Pravilnik o programu pripreme za usvojenje

Pravilnik o programu pripreme za usvojenje

Sl.glasnik RS br. 60/2005

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se program pripreme za usvojenje.

Član 2

Program pripreme za usvojenje ima za cilj da budući usvojitelji steknu potrebna znanja o detetu i veštine postupanja sa detetom, kako bi što bolje odgovorili na potrebe deteta koje će usvojiti.

Član 3

Program pripreme za usvojenje sadrži šest tematskih celina, i to:

1) Šta treba znati o usvojenju deteta;

2) Motivi za usvojenje deteta i stabilnost odluke o usvojenju;

3) Karakteristike deteta za usvojenje;

4) Razvoj i potrebe deteta za usvojenje;

5) Detetova prošlost, identitet i druga pitanja vezana za usvojenje;

6) Dolazak deteta u porodicu.

Član 4

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine „Šta treba znati o usvojenju“ jeste razumevanje usvojenja i proširivanje znanja o usvojenju kod usvojitelja.

U okviru tematske celine iz stava 1. ovog člana realizuju se sledeći sadržaji i zadaci:

1) znanja i informisanost budućih usvojitelja o usvojenju;

2) iskustva budućih usvojitelja u vezi sa usvojenjem;

3) sličnosti i razlike između roditelja-usvojitelja i bioloških roditelja;

4) prava i obaveze budućih usvojitelja i upoznavanje sa postupkom usvojenja.

Član 5

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine „Motivi za usvojenje deteta i stabilnost odluke o usvojenju“ jeste da budući usvojitelji razumeju sopstvenu motivaciju za roditeljstvo i da se ispita stabilnost donete odluke o usvojenju.

U okviru tematske celine iz stava 1. ovog člana realizuju se sledeći sadržaji i zadaci:

1) motivi za roditeljstvo;

2) motivi budućih usvojitelja za usvojenje deteta;

3) nepovoljna iskustva i prevazilaženje teškoća vezanih za nemogućnost ostvarivanja biološkog roditeljstva (na nivou para i pojedinačno);

4) stabilnost odluke o usvojenju kao načinu da se postane roditelj.

Član 6

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine „Karakteristike deteta za usvojenje“ jeste proširivanje opštih znanja budućih usvojitelja o detetu za usvojenje i njegovoj porodici porekla.

U okviru tematske celine iz stava 1. ovog člana, realizuju se sledeći sadržaji i zadaci:

1) znanja budućih usvojitelja o detetu za usvojenje;

2) predrasude budućih usvojitelja vezane za usvojenje i promena stavova koji su na njima bili zasnovani;

3) razumevanje zašto deca za usvojenje ne mogu da žive u svojim porodicama;

4) podaci o detetu i njegovoj porodici koje budući usvojitelji žele da saznaju;

5) početne ideje budućih usvojitelja o usvojenju deteta prilagođene konkretnim saznanjima i realnim mogućnostima.

Član 7

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine „Razvoj i potrebe deteta“ jeste sticanje znanja budućih usvojitelja o razvoju i potrebama deteta, kako bi se razvila njihova osetljivost i sposobnost da na razvoj i potrebe deteta adekvatno odgovore.

U okviru tematske celine iz stava 1. ovog člana realizuju se sledeći sadržaji i zadaci:

1) potrebe deteta i iskustva budućih usvojitelja sa decom različitog uzrasta;

2) usvajanje i proširivanje postojećih znanja o različitim uzrasnim periodima i potrebama dece, sa posebnim osvrtom na najraniji uzrast;

3) proširivanje znanja budućih usvojitelja o postojanju individualnih razlika u razvoju dece;

4) faktori razvoja deteta i razvoj koji ima specifičnosti;

5) sticanje znanja o načinu na koji se mogu umanjiti posledice nepovoljnih ranih iskustava deteta;

6) najbolji interes deteta – šta znači biti dobar roditelj.

Član 8

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine „Detetova prošlost, identitet i druga pitanja vezana za usvojenje“ jeste predočavanje budućim usvojiteljima pitanja vezanih za dete i priprema da odgovore na njih, kao i na specifične zadatke uloge roditelja, a u skladu sa potrebama i interesima deteta.

U okviru tematske celine iz stava 1. ovog člana realizuju se sledeći sadržaji i zadaci:

1) pravo usvojenog deteta da zna istinu o svom poreklu;

2) značaj povezivanja prošlosti i sadašnjosti deteta;

3) izgradnja pozitivnog stava budućih usvojitelja prema detetovim biološkim roditeljima;

4) kada i kako detetu saopštiti istinu o njegovom poreklu;

5) sticanje veština budućih usvojitelja za komunikaciju sa okolinom o pitanjima vezanim za usvojenje.

Član 9

Cilj koji se postiže obrađivanjem tematske celine „Dolazak deteta u porodicu“ jeste priprema budućih usvojitelja za dolazak deteta u njihovu porodicu u cilju brže i uspešnije adaptacije deteta.

U okviru tematske celine iz stava 1. ovog člana realizuju se sledeći sadržaji i zadaci:

1) dolazak deteta u porodicu kao događaj koji zahteva obostrano prilagođavanje;

2) unapređivanje roditeljske uloge i uticaj na partnersku relaciju;

3) prilagođavanje postojeće porodične organizacije potrebama deteta;

4) priprema budućih usvojitelja za početne kontakte sa detetom;

5) komunikacija budućih usvojitelja sa socijalnom sredinom nakon dolaska deteta i pomoć prilikom planiranja života u prvim danima i nedeljama po dolasku deteta u njihovu porodicu.

Član 10

Priprema za usvojenje obavlja se tokom procene opšte podobnosti usvojitelja, ali obavezno pre donošenja konačne odluke o opštoj podobnosti za usvojenje, osim ako ne usvaja supružnik ili vanbračni partner roditelja, odnosno usvojioca deteta.

Član 11

Program pripreme za usvojenje sprovodi organ starateljstva na čijem području budući usvojitelji imaju zajedničko prebivalište, odnosno boravište.

Rezultati realizacije programa pripreme za usvojenje obuhvataju se nalazima i stručnim mišljenjima stručnjaka organa starateljstva.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.