Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Sl.glasnik RS br. 117/2014

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se programi i način sprovođenja stručne obuke službenika obezbeđenja – za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (u daljem tekstu: stručna obuka).

Član 2

Stručna obuka sprovodi se kroz:

1) Program stručne obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

2) Program stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;

3) Program stručne obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;

4) Program stručne obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Programi stručnih obuka iz stava 1. ovog člana sastoje se od više tema podeljenih po jedinicama – časovima obuke, koji polazniku omogućavaju sticanje specifičnih znanja i veština neophodnih za vršenje odgovarajuće vrste poslova privatnog obezbeđenja.

Programi stručnih obuka iz stava 1. ovog člana (Prilog 1 – 4.) odštampani su u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Stručna obuka planira se i organizuje prema zahtevima pravnih lica i preduzetnika, odnosno fizičkih lica koji obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja, uz koje se prilažu dokazi o ispunjavanju uslova za pohađanje obuke.

Stručna obuka sprovodi se putem predavanja, vežbi, kurseva, radionica i drugih oblika učenja i obrazovanja po utvrđenim programima, a izvodi se teoretski, praktičnim radom, konsultativno – instruktivnim radom i na drugi primeren način i prema planovima i u terminima koje utvrđuju izvođači obuke.

Stručna obuka službenika obezbeđenja sprovodi se na način da čas obuke traje 45 minuta, a broj časova obuke ne sme biti veći od šest časova na dan.

Časovi mogu biti povezani u dvočas, sa odmorom između dvočasa od najmanje 10 minuta.

Kandidati koji imaju uverenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara, ne moraju pohađati deo obuke iz programa obuke i iz teme koji se odnose na zaštitu od požara (Prilog 2., Tema 7).

Član 4

Na kraju stručne obuke polaže se pisani završni ispitni test.

Prisutnost polaznika na obuci mora biti 100% ukupnog fonda časova kako bi mogao da pristupi polaganju ispita iz stava 1. ovog člana. U slučaju sprečenosti polaznika da u određenom terminu prisustvuje nastavnom času, izvođač obuke dužan je da polazniku omogući pohađanje nastavnog časa iz predmetne nastavne jedinice u nekom drugom odgovarajućem terminu.

Na polaganju završnog ispitnog testa grupa polaznika raspoređuje se u odgovarajućoj prostoriji na dovoljnom rastojanju za nesmetan samostalni rad.

Svaki polaznik popunjava test od 25 pitanja iz programa stručne obuke sa ponuđenim odgovorima. Test se popunjava zaokruživanjem jednog ili više od ukupno dva ili više ponuđenih odgovora na svako pitanje. U ponuđenim odgovorima može da bude i više od jednog, a najviše tri tačna odgovora.

Završni ispitni test traje najduže 60 minuta.

Da bi položio završni ispitni test polaznik mora odgovoriti tačno na najmanje 18 pitanja, odnosno ostvariti najmanje 18 bodova.

Član 5

Ocene na završnom ispitnom testu jesu:

1) „položio“ – ocena koju dobija polaznik koji na testu ostvari 18-20 bodova;

2) „kvalitetan“ – ocena koju dobija polaznik koji na testu ostvari 21-23 bodova;

3) „ističe se“ – ocena koju dobija polaznik koji na testu ostvari 24-25 bodova.

Član 6

Nakon uspešno završene obuke Ministarstvo unutrašnjih poslova (Ministarstvo), ovlašćeno pravno ili fizičko lice koje je sprovelo obuku polazniku izdaje Potvrdu o obučenosti (Prilog 5., koji je odštampan u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo).

Polaznik koji obuku ne završi uspešno, ima pravo da po isteku roka ne kraćeg od sedam dana, ponovo pristupi završnom ispitnom testu.

Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi završni ispitni test, mora se ponovo podvrgnuti stručnoj obuci.

Član 7

Pravno lice i preduzetnik koji obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja obezbeđuje da se za sve službenike obezbeđenja sprovede kondiciona obuka, i to kroz:

1) proveru obučenosti za primenu fizičke snage, za službenike obezbeđenja koji u vršenju poslova koriste sredstva prinude, koja se sprovodi po odgovarajućem programu – temi Obuka u primeni fizičke snage – samoodbrana;

2) proveru obučenosti vodiča i dresiranih pasa, za službenike obezbeđenja koji u vršenju poslova koriste dresirane pse, koja se sprovodi u skladu sa propisima u kinologiji;

3) vežbovno gađanje, za službenike obezbeđenja koji rade na poslovima obezbeđenja sa oružjem, koja se sprovodi saglasno propisima kojima se uređuje oružje i municija.

Član 8

Upoznavanje službenika obezbeđenja sa novim tehnologijama u zaštiti lica, imovine i poslovanja ili sa pojavnim slučajevima i oblicima ugrožavanja lica i imovine i poslovanja, koji su povezani sa programima stručnih obuka utvrđenih ovim pravilnikom, može se vršiti i po posebnom zahtevu pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja uz sprovođenje pojedinih i odgovarajućih delova tih programa.

Član 9

Ministarstvo, odnosno ovlašćena pravna i fizička lica za obuku službenika obezbeđenja sa polaznicima zaključuju pisani ugovor o sprovođenju obuke.

Ako je naručilac stručne obuke pravno lice ili preduzetnik, može se zaključiti jedan pisani ugovor o sprovođenju obuke za sve polaznike, čiji je sastavni deo spisak sa imenima svih polaznika, sa traženim vrstama stručne obuke za svakog polaznika.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1.

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA Nastavnih časova
Predavanje Vežbe Ukupno
OPŠTI DEO
UVODNI ČAS 1 1
Osnovni podaci o pravnom licu koje realizuje obuku, program obuke, predavači, vreme realizacije i način rada, ciljevi i zadaci obuke, prava i obaveze po pitanju bezbednog i zdravog rada
TEMA 1 POJAM UPRAVLJANJA RIZIKOM I PROCENE RIZIKA 1 1
Pojam rizika. Upravljanje rizikom. Faze upravljanja rizikom. Procena rizika. Faze procene rizika. Principi procene rizika. Tehnike za procenu rizika. Menadžer rizika. Kvalitet u procesu procene rizika. Komunikacija o riziku.
TEMA 2 BEZBEDNOST ORGANIZACIJE 2 2
Pojam i elementi organizacije. Procesi u organizaciji. Okruženje. Izvori opasnosti po organizaciju. Ugrožavanje organizacije. Različiti aspekti bezbednosti.
TEMA 3 PROCENA RIZIKA U RAČUNARSKIM SISTEMIMA 1 1
Pojam i važnost računarskih sistema u sistemu zaštite lica, imovine i poslovanja. Ranjivost računarskih sistema. Zaštita računarskih sistema.
TEMA 4 PRAVNI OSNOV ZA PROCENU RIZIKA U ORGANIZACIJI I NORMATIVNA DOKUMENTA U OBLASTI ZAŠTITE LICA, IMOVINE I POSLOVANJA 1 1
Ustav Republike Srbije. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon o zaštiti od požara. Zakon o vanrednim situacijama. Zakon o privatnom obezbeđenju. Ostali zakoni vezani za zaštitu lica, imovine, poslovanja i podataka.
PROVERA 1
SPECIJALISTIČKI DEO
TEMA 5 OPŠTE POSLOVNE OPASNOSTI I OPASNOSTI OD NEUSAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA 1 1 2
5.1 Opasnosti vezane za poslovanje u smislu zaštite lica, imovine i poslovanja i opasnosti od neusaglašenosti sa standardima
Pojam i vrste opštih poslovnih opasnosti. Zahtevi za procenu opštih poslovnih rizika, kriterijumi za identifikaciju potencijalnih opasnosti u okviru opštih poslovnih aktivnosti. Mesto i uloga menadžera rizika u procesu procene opšte poslovnih rizika i rizika od neusaglašenosti sa standardima.
5.2 Identifikacija rizika od opšte poslovnih opasnosti i opasnosti od neusaglašenosti sa standardima
Način rada menadžera rizika na identifikaciji rizika od opšte poslovnih opasnosti i opasnosti od neusaglašenosti sa standardima.
TEMA 6 PROCENA RIZIKA PO BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI 1 1 2
6.1 Opasnosti po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini
Pojam i vrste opasnosti po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini. Zahtevi za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, kriterijumi za identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mestu i u radnoj okolini. Mesto i uloga menadžera rizika u procesu procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
6.2 Identifikacija rizika po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini
Način rada menadžera rizika na identifikaciji rizika po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini.
TEMA 7 PROCENA PRAVNIH RIZIKA I PROCENA RIZIKA OD PROTIVPRAVNOG DELOVANJA 1 1 2
7.1 Pravne opasnosti i opasnosti od protivpravnog delovanja internih i eksternih subjekata organizacije
Pojam i vrste pravnih opasnosti. Zahtevi za procenu rizika od pravnih opasnosti, kriterijumi za identifikaciju potencijalnih pravnih opasnosti. Pojam i vrste opasnosti od protivpravnog delovanja. Zahtevi za procenu rizika od protivpravnog delovanja. Kriterijumi za identifikaciju potencijalnih opasnosti od protivpravnog delovanja. Mesto i uloga menadžera rizika u procesu procene rizika protivpravnog delovanja.
7.2 Identifikacija rizika od pravnih opasnosti i od protivpravnog delovanja internih i eksternih subjekata organizacije
Način rada menadžera rizika na identifikaciji rizika od pravnih opasnosti i od protivpravnog delovanja internih i eksternih subjekata organizacije.
PROVERA 2
TEMA 8 PROCENA RIZIKA OD POŽARNIH OPASNOSTI 1 1 2
8.1 Požarne opasnosti
Pojam i vrste požarnih opasnosti. Zahtevi za procenu rizika od požarnih opasnosti, kriterijumi za identifikaciju potencijalnih opasnosti od požara. Mesto i uloga menadžera rizika u procesu procene požarnih rizika.
8.2 Identifikacija rizika od požarnih opasnosti
Način rada menadžera rizika na identifikaciji rizika od požarnih opasnosti.
TEMA 9 PROCENA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA 1 1 2
9.1 Opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Pojam i vrste opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Zahtevi za procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kriterijumi za identifikaciju potencijalnih opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Mesto i uloga menadžera rizika u procesu procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
9.2 Identifikacija rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Identifikacija rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
TEMA 10 METODOLOGIJA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANJA 1 2 3
10.1 Preliminarna analiza potencijalnih opasnosti
Identifikacija potencijalnih opasnosti. Kriterijumi za određivanje veličine opasnosti. Upotreba obrasca za preliminarnu analizu opasnosti.
10.2 Analiza i ocena rizika
Kriterijumi za određivanje verovatnoće, kriterijumi za određivanje posledica, kriterijumi za određivanje nivoa rizika. Kriterijumi za određivanje kategorije rizika, kriterijumi za određivanje prihvatljivosti rizika. Upotreba obrasca za analizu i ocenu rizika.
10.3 Tretman rizika
Kriterijum za primenu opcija za ublažavanje, Kriterijum za primenu opcija za izvodljivost, Kriterijum za primenu analize odnosa cena-korist, Kriterijum za određivanje preostalog rizika i Kombinacija rizika. Upotreba obrasca za tretman rizika.
PROVERA 3
RADIONICA 1 6 6
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u organizaciji – vodećim putem.
RADIONICA 2 6 6
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u organizaciji – samostalno.
ZAVRŠNI ISPITNI TEST 5 5
UKUPNO: 12 24 36
33% 67% 100%

Literatura: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, Izdavač Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, grupa autora, Beograd 2011.

Prilog 2.

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA Nastavnih časova
Predavanje Vežbe Ukupno
UVODNI ČAS – INDUSTRIJA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA 1 0 1
O privatnom obezbeđenju (u 33 evropske države i Republici Srbiji)
O programu osnovne stručne obuke službenika obezbeđenja
TEMA 1 PRAVNI ASPEKTI OBAVLJANJA DELATNOSTI 4 1 5
1.1 Statistika kriminaliteta u Republici Srbiji
Pregled podataka o prijavljenim krivičnim delima, koju vodi Republički zavod za statistiku
1.2 Osnove krivičnog i prekršajnog prava i krivičnog postupka
Pojam krivičnog dela; Osnovna obeležja krivičnog dela; Delo malog značaja; Vreme i mesto izvršenja krivičnog dela; Pojam krivice; Vrste kazni; Pravne posledice osude; Krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; Prekršaji u obavljanju delatnosti privatnog obezbeđenja
1.3 Obezbeđenje mesta krivičnog dela (događaja)
Pojam i podela kriminalistike; Mesto događaja; Osnovni postupci službenika obezbeđenja; Obezbeđenje dokaza i tragova; Sadržaj početne informacije javnim službama u slučaju nastanka događaja; Uviđaj
1.4 Kodeks profesionalne etike u privatnom obezbeđenju
Značaj kodeksa u odnosu na zakonske sankcije; Sud časti
PROVERA 1.1
TEMA 2 PRIMENA ZAKONA 1 2 3
2.1 Šifre delatnosti privatnog obezbeđenja
Zakon i uredba o klasifikaciji delatnosti, harmonizovan sa međunarodnim sistemom klasifikacije delatnosti
2.2 Licence pravnih lica i preduzetnika
Opšti i posebni uslovi za sticanje licenci za pravna lica i preduzetnike
2.3 Licence fizičkih lica
Uslovi za sticanje licence fizičkih lica; Vrste licenci
2.4 Potrebne obuke za sticanje licenci
Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja; Osnovna stručna obuka službenika obezbeđenja; Obuka za primenu fizičke snage; Obuka za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem, u skladu sa propisima o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem; Posebna obuka za zaštitu od požara u skladu sa propisima o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara; Obuka za planiranje, projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite; Obuka za vršenje poslova montaže i održavanje sistema tehničke zaštite; Obuka vodiča i dresura pasa
2.5 Ostale zakonske odredbe
Uniforma, oznake i legitimacija službenika obezbeđenja; Nadzor nad radom, evidencije i zaštita podataka
PROVERA 2.1
2.6 Ovlašćenja službenika obezbeđenja
PRIMENA MERA: provera identiteta lica; pregled lica ili vozila; izdavanje zabrana, naredbi i upozorenja; privremeno zadržavanje lica; UPOTREBA SREDSTAVA PRINUDE: sredstva za vezivanje; fizička snaga; posebno dresirani psi; vatreno oružje.
PROVERA 2.2
TEMA 3 VANSUDSKA ZAŠTITA 1 2 3
3.1 Vansudska zaštita
Zakonska regulativa; Odnos sudske i vansudske zaštite; Opšti uslovi dopuštenosti (likvidnost prava; nedostižna sudska zaštita; potreban i primeren način; odsustvo očigledne nesrazmere; prirodna volja); Posebni uslovi dopuštenosti (pojavni oblici; dozvoljena samopomoć, nužna odbrana, krajnja nužda)
3.2 Dozvoljena samopomoć
Pojam i uslovi za primenu instituta; Pravo svojine (ovlašćenje držanja, ovlašćenje korišćenja, ovlašćenje raspolaganja); Ograničenje prava svojine;Povreda državine
3.3 Nužna odbrana
Uslovi za postojanje napada; Uslovi odbrane; Prekoračenje granice nužne odbrane
PROVERA 3.1
3.4 Krajnja nužda
Uslovi postojanja opasnosti; Uslovi otklanjanja opasnosti; Prekoračenje granice krajnje nužde; Dužnost izložiti se opasnosti
PROVERA 3.2
TEMA 4 OPREMA ZA OBEZBEĐENJE 2 4 6
4.1 Profil službenika obezbeđenja
Evropska definicija službenika obezbeđenja (prihvaćena i u nacionalnom standardu usluga privatnog obezbeđenja)
4.2. Upotreba vatrenog oružja
Zakonske odredbe o upotrebi oružja u vršenju poslova obezbeđenja – uslovi za upotrebu oružja od strane službenika obezbeđenja i ograničenja; Obaveze službenika obezbeđenja pri upotrebi vatrenog oružja; Izveštaj o upotrebi sredstava prinude
4.3 Vrste poslova u službi obezbeđenja
Rukovodeći i izvršni poslovi; Osnovni poslovi službenika obezbeđenja bez oružja; Specijalistički poslovi službenika obezbeđenja sa oružjem; Poslovi procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja; Poslovi tehničke zaštite
4.4 Oprema službenika obezbeđenja u vršenju osnovnih poslova
Lična oprema; Oprema u prostoriji službenika obezbeđenja; Dokumentacija koja se drži u prostoriji
4.5 Tehnička zaštita – podrška službeniku obezbeđenja
Alarmni sistemi (provala, požar); Video obezbeđenje; Kontrola pristupa; Bezbednosna rasveta; Sistemi elektrohemijske zaštite; Satelitsko praćenje (GPS); Mehanička zaštita
PROVERA 4.1
TEMA 5 REDOVNE PROCEDURE OBEZBEĐENJA 2 4 6
5.1 Obezbeđenje patroliranjem
Obezbeđenje patroliranjem u štićenom objektu; Obezbeđenje patroliranjem u zoni odgovornosti; Protivpožarno patroliranje; Taktika patroliranja
5.2 Kontrola pristupa
Vrste kontrole; Procedure kontrole lica i vozila
5.3 Kontrolni centar
Kontrolni centar firme za obezbeđenje; Kontrolne sobe korisnika usluga; Funkcija i procedure; Dežurni patrolni tim; Intervencije po dojavi alarma
PROVERA 5.1
TEMA 6 PROCEDURE U VANREDNIM SITUACIJAMA 2 4 6
6.1 Vanredne situacije, pojam i definicija
Pojam i definicija; Uzroci; Koncept pripravnosti na incidente; Redosled osnovnih postupaka službenika obezbeđenja u svim vanrednim situacijama; Dodatni postupci službenika obezbeđenja u različitim vanrednim situacijama; sadržaj početne informacije javnim službama u slučaju nastanka vanredne situacije
PROVERA 6.1
TEMA 7 POŽAR 2 4 6
7.1 Sistem zaštite od požara
Definicija i efekti požara; Kategorije ugroženosti od požara; Organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara; Pravila zaštite od požara; Protivpožarna straža; Osnovna obuka zaposlenih; Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara
7.2 Fenomen požara
Izvori toplote; Drugi uobičajeni uzroci vatre; Trougao požara; Širenje vatre; Klasifikacija vatre; Princip gašenja požara
7.3 Aparati za gašenje požara
Glavni delovi aparata; Vrste aparata prema kategoriji vatre i smese za gašenje; Šifre boja etiketa po vrstama aparata; Upotreba aparata
7.4 Procedure za zaštitu od požara
Preventivne mere; Redosled postupaka službenika obezbeđenja u situacijama požara; Sadržaj početne informacije javnim službama u slučaju nastanka požara
PROVERA 7.1
TEMA 8 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 1 2 3
8.1 Zakonska regulativa, stanje i potrebe privatnog obezbeđenja
Zakoni i propisi; Akt o proceni bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini; Ček liste za procenu bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini službenika obezbeđenja (evropski standardi)
8.2 Lična zaštitna oprema
Kacige za glavu, neprobojni prsluci, zaštitne naočare, maske, štitnici za uši, rukavice, zaštitna obuća i odeća
PROVERA 8.1
TEMA 9 KLIJENTI I KVALITET 1 2 3
9.1 Principi ophođenja prema klijentu
Odnos prema klijentu; Uloga službenika obezbeđenja u sprovođenju principa sistema kvaliteta upravljanja (ISO 9001); Uticaj službenika obezbeđenja na kvalitet usluga obezbeđenja (SRPS A.L2.002); Uticaj klijenta na kvalitet usluga obezbeđenja
PROVERA 9.1
TEMA 10 PRVA POMOĆ 2 4 6
10.1 Prva pomoć u hitnim slučajevima
Pojam i pravni aspekti; Principi prve pomoći
10.2 Mere pri ukazivanju prve pomoći
Procena situacije; Procena povrede; Otkrivanje uzroka povređivanja; Otklanjanje uzroka povređivanja; Pribor za prvu pomoć; Oblasti koje zahtevajudodatnu obuku za ukazivanje prve pomoći (kardio-pulmonalno vraćanje u život; veštačko disanje usta na usta; ritmičko pritiskanje abdomena i stavljanje u položaj za oporavak)
10.3 Uobičajene povrede i njihovo tretiranje
Povreda glave; Opekotine; Strujni udar; Otežano disanje usled udisanja dima;Otežano disanje usled napada panike; Lom kosti; Povrede leđa; Krvarenje iz posekotina; Povreda oka; Klonulost; Šok; Položaj tela za oporavak
10.4 Procedura SlOb u pružanju prve pomoći
Preventivne mere i blizina kompleta prve pomoći; Redosled postupaka službenika obezbeđenja u situacijama povređivanja; Sadržaj početne informacije javnim službama u slučaju nastanka povređivanja; Zaštita dostojanstva povređenog
PROVERA 10.1
TEMA 11 KOMUNIKACIJA 1 2 3
11.1 Komunikacione veštine
Korisne veštine (verbalna i neverbalne komunikacija, međuljudski odnosi i timski rad); Osnovne komunikacione veštine (govor, slušanje, pisanje, čitanje, govor tela, vizuelno zapažanje)
11.2 Izveštaji službenika obezbeđenja
Metodi evidentiranja i izveštavanja; Forma i sadržaj izveštaja (ko, gde, kada, šta, kako, svedoci); Pravila za pisanje; Prosleđivanje
11.3 Beležnice/Knjige događaja
Svrha vođenja beleški; Pravila za vođenje Knjige događaja; Upotreba u sudskom postupku
11.4 Komunikacija sredstvima veze
Vrste i funkcija radio veze; Smernice za upotrebu sredstava veze; Osnovne vrste dvosmernih radio uređaja; Radio procedure (međunarodne skraćenice i fraze)
PROVERA 11.1
TEMA 12 REŠAVANJE SUKOBA 1 2 3
12.1 Rešavanje sukoba
Stresne situacije; Konflikt (pojam, vrste); Faze eskalacije sukoba; Načini rešavanja konflikata; Faze konstruktivnog rešavanja konflikta; Smernice za intervenisanje u fazama konstruktivnog rešavanja konflikata
12.2 Informacije za javnost
Obaveza zaštite podataka prikupljenih vršenjem poslova službenika obezbeđenja; Obaveza ustupanja podataka prikupljenih vršenjem poslova službenika obezbeđenja (ko, kome, po kom osnovu); Informacije za javnost na mestu incidenta (prava i obaveze službenika obezbeđenja)
12.3 Lojalnost i postupanje po uputstvima
Primena principa hijerarhije i subordinacije u službi privatnog obezbeđenja; Politika jednakih mogućnosti (napreovanje u službi)
12.4 Timski rad
Pojam tima i sklonosti za timski rad u službi obezbeđenja; Mesto službenika obezbeđenja u timu; Najvažniji principi timskog rada
PROVERA 12.1
TEMA 13 OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA 2 4 6
13.1 Zakonska regulativa za vršenje poslova redara
Zakon o privatnom obezbeđenju; Zakon o okupljanju građana; Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
13.2 Poslovi redarske službe
Na javnom skupu u smislu propisa kojima se uređuje okupljanje građana; Na sportskim priredbama; Na mestima i objektima gde se okupljaju građani povodom održavanja zabavnih, muzičkih, kulturnih i drugih programa
13.3 Plan obezbeđenja
Svrha izrade; Forma i sadržaj
PROVERA 13.1
TEMA 14 TRANSPORT VREDNOSTI 2 1 3
14.1 Prevoz novca, vrednosnih i drugih pošiljki vozilima
Uslovi za vršenje poslova pratnje i obezbeđenja transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljaka; Studija slučaja oružane pljačke
14.2 Prenos novca, vrednosnih i drugih pošiljki pešice
Uslovi za vršenje poslova prenosa novca, vrednosnih i drugih pošiljaka; Studija slučaja oružane pljačke
14.3 Minimalne mere zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrednostima
Vrste i kategorizacija finansijskih institucija; Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja; Vrste i način ostvarivanja mera zaštite; Zaštita i korišćenje podataka prikupljenih sistemima tehničke zaštite
PROVERA 14.1
TEMA 15 RADNI ODNOSI I REGULATIVA 1 1 2
15.1 Sistem socijalnog dijaloga
Granski socijalni dijalog na evropskom nivou i u Srbiji (socijalni partneri, značaj, efekti); Vrste i pravni značaj kolektivnih ugovora
15.2 Poznavanje radnog prava i aktuelni problemi
Uticaj važećih propisa o radu na poslodavace i zaposlene u oblasti privatnog obezbeđenja; Evidencije i potreba za informisanjem zaposlenih
PROVERA 15.1
ZAVRŠNI ISPITNI TEST 1 1
TEMA 16 OBUKA U PRIMENI FIZIČKE SNAGE – SAMOODBRANA 3 32 35
16.1 Karate-boks
Stavovi, Kretanja, Udarci
16.2 Džudo
Padovi, Bacanja
16.3 Zahvati za privođenje
Ključ spreda – provlačenjem, savijanje ruke na leđa, pasivni otpor
16.4 Odbrana od naoružanog napadača
Odbrana od napada palicom, nožem, pištoljem
16.5 Obrana od nenaoružanog napadača
Odbrana od udarca rukom, nogom, od gušenja
UKUPNO: 29 72 101
41% 59% 100%

Literatura: Priručnik za osnovnu stručnu obuku službenika obezbeđenja, izrađen po evropskom uputstvu za osnovnu stručnu obuku službenika obezbeđenja (European Vocational Training Manual For Basic Guarding, December 1999) i usaglašen sa normativnim okvirom, propisima i važećim standardima u Republici Srbiji.

Prilog 3.

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NADZOR NAD IZVOĐENJEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE Nastavnih časova
T V Ukupno
UVOD U PROGRAM 1 1
Osnovni podaci o pravnom licu koje realizuje obuku, program obuke, predavači, vreme realizacije i način rada, ciljevi i zadaci obuke, prava i obaveze po pitanju bezbednog i zdravog rada
TEMA 1 TEHNIČKA ZAŠTITA 4 4
Pojam tehničke zaštite. Kategorije tehničke zaštite. Sredstva tehničke zaštite. Sistem tehničke zaštite. Kvalitet u sistemu tehničke zaštite.
TEMA 2 ŠTIĆENI OBJEKAT 2 2
Pojam štićenog objekta. Vrste štićenih objekata. Karakteristike štićenih objekata. Kategorizacija štićenih objekata u odnosu na nivo rizika. Ostali sistemi na/u štićenom objektu. Kritične tačke.
TEMA 3 UGROŽENOST ŠTIĆENIH OBJEKATA 2 2
Pojam ugroženosti. Izvori ugrožavanja. Kritične tačke. Definisanje kritičnih tačaka. Analiza kritičnih tačaka. Protivpravno delovanje. Prikupljanje podataka. Poslovna tajna.
TEMA 4 PROCENA RIZIKA U PLANIRANJU SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 1 4 5
Pojam rizika. Procena rizika. Faze procene rizika. Principi procene rizika. Tehnike za procenu rizika u planiranju sistema tehničke zaštite. Metodologija procene rizika. Komunikacija o riziku. Elaborat procene rizika.
TEMA 5 BEZBEDNOST U INFORMACIONIM I KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA
Pojam informacionih i komunikacionih sistema. Vrste i karakteristike informacionih i komunikacionih sistema. Zatvorene mreže. Vrste napada u informacionim i komunikacionim sistemima. Sistemi zaštite u informacionim i komunikacionim sistemima. 2 1 3
TEMA 6 DETEKCIJA NEOVLAŠĆENOG PRIKUPLJANJA INFORMACIJA
Vrste uređaja za neovlašćeno prikupljanje informacija. Tehnička sredstva za detekciju uređaja za neovlašćeno prikupljanje informacija. Kompromitujuće elektromagnetno zračenje. Faradejevi kavezi. Ometači. 1 1 2
TEMA 7 PLANIRANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 1 3 4
Pojam planiranja. Vrste planova. Plan tehničke zaštite. Elementi plana tehničke zaštite. Plan integralne zaštite. Plan povezivanja sa drugim tehnološkim sistemima. Sistem veza u štićenom objektu. Integrisanje različitih sistema tehničke zaštite. Procedure za postupanje službenika obezbeđenja. Izrada propisa i procedura
ZAVRŠNI ISPITNI TEST 2 0 2
UKUPNO: 16 9 25

Prilog 4.

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE Nastavnih časova
Predavanje Vežbe Ukupno
UVOD U PROGRAM 1 0 1
Osnovni podaci o pravnom licu koje realizuje obuku, program obuke, predavači, vreme realizacije i način rada, ciljevi i zadaci obuke, prava i obaveze po pitanju bezbednog i zdravog rada
TEMA 1 OBJEKTI ZAŠTITE 1 0 1
Pojam objekta zaštite. Podela objekata zaštite. Identifikacija bezbednosnih zona. Definisanje potencijalnih pretnji. Pojam rizika. Klasifikacija rizika. Procena rizika. Primenjeni standardi.
TEMA 2 SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE 1 0 1
Pojam tehničke zaštite. Svojstva tehničke zaštite. Podela sistema tehničke zaštite. Kontrolne sobe. Sistemi za komunikaciju. Sistemi za napajanje.
TEMA 3 ZAŠTITA SPOLJNOG PERIMETRA 2 1 3
Pojam barijera. Podela barijera. Fizičke barijere. Ograde. Kapije. Zamke. Mehanička zaštita. Elektronske barijere. Detektori. Interfoni. Osvetljenje prostora.
TEMA 4 ALARMNI SISTEMI 2 1 3
Pojam alarmnih sistema. Podela alarmnih sistema. Protivpožarni sistemi kao specifični alarmni sistemi. Elementi alarmnog sistema. Alarmne centrale. Alarmni senzori. Indikatori alarma. Povezivanje elemenata alarmnog sistema. Sistemi za daljinsku dojavu alarma.
TEMA 5 SISTEMI VIDEO OBEZBEĐENJA 2 1 3
Pojam video obezbeđenja. Podela sistema video obezbeđenja. Analogni sistemi video obezbeđenja. Digitalni sistemi video obezbeđenja. Elementi sistema video obezbeđenja. Kamere. Monitori. Sistemi za arhiviranje snimaka. Povezivanje elemenata sistema video obezbeđenja.
TEMA 6 SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA 2 1 3
Pojam kontrole pristupa. Vrste sistema za kontrolu pristupa. Metodi za identifikaciju. Elementi sistema za kontrolu pristupa. Elektronske kartice. Čitači elektronskih kartica. Tastature za unos šifre. Biometrijski senzori. Baze podataka sa pravima pristupa. Povezivanje elemenata sistema za kontrolu pristupa.
TEMA 7 SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE U MOBILNIM USLOVIMA 1 1 2
Specifičnost mobilnih uslova. Vrste sistema tehničke zaštite koje se primenjuju u mobilnim uslovima. Panik tasteri. Audio i video komunikacija. GPS praćenje.
ZAVRŠNI ISPITNI TEST 2 0 2
UKUPNO: 14 5 19
74% 26% 100%

Prilog 5.

(memorandum/logo)

(Ministarstvo, pravno ili fizičko lice ovlašćeno za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja)

POTVRDA O OBUČENOSTI

____________________________________
(ime i prezime polaznika)

o završenoj:

STRUČNOJ OBUCI

u trajanju od __ č/o kroz __ radnih dana

po važećem programu stručne obuke službenika obezbeđenja

__________________________________________________
(naziv programa obuke)

U ___________, __.__.20__. godine
Evidencioni broj: _____/__ Odgovorno lice
(mp) ___________________

 

Servis računara online zakazivanje