Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima za naknadu troškova i nagradu staratelju

Sl.glasnik RS br. 83/2013

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za naknadu opravdanih troškova staratelju učinjenih tokom obavljanja poslova starateljstva, kao i za ostvarivanje prava na nagradu staratelja.

Opravdani troškovi

Član 2

U opravdane troškove nastale tokom obavljanja poslova starateljstva spadaju:

1) troškovi nastali povodom vođenja sudskih i upravnih postupaka u ime i za račun štićenika (takse, izdaci za svedoke, veštake, tumače, uviđaj, oglase i sl.);

2) troškovi nastali povodom urgentnog zdravstvenog zbrinjavanja štićenika, a koje nije obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem;

3) troškovi nastali u vezi sa školovanjem štićenika;

4) drugi opravdani troškovi nastali u vezi sa obavljanjem poslova starateljstva.

Staratelj ima pravo na naknadu opravdanih troškova u vezi sa obavljanjem poslova starateljstva iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana u skladu sa zakonom, pod uslovom da je za obavljanje tih poslova dobio prethodnu saglasnost organa starateljstva, a za troškove nastale iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana, pod uslovom da je organ starateljstva ocenio da su bili opravdani, odnosno da su bili celishodni i u interesu štićenika ili da se nisu mogli izbeći.

Zahtev za naknadu opravdanih troškova

Član 3

Uz zahtev za naknadu opravdanih troškova staratelj prilaže određene dokaze (isprave, odluke upravnih organa, sudske presude, rešenja i naređenja, lekarske nalaze i mišljenja i druga dokumenta) kojima se dokazuje visina iznosa i opravdanost troškova.

Obezbeđivanje sredstava

Član 4

Sredstva za naknadu troškova staratelju obezbeđuju se, saglasno zakonu, prvenstveno iz štićenikovih prihoda – ako se time ne ugrožava štićenikovo izdržavanje, i iz prihoda od imovine štićenika.

Ako se sredstva za naknadu troškova staratelju ne mogu obezbediti u celini ili delimično u skladu sa stavom 1. ovog člana, sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Pravo staratelja na nagradu

Član 5

Staratelj ima pravo na nagradu ukoliko je u obavljanju poslova starateljstva pokazao visok stepen pažnje i angažovanja i postigao rezultate koji su iznad očekivanih ishoda utvrđenih Planom staranja o štićeniku, a naročito:

1) ako je posebnim zalaganjem obezbedio iznadprosečne uslove čuvanja, podizanja, vaspitanja i obrazovanja maloletnog štićenika koji su doveli do osposobljavanja štićenika za samostalan život;

2) ako je svojim zalaganjem obezbedio iznadprosečne uslove zbrinjavanja punoletnog štićenika koji su doveli do otklanjanja razloga zbog kojih je on lišen poslovne sposobnosti;

3) ako je posebnim zalaganjem bitno uvećao imovinu štićenika.

Pravo na nagradu staratelju priznaje se samo jednom.

Lice koje poslove staratelja obavlja kao profesionalnu dužnost u ime organa starateljstva (neposredni staratelj), ustanove socijalne zaštite (kolektivni staratelj), odnosno nadležnog organa (državni staratelj) – ne nagrađuje se.

Visina nagrade staratelju

Član 6

Pravo na nagradu staratelju priznaje se u novčanom iznosu u visini 50% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Obezbeđivanje sredstava

Član 7

Nagrada se staratelju isplaćuje prvenstveno iz štićenikovih prihoda, osim ako se time ne ugrožava štićenikovo izdržavanje.

Ako se iz štićenikovih prihoda ne mogu obezbediti sredstva za nagradu staratelju, sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Stupanje na snagu

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje