavlja prihod fizičkog lica koji podleže plaćanju poreza na dohodak građana na drugi prihod saglasno čl. 85. i 86. Zakona.

Saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-16/2011-04 od 06.06.2011. godine