Pravilnik o prehrambenim aditivima – 1 DEO

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o prehrambenim aditivima  1 DEO 

Sl.glasnik RS br. 63/2013

Sadržaj Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju prehrambeni aditivi (u daljem tekstu: aditivi) u procesu proizvodnje hrane, i to:

1) Lista aditiva koji su odobreni za upotrebu u hrani i uslovi upotrebe (u daljem tekstu: Lista 1);

2) Lista aditiva uključujući nosače koji su odobreni za upotrebu u aditivima, u enzimima za hranu, u aromama i u nutrijentima i uslovi njihove upotrebe (u daljem tekstu: Lista 2);

3) način deklarisanja aditiva;

4) specifikacije aditiva.

Lista 1 i Lista 2 odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Primena Pravilnika

Član 2

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na aditive za hranu.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na sledeće supstance, ako se ne koriste kao aditivi:

1) pomoćna sredstva u proizvodnji hrane;

2) sredstva za zaštitu bilja i biljnih proizvoda;

3) supstance koje se dodaju hrani kao nutrijenti;

4) supstance koje se koriste za preradu vode za piće;

5) arome za hranu;

6) enzime za hranu.

Definicije

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) Aditiv je svaka supstanca koja se, bez obzira na njenu hranljivu vrednost, ne koristi kao hrana, niti predstavlja karakterističan sastojak hrane, ali se iz tehnoloških razloga dodaje hrani u toku proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, transporta ili čuvanja, tako da direktno ili indirektno preko svojih međuproizvoda postaje ili može da postane sastojak hrane.

Aditivima se ne smatraju sledeće supstance:

– monosaharidi, disaharidi ili oligosaharidi i hrana koja sadrži pomenute supstance koje se koriste zbog njihovog svojstva zaslađivanja;

– hrana u osušenom ili koncentrisanom obliku, uključujući arome dodate u procesu proizvodnje složene hrane zbog njihovih aromatičnih svojstava, ukusa ili hranljivih svojstava, kao i sekundarnog efekta bojenja;

– supstance koje se koriste za pokrivanje ili oblaganje hrane, koje ne čine sastavni deo hrane i nisu namenjene konzumiranju zajedno sa takvom hranom;

– proizvodi koji sadrže pektin, a dobijaju se od osušene pulpe jabuke ili kore citrus voća ili dunja ili iz njihove mešavine dejstvom razblaženih kiselina, a zatim delimičnom neutralizacijom solima natrijuma ili kalijuma (tečni pektin);

– baze za gume za žvakanje;

– beli ili žuti dekstrin, pečeni ili dekstriniran skrob, skrob modifikovan tretmanom kiselinama ili bazama, izbeljeni skrob, fizički modifikovan skrob i skrob tretiran amilolitičkim enzimima;

– amonijum-hlorid;

– krvna plazma, jestivi želatin, hidrolizati proteina i njihove soli, proteini mleka i gluten;

– aminokiseline i njihove soli koje nemaju tehnološku funkciju, izuzev glutaminske kiseline, glicina, cisteina i cistina i njihovih soli;

– kazeinati i kazein;

– inulin.

2) Pomoćno sredstvo u proizvodnji hrane je svaka supstanca koja:

(1) se sama po sebi ne koristi kao hrana;

(2) se namerno koristi u procesu prerade sirovina, hrane ili njihovih sastojaka u svrhu zadovoljenja određenih tehnoloških potreba tokom proizvodnje, obrade ili prerade;

(3) može imati za posledicu nenamernu, ali tehnološki neizbežnu prisutnost ostataka te supstance ili njenih derivata u gotovom proizvodu, pod uslovom da njihova prisutnost ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, kao i da nema tehnološki efekat u gotovom proizvodu.

3) Funkcionalno svojstvo označava jednu od kategorija aditiva definisanih na osnovu tehnološke funkcije aditiva.

4) Funkcionalna klasa označava grupu aditiva sa istim funkcionalnim svojstvima.

5) Neprerađena hrana je hrana koja nije podvrgnuta bilo kakvoj obradi koja dovodi do bitne promene njenog prvobitnog stanja (pri čemu ona može biti izdeljena, sečena, odkoštena, usitnjena, odvojena od kože ili kore, mlevena, rezana, očišćena, duboko zamrznuta, zamrznuta, ohlađena, mlevena u mlinu, oljuštena, upakovana, raspakovana i sl.)

6) Hrana bez dodatog šećera označava hranu koja ne sadrži:

(1) dodate monosaharide ili disaharide;

(2) dodatu hranu koja sadrži monosaharide ili disaharide, koja se koristi zbog njenih svojstava zaslađivanja.

7) Hrana smanjene energetske vrednosti je hrana čija je energetska vrednost umanjena za najmanje 30% u poređenju sa istim ili sličnim proizvodom.

8) Stoni zaslađivač je proizvod koji sadrži zaslađivače dozvoljene za upotrebu, može sadržati i druge aditive i/ili sastojke hrane i koji je namenjen prodaji krajnjem potrošaču kao zamena za šećere.

9) Quantum satis znači da maksimalno dozvoljena količina aditiva nije propisana, ali se aditiv upotrebljava u skladu sa principima dobre proizvođačke prakse u količini koja nije veća od količine potrebne da se postigne željeni tehnološki efekat pri čemu aditiv ne menja prirodu, sastav i kvalitet proizvoda na način na koji bi doveo potrošača u zabludu.

Liste aditiva

Član 4

Samo aditivi iz Liste 1 mogu da se stavljaju u promet i da se koriste u hrani u skladu sa uslovima upotrebe aditiva navedenim u Listi 1.

Samo aditivi navedeni u Listi 2 mogu da se koriste kao aditivi u hrani, u enzimima za hranu, u aromama za hranu i u nutrijentima u skladu sa uslovima upotrebe aditiva navedenim u Listi 2.

Aditivi moraju da ispunjavaju uslove iz člana 13. ovog pravilnika koji se odnose na specifikaciju aditiva.

Zabrana stavljanja u promet aditiva i hrane

Član 5

Zabranjeno je stavljanje u promet aditiva i hrane u kojoj je prisutan aditiv čije korišćenje nije u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Opšti uslovi za uključivanje aditiva u liste aditiva i njihovu upotrebu

Član 6

Aditiv uključen u Listu 1 i u Listu 2 može se koristiti samo ako ispunjava sledeće zahteve:

1) da na osnovu dostupnih naučnih dokaza ne predstavlja opasnost po zdravlje potrošača u koncentraciji dozvoljenoj za upotrebu;

2) da je upotreba aditiva tehnološki opravdana, kada nije moguće postići zahtevani efekat drugim ekonomski i tehnološki izvodljivim putem;

3) da upotreba aditiva ne dovodi potrošača u zabludu.

Aditiv uključen u Listu 1 i u Listu 2 mora da ima osim drugih prednosti i korist za potrošača, i da se u tom smislu upotrebljava za jednu ili više sledećih namena:

1) očuvanje hranljive vrednosti hrane;

2) obezbeđivanje potrebnih sastojaka ili sastojaka hrane za proizvode namenjene grupama potrošača sa posebnim dijetetskim potrebama;

3) poboljšanje i očuvanje kvaliteta, stabilnosti ili organoleptičkih osobina hrane, pri čemu aditiv ne sme da menja prirodu, sastav i kvalitet hrane na način koji bi mogao da dovede potrošača u zabludu;

4) obezbeđivanje pomoći u proizvodnji, preradi, pripremi, tretiranju, pakovanju, transportu ili čuvanju proizvoda, uključujući i aditive, enzime za hranu i arome za hranu, pri čemu aditiv ne sme da se upotrebljava za prikrivanje neispravnih sirovina, odnosno loših (uključujući i nehigijenske) tehnoloških postupaka ili prakse.

Izuzetno od stava 2. Tačka 1) ovog člana, aditiv koji smanjuje hranljivu vrednost hrane, a koji je svrstan u Listu 1 upotrebljava se ako:

1) hrana čiji je aditiv sastojak ne čini bitan element uobičajene ishrane;

2) je aditiv neophodan za proizvodnju hrane namenjene grupama potrošača sa posebnim dijetetskim potrebama.

Posebni uslovi za zaslađivače

Član 7

Aditiv uključen u funkcionalnu klasu zaslađivača u Listi 1 koristi se samo ako uz korišćenje za jednu ili više namena definisanih u članu 6. stav 2. ovog pravilnika zadovoljava jednu ili više navedenih funkcija:

1) zamenjuje šećere u proizvodnji hrane smanjene energetske vrednosti, hrane koja nema kariogeni potencijal ili hrane bez dodatog šećera;

2) zamenjuje šećere ukoliko to produžava rok trajanja takve hrane;

3) omogućava proizvodnju hrane namenjene potrošačima sa posebnim dijetetskim potrebama u skladu sa propisima koji regulišu oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda.

Posebni uslovi za boje

Član 8

Aditiv uključen u funkcionalnu klasu boja u Listi 1 koristi se samo ako uz korišćenje za jednu ili više namena definisanih u članu 6. stav 2. ovog pravilnika zadovoljava i jednu ili više navedenih funkcija:

1) obnavljanje prvobitnog izgleda hrane čija boja može da se promeni prilikom prerade, čuvanja, pakovanja i distribucije, gde dolazi do narušavanja vizuelne prihvatljivosti gotovog proizvoda;

2) postizanje veće vizuelne prihvatljivosti hrane;

3) davanje boje hrani koja je inače bezbojna.

Funkcionalne klase aditiva

Član 9

Aditivi navedeni u Listi 1 i u Listi 2 svrstavaju se u funkcionalne klase prema osnovnoj tehnološkoj funkciji aditiva.

Svrstavanje aditiva u određenu funkcionalnu klasu ne sprečava njegovo korišćenje za druge tehnološke funkcije.

Funkcionalne klase aditiva prema svojim tehnološkim i funkcionalnim svojstvima date su u Prilogu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržaj liste aditiva

Član 10

Lista 1 i Lista 2 sadrže:

1) naziv aditiva i njegov E broj;

2) kategoriju hrane kojoj se aditiv može dodati;

3) uslove upotrebe aditiva;

4) ograničenje upotrebe aditiva, tamo gde postoji, ukoliko se aditiv direktno prodaje krajnjem potrošaču.

Dozvoljene količine aditiva za upotrebu

Član 11

Uslovi upotrebe aditiva iz člana 10. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika su:

1) količina koja se koristi utvrđena je tako da bude najmanja potrebna za postizanje željenog efekta;

2) prilikom određivanja količine aditiva koja će se koristiti uzimaju se u obzir:

(1) prihvatljiv dnevni unos (eng. Acceptable Daily Intake – ADI) aditiva ili ekvivalentna ocena utvrđena za određeni aditiv, kao i mogući dnevni unos istog aditiva iz svih izvora;

(2) kod upotrebe aditiva u hrani namenjenoj grupama potrošača sa posebnim dijetetskim potrebama, mora se uzeti u obzir mogući dnevni unos tog aditiva od strane potrošača koji pripadaju pomenutim grupama.

Ako se aditiv koristi prema načelu „quantum satis“ ne utvrđuje se maksimalno dozvoljena količina aditiva.

Maksimalno dozvoljena količina aditiva utvrđena u Listi 1 odnosi se na hranu koja se stavlja u promet, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno. Izuzetno od ovog načela, kod osušene i koncentrisane hrane koja zahteva nadoknadu izdvojene tečnosti (pripremu), maksimalno dozvoljena količina aditiva odnosi se na hranu koja je pripremljena prema uputstvu za upotrebu na deklaraciji, uzimajući u obzir najmanji faktor razređenja.

Maksimalno dozvoljene količine boja za hranu iz Liste 1 odnose se na količinu osnovne boje iz preparata boje (aditiva) u hrani pripremljenoj za upotrebu, osim ako nije drugačije naznačeno.

Promene proizvodnog postupka ili ulaznih sirovina za proizvodnju aditiva koji je uključen u liste iz ovog pravilnika

Član 12

Ako dođe do značajne promene u načinu proizvodnje ili korišćenju ulaznih sirovina, uključujući i promenu veličine čestica (npr. kod primene nanotehnologije), aditiva u Listi 1 i u Listi 2 taj aditiv se smatra različitim aditivom.

Pre stavljanja u promet aditiva iz stava 1. ovog člana potrebno je novo svrstavanje u Listu 1 i Listu 2.

Specifikacije aditiva

Član 13

Specifikacije aditiva uključenih u Listu 1 i u Listu 2 navedene su u Prilogu 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Upotreba aditiva u neprerađenoj hrani

Član 14

Aditivi se ne upotrebljavaju u neprerađenoj hrani, osim kada je takva upotreba izričito predviđena i navedena u Listi 1.

Upotreba aditiva u hrani za odojčad i malu decu

Član 15

Aditivi se ne upotrebljavaju u hrani za odojčad i malu decu, niti u hrani za odojčad i malu decu za posebne medicinske namene, kako je definisano propisima koji regulišu oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda, osim kada je takva upotreba izričito predviđena i navedena u Listi 1.

Upotreba boja za obeležavanje hrane

Član 16

Samo boje navedene u Listi 1 mogu da se koriste za obeležavanje mesa i ljuske jaja žigom i za ukrasno bojenje ljuske jaja.

Princip prenesenih aditiva

Član 17

Prisustvo aditiva je dozvoljeno:

1) u složenoj hrani osim u onoj koja je navedena u Listi 1, a u kojoj je aditiv dozvoljen u jednom od sastojaka tih proizvoda;

2) u hrani kojoj je dodat aditiv, enzim za hranu ili aroma za hranu gde je:

(1) prisustvo aditiva dozvoljeno u samo m aditivu, u enzimu za hranu ili u aromi za hranu u skladu sa ovim pravilnikom;

(2) kada je aditiv bio prenesen u hranu preko aditiva, enzima za hranu ili arome za hranu;

(3) ukoliko nema tehnološku funkciju u gotovom proizvodu;

3) u hrani koja se isključivo koristi za proizvodnju složene hrane, pod uslovom da je složena hrana usklađena sa ovim pravilnikom.

Odredbe iz stava 1. ovog člana se ne primenjuju na početne i prelazne formule za odojčad, prerađene namirnice na bazi žita i ostalu hranu za odojčad i malu decu i hranu za odojčad i malu decu za posebne medicinske namene, kako je definisano propisima koji regulišu oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda, osim ako je to predviđeno ovim pravilnikom.

Kada je aditiv koji se nalazi u aditivu, u enzimu za hranu ili u aromi za hranu dodat hrani i ima tehnološku funkciju u toj hrani, smatraće se aditivom te hrane, a ne aditivom koji je dodat aditivu, enzimu za hranu ili aromi za hranu, i tada mora da bude u skladu sa uslovima upotrebe za hranu za koju je namenjen.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prisustvo aditiva kao zaslađivača dozvoljeno je u složenoj hrani bez dodatog šećera, u složenoj hrani sa smanjenom energetskom vrednošću, u složenim dijetetskim proizvodima namenjenim za smanjenje telesne mase, u nekariogenoj složenoj hrani, i u složenoj hrani sa produženim rokom trajanja, pod uslovom da je zaslađivač dozvoljen u jednom od sastojaka te hrane.

Tradicionalna hrana

Član 18

U tradicionalnoj hrani proizvedenoj na teritoriji Republike Srbije može da bude zabranjena upotreba nekih aditiva.

Deklarisanje aditiva koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 19

Aditivi koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, bilo da se prodaju pojedinačno ili kao mešavina aditiva ili u mešavini sa sastojcima hrane, mogu da budu u prodaji samo sa oznakom koja je u skladu sa članom 20. ovog pravilnika, a koja mora biti lako vidljiva, čitljiva, neizbrisiva i razumljiva za korisnika.

Opšti zahtevi za deklarisanje aditiva koji nisu namenjeni krajnjem potrošaču

Član 20

Na pakovanju aditiva koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, a prodaju se pojedinačno ili kao mešavina aditiva ili u mešavini sa sastojcima hrane, i/ili sa ostalim supstancama koje su mu dodate, moraju da postoje sledeće informacije:

1) nazivi E broj svakog aditiva kako je to utvrđeno ovim pravilnikom ili trgovački naziv proizvoda koji uključuje naziv i E broj svakog aditiva;

2) izjava: „namenjeno za hranu“ ili izjava: „ograničena upotreba u hrani“ ili posebna izjava koja bliže opisuje upotrebu aditiva u hrani;

3) ukoliko je potrebno, informacije o posebnim uslovima čuvanja i upotrebe aditiva;

4) identifikaciona oznaka serije ili lota aditiva;

5) uputstvo za upotrebu aditiva ako bi izostavljanje tog uputstva onemogućilo pravilnu upotrebu aditiva u hrani;

6) naziv i sedište proizvođača ili subjekta koji je proizvod upakovao (ako proizvod ne pakuje proizvođač) ili uvoznika i distributera, kao i zemlja porekla ako je aditiv uvezen;

7) sadržaj svakog sastojka ili grupe sastojaka čija je količina ograničena u hrani i/ili odgovarajući podaci, jasnim i lako razumljivim izrazima koji omogućavaju korisniku da se usaglasi sa odredbama ovog pravilnika ili drugim zakonskim propisima; ako se isto ograničenje odnosi na grupu sastojaka koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji, zajednički procenat može da se izrazi kao jedan broj;

8) neto količina;

9) rok upotrebe;

10) gde je to neophodno, podaci o prisustvu alergena, u skladu sa propisom koji reguliše oblast deklarisanja i označavanja hrane.

Na pakovanju aditiva koji se prodaju kao mešavina aditiva i/ili kao mešavina sa drugim sastojcima hrane, mora da bude naveden spisak svih sastojaka po opadajućem redosledu njihove procentualne zastupljenosti (m/m).

U slučaju da su aditivima dodate supstance (uključujući i aditive i druge sastojke hrane) koje olakšavaju njihovo skladištenje, prodaju, standardizaciju, razblaživanje ili rastvaranje, na pakovanju mora da bude naveden spisak svih takvih supstanci po opadajućem redosledu njihove procentualne zastupljenosti (m/m).

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, informacije koje se zahtevaju u stavu 1. tač. 5)-7) ovog člana kao i u st. 2. i 3. ovog člana mogu se navesti samo na dokumentima koji prate isporuku, pod uslovom da se izjava „nije namenjeno za prodaju krajnjem potrošaču“ postavi na lako vidljivom delu pakovanja.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana kada se aditivi isporučuju u velikim količinama (kontejneri, cisterne, tankovi, itd.), sve informacije se mogu navesti samo na pratećim dokumentima koji se odnose na pošiljku koja se isporučuje.

Deklarisanje aditiva namenjenih za prodaju krajnjem potrošaču

Član 21

Deklaracija aditiva koji se prodaju pojedinačno ili u mešavini sa drugim aditivima ili drugim sastojcima hrane, a namenjeni su za prodaju krajnjem potrošaču, pored navoda iz propisa koji regulišu oblast deklarisanja i označavanja hrane, kao i oblast genetički modifikovanih organizama mora da sadrži i sledeće informacije:

1) naziv i E broj svakog aditiva ili naziv pod kojim se prodaje, a koji uključuje naziv i E broj svakog aditiva kako je navedeno u ovom pravilniku;

2) izjavu: „namenjeno za hranu“ ili izjavu: „ograničena upotreba u hrani“ ili posebnu izjavu koja bliže opisuje upotrebu aditiva u hrani;

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, u sklopu naziva stonog zaslađivača mora da postoji navod: „stoni zaslađivač na bazi…“, pri čemu se navode zaslađivači koji se nalaze u njegovom sastavu.

Na deklaraciji stonog zaslađivača koji sadrži poliole i/ili aspartam i/ili aspartam-acesulfam so, moraju da budu navedena sledeća upozorenja:

1) polioli: prekomerna upotreba može da izazove laksativni efekat;

2) aspartam/aspartam-acesulfam so: sadrži izvor fenilalanina.

Proizvođači stonih zaslađivača moraju na odgovarajući način da obezbede sve podatke koji bi potrošačima omogućili bezbednu upotrebu.

Informacije iz st. 1-3. ovog člana moraju biti jasno uočljive, čitke, nepromenljive i ne mogu biti prekrivene drugim rečima ili oznakama.

Zahtevi za deklarisanje hrane koja sadrži određene boje za hranu

Član 22

Deklaracija hrane u čijem sastavu su boje navedene u Prilogu 3 ovog pravilnika, pored informacija utvrđenih propisom koji reguliše oblast deklarisanja i označavanja hrane, mora da sadrži i informaciju iz Priloga 3 ovog pravilnika.

Informacije iz stava 1. ovog člana moraju biti jasno uočljive, čitke, nepromenljive i ne mogu biti prekrivene drugim rečima ili oznakama.

Boje za koje postoje posebni zahtevi za deklarisanje hrane date su u Prilogu 3 koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Monitoring upotrebe aditiva

Član 23

Monitoring upotrebe aditiva vrši se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane.

Aditivi koji sadrže aluminijum i boje E 104, E 110 i E 124

Član 24

Uslovi upotrebe i maksimalno dozvoljene količine za aditive koji sadrže aluminijum navedeni su u Listi 2, deo A tačka 2.4, deo V tačka 5, podtačka (p), kao i deo D, posebno za svaku kategoriju hrane.

Uslovi upotrebe i maksimalno dozvoljene količine za boje E 104, E 110 i E 124 navedeni su u Listi 2, deo D, posebno za svaku kategoriju hrane.

Prelazna odredba

Član 25

Subjekti u poslovanju hranom koji posluju sa aditivima za hranu i hranom koja sadrži aditive moraju da usklade svoje poslovanje u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Hrana koja je proizvedena u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine („Službeni list Srbije i Crne Gore“, br. 56/03, 4/04 – dr. pravilnik, 5/04 – ispravka i 16/05) i koja je stavljena u promet u periodu iz stava 1. ovog člana, može da se nalazi na tržištu do isteka roka upotrebe navedenog u deklaraciji.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine („Službeni list Srbije i Crne Gore“, br. 56/03, 4/04 – dr. pravilnik, 5/04 – ispravka i 16/05).

Stupanje na snagu

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredaba člana 22. koje se primenjuju od 1. januara 2014. godine.

 

Lista 1

LISTA ADITIVA KOJI SU ODOBRENI ZA UPOTREBU U HRANI I USLOVI UPOTREBE

Deo A

1. Uvod

Lista 1 uključuje:

– specifični naziv aditiva i njegov E broj,

– hranu kojoj se aditiv može dodati,

– uslove u kojima se aditiv može upotrebljavati,

– ograničenja za direktnu prodaju krajnjem potrošaču.

2. Opšte odredbe o aditivima iz Liste 1 i uslovi upotrebe:

2.1. Samo supstance navedene u Listi 1 dela B mogu se koristiti kao aditivi u hrani.

2.2. Aditivi se mogu koristiti u hrani samo pod uslovima navedenim u delu D Liste 1.

2.3. U delu E Liste 1 hrana je navedena na osnovu kategorija hrane navedenih u delu G Liste 1, dok su aditivi razvrstani po grupama i definisani u delu V Liste 1.

2.4. Aluminijumski lakovi pripremljeni od svih boja iz tabele 1 dela B odobreni su za upotrebu do 31. jula 2014.

Od 1. avgusta 2014. samo aluminijumski lakovi pripremljeni od boja iz tabele 3 dela A odobreni su za upotrebu, i samo u onim kategorijama hrane za koje su u delu D Liste 1 ovog pravilnika definisane maksimalno dozvoljene količine aluminijuma poreklom iz lakova.

2.5. Boje E 123, E 127, E 160b, E 173 i E 180 su zabranjene za prodaju direktno potrošačima.

2.6. Supstance navedene pod E brojevima E 407, E 407a i E 440 mogu se standardizovati sa šećerom, pod uslovom da je to navedeno pored E broja ili specifičnog naziva.

2.7. Kada su označeni navodom „za upotrebu u hrani“‘, nitriti i nitrati se mogu stavljati u promet samo u homogenim smešama sa solju za ljudsku upotrebu ili sa zamenom za so za ljudsku upotrebu, kao soli za salamurenje.

2.8. Princip prenesenih aditiva iz člana 17, stav 1. tačka (1) ovog pravilnika ne primenjuje se na hranu navedenu u Tabeli 1, u smislu opšteg prisustva aditiva, i u Tabeli 2, u smislu prisustva boja.

Tabela 1: Hrana u kojoj prisustvo aditiva nije dozvoljeno po principu prenesenih aditiva iz člana 17, stav 1. tačka (1) ovog pravilnika

1

Neprerađena hrana, kako je utvrđeno u članu 3. ovog pravilnika

2

Med, kako je definisano propisima koji regulišu oblast kvaliteta meda

3

Neemulgovana ulja i masti životinjskog i biljnog porekla

4

Maslac

5

Nearomatizovano pasterizovano i sterilizovano (uključujući UHT) mleko, i nearomatizovana pasterizovana pavlaka (osim pavlake sa smanjenim sadržajem masti)

6

Nearomatizovani pasterizovani mlečni proizvodi koji su termički netretirani posle fermentacije

7

Nearomatizovana mlaćenica (osim sterilizovane mlaćenice)

8

Prirodna mineralna voda, kako je definisano propisima koji regulišu oblasti kvaliteta i bezbednosti prirodne mineralne vode, prirodne izvorske vode i stone vode i ostale flaširane i upakovane vode

9

Kafa (osim aromatizovane instant kafe) i ekstrakti kafe

10

Nearomatizovani čaj

11

Šećeri, kako je definisano propisima koji regulišu oblast kvaliteta šećera

12

Sušena testenina, osim testenine bez glutena i/ili testenine namenjene hipoproteinskoj ishrani, kako je definisano propisima koji regulišu oblast bezbednosti dijetetskih proizvoda

Tabela 2: Hrana u kojoj prisustvo boja nije dozvoljeno po principu prenesenih aditiva iz člana 17, stav 1. tačka (1) ovog pravilnika

1

Neprerađena hrana, kako je utvrđeno u članu 3. ovog pravilnika

2

Sve flaširane ili upakovane vode

3

Mleko, punomasno, delimično obrano i obrano mleko, pasterizovano ili sterilizovano (uključujući UHT sterilizaciju) (nearomatizovano)

4

Čokoladno mleko

5

Fermentisano mleko (nearomatizovano)

6

Konzervisano mleko, kako je definisano propisima koji regulišu oblast kvaliteta proizvoda od mleka (nearomatizovano)

7

Mlaćenica (nearomatizovana)

8

Pavlaka i pavlaka u prahu (nearomatizovana)

9

Ulja i masti životinjskog ili biljnog porekla

10

Sirevi bez zrenja i sirevi sa zrenjem (nearomatizovani)

11

Maslac od ovčijeg i kozijeg mleka

12

Jaja i proizvodi od jaja, kako je definisano propisima koji regulišu oblasti kvaliteta jaja i proizvoda od jaja

13

Brašno i drugi mlinski proizvodi i skrobovi

14

Hleb i srodni proizvodi

15

Testenina i gnocchi

16

Šećer, uključujući sve mono- i disaharide

17

Koncentrat paradajza, pasirani, i paradajz u konzervama, staklenoj i ostaloj ambalaži

18

Sosevi na bazi paradajza

19

Voćni sok i voćni nektar, kako je definisano propisima koji regulišu oblasti kvaliteta voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda; sok od povrća i nektar od povrća

20

Voće, povrće (uključujući krompire) i pečurke- u konzervama, staklenoj i ostaloj ambalaži ili sušeno; prerađeno voće, povrće (uključujući krompir) i pečurke

21

Extra jam i extra jelly, kao i džem, marmelada, pekmez, voćni žele i srodni proizvodi u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata; crème de pruneaux i zaslađeni kesten pire

22

Riba, mekušci i rakovi, meso, živina, divljač, i njihove prerađevine, osim pripremljenih jela koja sadrže ove sastojke.

23

Kakao proizvodi i čokoladni delovi u čokoladnim proizvodima, kako je definisano propisima koji regulišu oblast kvaliteta kakao i čokoladnih proizvoda

24

Infuzi pržene kafe, čajni, biljni i voćni infuzi, cikorija; ekstrakti čaja i biljnih i voćnih infuza i cikorije; čajni, biljni i voćni infuzi i proizvodi od žita za infuze, kao i mešavine i instant mešavine tih proizvoda

25

So za ljudsku upotrebu, zamene za so za ljudsku upotrebu, začini i mešavine začina

26

Vino i drugi proizvodi, kako je definisano propisima koji regulišu oblast kvaliteta vina

27

Rakije, alkoholna pića (sa nazivom voća) proizvedena maceracijom i destilacijom, london džin, sambuka, maraskino i mistra, u skladu sa propisima koji regulišu oblasti kategorija, kvaliteta i deklarisanja rakije i drugih alkoholnih pića

28

Sangria, Clarea i Zurra

29

Vinsko sirće

30

Hrana za odojčad i malu decu, uključujući i hranu za posebne medicinske namene za odojčad i malu decu

31

Med

32

Slad i proizvodi od slada

Tabela 3: Boje koje mogu biti korišćene u obliku lakova

E broj

Naziv

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Hinolin žuta

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

E 122

Azorubin (Karmoizin)

E 123

Amarant

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

E 127

Eritrozin

E 129

Alura crvena AC

E 131

Patent plava V

E 132

Indigotin (Indigo karmin)

E 133

Brilijant plava FCF

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila ihlorofilina

E 142

Zelena S

E 151

Brilijant crna BN, Crna PN

E 155

Braon NT

E 163

Antocijani

E 180

Litolrubin BK

Deo B

LISTA ODOBRENIH ADITIVA

1. Boje

E broj

Naziv

E 100

Kurkumin

E 101

Riboflavini

E 102

Tartrazin

E 104

Hinolin žuta

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

E 122

Azorubin (Karmoizin)

E 123

Amarant

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

E 127

Eritrozin

E 129

Alura crvena AC

E 131

Patent plava V

E 132

Indigotin (Indigo karmin)

E 133

Brilijant plava FCF

E 140

Hlorofili i hlorofilini

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

E 142

Zelena S

E 150a

Karamel obični (1)

E 150b

Karamel kaustično sulfitni

E 150c

Karamel amonijačni

E 150d

Karamel amonijačno sulfitni

E 151

Brilijant crna BN, Crna PN

E 153

Biljni ugalj

E 155

Braon NT

E 160a

Karoteni

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

E 160d

Likopen

E 160e

Beta-apo-8′-karotenal (C30)

E 161b

Lutein

E 161g

Kantaksantin(*)

E 162

Cvekla crvena, betanin

E 163

Antocijani

E 170

Kalcijum-karbonat

E 171

Titan-dioksid

E 172

Oksidi i hidroksidi gvožđa

E 173

Aluminijum

E 174

Srebro

E 175

Zlato

E 180

Litolrubin BK

1Izraz karamel odnosi se na proizvode više ili manje intenzivne smeđe boje koji su namenjeni za bojenje. Ne odnosi se na šećerni aromatični proizvod dobijen zagrevanjem šećera i koji se koristi za aromatizovanje hrane (npr. u konditorskim proizvodima, pecivima, alkoholnim pićima)
Kantaksantin nije odobren u kategorijama hrane iz delova G i D. Supstanca se nalazi na listi B1, obzirom da se koristi u medicinskim proizvodima

2. Zaslađivači

E broj

Naziv

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 950

Acesulfam K (kalijum-acesulfam)

E 951

Aspartam

E 952

Ciklamati

E 953

Izomalt

E 954

Saharini

E 955

Sukraloza

E 957

Taumatin

E 959

Neohesperidin DC

E 960

Steviol glikozidi

E 961

Neotam

E 962

Aspartam-acesulfam so

E 964

Sirup poliglicitola

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

3. Ostali aditivi (osim boja i zaslađivača)

E broj

Naziv

E 170

Kalcijum-karbonat

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijum-sorbat

E 203

Kalcijum-sorbat

E 210

Benzoeva kiselina (1)

E 211

Natrijum-benzoat

E 212

Kalijum-benzoat

E 213

Kalcijum-benzoat

E 214

Etil-r-hidroksibenzoat

E 215

Natrijum-etil-r-hidroksibenzoat

E 218

Metil-r-hidroksibenzoat

E 219

Natrijum-metil-r-hidroksibenzoat

E 220

Sumpor-dioksid

E 221

Natrijum-sulfit

E 222

Natrijum-hidrogensulfit

E 223

Natrijum-metabisulfit

E 224

Kalijum-metabisulfit

E 226

Kalcijum-sulfit

E 227

Kalcijum-hidrogensulfit

E 228

Kalijum-hidrogensulfit

E 234

Nizin

E 235

Natamicin

E 239

Heksametilentetramin

E 242

Dimetildikarbonat

E 249

Kalijum-nitrit

E 250

Natrijum-nitrit

E 251

Natrijum-nitrat

E 252

Kalijum-nitrat

E 260

Sirćetna kiselina

E 261

Kalijum-acetati

E 262

Natrijum-acetati

E 263

Kalcijum-acetat

E 270

Mlečna kiselina

E 280

Propionska kiselina

E 281

Natrijum-propionat

E 282

Kalcijum-propionat

E 283

Kalijum-propionat

E 284

Borna kiselina

E 285

Natrijum-tetraborat (boraks)

E 290

Ugljen-dioksid

E 296

Jabučna kiselina

E 297

Fumarna kiselina

E 300

Askorbinska kiselina

E 301

Natrijum-askorbat

E 302

Kalcijum-askorbat

E 304

Estri masnih kiselina i askorbinske kiseline

E 306

Ekstrakt bogat tokoferolima

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gama-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Propilgalat

E 311

Oktilgalat

E 312

Dodecilgalat

E 315

Eritorbinska kiselina (izoaskorbinska kiselina)

E 316

Natrijum-eritorbat

E 319

Tercijarni butil hidrohinon (TBHQ)

E 320

Butilhidroksianizol (BHA)

E 321

Butilhidroksitoluen (BHT)

E 322

Lecitini

E 325

Natrijum-laktat

E 326

Kalijum-laktat

E 327

Kalcijum-laktat

E 330

Limunska kiselina

E 331

Natrijum-citrati

E 332

Kalijum-citrati

E 333

Kalcijum-citrati

E 334

L(+)-Vinska kiselina

E 335

Natrijum-tartarati

E 336

Kalijum-tartarati

E 337

Kalijum-natrijum-tartarat

E 338

Fosforna kiselina

E 339

Natrijum-fosfati

E 340

Kalijum-fosfati

E 341

Kalcijum-fosfati

E 343

Magnezijum-fosfati

E 350

Natrijum-malati

E 351

Kalijum-malat

E 352

Kalcijum-malati

E 353

Metavinska kiselina

E 354

Kalcijum-tartarat

E 355

Adipinska kiselina

E 356

Natrijum-adipat

E 357

Kalijum-adipat

E 363

Ćilibarna kiselina

E 380

Triamonijum-citrat

E 385

Kalcijum-dinatrijum-etilendiamintetraacetat (kalcijum-dinatrijum-EDTA)

E 392

Ekstrakti ruzmarina

E 400

Alginska kiselina

E 401

Natrijum-alginat

E 402

Kalijum-alginat

E 403

Amonijum-alginat

E 404

Kalcijum-alginat

E 405

Propan-1,2-diolalginat

E 406

Agar

E 407

Karagenan

E 407a

Obrađene eušeuma alge

E 410

Guma iz semena rogača (Karuba guma)

E 412

Guar guma

E 413

Tragakant guma (Tragakanta)

E 414

Arapska guma (akacija guma)

E 415

Ksantan guma

E 416

Karaja guma

E 417

Tara guma

E 418

Gelan guma

E 422

Glicerol

E 425

Konjak

E 426

Hemiceluloza iz soje

E 427

Kasija guma

E 431

Polioksietilen(40)stearat

E 432

Polioksietilensorbitanmonolaurat (polisorbat 20)

E 433

Polioksietilensorbitanmonooleat (polisorbat 80)

E 434

Polioksietilensorbitanmonopalmitat (polisorbat 40)

E 435

Polioksietilensorbitanmonostearat (polisorbat 60)

E 436

Polioksietilensorbitantristearat (polisorbat 65)

E 440

Pektini

E 442

Amonijum-fosfatidi

E 444

Saharozaacetatizobutirat

E 445

Glicerolski estri smole drveta

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

E 459

Beta-ciklodekstrin

E 460

Celuloze

E 461

Metilceluloza

E 462

Etilceluloza

E 463

Hidroksipropilceluloza

E 464

Hidroksipropilmetilceluloza

E 465

Etilmetilceluloza

E 466

Karboksimetilceluloza, Natrijum-karboksimetilceluloza, Celulozna guma

E 468

Unakrsno vezana natrijum-karboksimetilceluloza

E 469

Enzimski hidrolizovana karboksimetilceluloza, Enzimski hidrolizovana celulozna guma

E 470a

Natrijumove, kalijumove i kalcijumove soli masnih kiselina

E 470b

Magnezijumove soli masnih kiselina

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

E 472a

Estri sirćetne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472b

Estri mlečne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472c

Estri limunske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472d

Estri vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472e

Estri mono- i diacetilvinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

E 472f

Mešoviti estri sirćetne i vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

E 473

Estri saharoze i masnih kiselina

E 474

Saharozogliceridi

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

E 476

Poliglicerolpoliricinoleat

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

E 479b

Termički oksidovano sojino ulje u interakciji sa mono- i digliceridima masnih kiselina

E 481

Natrijum-stearoil-2-laktilat

E 482

Kalcijum-stearoil-2-laktilat

E 483

Steariltartarat

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

E 500

Natrijum-karbonati

E 501

Kalijum-karbonati

E 503

Amonijum-karbonati

E 504

Magnezijum-karbonati

E 507

Hlorovodonična kiselina

E 508

Kalijum-hlorid

E 509

Kalcijum-hlorid

E 511

Magnezijum-hlorid

E 512

Stano -hlorid

E 513

Sumporna kiselina

E 514

Natrijum-sulfati

E 515

Kalijum-sulfati

E 516

Kalcijum-sulfat

E 517

Amonijum-sulfat

E 520

Aluminijum-sulfat

E 521

Aluminijum-natrijum-sulfat

E 522

Aluminijum-kalijum-sulfat

E 523

Aluminijum-amonijum-sulfat

E 524

Natrijum-hidroksid

E 525

Kalijum-hidroksid

E 526

Kalcijum-hidroksid

E 527

Amonijum-hidroksid

E 528

Magnezijum-hidroksid

E 529

Kalcijum-oksid

E 530

Magnezijum-oksid

E 535

Natrijum ferocijanid

E 536

Kalijum ferocijanid

E 538

Kalcijum ferocijanid

E 541

Natrijum-aluminijum-fosfat, kiseli

E 551

Silicijum-dioksid

E 552

Kalcijum-silikat

E 553a

Magnezijum-silikat

E 553b

Talk

E 554

Natrijum-aluminijum-silikat

E 555

Kalijum-aluminijum-silikat

E 556

Kalcijum-aluminijum-silikat(2)

E 559

Aluminijum-silikat (Kaolin)(2)

E 570

Masne kiseline

E 574

Glukonska kiselina

E 575

Glukono-delta-lakton

E 576

Natrijum-glukonat

E 577

Kalijum-glukonat

E 578

Kalcijum-glukonat

E 579

Fero-glukonat

E 585

Fero-laktat

E 586

4-Heksilrezorcinol

E 620

Glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijum-glutaminat

E 622

Monokalijum-glutaminat

E 623

Kalcijum-diglutaminat

E 624

Monoamonijum-glutaminat

E 625

Magnezijum-diglutaminat

E 626

Guanilna kiselina

E 627

Dinatrijum-guanilat

E 628

Dikalijum-guanilat

E 629

Kalcijum-guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijum-inozitat

E 632

Dikalijum-inozitat

E 633

Kalcijum-inozitat

E 634

Kalcijum 5′-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijum 5′-ribonukleotidi

E 640

Glicin i njegove natrijumove soli

E 650

Cink-acetat

E 900

Dimetilpolisiloksan

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

E 902

Kandelila vosak

E 903

Karnauba vosak

E 904

Šelak

E 905

Mikrokristalan vosak

E 907

Hidrogenizovan poli-1-decen

E 912

Estri montanske kiseline

E 914

Oksidovan polietilenski vosak

E 920

L-Cistein

E 927b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Helijum

E 941

Azot

E 942

Azot(I)-oksid

E 943a

Butan

E 943b

Izobutan

E 944

Propan

E 948

Kiseonik

E 949

Vodonik

E 999

Kvilaja ekstrakt

E 1103

Invertaza

E 1105

Lizozim

E 1200

Polidekstroza

E 1201

Polivinilpirolidon

E 1202

Polivinilpolipirolidon

E 1203

Polivinil alkohol (PVA)

E 1204

Pululan

E 1205

Bazni metakrilat kopolimer

E 1404

Oksidisan skrob

E 1410

Monoskrobfosfat

E 1412

Diskrobfosfat

E 1413

Fosfatiran diskrobfosfat

E 1414

Acetilovan diskrobfosfat

E 1420

Acetilovan skrob

E 1422

Acetilovan diskrobadipat

E 1440

Hidroksipropilskrob

E 1442

Hidroksipropildiskrobfosfat

E 1450

Skrob-natrijum-oktenilsukcinat

E 1451

Acetilovan oksidisan skrob

E 1452

Aluminijum-oktenilsukcinat skrob

E 1505

Trietilcitrat

E 1517

Glicerildiacetat (diacetin)

E 1518

Gliceriltriacetat (triacetin)

E 1519

Benzil alkohol

E 1520

Propan 1,2 – diol (propilenglikol)

E 1521

Polietilenglikol

(1) Benzoeva kiselina može biti prisutna u određenim fermentisanim proizvodima, koji nastaju postupkom fermentacije u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom.
(2) Odobreno za upotrebu do 31. januara 2014.

Deo V

DEFINICIJE GRUPA ADITIVA

1. Grupa I

E broj

Naziv

Maksimalno dozvoljena količina

E 170

Kalcijum-karbonat

quantum satis

E 260

Sirćetna kiselina

quantum satis

E 261

Kalijum-acetati

quantum satis

E 262

Natrijum-acetati

quantum satis

E 263

Kalcijum-acetat

quantum satis

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

E 290

Ugljen-dioksid

quantum satis

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

E 304

Estri masnih kiselina i askorbinske kiseline

quantum satis

E 306

Ekstrakt bogat tokoferolima

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitini

quantum satis

E 325

Natrijum-laktat

quantum satis

E 326

Kalijum-laktat

quantum satis

E 327

Kalcijum-laktat

quantum satis

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

E 334

L(+)-Vinska kiselina

quantum satis

E 335

Natrijum-tartarati

quantum satis

E 336

Kalijum-tartarati

quantum satis

E 337

Kalijum-natrijum-tartarat

quantum satis

E 350

Natrijum-malati

quantum satis

E 351

Kalijum-malat

quantum satis

E 352

Kalcijum-malati

quantum satis

E 354

Kalcijum-tartarat

quantum satis

E 380

Triamonijum-citrat

quantum satis

E 400

Alginska kiselina

quantum satis1)

E 401

Natrijum-alginat

quantum satis1)

E 402

Kalijum-alginat

quantum satis1)

E 403

Amonijum-alginat

quantum satis1)

E 404

Kalcijum-alginat

quantum satis1)

E 406

Agar

quantum satis1)

E 407

Karagenan

quantum satis1)

E 407a

Obrađene eušeuma alge

quantum satis1)

E 410

Guma iz semena rogača (Karuba guma)

quantum satis1) 2)

E 412

Guar guma

quantum satis1) 2)

E 413

Tragakant guma (Tragakanta)

quantum satis1)

E 414

Arapska guma (akacija guma)

quantum satis1)

E 415

Ksantan guma

quantum satis1) 2)

E 417

Tara guma

quantum satis1) 2)

E 418

Gelan guma

quantum satis1)

E 422

Glicerol

quantum satis

E 425

Konjak:
(i) Konjak guma
(ii) Konjak glukomanan

10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji 1) 3)

E 440

Pektini

quantum satis1)

E 460

Celuloza

quantum satis

E 461

Metilceluloza

quantum satis

E 462

Etilceluloza

quantum satis

E 463

Hidroksipropilceluloza

quantum satis

E 464

Hidroksipropilmetilceluloza

quantum satis

E 465

Etilmetilceluloza

quantum satis

E 466

Karboksimetilceluloza

quantum satis

E 469

Enzimski hidrolizovana karboksimetilceluloza

quantum satis

E 470a

Natrijumove, kalijumove i kalcijumove soli masnih kiselina

quantum satis

E 470b

Magnezijumove soli masnih kiselina

quantum satis

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

E 472a

Estri sirćetne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472b

Estri mlečne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472c

Estri limunske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472d

Estri vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472e

Estri mono- i diacetilvinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472f

Mešoviti estri sirćetne i vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 500

Natrijum-karbonati

quantum satis

E 501

Kalijum-karbonati

quantum satis

E 503

Amonijum-karbonati

quantum satis

E 504

Magnezijum-karbonati

quantum satis

E 507

Hlorovodonična kiselina

quantum satis

E 508

Kalijum-hlorid

quantum satis

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

E 511

Magnezijum-hlorid

quantum satis

E 513

Sumporna kiselina

quantum satis

E 514

Natrijum-sulfati

quantum satis

E 515

Kalijum-sulfati

quantum satis

E 516

Kalcijum-sulfat

quantum satis

E 524

Natrijum-hidroksid

quantum satis

E 525

Kalijum-hidroksid

quantum satis

E 526

Kalcijum-hidroksid

quantum satis

E 527

Amonijum-hidroksid

quantum satis

E 528

Magnezijum-hidroksid

quantum satis

E 529

Kalcijum-oksid

quantum satis

E 530

Magnezijum-oksid

quantum satis

E 570

Masne kiseline

quantum satis

E 574

Glukonska kiselina

quantum satis

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

E 576

Natrijum-glukonat

quantum satis

E 577

Kalijum-glukonat

quantum satis

E 578

Kalcijum-glukonat

quantum satis

E 640

Glicin i njegove natrijumove soli

quantum satis

E 920

L-Cistein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helijum

quantum satis

E 941

Azot

quantum satis

E 942

Azot(I)-oksid

quantum satis

E 948

Kiseonik

quantum satis

E 949

Vodonik

quantum satis

E 1103

Invertaza

quantum satis

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

E 1404

Oksidisan skrob

quantum satis

E 1410

Monoskrobfosfat

quantum satis

E 1412

Diskrobfosfat

quantum satis

E 1413

Fosfatiran diskrobfosfat

quantum satis

E 1414

Acetilovan diskrobfosfat

quantum satis

E 1420

Acetilovan skrob

quantum satis

E 1422

Acetilovan diskrobadipat

quantum satis

E 1440

Hidroksipropilskrob

quantum satis

E 1442

Hidroksipropildiskrobfosfat

quantum satis

E 1450

Skrob-natrijum-oktenilsukcinat

quantum satis

E 1451

Acetilovan oksidisan skrob

quantum satis

E 620

Glutaminska kiselina

10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijum-glutaminat

E 622

Monokalijum-glutaminat

E 623

Kalcijum-diglutaminat

E 624

Monoamonijum-glutaminat

E 625

Magnezijum-diglutaminat

E 626

Guanilna kiselina

500 mg/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao guanilna kiselina

E 627

Dinatrijum-guanilat

E 628

Dikalijum-guanilat

E 629

Kalcijum-guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijum-inozitat

E 632

Dikalijum-inozitat

E 633

Kalcijum-inozitat

E 634

Kalcijum 5′-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijum 5′-ribonukleotidi

E 420

Sorbitol

quantum satis (u svrhe različite od zaslađivanja)

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Kvilaja ekstrakt

1) Nije dozvoljena upotreba u žele mini-cups (konditorski proizvodi koji se konzumiraju u jednom zalogaju i čije se punjenje istiskuje pod pritiskom)
2) Nije dozvoljena upotreba u proizvodnji dehidrisane hrane koja se kao takva konzumira
3) Nije dozvoljena upotreba u žele konditorskim proizvodima.

2. Grupa II. Boje dozvoljene u količini quantum satis

E broj

Naziv

E 101

Riboflavini

E 140

Hlorofili i hlorofilini

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

E 150a

Karamel obični

E 150b

Karamel kaustično sulfitni

E 150c

Karamel amonijačni

E 150d

Karamel amonijačno sulfitni

E 153

Biljni ugalj

E 160a

Karoteni

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

E 162

Cvekla crvena, betanin

E 163

Antocijani

E 170

Kalcijum-karbonat

E 171

Titan-dioksid

E 172

Oksidi i hidroksidi gvožđa

3. Grupa III. Boje čije su količine ograničene kada se koriste pojedinačno ili u kombinaciji

E broj

Naziv

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

E 122

Azorubin (Karmoizin)

E 129

Alura crvena AC

E 131

Patent plava V

E 132

Indigotin (Indigo karmin)

E 133

Brilijant plava FCF

E 142

Zelena S

E 151

Brilijant crna BN, Crna PN

E 155

Braon NT

E 160e

Beta-apo-8′-karotenal (C30)

E 161b

Lutein

4. Grupa IV. Polioli

E broj

Naziv

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

5. Ostali aditivi koji mogu biti korišćeni u kombinaciji

(a) E 200-203: Sorbinska kiselina – sorbati (SA)

E broj

Naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijum-sorbat

E 203

Kalcijum-sorbat

(b) E 210-213: Benzoeva kiselina – benzoati (BA)

E broj

Naziv

E 210

Benzoeva kiselina

E 211

Natrijum-benzoat

E 212

Kalijum-benzoat

E 213

Kalcijum-benzoat

(v) E 200-213: Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati (SA + BA)

E broj

Naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijum-sorbat

E 203

Kalcijum-sorbat

E 210

Benzoeva kiselina

E 211

Natrijum-benzoat

E 212

Kalijum-benzoat

E 213

Kalcijum-benzoat

(g) E 200-219: Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati; r-hidroksibenzoati (SA + BA + r-HB)

E broj

Naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijum-sorbat

E 203

Kalcijum-sorbat

E 210

Benzoeva kiselina

E 211

Natrijum-benzoat

E 212

Kalijum-benzoat

E 213

Kalcijum-benzoat

E 214

Etil-r-hidroksibenzoat

E 215

Natrijum-etil-r-hidroksibenzoat

E 218

Metil-r-hidroksibenzoat

E 219

Natrijum-metil-r-hidroksibenzoat

(d) E 200-203; 214-219: Sorbinska kiselina – sorbati; r-hidroksibenzoati (SA + r-HB)

E broj

Naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijum-sorbat

E 203

Kalcijum-sorbat

E 214

Etil-r-hidroksibenzoat

E 215

Natrijum-etil-r-hidroksibenzoat

E 218

Metil-r-hidroksibenzoat

E 219

Natrijum-metil-r-hidroksibenzoat

(đ) E 214-219: r-hidroksibenzoati (r-HB)

E broj

Naziv

E 214

Etil-r-hidroksibenzoat

E 215

Natrijum-etil-r-hidroksibenzoat

E 218

Metil-r-hidroksibenzoat

E 219

Natrijum-metil-r-hidroksibenzoat

(e) E 220-228: Sumpor-dioksid- sulfiti

E broj

Naziv

E 220

Sumpor-dioksid

E 221

Natrijum-sulfit

E 222

Natrijum-hidrogensulfit

E 223

Natrijum-metabisulfit

E 224

Kalijum-metabisulfit

E 226

Kalcijum-sulfit

E 227

Kalcijum-hidrogensulfit

E 228

Kalijum-hidrogensulfit

(ž) E 249-250: nitriti

E broj

Naziv

E 249

Kalijum-nitrit

E 250

Natrijum-nitrit

(z) E 251-252: nitrati

E broj

Naziv

E 251

Natrijum-nitrat

E 252

Kalijum-nitrat

(i) E 280-283: propionska kiselina – propionati

E broj

Naziv

E 280

Propionska kiselina

E 281

Natrijum-propionat

E 282

Kalcijum-propionat

E 283

Kalijum-propionat

(j) E 310-320: galati, TBHQ i BHA

E broj

Naziv

E 310

Propilgalat

E 311

Oktilgalat

E 312

Dodecilgalat

E 319

Tercijarni butil hidrohinon (TBHQ)

E 320

Butilhidroksianizol (BHA)

(k) E 338-341, E 343 i E 450-452: fosforna kiselina – fosfati -di-, tri- i polifosfati

E broj

Naziv

E 338

Fosforna kiselina

E 339

Natrijum-fosfati

E 340

Kalijum-fosfati

E 341

Kalcijum-fosfati

E 343

Magnezijum-fosfati

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

(l) E 355-357: Adipinska kiselina- adipati

E broj

Naziv

E 355

Adipinska kiselina

E 356

Natrijum-adipat

E 357

Kalijum-adipat

(lj) E 432-436: polisorbati

E broj

Naziv

E 432

Polioksietilensorbitanmonolaurat (polisorbat 20)

E 433

Polioksietilensorbitanmonooleat (polisorbat 80)

E 434

Polioksietilensorbitanmonopalmitat (polisorbat 40)

E 435

Polioksietilensorbitanmonostearat (polisorbat 60)

E 436

Polioksietilensorbitantristearat (polisorbat 65)

(m) E 473-474: Estri saharoze i masnih kiselina, saharozogliceridi

E broj

Naziv

E 473

Estri saharoze i masnih kiselina

E 474

Saharozogliceridi

(n) E 481-482: stearoil-2-laktilati

E broj

Naziv

E 481

Natrijum-stearoil-2-laktilat

E 482

Kalcijum-stearoil-2-laktilat

(nj) E 491-495: Estri sorbitana

E broj

Naziv

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

(o) E 520-523: Aluminijum-sulfati

E broj

Naziv

E 520

Aluminijum-sulfat

E 521

Aluminijum-natrijum-sulfat

E 522

Aluminijum-kalijum-sulfat

E 523

Aluminijum-amonijum-sulfat

(p.1.) E 551-559: Silicijum-dioksid- silikati(1)

E broj

Naziv

E 551

Silicijum-dioksid

E 552

Kalcijum-silikat

E 553a

Magnezijum-silikat

E 553b

Talk

E 554

Natrijum-aluminijum-silikat

E 555

Kalijum-aluminijum-silikat

E 556

Kalcijum-aluminijum-silikat

E 559

Aluminijum-silikat (Kaolin)

(1) Primenljivo do 31. januara 2014.

(p.2.) E 551-553: Silicijum-dioksid- silikati(2)

E broj

Naziv

E 551

Silicijum-dioksid

E 552

Kalcijum-silikat

E 553a

Magnezijum-silikat

E 553b

Talk

(2) Primenljivo od 1. februara 2014.

(r) E 620-625: glutaminska kiselina- glutaminati

E broj

Naziv

E 620

Glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijum-glutaminat

E 622

Monokalijum-glutaminat

E 623

Kalcijum-diglutaminat

E 624

Monoamonijum-glutaminat

E 625

Magnezijum-diglutaminat

(s) E 626-635: ribonukleotidi

E broj

Naziv

E 626

Guanilna kiselina

E 627

Dinatrijum-guanilat

E 628

Dikalijum-guanilat

E 629

Kalcijum-guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijum-inozitat

E 632

Dikalijum-inozitat

E 633

Kalcijum-inozitat

E 634

Kalcijum 5′-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijum 5′-ribonukleotidi

Deo G

KATEGORIJE HRANE

Broj

Naziv

0.

SVE KATEGORIJE HRANE

01.

MLEČNI PROIZVODI I SRODNI PROIZVODI

01.1

Nearomatizovano pasterizovano i sterilizovano mleko (uključujući UHT)

01.2

Nearomatizovani fermentisani mlečni proizvodi, uključujući prirodnu/običnu nearomatizovanu mlaćenicu (osim sterilizovane mlaćenice) termički netretirani posle fermentacije

01.3

Nearomatizovani fermentisani mlečni proizvodi, koji su termički tretirani posle fermentacije

01.4

Aromatizovani fermentisani mlečni proizvodi, uključujući termički tretirane proizvode

01.5

Mleko u prahu, u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta mleka i proizvoda od mleka

01.6

Pavlaka i pavlaka u prahu

01.6.1

Nearomatizovana pasterizovana pavlaka (osim pavlake sa smanjenim sadržajem masti)

01.6.2

Nearomatizovani, prirodno fermentisani proizvodi od pavlake i suptituisani proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20%

01.6.3

Ostale vrste pavlake

01.7

Sir i proizvodi od sira

01.7.1

Sirevi bez zrenja osim proizvoda iz kategorije 16

01.7.2

Sirevi sa zrenjem

01.7.3

Sirevi sa jestivom korom

01.7.4

Sir od surutke

01.7.5

Topljeni sir

01.7.6

Proizvodi od sira (osim proizvoda iz kategorije 16)

01.8

Analogni proizvodi, uključujući belioce napitaka (zamene za mleko ili pavlaku)

02.

MASTI I ULJA I EMULZIJE MASTI I ULJA

02.1

Masti i ulja koji su u suštini bez vode (osim anhidrovane mlečne masti)

02.2

Emulzije masti i ulja uglavnom tipa voda u ulju

02.2.1

Maslac i koncentrovani maslac, i maslačno ulje i anhidrovana mlečna mast

02.2.2

Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta masti i ulja

02.3

Biljno ulje u spreju

03.

SMRZNUTI DEZERTI (sladoled, mlečni sladoled, krem sladoled, smrznuti aromatizovani dezert, smrznuti voćni dezert uključujući sorbet i šerbet)

04.

VOĆE I POVRĆE

04.1

Neprerađeno voće i povrće

04.1.1

Celo sveže voće i povrće

04.1.2

Oljušteno, iseckano i/ili usitnjeno voće i povrće

04.1.3

Smrznuto voće i povrće

04.2

Prerađeno voće i povrće

04.2.1

Sušeno voće i povrće

04.2.2

Voće i povrće u sirćetu, ulju ili slanom rastvoru

04.2.3

Voće i povrće (pasterizovano) u limenkama, bocama ili teglama

04.2.4

Proizvodi od voća i povrća, osim proizvoda kategorije 5.4

04.2.4.1

Proizvodi od voća i povrća, osim kompota

04.2.4.2

Kompot, osim proizvoda iz kategorije 16

04.2.5

Džem, žele, marmelada i srodni proizvodi

04.2.5.1

Extra jam i extra jelly, kao i džem, marmelada, pekmez, voćni žele i srodni proizvodi u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

04.2.5.2

Jam, jellies i marmalades i zaslađeni kesten pire

04.2.5.3

Ostali srodni namazi od voća i povrća

04.2.5.4

Maslaci i namazi od jezgrastog voća

04.2.6

Prerađeni proizvodi od krompira

05.

KONDITORSKI PROIZVODI

05.1

Kakao i čokoladni proizvodi

05.2

Ostali konditorski proizvodi uključujući i proizvode za osveženje daha

05.3

Gume za žvakanje

05.4

Ukrasi (dekoracije), premazi, prelivi i punjenja (nadevi), osim punjenja na bazi voća kategorije 4.2.4

06.

ŽITA I PROIZVODI OD ŽITA

06.1

Cela, lomljena ili zrna u pahuljicama

06.2

Brašno i drugi mlinski proizvodi i skrobovi

06.2.1

Brašno

06.2.2

Skrobovi

06.3

Žita za doručak

06.4

Testenina

06.4.1

Sveža testenina

06.4.2

Sušena testenina

06.4.3

Sveža prethodno termički obrađena testenina

06.4.4

Njoke od krompira

06.4.5

Punjenja (nadevi) za punjenu testeninu (ravioli i slično)

06.5

Rezanci

06.6

Testo

06.7

Prethodno termički obrađena ili prerađena žita

07.

PEKARSKI PROIZVODI

07.1

Hleb i peciva

07.1.1

Hleb pripremljen isključivo od sledećih sastojaka: pšeničnog brašna, vode, kvasca ili sredstva za dizanje testa, soli

07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Fini pekarski proizvodi

08.

MESO

08.1

Neprerađeno meso

08.1.1

Neprerađeno meso, osim poluproizvoda od usitnjenog mesa

08.1.2

Poluproizvodi od usitnjenog mesa

08.2

Proizvodi od mesa

08.2.1

Termički netretirani proizvodi od mesa

08.2.2

Termički tretirani proizvodi od mesa

08.2.3

Omotači i sredstva za oblaganje i dekoraciju mesa

08.2.4

Tradicionalni salamureni mesni proizvodi sa posebnim uslovima za upotrebu nitrata i nitrita

08.2.4.1

Tradicionalni vlažno salamureni proizvodi od mesa (proizvodi od mesa salamureni potapanjem u salamuru koja sadrži nitrate i/ili nitrite, so i druge sastojke)

08.2.4.2

Tradicionalni suvo salamureni proizvodi od mesa (suvo salamurenje predstavlja površinsku obradu mesa solima za salamurenje u suvom obliku, koje sadrže nitrate i/ili nitrite i druge sastojke, posle čega sledi period stabilizacije/zrenja)

08.2.4.3

Ostali tradicionalni salamureni proizvodi od mesa (kombinacija suvog i vlažnog salamurenja potapanjem ili kada su nitriti i/ili nitrati uključeni u sastav proizvoda ubrizgavanjem salamure pre kuvanja)

09.

RIBA I PROIZVODI RIBARSTVA

09.1

Neprerađena riba i proizvodi ribarstva

09.1.1

Neprerađena riba

09.1.2

Neprerađeni mekušci i rakovi

09.2

Prerađena riba i proizvodi ribarstva, uključujući mekušce i rakove

09.3

Riblja ikra

10.

JAJA I PROIZVODI OD JAJA

10.1

Neprerađena jaja

10.2

Prerađena jaja i proizvodi od jaja

11.

ŠEĆERI, ŠEĆERNI SIRUPI, MED I STONI ZASLAĐIVAČI

11.1

Šećeri i šećerni sirupi u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta šećera

11.2

Ostali šećeri i sirupi

11.3

Med u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta meda

11.4

Stoni zaslađivači

11.4.1

Stoni zaslađivači u tečnom obliku

11.4.2

Stoni zaslađivači u prahu

11.4.3

Stoni zaslađivači u tabletama

12.

SOLI ZA LJUDSKU UPOTREBU, ZAČINI, SUPE, SOSEVI, SALATE I BELANČEVINASTI PROIZVODI

12.1

Soli i zamene za soli

12.1.1

So za ljudsku upotrebu

12.1.2

Zamene za soli za ljudsku upotrebu

12.2

Začinsko bilje, začini i dodaci jelima

12.2.1

Začinsko bilje i začini

12.2.2

Dodaci jelima i mešavine začina

12.3

Sirće

12.4

Senf

12.5

Supe i mesne supe

12.6

Sosevi (majonez, kečap, prelivi za salatu (dresing) i srodni proizvodi

12.7

Salate i začinjeni namazi za sendviče

12.8

Kvasac i proizvodi od kvasca

12.9

Belančevinasti proizvodi osim proizvoda kategorije 1.8.

13.

DIJETETSKI PROIZVODI

13.1

Hrana za odojčad i malu decu, uključujući i formule za odojčad

13.1.1

Početne formule za odojčad

13.1.2

Prelazne formule za odojčad

13.1.3

Prerađene namirnice na bazi žita i ostala hrana za odojčad i malu decu

13.1.4

Ostala hrana za malu decu

13.1.5

Hrana za odojčad i malu decu za posebne medicinske namene uključujući i specijalne formule za odojčad

13.1.5.1

Hrana za odojčad za posebne medicinske namene uključujući i specijalne formule za odojčad

13.1.5.2

Hrana za odojčad i malu decu za posebne medicinske namene

13.2

Hrana za posebne medicinske namene osim proizvoda iz kategorije hrane 13.1.5

13.3

Hrana za osobe na dijeti za mršavljenje koja se koristi kao zamena za ukupni dnevni unos hrane ili za pojedinačne obroke (celodnevna ishrana ili njen deo)

13.4

Hrana za osobe intolerantne na gluten

14.

PIĆA (NAPICI)

14.1

Bezalkoholna pića (napici)

14.1.1

Voda, uključujući prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu, kao i sve ostale flaširane ili pakovane vode

14.1.2

Voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni sokovi u prahu i srodni proizvodi i sokovi od povrća

14.1.3

Voćni nektari i srodni proizvodi i nektari od povrća i srodni proizvodi

14.1.4

Aromatizovana pića (napici), uključujući osvežavajuća bezalkoholna pića

14.1.5

Infuzi kafe, čajni, biljni i voćni infuzi, cikorija; ekstrakti čaja i biljnih i voćnih infuza i cikorije; čajni, biljni i voćni infuzi i proizvodi od žita za infuze; kao i mešavine i instant mešavine tih proizvoda

14.1.5.1

Kafa i ekstrakti od kafe

14.1.5.2

Ostalo

14.2

Alkoholna pića (napici), uključujući pića iz kojih je uklonjen alkohol i niskoalkoholna pića

14.2.1

Pivo i pića od slada

14.2.2

Vino i drugi proizvodi (na bazi vina) i vino i drugi proizvodi (na bazi vina) iz kojih je uklonjen alkohol

14.2.3

Cider i Perry (vino od jabuke i vino od kruške)

14.2.4

Voćno vino i made wine

14.2.5

Mead (alkoholni napici proizvedeni od medovače, slada i začina, ili samo od meda uključujući i vino zaslađeno medom)

14.2.6

Alkoholna pića, u skladu sa propisima koji regulišu oblasti kategorija, kvaliteta i deklarisanja rakije i drugih alkoholnih pića

14.2.7

Aromatizovani proizvodi na bazi vina

14.2.7.1

Aromatizovana vina

14.2.7.2

Aromatizovana pića na bazi vina

14.2.7.3

Aromatizovani kokteli na bazi vina

14.2.8

Ostala alkoholna pića, uključujući mešavine alkoholnih pića sa bezalkoholnim pićima i žestoka pića sa udelom alkohola manjim od 15% (v/v)

15.

SNEK PROIZVODI

15.1

Snek proizvodi na bazi krompira, žita, brašna ili skroba

15.2

Prerađeno jezgrasto voće, kikiriki, semenke i srodni proizvodi

16.

DEZERTI, OSIM PROIZVODA IZ KATEGORIJE 1, 3 I 4

17.

DODACI ISHRANI (dijetetski suplementi), osim dodataka ishrani za odojčad i malu decu

17.1

Dodaci ishrani koji su u prometu u čvrstom obliku, uključujući kapsule, tablete i slične oblike, osim oblika za žvakanje

17.2

Dodaci ishrani koji su u prometu u tečnom obliku

17.3

Dodaci ishrani koji su u prometu u obliku sirupa ili u obliku za žvakanje

18.

PRERAĐENA HRANA KOJA NIJE OBUHVAĆENA KATEGORIJAMA 1 DO 17, OSIM HRANE ZA ODOJČAD I MALU DECU

Deo D

ODOBRENI ADITIVI I USLOVI UPOTREBE U KATEGORIJAMA HRANE

 

E broj

Naziv

Maksimalno dozvoljena količina (mg/l ili mg/kg)

Napomene

Ograničenja/ izuzeci

0.

ADITIVI DOZVOLJENI U SVIM KATEGORIJAMA HRANE

 

E 290

Ugljen-dioksid

quantum satis

   
 

E 938

Argon

quantum satis

   
 

E 939

Helijum

quantum satis

   
 

E 941

Azot

quantum satis

   
 

E 942

Azot(I)-oksid

quantum satis

   
 

E 948

Kiseonik

quantum satis

   
 

E 949

Vodonik

quantum satis

   
 

E338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- ipolifosfati

10 000

(1) (4) (57)

samo hrana u suvom praškastom obliku (odnosno hrana osušena tokom proizvodnog postupka i njene mešavine), osim hrane iz tabele 1 dela A Liste 1

 

E551-559

Silicijum-dioksid – silikati

10 000

(1) (57)

samo hrana u suvom praškastom obliku (odnosno hrana osušena tokom proizvodnog postupka i njene mešavine), osim hrane iz tabele 1 dela A Liste 1; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E551-553

Silicijum-dioksid – silikati

10 000

(1) (57)

samo hrana u suvom praškastom obliku (odnosno hrana osušena tokom proizvodnog postupka i njene mešavine), osim hrane iz tabele 1 dela A Liste 1; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 459

Beta-ciklodekstrin

quantum satis

 

samo hrana u obliku tableta ili obloženih tableta, osim hrane iz tabele 1 dela A Liste 1

 

E551-559

Silicijum-dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo hrana u obliku tableta ili obloženih tableta, osim hrane iz tabele 1 dela A Liste 1; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E551-553

Silicijum-dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo hrana u obliku tableta ili obloženih tableta, osim hrane iz tabele 1 dela A Liste 1; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

(1): Aditivi se mogu dodavati pojedinačno ili u kombinaciji
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(57): Primenjuje se maksimalno dozvoljena količina, osim ako je u tačkama 01. do 18. ovog priloga utvrđena drugačija maksimalno dozvoljena količina za pojedinu hranu ili kategorije hrane

01.

MLEČNI PROIZVODI I SRODNI PROIZVODI

01.1

Nearomatizovano pasterizovano i sterilizovano mleko (uključujući UHT)

 

E 331

Natrijum-citrati

4 000

 

samo kozje UHT mleko

 

E338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- ipolifosfati

1 000

(1) (4)

samo sterilizovano i UHT mleko

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5

01.2

Nearomatizovani fermentisani mlečni proizvodi, uključujući prirodnu/običnu nearomatizovanu mlaćenicu (osim sterilizovane mlaćenice) termički netretirani posle fermentacije

01.3

Nearomatizovani fermentisani mlečni proizvodi, koji su termički tretirani posle fermentacije

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo zgrušano mleko

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina

01.4

Aromatizovani fermentisani mlečni proizvodi, uključujući termički tretirane proizvode

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

primenljivo do 31. jula 2014.

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

(74)

primenljivo od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

150

 

primenljivo do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

150

(74)

primenljivo od 1. avgusta 2014.

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 160b

Anato, Biksin, Norboksin

10

   
 

E 160d

Likopen

30

   
 

E 104

Hinolin žuta

10

(61)

primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

10

(61) (74)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

5

(61)

primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

5

(61) (74)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 124

Ponso 4R (Košenila crvena A)

5

(61)

primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 124

Ponso 4R (Košenila crvena A)

5

(61) (74)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

300

(1) (2)

samo termički netretirani mlečni dezerti

 

E 297

Fumarna kiselina

4 000

 

samo dezerti sa voćnom aromom

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

3 000

(1) (4)

 
 

E 355-357

Adipinska kiselina – adipati

1 000

 

samo dezerti sa voćnom aromom

 

E 363

Ćilibarna kiselina

6 000

   
 

E 416

Karaja guma

6 000

   
 

E 427

Kasija guma

2 500

   
 

E 432-436

Polisorbati

1 000

   
 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – Saharozogliceridi

5 000

   
 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

2 000

   
 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

5 000

   
 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

   
 

E 483

Steariltartarat

5 000

   
 

E 491-495

Estri sorbitana

5 000

   
 

E 950

Acesulfam K

350

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene soli Na i Ca

250

(51)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

100

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

5

 

samo kao pojačivač arome

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalenti aspartama
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodni imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i boja iz grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III
(74): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz aluminijumskih lakova je 15 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014

01.5

Mleko u prahu, u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta mleka i proizvoda od mleka

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

osim nearomatizovanih proizvoda

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 304

Estri masnih kiselina i askorbinske kiseline

quantum satis

   
 

E310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1)

samo mleko u prahu za automate

 

E 322

Lecitini

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

   
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

1 000

(1) (4)

samo delimično dehidrisano mleko sa manje od 28% suve materije

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

1 500

(1) (4)

samo delimično dehidrisano mleko sa više od 28% suve materije

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

2 500

(1) (4)

samo mleko u prahu i obrano mleko u prahu

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

200

(41) (46)

samo mleko u prahu za automate

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

30

(46)

samo mleko u prahu za proizvodnju sladoleda

 

E 407

Karagenan

quantum satis

   
 

E 500(ii)

Natrijum-hidrogen karbonat

quantum satis

   
 

E 501(ii)

Kalijum-hidrogen karbonat

quantum satis

   
 

E 509

Kalcijum hlorid

quantum satis

   
 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(41): Izraženo na količinu masti
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline

01.6

Pavlaka i pavlaka u prahu

01.6.1

Nearomatizovana pasterizovana pavlaka (osim pavlake sa smanjenim sadržajem masti)

 

E 401

Natrijum-alginat

quantum satis

   
 

E 402

Kalijum-alginat

quantum satis

   
 

E 407

Karagenan

quantum satis

   
 

E 466

Karboksimetilceluloza

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   

01.6.2

Nearomatizovani, prirodno fermentisani proizvodi od pavlake i suptituisani proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20%

 

E 406

Agar

quantum satis

   
 

E 407

Karagenan

quantum satis

   
 

E 410

Guma iz semena rogača (Karuba guma)

quantum satis

   
 

E 412

Guar Guma

quantum satis

   
 

E 415

Ksantan Guma

quantum satis

   
 

E 440

Pektini

quantum satis

   
 

E 460

Celuloza

quantum satis

   
 

E 466

Karboksimetilceluloza

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 1404

Oksidisan skrob

quantum satis

   
 

E 1410

Oksidisan skrob

quantum satis

   
 

E 1412

Oksidisan skrob

quantum satis

   
 

E 1413

Oksidisan skrob

quantum satis

   
 

E 1414

Oksidisan skrob

quantum satis

   
 

E 1420

Acetilovan skrob

quantum satis

   
 

E 1422

Acetilovan diskrobadipat

quantum satis

   
 

E 1440

Hidroksipropilskrob

quantum satis

   
 

E 1442

Hidroksipropildiskrobfosfat

quantum satis

   
 

E 1450

Skrob-natrijum-oktenilsukcinat

quantum satis

   
 

E 1451

Acetilovan oksidisan skrob

quantum satis

   

01.6.3

Ostale vrste pavlake

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

samo aromatizovana pavlaka

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

150

 

samo aromatizovana pavlaka

 

E 104

Hinolin žuta

10

(61)

samo aromatizovana pavlaka

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

5

(61)

samo aromatizovana pavlaka

 

E 124

Ponso 4R (Košenila crvena A)

5

(61)

samo aromatizovana pavlaka

 

E 234

Nizin

10

 

samo clotted cream

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo sterilizovana, pasterisana i UHT pavlaka i šlag

 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – saharozogliceridi

5 000

(1)

samo sterilizovana pavlaka i sterilizovana pavlaka sa smanjenim sadržajem masti

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i boja iz grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III

01.7

Sir i proizvodi od sira

01.7.1

Sirevi bez zrenja i njihovi proizvodi, osim proizvoda iz kategorije 16

 

Grupa I

Aditivi

   

osim mozzarelle i nearomatizovanog, prirodno fermentisanog nezrelog sira

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

samo aromatizovani nezreli sir

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

150

 

samo aromatizovani nezreli sir

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

 
 

E 234

Nizin

10

 

samo mascarpone

 

E 260

Sirćetna kiselina

quantum satis

 

samo mozzarella

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

 

samo mozzarella

 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

samo mozzarella

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- ipolifosfati

2 000

(1) (4)

osim mozzarelle

 

E 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo ribana i rezanamozzarella

 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

samo mozzarella

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5

01.7.2

Sirevi sa zrenjem

 

E 1105

Lizozim

quantum satis

   
 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

125

 

samo crveni mramorni sir

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

samo Derbysir sa žalfijom (sage Derby cheese)

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

samo Derby sir sa žalfijom (sage Derby cheese)

 

E 153

Biljni ugalj

quantum satis

 

samo sir morbier

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo zreli narandžasti, žuti i lomljeni beli sir

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

15

 

samo zreli narandžasti, žuti i lomljeni beli sir

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

50

 

samo crveni sir Leicester

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

35

 

samo sir Mimolette

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo zreli narandžasti, žuti i lomljeni beli sir

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo crveni mramorni sir

 

E 170

Kalcijum-karbonat

quantum satis

   
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, upakovan, isečen; sir u slojevima i sir sa dodatkom druge hrane

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis

 

samo za površinsku obradu zrelih proizvoda

 

E 234

Nizin

12,5

(29)

 
 

E 235

Natamicin

1

(8)

samo za površinsku obradu tvrdih, polutvrdih i polumekih sireva

 

E 239

Heksametilentetramin

25 mg/kg ostatka, izražen kao formaldehid

 

samo sir Provolone

 

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo tvrdi, polutvrdi i polumeki sirevi

 

E 280-283

Propionska kiselina – propionati

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 460

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo isečeni i ribani zreli sir

 

E 500(ii)

Natrijum hidrogen-karbonat

quantum satis

 

samo sir od kiselog mleka

 

E 504

Magnezijum-karbonati

quantum satis

   
 

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

   
 

E 551-559

Silicijum dioksid – silikati

10 000

(1)

samo isečeni i ribani tvrdi i polutvrdi sirevi; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum dioksid – silikati

10 000

(1)

samo isečeni i ribani tvrdi i polutvrdi sirevi; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

   
 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(8): mg/dm2 površine, nije prisutan na dubini od 5 mm
(29): Ova supstanca može biti prirodno prisutna u pojedinim sirevima kao posledica procesa fermentacije
(30): U mleku za proizvodnju sira, ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja surutke i dodavanja vode

01.7.3

Sirevi sa jestivom korom

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

   
 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

quantum satis

 

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

quantum satis

(67)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

10

(62)

 
 

E 160d

Likopen

30

   
 

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

 

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

(67)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

20

   
 

(62): Ukupna količina E 104 i boja iz grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III
(67): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz E 120 i E 180 je 10 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

01.7.4

Sir od surutke

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

   
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, upakovan, isečen; sir u slojevima i sir sa dodatkom druge hrane

 

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo mleko namenjeno za proizvodnju tvrdih, polutvrdih i polumekih sireva

 

E 260

Sirćetna kiselina

quantum satis

   
 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo ribani i isečeni sir

 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

   
 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(30): U mleku za proizvodnju sira, ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja surutke i dodavanja vode
(66): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz E 120 je 1,5 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

01.7.5

Topljeni sir

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 100

Kurkumin

100

(33)

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 102

Tartrazin

100

(33)

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

100

(33)

samo aromatizovani topljeni sir; primenjuje se do 31. jula 2014.

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

100

(33) (66)

samo aromatizovani topljeni sir; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 122

Azorubin (Karmoizin)

100

(33)

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 160e

Beta-apo-8′-karotenal (C30)

100

(33)

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 161b

Lutein

100

(33)

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 160d

Likopen

5

 

samo aromatizovani topljeni sir

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

   
 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

   
 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

15

   
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2000

(1) (2)

 
 

E 234

Nizin

12,5

(29)

 
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- ipolifosfati

20 000

(1) (4)

 
 

E 427

Kasija guma

2 500

   
 

E 551-559

Silicijum dioksid – silikati

10 000

(1)

primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum dioksid – silikati

10 000

(1)

primenjuje se od 1. februara 2014.

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(29): Ova supstanca može biti prirodno prisutna u pojedinim sirevima kao posledica procesa fermentacije
(33): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e i E 161b

01.7.6

Proizvodi od sira (osim proizvoda kategorije 16)

 

Grupa I.

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

samo aromatizovani proizvodi bez zrenja

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

100

 

samo aromatizovani proizvodi bez zrenja

 

E 1105

Lizozim

quantum satis

 

samo proizvodi od sira sa zrenjem

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

125

 

samo crveni mramorni proizvodi

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo zreli narandžasti, žuti i lomljeni beli proizvodi

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

15

 

samo zreli narandžasti, žuti i lomljeni beli proizvodi

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo zreli narandžasti, žuti i lomljeni beli proizvodi

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo crveni mramorni proizvodi

 

E 170

Kalcijum-karbonat

quantum satis

 

samo proizvodi bez zrenja

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo proizvodi bez zrenja; proizvodi sa zrenjem, upakovani, isečeni; slojeviti proizvodi sa zrenjem i proizvodi sa zrenjem sa dodatkom druge hrane

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis

 

samo za površinsku obradu proizvoda sa zrenjem

 

E 234

Nizin

12,5

(29)

samo proizvodi sa zrenjem i prerađeni proizvodi

 

E 235

Natamicin

1mg/dm2površine (nije prisutan na dubini od 5 mm)

 

samo za površinsku obradu tvrdih, polutvrdih i polumekih proizvoda

 

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo tvrdi, polutvrdi i polumeki proizvodi sa zrenjem

 

E 280-283

Propionska kiselina – propionati

quantum satis

 

samo za površinsku obradu proizvoda sa zrenjem

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

2 000

(1) (4)

samo proizvodi bez zrenja

 

E 460

Celuloza u prahu

quantum satis

 

samo ribani i isečeni proizvodi sa zrenjem i proizvodi bez zrenja

 

E 504

Magnezijum-karbonati

quantum satis

 

samo proizvodi sa zrenjem

 

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

 

samo proizvodi sa zrenjem

 

E 551-559

Silicijum dioksid – silikati

10 000

(1)

samo isečeni ili ribani tvrdi i polutvrdi proizvodi; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum dioksid – silikati

10 000

(1)

samo isečeni ili ribani tvrdi i polutvrdi proizvodi; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

samo proizvodi sa zrenjem

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(29): Ova supstanca može biti prirodno prisutna u pojedinim sirevima kao posledica procesa fermentacije
(30): U mleku za proizvodnju sira, ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja surutke i dodavanja vode

01.8

Analogni proizvodi, uključujući belioce napitaka (zamene za mleko ili pavlaku)

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

   
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis

(1) (2)

samo proizvodi srodni siru (samo površinska obrada)

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo proizvodi srodni siru na bazi proteina

 

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo proizvodi na bazi mleka srodni siru

 

E 280-283

Propionska kiselina – propionati

quantum satis

 

samo proizvodi srodni siru (samo površinska obrada)

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo proizvodi srodni lupanoj pavlaci

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

20 000

(1) (4)

samo prerađeni proizvodi srodni siru

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

30 000

(1) (4)

samo belioci napitaka

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

50 000

(1) (4)

samo belioci napitaka za automate

 

E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

samo proizvodi srodni mleku i pavlaci

 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – saharogliceridi

5 000

(1)

samo proizvodi srodni pavlaci

 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – saharogliceridi

20 000

(1)

samo belioci napitaka

 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

5 000

 

samo proizvodi srodni mleku i pavlaci

 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

500

 

samo belioci napitaka

 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

1 000

 

samo belioci napitaka

 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

5 000

 

samo proizvodi srodni mleku i pavlaci

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

3 000

(1)

samo belioci napitaka

 

E 491-495

Sorbitan estri

5 000

(1)

samo proizvodi srodni mleku i pavlaci; belioci napitaka

 

E 551-559

Silicijum-dioksid-silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani proizvodi srodni siru i prerađeni proizvodi srodni siru; belioci napitaka; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum-dioksid-silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani proizvodi srodni siru i prerađeni proizvodi srodni siru; belioci napitaka; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(30): U mleku za proizvodnju sira, ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja surutke i dodavanja vode

02

MASTI I ULJA I EMULZIJE MASTI I ULJA

02.1

Masti i ulja koji su u suštini bez vode (osim anhidrovane mlečne masti)

 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

samo masti

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo masti

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

10

 

samo masti

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

 

samo za kuvanje i/ili prženje ili za pripremu soseva

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

samo za kuvanje i/ili prženje ili za pripremu soseva

 

E 304

Estri masnih kiselina i askorbinske kiseline

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 306

Ekstrakt bogat tokoferolima

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 307

Alfa-tokoferol

200

 

samo rafinisano maslinovo ulje, uključujući ulje komine maslina

 

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E310-320

Galati, TBHQ i BHA pojedinačno ili u kombinaciji

200

(1) (41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju termički obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina), svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčija mast, mast peradi

 

E 321

BHT

100

(41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju termički obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina), svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčija mast, mast peradi

 

E 322

Lecitini

30 000

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

30

(41) (46)

samo biljna ulja (osim devičanskih i maslinovih ulja) i masti kod kojih je sadržaj polinezasićenih masnih kiselina veći od 15% m/m, masenog udela svih masnih kiselina, za upotrebu u termički neobrađenoj hrani

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

50

(41) (46)

samo riblje ulje i ulje od algi; svinjska goveđa i ovčija mast, mast peradi masti i ulja za profesionalnu proizvodnju termički obrađene hrane; ulja i masti za prženje, osim maslinovog ulja i ulja komine maslina

 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

10 000

 

osim devičanskih i maslinovih ulja

 

E 472c

Estri limunske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

 

samo za kuvanje i/ili prženje ili za pripremu sosova

 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

 

samo ulja i masti za prženje

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(41): Izraženo na količinu masti
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline

02.2

Emulzije masti i ulja uglavnom tipa voda u ulju

02.2.1

Maslac i koncentrovani maslac, i maslačno ulje i anhidrovana mlečna mast

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

osim maslaca od ovčijeg i kozjeg mleka

 

E 500

Natrijum karbonati

quantum satis

 

samo maslac od kisele pavlake

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

2 000

(1) (4)

samo maslac od kisele pavlake

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5

02.2.2

Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze, u skladu sa sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta masti i ulja

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

osim maslaca sa smanjenim sadržajem masti

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

   
 

E 160b

Anato, Biksin, Norbiksin

10

 

osim maslaca sa smanjenim sadržajem masti

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo emulzije masti (osim maslaca) sa sadržajem masti od 60% ili više

 

E 200-203

Sorbinska kiselina- sorbati

2 000

(1) (2)

samo emulzije masti sa sadržajem masti manjim od 60%

 

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA pojedinačno ili u kombinaciji

200

(1) (2)

samo mast za prženje

 

E 321

BHT

100

 

samo mast za prženje

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo mazive masti

 

E 385

Kalcijum-dinatrijum-EDTA

100

 

samo mazive masti sa sadržajem masti do 41%

 

E 405

Propan-1,2-diolalginat

3 000

   
 

E 432-436

Polisorbati

10 000

(1)

samo emulzije masti za pečenje

 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – Saharozogliceridi

10 000

(1)

samo emulzije masti za pečenje

 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

5 000

   
 

E 476

Poliglicerol poliricinoleat

4 000

 

samo mazive masti sa sadržajem masti do 41% i srodni proizvodi za mazanje sa sadržajem masti manjim od 10%

 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

10 000

 

samo emulzije masti za pečenje

 

E 479b

Termički oksidovano sojino ulje u inerakciji sa mono- i digliceridima masnih kiselina

5 000

 

samo emulzije masti za pečenje

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

10 000

(1)

 
 

E 491-495

Estri sorbitana

10 000

(1)

 
 

E 551-559

Silicijum-dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za podmazivanje tepsija; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum-dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za podmazivanje tepsija; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

 

samo ulja i masti za prženje

 

E 959

Neohesperidin DC

5

 

samo kao pojačivač arome, samo u masnim namazima, koji sadrže najviše 3% mlečne masti i u složenim masnim namazima, koji sadrže od 10 do 80% mlečne masti u ukupnom sadržaju masti

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5

02.3

Biljno ulje u spreju

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 338-452

fosforna kiselina – fosfati -di-, tri- i polifosfati

30 000

(1) (4)

samo emulzije u spreju na bazi vode za premazivanje limova za pečenje

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

50

(41) (46)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju termički obrađenih proizvoda

 

E 551-559

Silicijum-dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za premazivanje limova za pečenje; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum-dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za premazivanje limova za pečenje; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 943a

Butan

quantum satis

 

samo biljno ulje u spreju (samo za profesionalnu upotrebu) i emulzija na bazi vode u spreju

 

E 943b

Izobutan

quantum satis

 

samo biljno ulje u spreju (samo za profesionalnu upotrebu) i emulzija na bazi vode u spreju

 

E 944

Propan

quantum satis

 

samo biljno ulje u spreju (samo za profesionalnu upotrebu) i emulzija na bazi vode u spreju

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(41): Izraženo na količinu masti
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline

03.

SMRZNUTI DEZERTI (sladoled, mlečni sladoled, krem sladoled, smrznuti aromatizovani dezert, smrznuti voćni dezert uključujući sorbet i šerbet)

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

(75)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

150

(25)

 
 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

20

   
 

E 160d

Likopen

40

   
 

E 338-452

fosforna kiselina – fosfati -di-, tri- i polifosfati

1 000

(1) (4)

 
 

E 405

Propan-1,2-diolalginat

3 000

 

samo sladoledi na bazi vode

 

E 427

Kasija guma

2 500

   
 

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

 
 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – Saharozogliceridi

5 000

(1)

 
 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

3 000

   
 

E 491-495

Estri sorbitana

500

(1)

 
 

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

quantum satis

 

samo upakovani vafli koji sadrže sladoled

 

E 950

Acesulfam K

800

 

samo proizvodi sa smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

800

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

100

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

320

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

26

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

800

(11)b (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

(1): Aditivi se mogu dodavati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalenti aspartama
(25): Količina svake boje E 122 i E 155 ne sme biti veća od 50 mg/kg ili mg/l
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodan imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(75): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz aluminijumskih lakova je 30 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

04

VOĆE I POVRĆE

04.1

Neprerađeno voće i povrće

04.1.1

Celo sveže voće i povrće

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

20

 

samo površinski tretman svežeg neljuštenog citrus voća

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

10

(3)

samo stono grožđe, sveži liči (mereno na jestive delove) i borovnica (Vaccinium corymbosum)

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo slatki kukuruz (šećerac) pakovan u vakuumu

 

E 445

Glicerolski estri smole drveta

50

 

samo površinski tretman citrus voća

 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina- Saharogliceridi

quantum satis

(1)

samo sveže voće, površinski tretman

 

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

quantum satis

 

samo površinski tretman citrus voća, dinja, jabuka, krušaka, breskvi, ananasa, banana, manga, avokada i nara i kao sredstvo za glaziranje jezgrastog voća

 

E 902

Kandelila vosak

quantum satis

 

samo površinski tretman citrus voća, dinja, jabuka, krušaka, breskvi i ananasa i kao sredstvo za glaziranje jezgrastog voća

 

E 903

Karnauba vosak

200

 

samo površinski tretman citrus voća, dinja, jabuka, krušaka, breskvi, ananasa, nara, manga, avokada i papaje i kao sredstvo za glaziranje jezgrastog voća

 

E 904

Šelak

quantum satis

 

samo površinski tretman citrus voća, dinja, jabuka, krušaka, breskvi, ananasa, nara, manga, avokada i papaje i kao sredstvo za glaziranje jezgrastog voća

 

E 905

Mikrokristalni vosak

quantum satis

 

samo površinski tretman dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

 

E 912

Estri montanske kiseline

quantum satis

 

samo površinski tretman citrus voća, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

 

E 914

Oksidovan polietilenski vosak

quantum satis

 

samo površinski tretman citrus voća, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan

04.1.2

Oljušteno, iseckano i/ili usitnjeno voće i povrće

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo oljušteni krompir

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

300

(3)

samo pulpa belog luka, crnog luka i šalotke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

800

(3)

samo pulpa rena

 

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

 

samo prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

 

samo rashlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za upotrebu i prethodno upakovan, neprerađen i oljušten krompir

 

(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan

04.1.3

Smrznuto voće i povrće

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo belo povrće, uključujući pečurke i bele mahunarke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo smrznuti i duboko smrznuti krompir

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

   
 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

   
 

(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan

04.2

Prerađeno voće i povrće

04.2.1

Sušeno voće i povrće

 

Grupa I

Aditivi

   

E 410, E 412, E 415 i E 417 nisu dozvoljeni za upotrebu u proizvodnji dehidrisane hrane koja se kao takva konzumira

 

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 122

Azorubin (Karmoizin)

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 129

Alura crvena AC

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 131

Patent plava V

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 133

Brilijantplava FCF

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 162

Cvekla crvena, betanin

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo sušeno voće

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo sušeni kokos

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo belo prerađeno povrće, uključujući mahunarke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo sušene pečurke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

150

(3)

samo sušeni đumbir

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

200

(3)

samo sušeni paradajz

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

400

(3)

samo sušeno belo povrće

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

500

(3)

samo sušeno voće i jezgrasto voće u ljusci, osim sušenih jabuka, krušaka, banana, kajsija, bresaka, grožđa, šljiva i smokava

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

600

(3)

samo sušene jabuke i kruške

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

1 000

(3)

samo sušene banane

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

2 000

(3)

samo sušene kajsije, breskve, grožđe, šljive i smokve

 

E 907

Hidrogenizovan poli-1-decen

2 000

 

samo sušeno voće, kao sredstva za glaziranje

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(34): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se pojedinačno ili u kombinaciji za E 120, E 122, E 129, E 131 i E 133

04.2.2

Voće i povrće u sirćetu, ulju ili slanom rastvoru

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 122

Azorubin (Karmoizin)

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 129

Alura crvena AC

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 131

Patent plava V

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 133

Brilijant plava FCF

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 162

Cvekla crvena, betanin

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 162

Cvekla crvena, betanin

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

2000

(1) (2)

samo povrće (osim maslina)

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo masline i proizvodi na bazi maslina

 

E 210-213

Benzoeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo masline i proizvodi na bazi maslina

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo masline i proizvodi na bazi maslina

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

osim maslina i žute paprike u slanom rastvoru

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

500

(3)

samo žuta paprika u slanom rastvoru

 

E 579

Fero-glukonat

150

(56)

samo za masline potamnele oksidacijom

 

E 585

Fero-laktat

150

(56)

samo za masline potamnele oksidacijom

 

E 950

Acesulfam K

200

 

samo slatko-kiseli konzervisani proizvodi od voća i povrća

 

E 951

Aspartam

300

 

samo slatko-kiseli konzervisani proizvodi od voća i povrća

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

160

(52)

samo slatko-kiseli konzervisaniproizvodi od voća i povrća

 

E 955

Sukraloza

180

 

samo slatko-kiseli konzervisani proizvodi od voća i povrća

 

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo slatko-kiseli konzervisani proizvodi od voća i povrća

 

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

samo slatko-kiselo konzervisano voće i povrće

 

E 961

Neotam

10

 

samo slatko-kiseli konzervisani proizvodi od voća i povrća

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

200

(11)a (49) (50)

samo slatko-kiseli konzervisani proizvodi od voća i povrća

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(34): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se pojedinačno ili u kombinaciji za E 120, E 122, E 129, E 131 i E 133
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom aspartam-acesulfam soli, niti pojedinačno niti u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(56): Izraženo kao gvožđe
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola

04.2.3

Voće i povrće (pasterizovano) u limenkama, bocama ili teglama

 

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 122

Azorubin (Karmoizin)

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 129

Alura crvena AC

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 131

Patent plava V

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 133

Brilijant plava FCF

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 162

Cvekla crvena, betanin

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 102

Tartrazin

100

 

samo prerađeni pire od graška i grašak u zrnu (u konzervi)

 

E 133

Brilijant plava FCF

20

 

samo prerađeni pire od graška i grašak u zrnu (u konzervi)

 

E 142

Zelena S

10

 

samo prerađeni pire od graška i grašak u zrnu (u konzervi)

 

E 127

Eritrozin

200

 

samo višnje i trešnje za koktele i kandirane višnje i trešnje

 

E 127

Eritrozin

150

 

samo bigareaux trešnje u sirupu i u koktelima

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo belo povrće, uključujući mahunarke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

250

(3)

samo kriške limuna u bocama i teglama

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo bele trešnje u bocama i teglama; slatki kukuruz (šećerac) pakovan u vakuumu

 

E 260

Sirćetna kiselina

quantum satis

   
 

E 261

Kalijum-acetati

quantum satis

   
 

E 262

Natrijum-acetati

quantum satis

   
 

E 263

Kalcijum-acetat

quantum satis

   
 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 325

Natrijum-laktat

quantum satis

   
 

E 326

Kalijum-laktat

quantum satis

   
 

E 327

Kalcijum-laktat

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

   
 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

   
 

E 334

L(+)-Vinska kiselina

quantum satis

   
 

E 335

Natrijum-tartarati

quantum satis

   
 

E 336

Kalijum-tartarati

quantum satis

   
 

E 337

Kalijum-natrijum-tartarat

quantum satis

   
 

E 385

Kalcijum-dinatrijum-EDTA

250

 

samo mahunarke, zrnamahunarki (leguminoze), pečurke i artičoke

 

E 410

Guma iz semena rogača (Karuba guma)

quantum satis

 

samo kesten u tečnosti

 

E 412

Guar guma

quantum satis

 

samo kesten u tečnosti

 

E 415

Ksantan guma

quantum satis

 

samo kesten u tečnosti

 

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

   
 

E 512

Stano-hlorid

25

(55)

samo bele špargle (asparagus)

 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

   
 

E 579

Fero-glukonat

150

(56)

samo za masline potamnele oksidacijom

 

E 585

Fero-laktat

150

(56)

samo za masline potamnele oksidacijom

 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

   
 

E 950

Acesulfam K

350

 

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene soli Na i Ca

1 000

(51)

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

200

(52)

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi od voća sa smanjenom energetskom vrednošću ili bez dodatog šećera

 

(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(34): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se pojedinačno ili u kombinaciji za E 120, E 122, E 129, E 131 i E 133
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom aspartam-acesulfam soli, niti pojedinačno niti u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(55): Izraženo kao kalaj
(56): Izraženo kao gvožđe

04.2.4

Proizvodi od voća i povrća, osim proizvoda kategorije 5.4

04.2.4.1

Proizvodi od voća i povrća, osim kompota

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

samo mostarda di frutta

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

200

 

samo mostarda di frutta

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo prerađevine smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera, osim onih koje su namenjene za proizvodnju pića na bazi voćnih sokova

 

E 101

Riboflavini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 104

Hinolin žuta

30

(61)

samo mostarda di frutta

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61)

samo mostarda di frutta

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 122

Azorubin (Karmoizin)

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

20

(61)

samo mostarda di frutta

 

E 129

Alura crvena AC

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 131

Patent plava V

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 133

Brilijant plava FCF

200

(34)

samo konzervisano crveno voće

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 162

Cvekla crvena, betanin

quantum satis

 

samo povrće (osim maslina)

 

E 163

Antocijani

quantum satis

 

samo konzervisano crveno voće

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1000

(1) (2)

samo prerađevine od voća i povrća, uključujući i one na bazi morskih algi, umake na bazi voća, aspik, osim pirea,mousse, kompota, salata i srodnih proizvoda, u konzervama, bocama ili teglama

 

E 210-213

Benzoeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo prerađevine od morskih algi, masline i prerađevine na bazi maslina

 

E 210-213

Benzoeva kiselina – benzoati

2 000

(1) (2)

samo kuvana cvekla

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo prerađevine na bazi maslina

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo prerađeno belo povrće i pečurke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo rehidrisano sušeno voće i liči, mostarda di frutta

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

300

(3)

samo pulpa od crnog luka, belog luka i šalotke

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

800

(3)

samo pulpa rena

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

800

(3)

samo voćni ekstrakt za želiranje, tečni pektin za prodaju krajnjem potrošaču

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

800

(1) (4)

samo prerađevine od voća

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

4 000

(1) (4)

samo za glaziranje prerađevina od povrća

 

E 405

Propan-1,2-diol alginat

5 000

   
 

E 432-436

Polisorbati

500

(1)

samo mleko od kokosa

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

2 000

(1)

samo mostardadi frutta

 

E 950

Acesulfam K

350

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene soli Na i Ca

250

(51)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

200

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 961

Neotam

32

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(4): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao P2O5
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(34): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se pojedinačno ili u kombinaciji za E 120, E 122, E 129, E 131 i E 133
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom aspartam-acesulfam soli, niti pojedinačno niti u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(61): Ukupna količina E 104, E110, E 124 i boja iz grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za grupu III

04.2.4.2

Kompot, osim proizvoda iz kategorije 16

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 332

Kalijum-citrati

quantum satis

   
 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

   
 

E 440

Pektini

quantum satis

 

samo voćni kompot, osim kompota od jabuka

 

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

 

samo voćni kompot, osim kompota od jabuka

04.2.5

Džem, žele, marmelada i srodni proizvodi

04.2.5.1

Extra jam i extra jelly, kao i džem, marmelada, pekmez, voćni žele i srodni proizvodi u skladu sa propisima koji regulišu oblast kvaliteta proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera, osim pekmeza

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo proizvodi sa niskim sadržajem šećera i srodni niskoenergetski proizvodi ili proizvodi bez dodatog šećera,mermeladas

 

E 210-213

Benzoeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo proizvodi sa niskim sadržajem šećera i srodni niskoenergetski proizvodi ili proizvodi bez šećera,mermeladas

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo proizvodi od voća tretiranog sumpor-dioksidom,mermeladas

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 327

Kalcijum-laktat

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

   
 

E 334

L(+)-Vinska kiselina

quantum satis

   
 

E 335

Natrijum-tartarati

quantum satis

   
 

E 350

Natrijum-malati

quantum satis

   
 

E 440

Pektini

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 950

Acesulfam K

1 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene soli Na i Ca

1 000

(51)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

200

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 961

Neotam

32

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 961

Neotam

2

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza, kao pojačivač arome

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

1 000

(11)b (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

E 964

Sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti, osim pekmeza

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom aspartam-acesulfam soli, niti pojedinačno niti u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola

04.2.5.2

Jam, jellies i marmalades i zaslađeni kesten pire

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

osim kesten pirea

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

100

(31)

osim kesten pirea; primenjuje se do 31. jula 2014.

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

100

(31) (66)

osim kesten pirea; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 140

Hlorofili i hlorofilini

quantum satis

 

osim kesten pirea

 

E 141

Bakarni kompleksi hlorofila i hlorofilina

quantum satis

 

osim kesten pirea

 

E 142

Zelena S

100

(31)

osim kesten pirea

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

osim kesten pirea

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

osim kesten pirea

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

osim kesten pirea

 

E 160d

Likopen

10

(31)

osim kesten pirea

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo proizvodi sa niskim sadržajem šećera i srodni niskoenergetski proizvodi ili proizvodi bez šećera, namazi,mermeladas

 

E 210-213

Benzoeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo proizvodi sa niskim sadržajem šećera i srodni niskoenergetski proizvodi ili proizvodi bez šećera, namazi,mermeladas

 

E 220-228

Sumpor-dioksid- sulfiti

50

(3)

 
 

E 220-228

Sumpor-dioksid- sulfiti

100

(3)

samo jam, jellies imarmalades od voća tretiranog sumpor-dioksidom

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 327

Kalcijum-laktat

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

   
 

E 334

L(+)-Vinska kiselina

quantum satis

   
 

E 335

Natrijum-tartarati

quantum satis

   
 

E 350

Natrijum-malati

quantum satis

   
 

E 400-404

Alginska kiselina – alginati

10 000

(32)

 
 

E 406

Agar

10 000

(32)

 
 

E 407

Karagenan

10 000

(32)

 
 

E 410

Guma iz semena rogača (Karuba guma)

10 000

(32)

 
 

E 412

Guar guma

10 000

(32)

 
 

E 415

Ksantan guma

10 000

(32)

 
 

E 418

Gelan guma

10 000

(32)

 
 

E 440

Pektini

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 493

Sorbitanmonolaurat

25

 

samo jelly marmelade

 

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

   
 

E 524

Natrijum-hidroksid

quantum satis

   
 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

   
 

E 950

Acesulfam K

1 000

 

samo jamjellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo jam, jellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene soli Na i Ca

1 000

(51)

samo jamjellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

200

(52)

samo jamjellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo jamjellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo jamjellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 959

Neohesperidin DC

5

 

samo voćni jellies, kao pojačivač arome

 

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo jamjellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 961

Neotam

32

 

samo jam, jellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E 961

Neotam

2

 

samo jam, jellies imarmalades smanjene energetske vrednosti, kao pojačivač arome

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

1 000

(11)b (49) (50)

samo jam, jellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

E964

Sirup poliglicitola

500 000

 

samo jam, jellies imarmalades smanjene energetske vrednosti

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(31): Maksimalno pojedinačno ili u kombinaciji E 120, E 142, E 160d i E 161b
(32): Maksimalno pojedinačno ili u kombinaciji E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom aspartam-acesulfam soli, niti pojedinačno niti u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(66): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz E 120 je 1,5 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

04.2.5.3

Ostali srodni namazi od voća i povrća

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

   

osim crème de pruneaux

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

osim crème de pruneaux

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

100

(31)

osim crème de pruneaux

 

E 142

Zelena S

100

(31)

osim crème de pruneaux

 

E 160d

Likopen

10

(31)

osim crème de pruneaux

 

E 161b

Lutein

100

(31)

osim crème de pruneaux

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

ostali namazi na bazi voća,mermeladas

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

 
 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 327

Kalcijum-laktat

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 331

Natrijum-citrati

quantum satis

   
 

E 333

Kalcijum-citrati

quantum satis

   
 

E 334

L(+)-Vinska kiselina

quantum satis

   
 

E 335

Natrijum-tartarati

quantum satis

   
 

E 350

Natrijum-malati

quantum satis

   
 

E 400-404

Alginska kiselina – alginati

10 000

(32)

 
 

E 406

Agar

10 000

(32)

 
 

E 407

Karagenan

10 000

(32)

 
 

E 410

Guma iz semena rogača (Karuba guma)

10 000

(32)

 
 

E 412

Guar guma

10 000

(32)

 
 

E 415

Ksantan guma

10 000

(32)

 
 

E 418

Gelan guma

10 000

(32)

 
 

E 440

Pektini

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 509

Kalcijum-hlorid

quantum satis

   
 

E 524

Natrijum-hidroksid

quantum satis

   
 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

   
 

E 950

Acesulfam K

1 000

 

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene soli Na i Ca

500

(51)

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

200

(52)

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

1 000

(11)b (49) (50)

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

500 000

 

samo namazi za sendviče na bazi sušenog voća smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom aspartam-acesulfam soli, niti pojedinačno niti u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(31): Maksimalno pojedinačno ili u kombinaciji E 120, E 142, E 160d i E 161b
(32): Maksimalno pojedinačno ili u kombinaciji E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola

04.2.5.4

Maslaci i namazi od jezgrastog voća

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1) (41)

samo prerađeno jezgrasto voće

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo masni namazi, osim maslaca

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

200

(41) (46)

 
 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(41): Izraženo na količinu masti
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline

04.2.6

Prerađeni proizvodi od krompira

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

samo sušeni krompir u granulama i pahuljicama

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo testo od krompira i prethodno prženi narezani krompir

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

400

(3)

samo dehidrisani proizvodi od krompira

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

 
 

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

25

(1)

samo dehidrisani krompir

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

uključujući prethodno prženi smrznuti i duboko smrznuti krompir

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

200

(46)

samo dehidrisani proizvodi od krompira

 

E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000

 

samo prethodno upakovani prerađeni proizvodi od krompira

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina 
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline

05

KONDITORSKI PROIZVODI

05.1

Kakao i čokoladni proizvodi

 

Grupa I

Aditivi

   

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 170

Kalcijum karbonat

70 000

*

 
 

E 322

Lecitini

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

5 000

   
 

E 334

L(+)-Vinska kiselina

5 000

   
 

E 414

Arapska guma (akacija guma)

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 422

Glicerol

quantum satis

   
 

E 440

Pektini

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 442

Amonijum fosfatidi

10 000

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 472c

Esteri limunske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 476

Poliglicerolpoliricinoleat

5 000

   
 

E 492

Sorbitan tristearat

10 000

   
 

E 500-504

Karbonati

70 000

*

 
 

E 524-528

Hidroksidi

70 000

*

 
 

E 530

Magnezijum oksid

70 000

*

 
 

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 902

Kandelila vosak

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 903

Karnauba vosak

500

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 904

Šelak

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 950

Acesulfam K

500

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

2 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

500

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

800

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

65

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam- acesulfam so

500

(11)a (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

* E 170, E 500-504, E 524-528 i E 530: 7% računato na suvi obezmašćeni uzorak izraženo kao kalijum karbonat 
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalenti aspartama
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50:) Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(52): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodni imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola

05.2

Ostali konditorski proizvodi, uključujući i proizvode za osveženje daha

 

Grupa I

Aditivi

   

supstance navedene pod brojevima E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 i E 440 nisu dozvoljeni za upotrebu u želemini-cups (konditorski proizvodi koji se konzumiraju u jednom zalogaju i čije se punjenje istiskuje pod pritiskom); 
E 410, E 412, E 415 i E 417 nisu dozvoljeni za upotrebu u proizvodnji dehidrisane hrane koja se kao takva konzumira.
E 425 nije dozvoljen za upotrebu u žele konditorskim proizvodima.

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

(72)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

300

(25)

osim kandiranog voća i povrća; primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

300

(25) (72)

osim kandiranog voća i povrća; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

200

 

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

200

(72)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa ili sušenog voća, mleka ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo kristalizovano voće smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 104

Hinolin žuta

30

(61)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalnih ušećerenih plodova jezgrastog voća i konditorskih proizvoda na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično dužih od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

30

(61) (72)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalnih ušećerenih plodova jezgrastog voća i konditorskih proizvoda na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično dužih od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. avgusta 2014

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalnih ušećerenih plodova jezgrastog voća i konditorskih proizvoda na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično dužih od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje seod 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61) (72)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalnih ušećerenih plodova jezgrastog voća i konditorskih proizvoda na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično dužih od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. avgusta 2014

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

20

(61)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalnih ušećerenih plodova jezgrastog voća i konditorskih proizvoda na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično dužih od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

20

(61) (72)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalnih ušećerenih plodova jezgrastog voća i konditorskih proizvoda na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično dužih od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. avgusta 2014

 

E104

Hinolin žuta

30

(61)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E104

Hinolin žuta

30

(61) (72)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

10

(61)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

10

(61) (72)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

10

(61)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

10

(61) (72)

samo kandirano voće i povrće; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

300

(61)

samo tradicionalni ušećereni plodovi jezgrastog voća i konditorski proizvodi na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično duži od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

300

(61) (72)

samo tradicionalni ušećereni plodovi jezgrastog voća i konditorski proizvodi na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično duži od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. avgusta 2014

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

50

(61)

samo tradicionalni ušećereni plodovi jezgrastog voća i konditorski proizvodi na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično duži od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

50

(61) (72)

samo tradicionalni ušećereni plodovi jezgrastog voća i konditorski proizvodi na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično duži od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. avgusta 2014

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

50

(61)

samo tradicionalni ušećereni plodovi jezgrastog voća i konditorski proizvodi na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično duži od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

50

(61) (72)

samo tradicionalni ušećereni plodovi jezgrastog voća i konditorski proizvodi na bazi kakaoa u obliku badema ili hostije, obično duži od 2 cm, koji se obično koriste na proslavama, itd.; primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 160d

Likopen

30

   
 

E 173

Aluminijum

quantum satis

 

samo spoljašnji preliv konditorskih proizvoda od šećera za ukrašavanje kolača i peciva; primenjuje se do 1. februara 2014.

 

E 174

Srebro

quantum satis

 

samo spoljašnji preliv za konditorske proizvode

 

E 175

Zlato

quantum satis

 

samo spoljašnji preliv za konditorske proizvode

 

E 200-219

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati; p-hidroksibenzoati

1 500

(1) (2) (5)

osim kandiranog, kristalizovanog ili glaziranog voća i povrća

 

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo kandirano, kristalizovano ili glazirano voće i povrće

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo kandirano, kristalizovano ili glazirano voće, povrće, angelika i kora citrusa

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

50

(3)

samo konditorski proizvodi na bazi glukoznog sirupa (samo kao preneseni aditiv iz glukoznog sirupa)

 

E 297

Fumarna kiselina

1 000

 

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo konditorski proizvodi od šećera, osim kandiranog voća

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

800

(1) (4)

samo kandirano voće

 

E 405

Propan-1,2-diol alginat

1 500

 

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000

 

samo žele konditorski proizvodi, osim žele mini-cups (konditorski proizvodi koji se konzumiraju u jednom zalogaju i čije se punjenje istiskuje pod pritiskom)

 

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 442

Amonijum-fosfatidi

10 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa

 

E 445

Glicerolski estri smole drveta

320

 

samo za ukrasno obeležavanje konditorskih proizvoda sa čvrstom oblogom

 

E 459

Beta-ciklodekstrin

quantum satis

 

samo hrana u obliku tableta i obloženih tableta

 

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

 

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

2 000

 

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 476

Poliglicerol poliricinoleat

5 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa

 

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000

 

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

(1)

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

(1)

samo konditorski proizvodi od šećera

 

E 492

Sorbitan tristearat

10 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa

 

E 520-523

Aluminijum-sulfati

200

(1) (38)

samo kandirano, kristalizovano ili glazirano voće i povrće; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 520-523

Aluminijum-sulfati

200

(1) (38)

samo kandirane trešnje; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 551-559

Silicijum-dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo površinska obrada; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum-dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo površinska obrada; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 900

Dimetil polisiloksan

10

   
 

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 902

Kandelila vosak

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 903

Karnauba vosak

500

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 904

Šelak

quantum satis

 

samo kao sredstva za glaziranje

 

E 905

Mikrokristalni vosak

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 907

Hidrogenizovan poli-1-decen

2 000

 

samo kao sredstva za glaziranje za konditorske proizvodi od šećera

 

E 950

Acesulfam K

500

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

2 000

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

500

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

800

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

65

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam- acesulfam so

500

(11)a

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi na bazi kakaoa smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

500

 

samo konditorski proizvodi u obliku tableta (komprimati) smanjene energetske vrednosti

 

E 955

Sukraloza

200

 

samo konditorski proizvodi u obliku tableta (komprimati) smanjene energetske vrednosti

 

E 961

Neotam

15

 

samo konditorski proizvodi u obliku tableta (komprimati) smanjene energetske vrednosti

 

E 950

Acesulfam K

1 000

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 952

Ciklamska kiselina i njene natrijumove i kalcijumove soli

500

(51)

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

200

(52)

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam- acesulfam so

1 000

(11)b (49) (50)

samo namazi za sendviče na bazi kakaoa, mleka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

1 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

2 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

300

(52)

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

1 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

150

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

65

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

2

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera, kao pojačivač ukusa

 

E 962

Aspartam- acesulfam so

1 000

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjeneenergetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

600 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

500

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1 000

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

500

(52)

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

1 000

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

350

(60)

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam- acesulfam so

500

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

2 500

 

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

6 000

 

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove soli Na, K i Ca

3 000

(52)

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

2 400

 

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

400

 

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

2 000

(60)

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

200

 

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

3

 

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta i jako aromatizovane pastile za grlo bez dodatog šećera, kao pojačivač arome

 

E 962

Aspartam- acesulfam so

2 500

(11)a (49) (50)

samo mali bombonski proizvodi za osveženje daha u obliku tableta bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

2 000

 

samo jako aromatizovane pastile za osveženje grla bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

1 000

 

samo jako aromatizovane pastile za osveženje grla bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

670

(60)

samo jako aromatizovane pastile za osveženje grla bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

65

 

samo jako aromatizovane pastile za osveženje grla bez dodatog šećera

 

E 1204

Pululan

quantum satis

 

samo proizvodi za osveženje daha u obliku filma

 

E 964

Sirup poliglicitola

800 000

 

samo mekane bombone bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

990 000

 

samo tvrde bombone bez dodatog šećera

 

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljena količina odnosi se na zbir, a količine su izražene kao slobodna kiselina
(3): Maksimalno dozvoljene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi
(4): Najveća dozvoljena količina izražena je kao P2O5
(5): E 214-219: p-hidroksibenzoati (p-NV), najviše 300 mg/kg
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalenti aspartama
(25): Količina svake boje E 122 i E 155 ne sme biti veća od 50 mg/kg ili mg/l
(38): Izraženo kao aluminijum 
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50:) Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951
(51): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodna kiselina
(52): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu izražene su kao slobodni imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i boja iz Grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III
(72): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz svih aluminijumskih lakova je 70 mg/kg; izuzetak su mali bombonski proizvodi za osveženje daha, kod kojih je maksimalno dozvoljena količina 40 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

05.3

Gume za žvakanje

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

(73)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

300

(25)

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

300

(25) (73)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 104

Hinolin žuta

30

(61)

primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

30

(61) (73)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

10

(61)

primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

10

(61) (73)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

10

(61)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

10

(61) (73)

primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 160d

Likopen

300

   
 

E 200-213

Sorbinska kiselina -sorbati; Benzoeva kiselina – benzoati

1500

(1) (2)

 
 

E 297

Fumarna kiselina

2000

   
 

E 310-321

Galati, TBHQ, BHA i BHT

400

(1)

 
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

quantum satis

(1) (4)

 
 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

200

(46)

 
 

E 405

Propan-1,2-doloalginat

5000

   
 

E 416

Karaja guma

5000

   
 

E 432-436

Polisorbati

5000

(1)

 
 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina -Saharogliceridi

10000

(1)

 
 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

5000

   
 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

5000

   
 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

2000

(1)

 
 

E 491-495

Sorbitan estri

5000

(1)

 
 

E 551

Silicijum-dioksid

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 552

Kalcijum-silikat

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 553a

Magnezijum-silikat

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 553b

Talk

quantum satis

   
 

E 650

Cink-acetat

1000

   
 

E 900

Dimetilpolisiloksan

100

   
 

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

quantum satis

 

samo kao sredstvo za glaziranje

 

E 902

Kandelila vosak

quantum satis

 

samo kao sredstvo za glaziranje

 

E 903

Karnauba vosak

1200

(47)

samo kao sredstvo za glaziranje

 

E 904

Šelak

quantum satis

 

samo kao sredstvo za glaziranje

 

E 905

Mikrokristalni vosak

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 907

Hidrogenizovan poli-1-decen

2000

 

samo kao sredstvo za glaziranje

 

E 927b

Karbamid

30000

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

800

   
 

(12)

samo proizvodi sa dodatim šećerom ili poliolima, kao pojačivač arome

     
 

E 951

Aspartam

2500

   
 

(12)

samo proizvodi sa dodatim šećerom ili poliolima, kao pojačivač arome

     
 

E 959

Neohesperidin DC

150

   
 

(12)

samo proizvodi sa dodatim šećerom ili poliolima, kao pojačivač arome

     
 

E 957

Taumatin

10

(12)

samo proizvodi sa dodatim šećerom ili poliolima, kao pojačivač arome

 

E 961

Neotam

3

(12)

samo proizvodi sa dodatim šećerom ili poliolima, kao pojačivač arome

 

E 950

Acesulfam K

2000

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

5500

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

1200

(52)

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

3000

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

400

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

3300

(60)

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

250

 

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

2000

(11)a (49) (50)

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

2000

200 000

samo proizvodi bez dodatog šećera

 

E 1518

Gliceriltriacetat (triacetin)

quantum satis

   
 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina 
(4): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao P2O5
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(12): Ako se E 950, E 951, E 957, E 959 i E 961 koriste u kombinaciji, treba proporcionalno redukovati maksimalne pojedinačne količine
(25): Količina svake boje E 122 i E 155 ne sme biti veća od 50 mg/kg ili mg/l
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline
(47): Maksimalni iznos odnosi se na sve namene obuhvaćene ovom uredbom, uključujući odredbe navedene u prilogu III
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951 
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i boja iz Grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III
(73): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz svih aluminijumskih lakova je 300 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

05.4

Ukrasi (dekoracije), premazi i punjenja (nadevi), osim punjenja na bazi voća kategorije 4.2.4

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

(73)

primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

500

 

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

500

(73)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

300

(25)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se do 31. jula 2014.

 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

300

(25) (73)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo ukrasi (dekoracije), premazi i punjenja (nadevi) bez dodatog šećera

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo sosevi

 

E 104

Hinolin žuta

50

(61)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

50

(61) (73)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61) (73)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

55

(61)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

55

(61) (73)

samo ukrasi (dekoracije), premazi i sosevi, osim punjenja (nadeva); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

50

(61)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 104

Hinolin žuta

50

(61) (73)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61) (73)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

55

(61)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. januara 2014. do 31. jula 2014.

 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

55

(61) (73)

samo punjenja (nadevi); primenjuje se od 1. avgusta 2014.

 

E 160b

Anato, Biksin, Norbiksin

20

 

samo ukrasi i premazi

 

E 160d

Likopen

30

 

osim crvenih šećernih preliva za oblaganje čokoladnih konditorskih proizvoda

 

E 160d

Likopen

200

 

samo za crvene šećerne prelive za oblaganje čokoladnih konditorskih proizvoda

 

E 173

Aluminijum

quantum satis

 

samo spoljašnji preliv konditorskih proizvoda od šećera, za ukrašavanje kolača i peciva

 

E 174

Srebro

quantum satis

 

samo ukrasi čokoladnih proizvoda

 

E 175

Zlato

quantum satis

 

samo ukrasi čokoladnih proizvoda

 

E 200-203

Sorbinska kiselina- sorbati

1000

(1) (2)

samo prelivi (sirupi za palačinke, aromatizovani sirupi za milk-šejk i sladoled; srodni proizvodi)

 

E 200-219

Sorbinska kiselina- sorbati; Benzoeva kiselina -benzoati; p-hidroksibenzoati

1500

(1) (2) (5)

 
 

E 220-228

Sumpor-dioksid -sulfiti

50

(3)

samo konditorski proizvodi na bazi glukoznog sirupa (samo kao preneseni aditivi iz glukoznog sirupa)

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

40

(3)

samo prelivi (sirupi za palačinke, aromatizovani sirupi za milk-šejk i sladoled; srodni proizvodi)

 

E 220-228

Sumpor-dioksid – sulfiti

100

(3)

samo voćni nadevi za peciva

 

E 297

Fumarna kiselina

1000

   
 

E 297

Fumarna kiselina

2500

 

samo nadevi i prelivi za fine pekarske proizvode

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati -di-, tri- i polifosfati

5000

(1) (4)

 
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

3000

(1) (4)

samo prelivi (sirupi za palačinke, aromatizovani sirupi za milk-šejk i sladoled; srodni proizvodi)

 

E 355-357

Adipinska kiselina – adipati

2000

(1)

samo nadevi i prelivi za fine pekarske proizvode

 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

100

(41) (46)

samo sosevi

 

E 405

Propan-1,2-diolalginat

1500

   
 

E 405

Propan-1,2-diolalginat

5000

 

samo nadevi, prelivi i premazi za fine pekarske proizvode i dezerte

 

E 416

Karaja guma

5000

 

samo nadevi, prelivi i premazi za fine pekarske proizvode i dezerte

 

E 426

Hemiceluloza iz soje

10000

 

samo žele konditorski proizvodi, osim žele mini-cups (konditorski proizvodi koji se konzumiraju u jednom zalogaju i čije se punjenje istiskuje pod pritiskom)

 

E 427

Kasija guma

2500

 

samo nadevi, prelivi i premazi za fine pekarske proizvode i dezerte

 

E 432-436

Polisorbati

1000

(1)

 
 

E 442

Amonijum-fosfatidi

10000

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa

 

E 473-474

Estri saharoze i masnih kiselina – Saharogliceridi

5000

   
 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

2000

   
 

E 476

Poliglicerolpoliricinoleat

5000

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa

 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

5000

   
 

E 477

Propan-1,2-diolni estri masnih kiselina

30000

 

samo lupani dezertni prelivi, osim pavlake

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5000

(1)

 
 

E 491-495

Sorbitan estri

5000

(1)

 
 

E 492

Sorbitantristearat

10000

 

samo konditorski proizvodi na bazi kakaoa

 

E 551-559

Silicijum-dioksid-silikati

quantum satis

 

samo za površinsku obradu; primenjuje se do 31. januara 2014.

 

E 551-553

Silicijum-dioksid-silikati

quantum satis

 

samo za površinsku obradu; primenjuje se od 1. februara 2014.

 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

   
 

E 901

Pčelinji vosak, beo i žut

quantum satis

 

samo za glaziranje

 

E 902

Kandelila vosak

quantum satis

 

samo za glaziranje

 

E 903

Karnauba vosak

500

 

samo za glaziranje

 

E 903

Karnauba vosak

200

 

samo za glaziranje malih finih pekarskih proizvoda prelivenih čokoladom

 

E 904

Šelak

quantum satis

 

samo za glaziranje

 

E 905

Mikrokristalni vosak

quantum satis

 

samo za površinsku obradu

 

E 907

Hidrogenizovan poli-1-decen

2000

 

samo za glaziranje

 

E 950

Acesulfam K

1000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

2000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

300

(52)

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

1000

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

150

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

65

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

2

 

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera, kao pojačivač ukusa

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

1000

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi na bazi skroba smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

500

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1000

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

500

(52)

Samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

1000

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

500

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi bez dodatog šećera

 

E 950

Acesulfam K

500

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

2000

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

500

(52)

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

800

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 957

Taumatin

50

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

100

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

65

 

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

500

(11)a (49) (50)

samo proizvodi na bazi kakaoa ili sušenog voća, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 950

AcesulfamK

350

 

samo sosevi

 

E 951

Aspartam

350

 

samo sosevi

 

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

160

(52)

samo sosevi

 

E 955

Sukraloza

450

 

samo sosevi

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo sosevi

 

E 961

Neotam

12

 

samo sosevi

 

E 961

Neotam

25

 

samo sosevi, kao pojačivač arome

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

350

(11) b (49) (50)

samo sosevi

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina 
(3): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao SO2 odnose se na ukupnu količinu svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l i ne treba da se navodi 
(4): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao P2O5
(5): E 214-219: p-hidroksibenzoati (p-HB), najviše 300 mg/kg
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(25): Količina svake boje E 122 i E 155 ne sme biti veća od 50 mg/kg ili mg/l
(41): Izraženo na količinu masti
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)
(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951 
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid 
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola
(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i boja iz Grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III
(73): Maksimalno dozvoljena količina za aluminijum poreklom iz svih aluminijumskih lakova je 300 mg/kg; u skladu sa članom 24. ovog pravilnika, ova količina se navodi u deklaraciji aditiva od 1. februara 2014.

06

ŽITA I PROIZVODI OD ŽITA

06.1

Cela, lomljena zrna ili zrna u pahuljicama

 

E 220-228

Sumpor-dioksid -sulfiti

30

(3)

samo sago i glazirani ječam

 

E 553b

Talk

quantum satis

 

samo pirinač

 

(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan

06.2

Brašno i drugi mlinski proizvodi i skrobovi

06.2.1

Brašno

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

2500

(1) (4)

 
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

20000

(1) (4)

samo brašno sa dodatim supstancama za dizanje testa

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 920

L-Cistein

quantum satis

   
 

(1):Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(4): Maksimalno dozvoljena količina izražena kao P2O5

06.2.2

Skrobovi

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 220-228

Sumpor-dioksid -sulfiti

50

(3)

osim skrobova u početnoj i prelaznoj hrani za odojčad, prerađenoj hrani na bazi žita i dečjoj hrani

 

(3): Maksimalno dozvoljene količine izražavaju se kao ukupni SO2 koji potiče iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2manji od 10 mg/kg ili 10 mg/l smatra se da nije prisutan

06.3

Žita za doručak

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

 

samo žita za doručak, osim ekstrudiranih i ekspandiranih žitnih pahuljica i/ili žitnih pahuljica sa ukusom voća

 

Grupa IV

Polioli

quantum satis

 

samo žita za doručak ili proizvodi na bazi žita smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 120

Košenila, karminska kiselina, karmin

200

(53)

samo žita za doručak sa ukusom voća

 

E 150c

Karamel amonijačni

quantum satis

 

samo ekstrudirana i ekspandirana žita za doručak, ili žita za doručak sa ukusom voća

 

E 160a

Karoteni

quantum satis

 

samo ekstrudirana i ekspandirana žita za doručak, ili žita za doručak sa ukusom voća

 

E 160b

Anato, Biksin, Norbiksin

25

 

samo ekstrudirana i ekspandirana žita za doručak, ili žita za doručak sa ukusom voća

 

E 160c

Paprika ekstrakt, kapsantin, kapsorubin

quantum satis

 

samo ekstrudirana i ekspandirana žita za doručak, ili žita za doručak sa ukusom voća

 

E 162

Cvekla crvena, betanin

200

(53)

samo žita za doručak sa ukusom voća

 

E 163

Antocijani

200

(53)

samo žita za doručak sa ukusom voća

 

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo polupripremljena žita

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

5000

(1) (4)

 
 

E 475

Poliglicerolni estri masnih kiselina

10000

 

samo granola tip žita za doručak

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5000

(1)

 
 

E 950

Acesulfam K

1200

 

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 951

Aspartam

1000

 

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 954

Saharin i njegove Na, K i Ca soli

100

(52)

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 955

Sukraloza

400

 

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 959

Neohesperidin DC

50

 

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 961

Neotam

32

 

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 962

Aspartam-acesulfam so

1000

(11)b (49) (50)

samo žita za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i sa minimalno 20% mekinja, smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo žita za doručak ili proizvodi na bazi žita smanjene energetske vrednosti ili bez dodatog šećera

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji | (4): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao P2O5
(11): Maksimalno dozvoljene količine izražene su ili (a) kao ekvivalent acesulfama K ili (b) kao ekvivalenti aspartama
(13): Maksimalno dozvoljene količine izražene na količinu masti
(49): Maksimalno dozvoljene količine za upotrebu dobijene su na osnovu maksimalno dozvoljenih količina sastojaka soli aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)(50): Maksimalno dozvoljene količine E 951 i E 950 ne smeju se prekoračiti upotrebom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa E 950 ili E 951 
(52): Maksimalno dozvoljene količine izražene su kao slobodan imid 
(53): E 120, E 162 i E 163 se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(60): Izraženo kao ekvivalent steviola

06.4

Testenina

06.4.1

Sveža testenina

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 322

Lecitini

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 334

L(+)- Vinska kiselina

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina|

quantum satis

   
 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

   

06.4.2

Sušena testenina

 

Grupa I

Aditivi

   

samo testenina bez glutena i/ili testenina namenjena hipoproteinskoj ishrani

06.4.3

Sveža prethodno termički obrađena testenina

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 322

Lecitini

quantum satis

   
 

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

   
 

E 334

L(+)- Vinska kiselina

quantum satis

   
 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

   

06.4.4

Njoke od krompira

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1000

(1)

 

06.4.5

Punjenja (nadevi) za punjenu testeninu (ravioli i slično)

 

Grupa I

Aditivi

     
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1000

(1) (2)

 
 

E 392

Ekstrakti ruzmarina

250

(41) (46)

 
 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina 
(41): Izraženo na količinu masti
(46): Kao zbir karnozola i karnozolne kiseline

06.5

Rezanci

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količini quantum satis

quantum satis

   
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

2000

(1) (4)

 
 

E 426

Hemiceluloza iz soje

10000

 

samo prethodno upakovani pripremljeni orijentalni rezanci za prodaju na malo

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(4): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao P2O5

06.6

Testo

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

   
 

Grupa III

Boje pojedinačno ili u kombinaciji čije su količine ograničene

500

 

samo testo za premaze

 

E 104

Hinolin žuta

50

(61)

 
 

E 110

Sanset žuta FCF (Oranž žuta S)

35

(61)

 
 

E 124

Ponso 4R, Košenila crvena A

55

(61)

 
 

E 160b

Anato, Biksin, Norbiksin

20

 

samo testo za premaze

 

E 160d

Likopen

30

 

samo testo za premaze

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2000

(1) (2)

 
 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

12000

(1) (4)

 
 

E 900

Dimetilpolisiloksan

10

   
 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina 
(4): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao P2O5
(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i boja iz Grupe III ne sme biti veća od maksimalno dozvoljene količine navedene za Grupu III

06.7

Prethodno termički obrađena ili prerađena žita

 

Grupa I

Aditivi

     
 

Grupa II

Boje dozvoljene u količiniquantum satis

quantum satis

   
 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

200

(1) (2)

samo palenta

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2000

(1) (2)

samo Semmelknödelteig

 

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1)

samo prethodno termički obrađena žita

 

E 426

Hemiceluloza iz soje

10000

 

samo upakovan pirinač spreman za jelo i proizvodi od pirinča za prodaju na malo

 

E 471

Mono- i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

 

samo pirinač za brzo kuvanje

 

E 472a

Estri sirćetne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

 

samo pirinač za brzo kuvanje

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

4000

(2)

samo pirinač za brzo kuvanje

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina

07.

PEKARSKI PROIZVODI

07.1

Hleb i peciva

 

Grupa I

Aditivi

   

osim proizvoda iz 7.1.1 i 7.1.2

 

E 150a-d

Karameli

quantum satis

 

samo hleb sa sladom

 

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2000

(1) (2)

samo prethodno upakovan narezan hleb i raženi hleb, polupečen, upakovani pekarski proizvodi za prodaju na malo i hleb smanjene energetske vrednosti za prodaju na malo

 

E 280-283

Propionska kiselina – propionati

3000

(1) (6)

samo prethodno upakovani narezani hleb i raženi hleb

 

E 280-283

Propionska kiselina-propionati

2000

(1) (6)

samo hleb smanjene energetske vrednosti, polupečen prethodno upakovan hleb i prethodno upakovana peciva i pitta hleb, prethodno upakovanipalsebred, boller i dansk flutes

 

E 280-283

Propionska kiselina – propionati

1000

(1) (6)

samo upakovani hleb

 

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri- i polifosfati

20000

(1) (4)

samo soda hleb (beskvasni hleb)

 

E 481-482

Stearoil-2-laktilati

3000

(1)

osim proizvoda iz 7.1.1 i 7.1.2

 

E 483

Steariltartarat

4000

 

osim proizvoda iz 7.1.1 i 7.1.2

 

(1): Aditivi mogu biti dodati pojedinačno ili u kombinaciji 
(2): Maksimalno dozvoljene količine se odnose na zbir, a količine su iskazane kao slobodna kiselina 
(4): Maksimalno dozvoljene količine izražene kao P2O5
(6): Propionska kiselina i njene soli mogu biti prisutni u određenim fermentisanim proizvodima, a nastaju postupkom fermentacije u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom

07.1.1

Hleb pripremljen isključivo od sledećih sastojaka: pšeničnog brašna, vode, kvasca ili sredstava za dizanje testa, soli

 

E 260

Sirćetna kiselina

quantum satis

   
 

E 261

Kalijum-acetati

quantum satis

   
 

E 262

Natrijum-acetati

quantum satis

   
 

E 263

Kalcijum-acetat

quantum satis

   
 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

   
 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

   
 

E 304

Estri masnih kiselina i askorbinske kiseline

quantum satis

   
 

E 322

Lecitini

quantum satis

   
 

E 325

Natrijum-laktat

quantum satis

   
 

E 326

Kalijum-laktat

quantum satis

   
 

E 327

Kalcijum-laktat

quantum satis

   
 

E 471

Mono- idigliceridimasnihkiselina

quantum satis

   
 

E 472a

Estri sirćetne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 472d

Estri mlečne kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 472e

Estri mono- i diacetilvinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

   
 

E 472f

Mešoviti estri sirćetne i vinske kiseline i mono- i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

   

07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 260

Sirćetna kiselina

quantum satis

   
 

E 261

Kalijum-acetati

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 262

Natrijum-acetat

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 263

Kalcijum-acetat

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 270

Mlečna kiselina

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

   
 

E 301

Natrijum-askorbat

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 302

Kalcijum-askorbat

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 304

Estri masnih kiselina i askorbinske kiseline

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

 

E 322

Lecitini

quantum satis

   
 

E 325

Natrijum-laktat

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek