Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Sl.glasnik RS br. 7/2013

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se nomenklatura sportskih zanima i zvanja, tipični poslovi za utvrđena sportska zanimanja i zvanja i uslovi u pogledu obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti za sticanje zvanja od strane sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu.

Član 2

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu su fizička lica koja obavljaju stručni rad u skladu sa Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon).

Stručni rad u sportu posebno obuhvata:

1) planiranje i sprovođenje sportskih aktivnosti dece i omladine i rekreacija građana;

2) planiranje i sprovođenje treninga sportista, sportskog vaspitanja, obučavanja i sportskog usavršavanja;

3) planiranje i sprovođenje kineziterapijskog vežbanja;

4) kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika u sportskim aktivnostima;

5) istraživačko-razvojni i naučnoistraživački rad u sportu;

6) stručno-savetodavni i stručno-informativni rad;

7) planiranje sportskih programa i projekata;

8) dokumentovanje sportske stručne literature, pripremanje i uređivanje sekundarnih informacionih izvora u sportu;

9) kreiranje, planiranje i organizovanje propagandnih kampanja i akcija, odnosa sa javnošću i kontakata sa sredstvima javnog informisanja u sportu;

10) izveštavanje sa sportskih priredbi, pisanje informativnih i analitičkih novinskih članaka u oblasti sporta;

11) planiranje i sprovođenje sportskih priredaba;

12) posredovanje u sportskim transferima;

13) sportski menadžment;

14) organizovanje sportskog poslovanja;

15) sportsko suđenje;

16) staranje o bezbednosti, redu i sigurnosti na sportskim priredbama i u sportskim objektima;

17) staranje o sprečavanju dopinga u sportu.

Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja imaju odgovarajuće obrazovanje za te vrste poslova i doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u skladu sa Zakonom.

Član 3

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu razvrstavaju se prema sportskim zanimanjima i zvanjima u okviru zanimanja, u skladu sa ovim pravilnikom.

Najviša sportska zvanja u okviru određenih zanimanja, utvrđena ovim pravilnikom, mogu da steknu samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće obrazovanje.

Sportska zvanja uređena ovim pravilnikom stiču se sticanjem odgovarajućeg stepena obrazovanja, odnosno dobijanjem uverenja o završenom stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje stručno osposobljavanje za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Stručnjaci u sportu razvrstavaju se u zanimanja i zvanja koja odgovaraju stepenu obrazovanja i nazivu stečenom za obavljanje određenog zanimanja, odnosno određenih stručnih poslova u sportu, u skladu sa zakonom i pravilnikom kojim se uređuje stručno osposobljavanje za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

Sticanjem višeg sportskog zvanja u skladu sa ovim pravilnikom, u okviru jednog sportskog zanimanja, stiče se i pravo bavljenja poslovima karakterističnim za niža sportska zvanja iz istog sportskog zanimanja.

Član 4

Kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika u sportskim aktivnostima mogu obavljati lica koja su stekla visoko obrazovanje za zanimanja u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture, kao i lica koja su stekla odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti psiholoških, socioloških ili medicinskih nauka u saradnji sa sportskim stručnjacima.

Član 5

Planiranje i sprovođenje kineziterapijskog vežbanja mogu obavljati lica koja su stekla najmanje visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta iz oblasti kineziterapije, u skladu sa zakonom.

Član 6

Istraživačko-razvojni i naučnoistraživački rad u sportu mogu obavljati lica koja imaju odgovarajuće nastavno, odnosno naučno zvanje, u skladu sa zakonom.

Sportska zvanja za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana identična su odgovarajućim nastavnim, odnosno naučnim zvanjima, uz dodatak „u sportu“.

Član 7

Sportska zanimanja su:

1) trener u sportu;

2) instruktor u sportu;

3) organizator rekreacije u sportu;

4) organizator sportskog poslovanja;

5) menadžer u sportu;

6) sportski posrednik;

7) sudija u sportu;

8) sportski vodič;

9) sportski spasilac;

10) profesionalni sportista;

11) sportski dokumentalista;

12) novinar u sportu;

13) sportski propagandista;

14) savetnik u sportu;

15) sportski medicinar.

II TRENER U SPORTU

Član 8

Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske grane, kao i usmerenost na određenu oblast (između naziva zanimanja i bližeg određenja sportske grane, odnosno usmerenosti stavlja se crtica).

Član 9

Karakteristični poslovi trenera u sportu jesu: planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremljenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaje o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa.

Član 10

Zvanja u okviru zanimanja trenera u sportu jesu:

1) sportski učitelj;

2) sportski operativni trener;

3) sportski trener;

4) sportski trener specijalista;

5) sportski trener – diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Član 11

Za sticanje zvanja sportski učitelj neophodno je srednje obrazovanje i osposobljenost II nivoa.

Sportski učitelj obavlja poslove iz člana 9. ovog pravilnika pod mentorskim nadzorom sportskog stručnjaka sa višim zvanjem u okviru zanimanja trener u sportu.

Član 12

Za sticanje zvanja sportski operativni trener neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na određenu granu sporta, odnosno sa diplomskim radom iz odgovarajućeg sporta;

2) završeno srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja III nivoa;

3) završeno srednje obrazovanje i stečen rang vrhunski trener, sa sportskim statusom zaslužnog trenera u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih stručnjaka.

Član 13

Za sticanje zvanja sportski trener neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na određenu granu sporta, odnosno sa diplomskim radom iz odgovarajućeg sporta i najmanje četiri godine stručnog rada u odgovarajućoj grani sporta;

2) završene odgovarajuće osnovne strukovne studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa diplomskim radom iz izabranog sporta (stečen stručni naziv trener);

3) završene trogodišnje osnovne akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta (profesor fizičkog vaspitanja i sporta), sa diplomskim radom iz izabranog sporta i najmanje dve godine stručnog rada u organizacijama u oblasti sporta iz odgovarajuće sportske grane.

Član 14

Za sticanje zvanja sportski trener specijalista neophodni su sledeći uslovi:

1) završene specijalističke strukovne studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta (stečen naziv specijalista trener);

2) završene specijalističke akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na određenu granu sporta;

3) završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju, sa specijalističkim studijama od najmanje jedne godine i odbranjenim specijalističkim radom iz odgovarajuće grane sporta.

Član 15

Za sticanje zvanja sportski trener – diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta neophodni su sledeći uslovi:

1) završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa položenim ispitom iz odgovarajuće grane sporta i odbranjenim diplomskim radom iz odgovarajuće grane sporta;

2) završene osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem od najmanje dve godine na određenu granu sporta, kao i odbranjen diplomski rad iz odgovarajuće grane sporta;

3) završene master akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na određenu granu sporta;

4) završene magistarske studije ili doktorske studije sa usmerenjem na određenu sportsku granu, odnosno odbranjena magistarska teza ili doktorska disertacija iz odgovarajuće grane sporta.

III INSTRUKTOR U SPORTU

Član 16

Instruktor u sportu je sportsko zanimanje lica koja se bave poslovima demonstriranja i osnovne obuke u određenoj sportskoj grani ili sportsko-turističkoj aktivnosti.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske aktivnosti, odnosno sportsko – turističke aktivnosti (skijanje, klizanje, ples, plivanje, planinarenje, alpinizam, slobodno penjanje, orjentiring, speleologija, sportsko letenje, padobranstvo, paraglajding, jedrenje, jedriličarstvo, jahanje, rafting, lov, ribolov, mauntibajking, rekreacija, joga, aerobik i sl.).

Član 17

Karakteristični poslovi instruktora u sportu jesu: realizacija procesa osnovnog tehničko-taktičkog obučavanja vežbača i sportista u odnosnoj sportskoj grani, odnosno sportsko-turističkoj aktivnosti; pripremanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja; obezbeđivanje preventivnih mera bezbednosti i pružanje prve pomoći kod povreda; izvođenje programa sportskih aktivnosti sa sportistima i sl.

Član 18

Zvanja u okviru zanimanja instruktora u sportu jesu:

1) sportski demonstrator;

2) sportski instruktor;

3) sportski instruktor specijalista (sa navođenjem specijalnosti).

Član 19

Sportski demonstrator je lice koje se bavi prikazom odgovarajućih veština u određenoj sportskoj grani, u saradnji sa sportskim instruktorom.

Za sticanje zvanja sportski demonstrator neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje i završen program odgovarajući stručnog osposobljavanja I nivoa;

2) stečen status vrhunskog sportiste u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Član 20

Za sticanje zvanja sportski instruktor neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja II nivoa.

Član 21

Zvanje sportski instruktor specijalista (sa navođenjem specijalnosti) može se steći za obavljanje instruktorskih poslova u oblasti sportskog letenja, padobranstva, speleologije, ronjenja i spašavanja života.

Za sticanje zvanja sportski instruktor specijalista neophodno je najmanje završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa.

IV ORGANIZATOR REKREACIJE U SPORTU

Član 22

Organizator rekreacije u sportu je zanimanje lica koja realizuju poslove koji se karakterišu usmerenjem procesa vežbanja i sportskih aktivnosti na relaksacione efekte i širim dijapazonom promenjenih aktivnosti u odnosu na instruktore u sportu.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana može da obuhvata i usmerenost na poseban segment (animacija, aerobik, joga itd.).

Član 23

Karakteristični poslovi organizatora rekreacije u sportu jesu: izvođenje programa rekreativnog vežbanja sa pojedincima i grupama vežbača; sprovođenje podučavanja sportista rekreativaca; animacije i organizacije grupa i pojedinaca za rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima; pripremanje vežbača za manifestacije i rekreativna takmičenja; pripremanje sportsko-rekreativnih izleta, logorovanja, zimovanja i slično; obezbeđivanje preventivnih mera sigurnosti i pružanje prve pomoći kod povreda; kontrola fizičkih sposobnosti vežbača; planiranje, analiza i korekciji programa vežbanja i rekreativnih sportskih aktivnosti; organizovanje i vođenje rekreativnih manifestacija i rekreativnih takmičenja; obezbeđenje materijalno tehničkih uslova za izvođenje rekreativnih aktivnosti; upućivanje sportista rekreativaca na pravilan izbor sportske opreme i rekvizita; upoznavanje sportista rekreativaca sa specifičnim terenima, trasama, poligonima; realizacija velnes, SPA i sličnih programa.

Član 24

Zvanja u okviru zanimanja organizator rekreacije u sportu jesu:

1) sportsko-rekreativni demonstrator;

2) sportsko-rekreativni voditelj;

3) organizator sportske rekreacije;

4) specijalista sportske rekreacije;

5) profesor sportske rekreacije.

Član 25

Za sticanje zvanja sportsko-rekreativni demonstrator neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje sa usmerenjem na sportsku rekreaciju (tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja);

2) završeno srednje obrazovanje i završen program stručnog osposobljavanja II nivoa;

3) stečen status vrhunskog sportiste u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Član 26

Sportsko-rekreativni voditelj je lice koje samostalno realizuje specifične programe rekreativnog sporta.

Za sticanje zvanja sportsko-rekreativni voditelj neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;

2) završeno srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja III nivoa.

Član 27

Za sticanje zvanja organizator sportske rekreacije neophodni su sledeći uslovi:

1) završene osnovne strukovne studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na sportsku rekreaciju;

2) završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Član 28

Za sticanje zvanja specijalista sportske rekreacije neophodni su sledeći uslovi:

1) završene odgovarajuće specijalističke strukovne studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;

2) završene osnovne akademske studije u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili master akademske studije, ili specijalističke akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na odgovarajući segment rekreacije;

3) završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i specijalizacija u oblasti sportske rekreacije.

Član 29

Za sticanje zvanja profesor sportske rekreacije neophodni su sledeći uslovi:

1) završene osnovne studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, u trajanju od najmanje četiri godine i sa usmerenjem od najmanje dve godine na sportsku rekreaciju;

2) završene osnovne akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, u četvorogodišnjem trajanju, sa odbranjenim diplomskim radom iz oblasti sportske rekreacije;

3) završene master akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa odbranjenim master radom iz oblasti sportske rekreacije;

4) završene magistarske studije, sa magistarskom tezom iz oblasti sportske rekreacije;

5) završene doktorske studije, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti sportske rekreacije.

V ORGANIZATOR SPORTSKOG POSLOVANJA

Član 30

Organizator sportskog poslovanja je zanimanje lica koja se bave poslovima neposredno povezanim sa funkcionisanjem organizacija u oblasti sporta (sekretari, lica zadužena za osiguranje bezbednosti obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti; lica zadužena za antidoping aktivnosti; lica zadužena za planiranje i upravljanje programima; lica zadužena za izdavanje dozvola za sezonu i dr).

Član 31

Karakteristični poslovi zanimanja organizatora sportskog poslovanja su: vođenje interne evidencije organizacija u oblasti sporta: članstva, kadrova, objekata, opreme, sportskih rezultata i aktivnosti; registracija i praćenje ispunjenja ugovora; planiranje i upravljanje sportskim programima i projektima; organizovanje sportskih priprema i takmičenja; pripremanje interne dokumentacije i arhive organizacije u oblasti sporta; organizovanje održavanja sportskih objekata; dostavljanje prijava za takmičenje; registracija učesnika u obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti; pronalaženje sportskih talenata i praćenje sportskih sposobnosti sportista koji učestvuju u sportskim takmičenjima; asistiranje u markentiškim kampanjama organizacije u oblasti sporta; prikupljanje sportskih podataka i njihovo analiziranje i interpretiranje; koordinisanje i planiranje aktivnosti na obezbeđenju bezbednosti na sportskim priredbama i u sportskim objektima; koordinisanje i planiranje antidoping aktivnosti; organizovanje poslova oko prodaje i plasmana ulaznica.

Član 32

Zvanje u okviru zanimanja organizatora sportskog poslovanja jesu:

1) organizator sportskih priredbi;

2) organizator sportskih programa i projekata;

3) organizator sportskih priprema i putovanja;

4) organizator održavanja sportskih objekata;

5) organizator bezbednosti u sportu;

6) organizator antidoping aktivnosti;

7) sportski statističar;

8) sportski skaut;

9) asistent za sportski marketing;

10) organizator prodaje ulaznica.

Član 33

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje nekog sportsko zvanje iz člana 32. ovog pravilnika, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno, jesu:

1) završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa;

2) završeno najmanje više obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja II nivoa;

3) završeno najmanje više obrazovanje iz oblasti sportskog menadžmenta;

4) završeno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Član 34

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje zvanja organizator antidoping aktivnosti jesu:

1) završeno visoko obrazovanje iz oblasti medicinskih nauka ili farmacije i završeno odgovarajuće stručno osposobljavanje I nivoa;

2) završeno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i završeno odgovarajuće stručno osposobljavanje II nivoa.

Član 35

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje zvanja sportski statističar jeste završeno srednje obrazovanja i završen program stručnog osposobljavanja II nivoa.

Član 36

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje zvanja organizator bezbednosti u sportu jesu:

1) završeno najmanje više obrazovanje i završen program stručnog osposobljavanja II nivoa;

2) završeno visoko obrazovanje iz oblasti bezbednosti ili prava ili sportskog menadžmenta ili fizičkog vaspitanja i sporta i završen program stručnog osposobljavanja I nivoa;

3) završeno visoko obrazovanje iz oblasti sportskog menadžmenta, sa usmerenjem završenog rada na probleme bezbednosti u sportu.

Član 37

Uslovi u pogledu stručne spreme, odnosno osposobljenosti za sticanje zvanja sportski skaut jesu:

1) završeno najmanje srednje obrazovanje, stečen status vrhunskog sportiste u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista i završen program stručnog osposobljavanja III nivoa;

2) završeno najmanje više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i završen program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja II nivoa;

3) završeno visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sa usmerenjem na određenu granu sporta.

VI MENADŽER U SPORTU

Član 38

Menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave rukovodećim poslovima u organizacijama u oblasti sporta, odnosno poslovima upravljanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta i fizičkih lica zaposlenih, angažovanih ili učlanjenih u organizaciju u oblasti sporta.

Član 39

Karakteristični poslovi zanimanja menadžer u sportu jesu: organizovanje utakmica, susreta i takmičenja; organizovanje sistema takmičenja i učestvovanje u realizaciji sistema takmičenja; planiranje korišćenja objekata i kontrola njegovog izvršenja; pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; pripremanje sastanaka stručnih organa i organa upravljanja; nadzor nad internom dokumentacijom; interno informisanje članova o radu organizacije u oblasti sporta i informisanje trećih zainteresovanih lica; marketinške aktivnosti; propagandne aktivnosti; saradnja unutar i između organizacija u oblasti sporta u zemlji i inostranstvu; vođenje poslovanja; sklapanje ugovora; sprovođenje odluka upravnih i stručnih organa organizacije u oblasti sporta.

Član 40

Zvanja u okviru zanimanja menadžer u sportu jesu:

1) operativni sportski menadžer;

2) sportski menadžer;

3) sportski menadžer specijalista.

Član 41

Za sticanje zvanja operativni sportski menadžer neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja III nivoa;

2) završeno više ili visoko obrazovanje i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja II nivoa;

3) završeno najmanje više obrazovanje, sa radom na poslovima neposrednog rukovođenja organizacijama u oblasti sporta u trajanju od najmanje deset godina.

Član 42

Za sticanje zvanja sportski menadžer neophodne su sledeći uslovi:

1) najmanje završene osnovne strukovne studije iz oblasti sportskog menadžmenta;

2) završeno više ili visoko obrazovanje u trogodišnjem trajanja iz oblasti sportskog menadžmenta;

3) završeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili prava i završen odgovarajući program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Član 43

Za sticanje zvanja sportski menadžer specijalista neophodni su sledeći uslovi:

1) završene odgovarajuće specijalističke strukovne studije;

2) završene odgovarajuće osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju;

3) završene odgovarajuće master studije;

4) završene master studije iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili prava, sa studijskim sadržajima iz oblasti sportskog menadžmenta i diplomskim radom na temu iz sportskog menadžmenta.

Pod odgovarajućim studijama u smislu stava 1. ovog člana podrazumevaju se studije sportskog menadžmenta.

VII SPORTSKI POSREDNIK

Član 44

Sportski posrednik je zanimanje lica koja se profesionalno bave poslovima posredovanja pri prelascima sportiste iz jedne organizacije u oblasti sporta u drugu.

Član 45

Karakteristični poslovi zanimanja sportskog posrednika jesu: praćenje stanja u određenoj grani sporta; pomaganje sportistima u pronalaženju sportskog angažmana i zaključivanju odgovarajućeg ugovora; pomaganje organizacijama u oblasti sporta u pronalaženju i angažovanju odgovarajućih sportista; posredovanje između organizacija u oblasti sporta pri transferima sportista.

Član 46

Zvanje u okviru zanimanja sportskog posrednika jeste sportski posrednik.

Član 47

Za sticanje zvanja sportski posrednik neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno najmanje srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg osposobljavanja III nivoa;

2) završeno najmanje više obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, ekonomije, menadžmenta ili prava i završen program osposobljavanja II nivoa;

3) završeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije, menadžmenta ili prava i završen program osposobljavanja I nivoa;

4) završeno visoko obrazovanje iz oblasti sportskog menadžmenta.

VIII SUDIJA U SPORTU

Član 48

Sudija u sportu je zanimanje lica koja se bave poslovima sportskog suđenja.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske grane.

Član 49

Karakteristični poslovi zanimanja sudije u sportu jesu: izvođenje suđenja na takmičenju u određenoj sportskoj grani prema zvaničnim pravilima i/ili prilagođenim pravilima; učestvovanje u radu sudijskih udruženja u kojima su sudije registrovane.

Član 50

Zvanja u okviru zanimanja sudija u sportu jesu:

1) sportski sudija;

2) nacionalni sportski sudija;

3) međunarodni sportski sudija.

Član 51

Za sticanje zvanja sportski sudija neophodni su sledeći uslovi:

1) za zvanje sudija – završeno najmanje srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg osposobljavanja I nivoa ili završeno najmanje srednje obrazovanje i pet godina aktivnog sudijskog staža u odgovarajućoj grani sporta;

2) za zvanje nacionalni sportski sudija – završeno najmanje srednje obrazovanje i završen program osposobljavanja II nivoa ili najmanje srednje obrazovanje i deset godina aktivnog sudijskog staža u odgovarajućoj grani sporta;

3) za zvanje međunarodni sportski sudija – završeno najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju i završen program osposobljavanja III nivoa ili završeno najmanje srednje obrazovanje i osposobljenost koju propisuje nadležni međunarodni sportski savez ili nadležno međunarodno stručno (sudijsko) udruženje.

IX SPORTSKI VODIČ

Član 52

Sportski vodič je zanimanje lica koja se bave poslovima vodiča u različitim sportskim aktivnostima.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske grane, odnosno grupe (planinarski sportski vodič, alpinistički sportski vodič, speleološki sportski vodič i sl.).

Član 53

Karakteristični poslovi sportskih vodiča jesu: pripremanje programa izleta i tura; pripremanje i održavanje opreme za aktivnosti; vođenje učesnika na izletima i turama; pripremanje učesnika za poduhvat i proveravanje njihove osposobljenosti i opremljenosti; organizovanje logora i boravka u njima; obezbeđenje preventivnih mera sigurnosti; pružanje prve pomoći i aktiviranje službi spasavanja kod povreda i nezgoda; zaštita prirode, proveravanje i označavanje terena.

Član 54

Zvanje u okviru zanimanja sportski vodič jeste sportski vodič.

Član 55

Za sticanje zvanja sportski vodič neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja II nivoa;

2) završene najmanje osnovne strukovne studije iz oblasti sportske rekreacije sa usmerenjem na poslove karakteristične za sportskog vodiča.

X SPORTSKI SPASILAC

Član 56

Sportski spasilac je zanimanje lica koja se bave spasilačkim poslovima u različitim sportskim granama i aktivnostima.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske grane, odnosno okruženja u kojem se poslovi obavljaju (voda, sneg, planina i sl.).

Član 57

Karakteristični poslovi zanimanja sportski spasilac jesu: preduzimanje preventivnih mera sigurnosti u objektu ili za aktivnost; kontrolisanje ispravnosti i sigurnosti korišćene opreme; kontrolisanje sigurnosti učesnika u aktivnostima; sprovođenje postupaka spasavanja; pružanje prve pomoći kod povreda.

Član 58

Zvanja u okviru zanimanja sportski spasilac jesu:

1) pomoćni spasilac;

2) spasilac;

3) spasilac instruktor.

Član 59

Za sticanje zvanja pomoćni spasilac neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Član 60

Za sticanje zvanja spasilac neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja II nivoa.

Član 61

Za sticanje zvanja spasilac instruktor neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja III nivoa.

XI PROFESIONALNI SPORTISTA

Član 62

Profesionalni sportista jeste sportista koji se bavi sportskom aktivnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, samostalno ili u okviru organizacija u oblasti sporta, u skladu sa Zakonom.

Naziv zanimanja iz stava 1. ovog člana obuhvata i naziv određene sportske grane.

Član 63

Karakteristični poslovi zanimanja profesionalni sportista jesu: treniranje i nastupanje na takmičenjima različite vrste i ranga (mitinzi, turniri, prvenstva i sl) u zemlji i inostranstvu.

Član 64

Zvanje u okviru zanimanja profesionalni sportista jeste profesionalni sportista.

Član 65

Uslov u pogledu stečenog obrazovanja, odnosno osposobljenosti za razvrstavanje u zvanje jeste najmanje osnovno obrazovanje.

Zvanje profesionalni sportista stiče se zaključenjem ugovora o radu sa organizacijom u oblasti sporta ili utvrđivanjem svojstva sportiste koji se bavi sportom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, u skladu sa Zakonom.

XII SPORTSKI DOKUMENTALISTA

Član 66

Sportski dokumentalista je zanimanje lica koja se bave poslovima kreiranja, planiranja i organizovanja stručnog informisanja, dokumentovanja stručne literature, dokumentovanja statističkih pokazatelja o razvoju fizičke kulture i sporta, izdavačke delatnosti, pripremom i uređivanjem sekundarnih informacionih izvora u sportu.

Član 67

Zvanje u okviru zanimanja sportski dokumentalista jeste sportski dokumentalista.

Član 68

Za sticanje zvanja sportski dokumentalista neophodni su sledeći uslovi:

1) najmanje završene osnovne strukovne studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sport;

2) najmanje viša stručna sprema iz oblasti ekonomije ili menadžmenta i završen program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja II nivoa.

XIII NOVINAR U SPORTU

Član 69

Novinar u sportu je zanimanje lica koja se bave izveštavanjem sa sportskih priredaba, pisanjem informativnih i analitičkih članaka, kao i drugim novinarskim poslovima u sredstvima javnog informisanja za oblast sporta.

Član 70

Zvanje u okviru zanimanja novinar u sportu jesu:

1) sportski novinar;

2) sportski reporter.

Član 71

Za sticanje zvanja sportski novinar neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg osposobljavanja III nivoa;

2) završeno najmanje više obrazovanje iz oblasti srpskog jezika i književnosti i završen program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja I nivoa;

3) stečen stručni naziv diplomirani politikolog, novinarski smer i završen program odgovarajućeg osposobljavanja I nivoa;

4) završeno najmanje više obrazovanje iz oblasti sportskog novinarstva.

Član 72

Za sticanje zvanja sportski reporter neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje i završen program stručnog osposobljavanja III nivoa;

2) završeno najmanje više obrazovanje i završen program stručnog osposobljavanja II nivoa.

XIV SPORTSKI PROPAGANDISTA

Član 73

Sportski propagandista je zanimanje lica koja se bave poslovima kreiranja, planiranja i organizovanja propagandnih kampanja i akcija, odnosima sa javnošću i kontaktima sa sredstvima javnog informisanja u oblasti sporta.

Član 74

Zvanje u okviru zanimanja sportskog propagandiste jeste sportski propagandista.

Član 75

Za sticanje zvanja sportski propagandista neophodni su sledeći uslovi:

1) završeno srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg osposobljavanja III nivoa;

2) završeno najmanje više obrazovanje iz oblasti društvenih nauka i završen program odgovarajućeg stručnog osposobljavanja II nivoa;

3) završeno visoko obrazovanje iz oblasti komunikologije i medija, sa usmerenjem na oblast sporta (studijskim sadržajima ili temom završnog rada).

XV SAVETNIK U SPORTU

Član 76

Savetnik u sportu je zanimanje lica koja se bave u sportu poslovima višeg stručno-savetodavnog i tehnološkog karaktera.

Član 77

Karakteristični poslovi zanimanja savetnik u sportu jesu: učešće u kreiranju programa stručnog informisanja, usavršavanja, osposobljavanja i školovanja kadrova; pripremanje planova i programa razvoja aktivnosti, normativa i standarda rada u organizacijama u oblasti sporta; sprovođenje transfera naučnih znanja/informacija u tehnološke postupke i metodiku obučavanja, vežbanja, treninga i takmičenja; stručno-savetodavni rad; izvršavanje nadzora i kontrole pedagoških i organizacionih poslova u organizacijama u oblasti sporta; učešće u sportskim istraživanjima.

Član 78

Zvanja u okviru zanimanja savetnik u sportu jesu:

1) sportski savetnik;

2) viši sportski savetnik.

Član 79

Za sticanje zvanja sportski savetnik neophodni su sledeći uslovi: završene najmanje diplomske akademske studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zaposlenje od najmanje osam godina u oblasti sporta i vrhunski sportski rezultat.

Član 80

Za sticanje zvanja viši sportski savetnik neophodni su sledeći uslovi: najmanje završene master studije iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, zaposlenje od najmanje deset godina u oblasti sporta i vrhunski sportski rezultat u seniorskoj konkurenciji.

XVI SPORTSKI MEDICINAR

Član 81

Sportski medicinar jeste zanimanje lica koja se bave aktivnostima unapređenja medicinske zaštite u organizacijama u oblasti sporta koje nisu lečenje.

Član 82

Karakteristični poslovi zanimanja sportski medicinar jesu: praćenje zdravstvenog stanja sportista i njihove fizičke i psihičke pripremljenosti; davanje saveta za unapređenje zdravlja sportista; organizovanje rada klubske ambulante; organizovanje sprovođenja periodičnih zdravstvenih pregleda sportista i službenih lica kluba/reprezentacije; vođenje klubske/reprezentativne medicinske kartoteke; organizovanje oporavka sportista; zdravstveno vaspitanje sportista; medicinsko dežurstvo na takmičenjima; organizovanje periodičnih testiranja funkcionalnih sposobnosti; organizovanje preventivnih medicinskih aktivnosti; pružanje medicinske pomoći sportistima za vreme treninga i takmičenja.

Član 83

Zvanja u okviru zanimanja sportski medicinar jesu:

1) klubski lekar;

2) lekar sportske reprezentacije;

3) sportski fizioterapeut;

4) viši sportski fizioterapeut.

Član 84

Za sticanje zvanja sportski medicinar neophodni su sledeći uslovi:

1) za zvanje klubski lekar – završene najmanje diplomske akademske studije iz oblasti medicinskih nauka;

2) za zvanje lekar sportske reprezentacije – završena najmanje specijalizacija iz oblasti sportske medicine;

3) za zvanje sportski fizioterapeut – najmanje odgovarajuća srednja medicinska stručna sprema (fizioterapeutski tehničar);

4) za zvanje viši sportski fizioterapeut – završene najmanje odgovarajuće strukovne studije iz oblasti medicinskih nauka (strukovni fizioterapeut).

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Službeni glasnik RS“, broj 53/10).

Član 86

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.