Pravno lice koje je prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2012. godine razvrstano u srednje pravno lice, ima obavezu revizije Finansijskog izveštaja za 2013 godinu

Pravno lice koje je prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2012. godine razvrstano u srednje pravno lice, ima obavezu revizije Finansijskog izveštaja za 2013 godinu

 

„U vezi sa zahtevom kojim se od Ministarstva finansija traži mišljenje, da li je klijent obveznik revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu, imajući u vidu da je na osnovu finansijskih izveštaja za 2012. godinu klasifikovan kao srednje pravno lice, u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon), a da bi na osnovu člana 6. novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) bio razvrstan kao malo pravno lice na osnovu poslovnih podataka iz 2012. godine, iz nadležnosti Sektora za finansijski sistem, obaveštavamo vas o sledećem:

Odredbama člana 7. st. 2. – 5. Zakona o računovodstvu i reviziji koji je u ovom delu prestao da važi 24. jula 2013. godine, propisani su kriterijumi i visina parametara u okviru kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica na velika, srednja i mala, s tim da razvrstavanje vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu.

Odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine propisani su kriterijumi i visina parametara u okviru kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica na velika, srednja, mala i mikro koja se u velikoj meri razlikuju od prethodnog zakonskog rešenja, s tim da kao i u prethodnom zakonskom rešenju razvrstavanje vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu.

Odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji koje se primenjuju i na reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu, propisano je da je revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja obavezna za velika i srednja pravna lica, kao i za mala pravna lica koja javnom ponudom izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja obavezna je za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa članom 27. ovog zakona.

Primena odredbi člana 21. novog Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine, kojim se uređuju pitanja u vezi sa obavezom revizije finansijskih izveštaja (obveznici revizije), je u smislu člana 112. ovog zakona odložena, tako da se iste primenjuju počev od revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je saglasno navodima iz zahteva, klijent prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2012. godinu razvrstan u srednje pravno lice u skladu sa tada važećim odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, a da se podaci o razvrstavanju koriste za narednu poslovnu godinu, mišljenja smo da je isti u obavezi da izvrši reviziju svojih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, s obzirom da je u skladu sa odredbama člana 37. tog zakona koje se primenjuju i na reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu, obveznik revizije i srednje pravno lice.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-216/2013-16 od 25.12.2013. godine