Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Sl. glasnik RS br. 8/2011, 13/2012, 12/2013

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, uključujući način primene metode „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva i način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva.

2. Sadržaj poreskog bilansa

Član 2

Za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, obveznik poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: obveznik) sastavlja poreski bilans na Obrascu PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

U Obrazac PB 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – dobit poslovne godine;

2) pod rednim brojem 2. – gubitak poslovne godine;

3) pod red. br. 3. i 4. – kapitalni dobici i gubici utvrđeni u skladu sa članom 35. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12 i 114/12 – US – u daljem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 27. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12). Za obveznike koji vode poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji pod ovim rednim brojevima iskazuju se kapitalni dobici i gubici iz Bilansa uspeha (ukoliko su evidentirani na odgovarajućim računima na kojima se iskazuju dobici, odnosno gubici od prodaje imovine, saglasno propisima o računovodstvu i reviziji);

4) pod red. br. 5 – 31. – odgovarajući rashodi u iznosima u kojima se ne priznaju u rashode u poreskom bilansu, utvrđeni u skladu sa čl. 35. do 37b Zakona, a u vezi sa čl. 7, 7a, 8, 9a, 10, 15, 16, 22, 22b i 22v stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5) pod rednim brojem 32. – obračunati troškovi (osim kamata) po osnovu transfernih cena u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 33. – iznos obračunatih troškova (osim kamata) preračunat po tržišnim cenama (princip „van dohvata ruke“), utvrđen u skladu sa članom 35. i 36. Zakona, a u vezi sa članom 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

7) pod rednim brojem 34. – razlika između iznosa sa red. br. 32. i 33, ako je pozitivna;

8) pod rednim brojem 35. – iznos kamate obračunate po osnovu transfernih cena na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica;

9) pod rednim brojem 36. – iznos tržišne kamate („van dohvata ruke“) iz člana 4. st. 7. do 9. ovog pravilnika, koja bi bila obračunata na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica;

10) pod rednim brojem 37. – razlika između iznosa sa red. br. 35. i 36, ako je pozitivna;

11) pod rednim brojem 38. – iznos uzimanja koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine, u skladu sa članom 37b Zakona;

12) pod rednim brojem 39. – ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda u skladu sa članom 35. Zakona, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi iz člana 16. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

13) pod rednim brojem 40. – prihodi nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koji, saglasno članu 35. Zakona, a u vezi sa članom 25a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ulaze u osnovicu za oporezivanje; pod rednim brojem 40. obveznik, izuzetno prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2012. godinu, pored navedenih prihoda, iskazuje i prihode po osnovu naplate potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kojem su ispravljena, odnosno otpisana, u skladu sa čl. 6. i 56. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 119/12);

14) pod rednim brojem 41. – iznos obračunatih prihoda (osim prihoda po osnovu kamata) po osnovu transfernih cena koje obveznik prikaže u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

15) pod rednim brojem 42. – iznos obračunatih prihoda (osim prihoda po osnovu kamata) preračunat po tržišnim cenama (princip „van dohvata ruke“), koji obveznik utvrdi u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa članom 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

16) pod rednim brojem 43. – razlika iznosa sa red. br. 42. i 41, ako je pozitivna;

17) pod rednim brojem 44. – iznos obračunatih prihoda po osnovu kamate između povezanih lica u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

18) pod rednim brojem 45. – iznos obračunatih prihoda po osnovu tržišne kamate iz člana 4. st. 7. do 9. ovog pravilnika (princip „van dohvata ruke“), koji obveznik prikazuje u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, a u vezi sa članom 60. Zakona;

19) pod rednim brojem 46. – razlika između iznosa sa red. br. 45. i 44, ako je pozitivna;

20) pod rednim brojem 47. – oporeziva dobit, koja se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih rednih brojeva), a ako je ova vrednost negativna, iskazuje se kao gubitak na rednom broju 48;

21) pod rednim brojem 48. – gubitak tekuće godine, koji se utvrđuje računskim putem (sabiranjem i oduzimanjem iznosa sa naznačenih rednih brojeva), a ako je ova vrednost negativna, iskazuje se kao oporeziva dobit na rednom broju 47;

22) pod rednim brojem 49. – nominalni iznos gubitka koji je iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina koji se prenosi na teret dobiti tekuće godine, i to najviše do visine oporezive dobiti, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 32. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

23) pod rednim brojem 50. – ostatak oporezive dobiti iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 47. i 49, ako je pozitivna;

24) pod red. br. 51. i 52. – ukupni kapitalni dobici i gubici tekuće godine koji se utvrđuju u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

25) pod rednim brojem 55. – iznos kapitalnih gubitaka iz ranijih godina koji se mogu prebiti na račun budućih kapitalnih dobitaka, u skladu sa članom 35. Zakona, a u vezi sa članom 30. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

26) pod rednom brojem 56. – ostatak kapitalnog dobitka kao razlika iznosa sa red. br. 53. i 55;

27) pod rednom brojem 57. – iskazuje se poreska osnovica koja se utvrđuje računskim putem (zbir iznosa sa red. br. 50. i 56.);

28) pod rednim brojem 58. – iznos obračunatog poreza;

29) pod rednim brojem 59. – umanjenje obračunatog poreza, i to:

(1) u tački a) – iznos umanjenja obračunatog poreza srazmerno učešću dobiti ostvarene u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenom području u ukupnoj dobiti, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 47. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

(2) u tački b) – iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (sa rednog broja 12. Obrasca PK 2);

(3) u tački v) – iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (sa rednog broja 12. Obrasca PK 3);

(4) u tački g) – iznos umanjenja obračunatog poreza u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (redni broj 6. Obrasca SU 1);

(5) u tački d) – iznos umanjenja obračunatog poreza u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (za radnju osnovanu na nedovoljno razvijenom području – redni broj 6. Obrasca SU 3);

30) pod rednim brojem 62. – iznos uplaćenih akontacija za period za koji se sastavlja poreski bilans.

3. Način primene metode „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

Član 4

Za utvrđivanje cene transakcije među povezanim licima po principu „van dohvata ruke“ koriste se uporedive cene na tržištu, a kada to nije moguće, cena utvrđena po metodi koštanja uvećana za uobičajenu zaradu ili cena utvrđena po metodi preprodajne cene.

Uporediva cena na tržištu je cena istih ili sličnih dobara ili usluga između prodavca i kupca, odnosno između izvršioca i korisnika usluge, koji nisu povezana lica u smislu Zakona, u isto ili približno isto vreme kada je ostvarena transakcija među povezanim licima.

Ako se na način iz stava 2. ovog člana može utvrditi više uporedivih cena na tržištu, koje se znatno razlikuju, kao uporediva cena na tržištu uzima se najniža uspostavljena cena.

Cena utvrđena po metodi koštanja uvećana za uobičajenu zaradu je cena utvrđena na osnovu stvarnih ukupnih troškova proizvodnje, odnosno troškova izvršene usluge, uvećana za uobičajenu zaradu (maržu), odnosno proviziju.

Uobičajena zarada (marža), odnosno provizija je zarada koja je ostvarena u istim ili sličnim transakcijama između nepovezanih lica, u isto ili približno isto vreme.

Cena po metodi preprodajne cene je cena koju kupac – povezano lice ostvari prodajom istog dobra nepovezanom licu, umanjena za uobičajenu zaradu u smislu stava 5. ovog člana.

Izuzetno od st. 1. do 6. ovog člana, za utvrđivanje iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima, koriste se: za zajam, odnosno kredit odobren u dinarima, prosečno ponderisana referentna kamatna stopa utvrđena za poreski period za koji se podnosi poreski bilans, a u slučaju deviznog zajma, odnosno kredita, prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, za svaku valutu posebno.

Prosečno ponderisanu referentnu kamatnu stopu, odnosno prosečno ponderisanu kamatnu stopu za svaku valutu posebno, iz stava 7. ovog člana, utvrđuje Narodana banka Srbije na zahtev Ministarstva finansija. Podatke o visini kamatnih stopa objavljuje Ministarstvo finansija.

Ukoliko podatak o prosečnoj ponderisanoj kamatnoj stopi za poreski period za koji se podnosi poreski bilans nije utvrđen, koristi se poslednji utvrđen podatak.

4. Način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva

Član 5

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti obveznika, iskazuje se na obrascu PK 2 – Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva za period od ___ do ___ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 2 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa;

2) pod rednim brojem 2. – iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. – iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, izražen kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. – iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 40% izvršenih ulaganja;

5) pod rednim brojem 5. – iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period, tj. iznos od 40% izvršenih ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza u tekućem poreskom periodu – poreski kredit za tekuću godinu, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 6. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 4. i 5;

7) pod rednim brojem 7. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

8) pod rednim brojem 8. – iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, u skladu sa članom 39. Zakona, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih saglasno članu 48. st. 6. i 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

9) pod rednim brojem 9. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 7. i 8;

10) pod rednim brojem 10. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se koristi u tekućoj godini;

11) pod rednim brojem 11. – ostatak neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. – ukupan iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a koji predstavlja zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, s tim što ukupan zbir ne može iznositi više od 70% obračunatog poreza u tekućoj godini, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48. st. 1, 2. i 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 5. i 10.);

13) pod rednim brojem 13. – neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, a koji predstavlja zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 11.

Član 6

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti obveznika, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazuje se na Obrascu PK 3 – Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena u tekućoj godini, odnosno u periodu izrade poreskog bilansa;

2) pod rednim brojem 2. – iznos ulaganja u opremu plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije;

3) pod rednim brojem 3. – iznos ulaganja izvršenih u tekućem poreskom periodu u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4. – iznos poreskog kredita obračunatog u poreskom periodu, u visini od 80% izvršenih ulaganja, koji se u istom poreskom periodu može iskoristiti do visine obračunatog poreza, a neiskorišćeni deo ovog poreskog kredita može se preneti na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5) pod rednim brojem 5. – iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

6) pod rednim brojem 6. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 4. i 5;

7) pod rednim brojem 7. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

8) pod rednim brojem 8. – iznos za koji se vrši korekcija neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina, u skladu sa članom 39. Zakona, usled otuđenja osnovnih sredstava izvršenih saglasno članu 48. st. 6. i 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit shodno članu 48. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi sa članom 48a stav 4. tog zakona;

9) pod rednim brojem 9. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno usled gubitka prava na poreski kredit, prenosi na račun budućih obračunskih perioda po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 7. i 8;

10) pod rednim brojem 10. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se koristi u tekućoj godini;

11) pod rednim brojem 11. – neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao razlika iznosa sa red. br. 9. i 10;

12) pod rednim brojem 12. – ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu, iskazan kao zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, u skladu sa članom 39. Zakona, a u vezi sa članom 48a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

13) pod rednim brojem 13. – neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, iskazan kao zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 6. i 11.

5. Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva

Član 7

Srazmerni iznos ulaganja koja obveznik izvrši u svoja osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti, iskazuje se na Obrascu SU 1 – Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 1 unose se podaci iz poslovnih knjiga koje obveznik vodi o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, pri čemu obveznik koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, osnovna sredstva ne koriguje za procenjenu, odnosno fer vrednost koju taj obveznik (ukoliko primenjuje međunarodne računovodstvene standarde – MRS, odnosno međunarodne standarde finansijskog izveštavanja – MSFI), vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 1 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2 – vrednost osnovnih sredstava – opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3 – razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4 – vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5 – srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6 – iznos umanjenja obračunatog poreza, kao procenat sa rednog broja 5. pomnožen iznosom sa rednog broja 58. Obrasca PB 2 koji je propisan članom 2. ovog pravilnika.

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos nabavne vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, umanjene po osnovu ispravke vrednosti tih osnovnih sredstava (u daljem tekstu: sadašnja vrednost osnovnih sredstava) za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

Član 8

Srazmerni iznos ulaganja koja obveznik izvrši u svoja osnovna sredstva za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti u nedovoljno razvijenom području, definisanom u skladu sa propisima koji uređuju regionalni razvoj, odnosno koji opredeljuju nedovoljno razvijena područja, iskazuje se na Obrascu SU 3 – Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ____ do ____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac SU 3 unose se podaci iz poslovnih knjiga koje obveznik vodi o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, pri čemu obveznik koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, osnovna sredstva ne koriguje za procenjenu, odnosno fer vrednost koju taj obveznik (ukoliko primenjuje međunarodne računovodstvene standarde – MRS, odnosno međunarodne standarde finansijskog izveštavanja – MSFI), vrši nakon početnog priznavanja.

U Obrazac SU 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – vrednost nabavljenih osnovnih sredstava, za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uključujući i osnovna sredstva koja su bila u upotrebi na teritoriji Republike, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

2) pod rednim brojem 2 – vrednost osnovnih sredstava – opreme za koju je izvršeno plaćanje, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike, po osnovu koje obveznik, saglasno članu 50i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne ostvaruje pravo na poresko oslobođenje, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču;

3) pod rednim brojem 3 – razlika iznosa sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4 – vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, koja čine osnovna sredstva za koja je izvršeno ulaganje iskazano na rednom broju 1. ovog obrasca, osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, a za koja plaćanje dobavljaču nije u celosti izmireno do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika. Pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava;

5) pod rednim brojem 5 – srazmerno učešće (izraženo u procentu) osnovnih sredstava u koja je izvršeno ulaganje u skladu sa članom 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava (iznos sa rednog broja 3. podeljen iznosom sa rednog broja 4. pomnoženo sa 100, pri čemu se tako dobijen procenat zaokružuje na dve decimale);

6) pod rednim brojem 6 – iznos umanjenja obračunatog poreza, kao procenat sa rednog broja 5. pomnožen iznosom sa rednog broja 58. Obrasca PB 2 koji je propisan članom 2. ovog pravilnika.

Obveznik koji je pri otpočinjanju obavljanja delatnosti započeo i ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod red. br. 1, 2. i 4. unosi istovetne podatke, u smislu da pod ovim red. br. iskazuje ulaganja u osnovna sredstva u iznosu plaćenom dobavljaču, pri čemu se tako iskazana vrednost ne umanjuje po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava, u periodu korišćenja ovog poreskog podsticaja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje, pored podataka sa rednog broja 1. i podatak o ulaganjima u osnovna sredstva za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), kao i podatak o drugim osnovnim sredstvima, u iznosu nabavne vrednosti tih osnovnih sredstava bez umanjenja po osnovu ispravke vrednosti osnovnih sredstava.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos sadašnje vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka korisnog veka upotrebe predmetnih osnovnih sredstava.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 140/04), osim tačke 15) člana 3. tog pravilnika.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 13/2012)

Član 4

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na utvrđivanje i obračunavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i iskazivanje podataka u poreskom bilansu počev za 2011. godinu.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

(„Sl. glasnik RS“, br. 12/2013)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PB 2

(PIB)
(ime i prezime poreskog obveznika)
(adresa)
(šifra poreskog obveznika)
(naziv radnje)
(sedište)

PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

– u dinarima bez para –

Red. br. Pozicija Iznos
1 2 3
A. Poslovna dobit i gubici
I. Finansijski rezultat u Bilansu uspeha
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
II. Kapitalni dobici i gubici
3. Kapitalni dobici iz Bilansa uspeha
4. Kapitalni gubici iz Bilansa uspeha
III. Usklađivanje rashoda
5. Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu
6. Troškovi službenog putovanja iznad propisanog iznosa
7. Troškovi koji nisu dokumentovani
8. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje
9. Pokloni i prilozi dati političkim organizacijama
10. Rashodi za propagandu koji nisu dokumentovani ili je primalac povezano lice
11. Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina
12. Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog i drugih postupaka koji se vode pred nadležnim organom
13. Novčane kazne, ugovorne kazne i penali
14. Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti
15. Troškovi utrošenog materijala, odnosno vrednost prodate robe iznad iznosa obračunatog po metodi prosečne cene ili FIFO metodi
16. Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa, obračunate a neisplaćene u poreskom periodu
17. Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obračunate u prethodnom, a isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans
18. Ukupan iznos amortizacije obračunat u finansijskim izveštajima
19. Ukupan iznos amortizacije obračunat za poreske svrhe
20. Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene
21. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture
22. Članarine komorama, savezima i udruženjima
23. Rashodi za reklamu i propagandu
24. Rashodi po osnovu reprezentacije
25. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja prethodno nisu bila uključena u prihode, nisu otpisana kao nenaplativa i za koja nije pružen dokaz o neuspeloj naplati
26. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja i nisu plaćene u poreskom periodu, a po osnovu kojih je u poslovnim knjigama obveznika iskazan rashod
27. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, plaćene u poreskom periodu, a koje nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod
28. Dugoročna rezervisanja koja se ne priznaju u poreskom bilansu
29. Iskorišćena dugoročna rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena
30. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
31. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile
IV. Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena
32. Obračunati troškovi (osim kamata) po osnovu transfernih cena
33. Obračunati troškovi (osim kamata) između povezanih lica po tržišnim cenama
34. Razlika obračunatih troškova (red. br. 32-33) > 0
V. Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama
35. Kamata („na dohvat ruke“) na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica
36. Kamata po tržišnim uslovima („van dohvata ruke“) na zajam, odnosno kredit dobijen od povezanog lica
37. Razlika kamate (red. br. 35-36) > 0
VI. Usklađivanje prihoda
38. Uzimanje iz poslovne imovine
39. Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi
40. Prihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja
VII. Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i prihode po osnovu kamata
41. Obračunati prihodi (osim kamate) po osnovu transfernih cena
42. Obračunati prihodi (osim kamate) između povezanih lica po tržišnim cenama
43. Razlika obračunatih prihoda (red. br. 42-41) > 0
44. Obračunati prihod po osnovu kamate između povezanih lica
45. Obračunati prihod po osnovu tržišne kamate između povezanih lica
46. Razlika obračunatih prihoda (red. br. 45-44) > 0
VIII. Oporeziva dobit
47. Oporeziva dobit (red. br. 1-3+4-5+6 do 16-17+18-19+20 do 26-27+28-29+30-31+34+37 do 39-40+43+46) > 0 (ili negativan iznos sa rednog broja 48)
48. Gubitak tekuće godine (red. br. 2+3-4+5-6 do 16+17-18+19-20 do 26+27-28+29-30+31-34-37 do 39+40-43-46) > 0 (ili negativan iznos sa rednog broja 47)
49. Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti
50. Ostatak oporezive dobiti (red. br. 47-49) > 0
B. Kapitalni dobici i gubici
51. Ukupni kapitalni dobici tekuće godine
52. Ukupni kapitalni gubici tekuće godine
53. Kapitalni dobici (red. br. 51-52)
54. Kapitalni gubici (red. br. 52-51)
55. Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 53
56. Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 53-55)
V. Obračunati porez i umanjenje poreza
57. Poreska osnovica (red. br. 50+56)
58. Obračunati porez (__ % od rednog broja 57)
59. Umanjenje obračunatog poreza:
a) iznos umanjenja poreza srazmerno učešću dobiti ostvarene u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenom području u ukupnoj dobiti
b) iznos umanjenja poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (redni broj 12. Obrasca PK 2)
v) iznos umanjenja poreza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (redni broj 12. Obrasca PK 3)
g) iznos umanjenja za ulaganje u osnovna sredstva (redni broj 6. Obrasca SU1)
d) iznos umanjenja u osnovna sredstva (redni broj 6. Obrasca SU3)
60. Ukupna umanjenja obračunatog poreza (redni broj 59. od a) do d)
61. Obračunati porez po umanjenju (red. br. 58-60)
62. Uplaćene akontacije poreza
63. Iznos poreza za uplatu (red. br. 61-62)
64. Iznos poreza za povraćaj (red. br. 62-61)

 

U ___________________ Lice odgovorno za sastavljanje poreskog bilansa
dana __________ godine
___________________________

Obrazac PK 2

(PIB)
(ime i prezime poreskog obveznika)
(adresa)
(šifra poreskog obveznika)
(naziv radnje)
(sedište)

PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

Red.
br.
OPIS Iznos u dinarima
bez para
1 2 3
1. Ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstava koja su plaćena u tekućem poreskom periodu
2. Iznos ulaganja u opremu, plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike
3. Iznos ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit (1-2)
4. Iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period (red. br. 3 x 40%)
5. Iznos obračunatog poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a najviše do 70% obračunatog poreza
6. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (4-5)
7. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda
8. Iznos korekcije neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno gubitka prava na poreski kredit
9. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji, posle korekcije, može da se koristi u tekućem poreskom periodu po redosledu ulaganja (7-8)
10. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se koristi u tekućoj godini
11. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (9-10)
12. Ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu – zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza (5+10)
13. Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih perioda – zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina (6+11)

 

U ___________________ Odgovorno lice
dana __________ godine MP ______________________

Obrazac PK 3

(PIB)
(ime i prezime poreskog obveznika)
(adresa)
(šifra poreskog obveznika)
(naziv radnje)
(sedište)

PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U ODREĐENE DELATNOSTI

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

Red.
br.
O P I S Iznos u dinarima
bez para
1 2 3
1. Ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstava koja su plaćena u tekućem poreskom periodu
2. Iznos ulaganja u opremu, plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike
3. Iznos ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit (1-2)
4. Iznos obračunatog poreskog kredita za tekuću godinu (red. br. 3 x 80%)
5. Iznos poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu
6. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (4-5)
7. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda
8. Iznos korekcije neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno gubitka prava na poreski kredit
9. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije, prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (7-8)
10. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se koristi u tekućoj godini
11. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (9-10)
12. Ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu – zbir poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina po redosledu ulaganja (5+10)
13. Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih perioda – zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekuće godine i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina (6+11)

 

U ___________________ Odgovorno lice
dana __________ godine MP ______________________

Obrazac SU 1

(PIB)
(ime i prezime poreskog obveznika)
(adresa)
(šifra poreskog obveznika)
(naziv radnje)
(sedište)

SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

Red.
broj
O P I S Iznos u dinarima
bez para
1 2 3
1. Vrednost ukupno plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50a Zakona
2. Vrednost plaćene opreme koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije
3. Vrednost plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50a Zakona (1-2)
4. Vrednost ukupnih osnovnih sredstava
5. Srazmera ulaganja (3:4 x 100)
6. Umanjenje obračunatog poreza (red. br. 5 x red. br. 58. Obrasca PB 2)

 

U ___________________ Odgovorno lice
dana __________ godine MP ______________________

Obrazac SU 3

(PIB)
(ime i prezime poreskog obveznika)
(adresa)
(šifra poreskog obveznika)
(naziv radnje)
(sedište)

SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA

ZA PERIOD OD _____ DO _____ 201__. GODINE

Red.
broj
O P I S Iznos u dinarima
bez para
1 2 3
1. Vrednost ukupno plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50b st. 1. i 6. Zakona
2. Vrednost plaćene opreme koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije
3. Vrednost nabavljenih osnovnih sredstava u skladu sa članom 50b st. 1. i 6. Zakona (1-2)
4. Vrednost ukupnih osnovnih sredstava
5. Srazmera ulaganja (3:4 x 100)
6. Umanjenje obračunatog poreza (red. br. 5 x red. br. 58. Obrasca PB 2)

 

U ___________________ Odgovorno lice
dana __________ godine MP ______________________

 

 

Servis računara online zakazivanje