Pravilnik o radnoj knjižici

Pravilnik o radnoj knjižici

Sl.glasnik RS br. 17/97

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina radne knjižice, način unošenja podataka u radnu knjižicu i način vođenja registra o izdatim radnim knjižicama.

Član 2

Radna knjižica je tvrdo ukoričena. Korice su od impregniranog platna u sivoj boji.

Na prednjoj strani korica radne knjižice utisnut je naziv „REPUBLIKA SRBIJA“, a ispod toga sledi suvo utisnut grb Republike Srbije i naziv „RADNA KNJIŽICA“.

Radna knjižica je formata 10,5 cm (širina), 14,5 cm (dužina) i sadrži 36 strana.

Radna knjižica se izdaje na osnovu zahteva, na obrascu broj 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Strane radne knjižice date su na obrascu broj 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na svakoj strani radne knjižice naslikan je grb Republike Srbije.

Član 3

Radna knjižica izdaje se državljaninu Savezne Republike Jugoslavije koji je navršio najmanje 15 godina života.

Član 4

Stranom državljaninu i licu bez državljanstva (u daljem tekstu: stranac) izdaje se radna knjižica pod istim uslovima kao državljaninu Savezne Republike Jugoslavije.

II IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE

1) Zahtev za izdavanje radne knjižice

Član 5

Zahtev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi nadležnom organu opštinske uprave (u daljem tekstu: organ uprave) prema mestu njegovog prebivališta, a zaposleni prema mestu njegovog zaposlenja.

Uz zahtev za izdavanje radne knjižice prilaže se i obrazac radne knjižice.

Uz zahtev za izdavanje radne knjižice stranac podnosi i stranu putnu ispravu ili ličnu kartu za strance.

Član 6

U obrazac zahteva za izdavanje radne knjižice podaci se unose na sledeći način:

1) podaci pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 popunjavaju se na osnovu podataka iz lične isprave podnosioca zahteva za izdavanje knjižice;

2) pod red. br. 6 podatak se unosi na osnovu uverenja o državljanstvu;

3) pod red. br. 9 navodi se poslednja škola koju je završio podnosilac zahteva i poslednji stepen stručne spreme koju je stekao podnosilac zahteva, na osnovu uverenja, odnosno svedočanstva (osnovna škola, srednja škola, viša škola, fakultet i dr.).

Član 7

Ako organ uprave utvrdi da zahtev nije pravilno popunjen ili da nisu priloženi potrebni dokazi, vratiće podnosiocu zahtev sa poukom kako pravilno da ga popuni ili koje dokaze da priloži.

Pravilno popunjen zahtev organ uprave uvodi u registar izdatih radnih knjižica i na zahtevu upisuje broj pod kojim je upisan u registar.

2) Unošenje podataka u radnu knjižicu prilikom izdavanja

Član 8

U radnu knjižicu podaci se unose na osnovu zahteva za izdavanje radne knjižice, overenih isprava i drugih dokaza, hemijskom olovkom štampanim slovima.

Nepravilni upisi precrtavaju se crvenom hemijskom olovkom, tako da se precrtani upisi mogu pročitati, a poništavanje upisa overava se potpisom službenog lica i pečatom.

Strane 1, 2 i 3 popunjavaju se prilikom izdavanja radne knjižice.

Član 9

Strana 1 radne knjižice popunjava se na sledeći način:

1) u rubriku „Registarski broj“ upisuje se redni broj pod kojim je zahtev uveden u registar o izdatim radnim knjižicama;

2) u rubriku „Lična isprava“ upisuje se naziv isprave, serijski i registarski broj i mesto i datum izdavanja;

3) u rubriku „Jedinstveni matični broj građana“ upisuje se broj iz lične karte.

Podaci iz stava 1 ovog člana unose se na osnovu podataka iz zahteva za izdavanje radne knjižice, lične karte ili putne isprave.

Član 10

Strana 2 radne knjižice popunjava se na sledeći način:

1) u rubrike „Ime“ i „Prezime“ upisuje se ime i prezime podnosioca zahteva;

2) u rubriku „Ime jednog roditelja“ upisuje se ime oca ili majke podnosioca zahteva;

3) u rubriku „Dan, mesec i godina rođenja“ dan i godina rođenja podnosioca zahteva upisuju se brojevima, a mesec slovima;

4) u rubriku „Republika“ upisuje se republika u kojoj je podnosilac zahteva rođen, a za stranca – naziv države u kojoj je rođen;

5) u rubriku „Državljanstvo“ upisuje se državljanstvo na osnovu uverenja o državljanstvu, a za stranca na osnovu putne isprave.

Podaci iz stava 1 tač. 1) do 4) ovog člana unose se na osnovu podataka iz zahteva za izdavanje radne knjižice, lične karte ili putne isprave.

Član 11

Na strani 3 radne knjižice u rubriku „Podaci o školskoj i stručnoj spremi“ upisuju se podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, stručnom ispitu, i sl. iz javne isprave sa ovim podacima, naziv izdavaoca, broj i datum izdavanja isprave.

3) Registar o izdatim radnim knjižicama i Azbučni imenik

Član 12

Organ uprave vodi registar o izdatim radnim knjižicama na obrascu broj 3 – Registar o izdatim radnim knjižicama, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Registar o izdatim radnim knjižicama ima numerisane strane, ukoričen je i overen pečatom organa uprave.

Član 13

Prilikom prijema radne knjižice lice kome je izdata radna knjižica (u daljem tekstu: imalac radne knjižice) se potpisuje na strani 2 radne knjižice ispod teksta „Potpis imaoca radne knjižice“.

Prijem radne knjižice imalac radne knjižice potvrđuje potpisom na određenom mestu u registru o izdatim radnim knjižicama.

Prijem radne knjižice nepismeni imalac radne knjižice potvrđuje stavljanjem otiska kažiprsta desne ruke na određenom mestu u registru o izdatim radnim knjižicama, a na isti način stavlja se otisak i na radnoj knjižici ispod teksta: „Potpis imaoca radne knjižice“.

Član 14

O rgan uprave vodi azbučni imenik na obrascu broj 4 – Azbučni imenik, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

III UPISIVANJE PODATAKA I POSTUPAK SA RADNOM KNJIŽICOM ZA VREME I PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA

1) Predavanje radne knjižice

Član 15

Na dan početka rada zaposleni predaje radnu knjižicu pravnom, odnosno fizičkom licu kod koga je zasnovao radni odnos (u daljem tekstu: poslodavac), o čemu se zaposlenom izdaje potvrda.

2) Upisivanje podataka na stranama 4 do 36 radne knjižice

Član 16

Na strani 4 u rubriku „Broj matične evidencije u penzijskom i invalidskom osiguranju“ upisuje se broj pod kojim je imalac radne knjižice uveden u matičnu evidenciju penzijskog i invalidskog osiguranja.

Ovaj podatak upisuje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja nadležna za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje) prilikom prihvatanja prijave imaoca radne knjižice na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 17

Na strani 5 u rubriku „Staž osiguranja“ upisuje se broj godina, meseci i dana staža osiguranja, koji je imalac radne knjižice ostvario do izdavanja radne knjižice.

Podatke iz stava 1 ovog člana upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 18

Na stranama od 6 do 21. u rubrici „Naziv i sedište poslodavca, osnov osiguranja“ upisuje se:

1) naziv i sedište poslodavca kod kojeg je zaposleni u radnom odnosu – ove podatke za zaposlene kod poslodavca koji ima svojstvo pravnog lica upisuje poslodavac kod koga je zaposleni u radnom odnosu, a za zaposlene kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica – organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje;

2) osnov osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu, a osigurana su u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju – ove podatke upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje;

3) produženo i dobrovoljno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju – ove podatke upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4) osnov osiguranja za nezaposlena lica kojima je radni odnos prestao, a koji to pravo ostvare u skladu sa propisima o radnim odnosima i zapošljavanju – ove podatke upisuje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja nadležnih za poslove zapošljavanja (u daljem tekstu: organizacija za zapošljavanje).

U rubriku „Početak rada – osiguranja“ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa, ili dan priznanja svojstva osiguranika, ili dan priznanja određenog prava na osiguranje.

U rubriku „Prestanak rada – osiguranja“ upisuje se dan prestanka radnog odnosa, ili dan prestanka svojstva osiguranika, ili dan isteka priznatog prava na osiguranje.

U rubriku „Staž“ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja, ili svojstva osiguranika ili priznatog prava na osiguranje u godinama, mesecima i danima.

U rubriku „Potpis i pečat“ poslodavac, odnosno organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje ili organizacija za zapošljavanje stavlja pečat i potpis lica koje unosi podatke.

Član 19

Na stranama od 22 do 25 – „Podaci o zaposlenju u inostranstvu“ upisuju se sledeći podaci: država, naziv i sedište poslodavca, dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa, trajanje zaposlenja (brojevima), podaci o ispravi na osnovu koje je izvršen upis podataka (izdavalac, broj, datum i mesto izdavanja).

Podatke iz stava 1 ovog člana upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 20

Na strani 26 – „Podaci o mirovanju prava za vreme trajanja radnog odnosa“ upisuje se osnov odsutnosti za vreme u kome prava zaposlenog miruju (neplaćeno odsustvo, odsluženje vojnog roka i sl.), vreme trajanja odsutnosti, pečat i potpis lica koje unosi podatke.

Član 21

Na strani 27 – „Naknadno utvrđen penzijski staž“ upisuje se broj i datum rešenja o naknadno utvrđenom penzijskom stažu i njegovo trajanje.

Podatke iz stava 1 ovog člana upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje koja je o tome donela rešenje.

Član 22

Na strani 28 u rubriku „Dokupljen i poseban staž“ upisuje se broj i datum rešenja o dokupljenom ili utvrđenom posebnom stažu i dužini staža.

Podatke iz stava 1 ovog člana upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje koja je odobrila dokup staža ili utvrdila poseban staž i to potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Član 23

Na strani 29 – „Podaci o priznatim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja“ upisuje se broj i datum rešenja, vrsta prava (telesno oštećenje i stepen telesnog oštećenja u procentima, pravo na negu i pomoć, pravo po osnovu preostale radne sposobnosti, ostvareno pravo na penziju i dr.) i vreme utvrđivanja, odnosno prestanka prava.

Podatke iz stava 1 ovog člana upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje koja je priznala određeno pravo.

Član 24

Na stranama od 30 do 33 – „Podaci o evidentiranoj nezaposlenosti i naknadi za vreme nezaposlenosti“ podatke o trajanju nezaposlenosti i iznosu novčane naknade upisuje organizacija za zapošljavanje.

Član 25

Na stranama od 34 do 36 – „Beleške“ upisuju se podaci od značaja za ostvarivanje određenih prava imaoca radne knjižice koji se nisu mogli upisati ni u jednu rubriku u radnoj knjižici, kao i promena prezimena i imena imaoca radne knjižice.

Član 26

Vreme trajanja staža osiguranja ostvarenog preračunavanjem dužeg radnog vremena na sezonskim poslovima upisuje se u rubriku „Podaci o zaposlenju i stažu osiguranja“ na stranama od 6 do 21 tako što će se upisati dan zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvareni staž osiguranja, a uz te podatke staviće se napomena „Vidi na stranama 34 do 36“ koja upućuje na poseban upis radnog staža u rubrici „Beleške“. Na tim stranama treba navesti podatke o radnom vremenu i preračunatom dužem radnom vremenu u radni staž, odnosno staž osiguranja.

Na isti način će se postupiti i pri upisu staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Podatke iz stava 1 i 2 ovog člana upisuje poslodavac kod kojeg je zaposleni radio na sezonskim poslovima ili na radnom mestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

3) Vraćanje radne knjižice imaocu

Član 27

Poslodavac je dužan da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa.

Ako zaposleni po prestanku radnog odnosa ne podigne radnu knjižicu, poslodavac u roku od 10 dana od dana prestanka radnog odnosa predaje radnu knjižicu, uz potvrdu o prijemu, organu uprave prema sedištu poslodavca. Dan predaje radne knjižice poslodavac upisuje u evidenciju o zaposlenima, u rubriku „Beleška“.

Organ uprave kome je predata radna knjižica o prijemu radne knjižice obaveštava organ uprave koji je izdao radnu knjižicu.

IV PONIŠTAVANJE, ZAMENJIVANJE I IZDAVANJE DUPLIKATA, ODNOSNO DRUGE RADNE KNJIŽICE

1) Poništavanje i zamenjivanje i izdavanje duplikata radne knjižice

Član 28

Ako je radna knjižica tako oštećena da se u njoj upisani podaci ne mogu smatrati pouzdanim, vrši se poništavanje radne knjižice i izdaje nova radna knjižica, po postupku i na način propisan u čl. 5 do 14 ovog pravilnika.

Ako je radna knjižica oštećena od strane poslodavca, organizacije za zapošljavanje ili organizacije za penzijsko i invalidsko osiguranje, poništavanje vrši organ uprave prema sedištu poslodavca, organizacije za zapošljavanje ili organizacije za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ako je radna knjižica oštećena od strane poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica, poništavanje vrši organ uprave prema prebivalištu poslodavca.

Ako je radna knjižica oštećena od strane imaoca radne knjižice, poništavanje vrši organ uprave prema mestu njegovog zaposlenja, a za nezaposlenog – prema mestu njegovog prebivališta.

Član 29

Poništavanje radne knjižice vrši komisija od tri člana sastavljena od zaposlenih u organu uprave.

Poništavanje radne knjižice konstatuje se u zapisniku komisije, u koji se unosi registarski broj radne knjižice i ime i prezime imaoca radne knjižice koja se poništava.

O poništavanju radne knjižice obaveštava se organ uprave koji je izdao radnu knjižicu.

Organ uprave koji je izdao radnu knjižicu podatak da je radna knjižica poništena upisuje u registar o izdatim radnim knjižicama, u rubriku „Primedbe“, pod rednim brojem pod kojim je radna knjižica uvedena, na osnovu obaveštenja organa uprave koji je izvršio poništavanje radne knjižice, odnosno na osnovu zapisnika o poništavanju – ako je radnu knjižicu izdao organ uprave koji je izvršio poništavanje.

Član 30

Imaocu radne knjižice koja je izgubljena izdaje se, na njegov zahtev, duplikat radne knjižice.

Duplikat radne knjižice izdaje se na osnovu isprava, dokaza i potvrde o izvršenoj uplati za objavljivanje oglasa o izgubljenoj radnoj knjižici u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Duplikat radne knjižice izdaje organ uprave prema mestu zaposlenja imaoca čija je radna knjižica izgubljena, a za nezaposlenog imaoca, prema mestu njegovog prebivališta.

Na unutrašnjoj strani prednje korice duplikata radne knjižice upisuje se reč: „duplikat“.

Član 31

Podatke koje je sadržavala oštećena, odnosno izgubljena radna knjižica upisuje u novu radnu knjižicu, odnosno duplikat radne knjižice nadležni organ, organizacija, odnosno poslodavac, u skladu sa čl. 8 do 26 ovog pravilnika.

2) Izdavanje druge radne knjižice

Član 32

Kad se pojedine rubrike u radnoj knjižici popune tako da se ne mogu više vršiti upisi, izdaje se druga radna knjižica, na zahtev imaoca radne knjižice.

Uz zahtev za izdavanje druge radne knjižice imalac prilaže popunjenu staru radnu knjižicu.

Drugu radnu knjižicu izdaje organ uprave prema mestu zaposlenja imaoca radne knjižice koja je popunjena, a za nezaposlenog – prema mestu njegovog prebivališta.

U drugu radnu knjižicu, na unutrašnjoj strani prednje korice, upisuje se reč: „druga radna knjižica“ i registarski broj popunjene stare radne knjižice.

Popunjena stara radna knjižica vraća se imaocu, a na unutrašnjoj strani njene prednje korice upisuju se reči: „izdata druga radna knjižica“.

3) Posebna odredba

Član 33

U radnu knjižicu izdatu na teritoriji druge republike koja je članica Savezne Republike Jugoslavije, mogu se unositi podaci utvrđeni ovim pravilnikom, ili će se, na zahtev imaoca takve radne knjižice, izdati nova radna knjižica u koju će organ uprave koji izdaje novu radnu knjižicu upisati podatke iz ranije radne knjižice.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Radne knjižice izdate do stupanja na snagu ovog pravilnika koristiće se i po stupanju na snagu ovog pravilnika.

Podaci o činjenicama koji su predviđeni ovim pravilnikom, a koji se ne mogu uneti u postojeći obrazac radne knjižice, upisuju se na nepopunjenim stranama postojećeg obrasca radne knjižice (od strane 31 do 35).

Član 35

Do utvrđivanja grba Republike Srbije u skladu sa članom 20 Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 1/90, 18/91, 41/91, 59/91, 63/91, 9/92, 50/92, 70/92, 77/92 i 20/93), na stranama radne knjižice biće utisnut, odnosno naslikan grb utvrđen u Ustavu Socijalističke Republike Srbije.

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radnoj knjižici („Službeni glasnik SRS“, broj 28/82).

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.