Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Sl.glasnik RS br. 75/2013

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Član 2

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Poreska uprava – Sektor za menjačke i devizne poslove i igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava), obavlja u upravnom postupku, koji se vodi po zahtevu pravnog lica (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti u pisanom ili elektronskom obliku, sa verodostojnom dokumentacijom, koja se prema zakonu podnosi uz zahtev.

Član 3

Podnosilac zahteva dostavlja Upravi zahtev za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, koji u skladu sa članom 101. stav 1. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon) sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica – podnosioca zahteva;

2) način identifikacije i registracije učesnika u igri na sreću (u daljem tekstu: igrača);

3) postupak u slučaju prekinute komunikacije sa igračem;

4) opis sistema za čuvanje stanja sistema (backup);

5) opis sistema za povratak u poslednje sačuvano stanje.

Podatke navedene u stavu 1. tačka 1) ovog člana Uprava utvrđuje na osnovu rešenja o upisu u odgovarajući registar, sa prilogom o visini osnovnog kapitala podnosioca zahteva i bilansa stanja i bilansa uspeha za prethodnu godinu (osim za priređivače koji su osnovani u tekućoj godini), koju dokumentaciju priređivač dostavlja uz zahtev iz stava 1. ovog člana, kao dokaz u skladu sa članom 98. Zakona.

Podatke navedene u stavu 1. tač. 2), 3), 4) i 5) ovog člana Uprava utvrđuje na osnovu uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, koje podnosiocu zahteva daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija u skladu sa članom 100. stav 6. Zakona.

Član 4

Ispunjenost uslova u pogledu neosuđivanosti za određena krivična dela utvrđuje se na osnovu potvrde nadležnog državnog organa, izdate u skladu sa Uredbom o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica („Službeni glasnik RS“, broj 128/04), prema kojoj osnivač ili član pravnog lica – podnosioca zahteva, kao i lica koja u smislu zakona kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana i dobiti preduzeća imaju status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nisu osuđivana za krivična dela predviđena ovom uredbom u periodu od pet godina, koji prethodi podnošenju zahteva.

Član 5

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 1. ovog pravilnika Uprava proverava da li elaborat o sprečavanju neželjenog uticaja na igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije iz člana 101. stav 2. tačka 1) Zakona, sadrži sledeće podatke:

1) registracija igrača, jedinstvenost naloga, procedura registracije i način ažuriranja ličnih podataka igrača, koji igraču moraju biti dostupni u svakom trenutku, a naročito:

– način registracije igrača i mere provere logičke ispravnosti unetih podataka,

– mere obezbeđenja ažurnosti podataka o igraču tokom korišćenja naloga,

– mere onemogućavanja otvaranja više naloga za jednog istog igrača,

– opis procedure i pravila koja igraču moraju biti dostupna u svakom trenutku;

2) baza podataka, način zaštite podataka, odnosno zaštite privatnosti igrača, a naročito:

– način čuvanja i zaštite podataka o brojevima računa i kartica, odnosno sprečavanja mogućnosti njihove zloupotrebe,

– dokumentovanost, odnosno postojanje dokaza o svim uplatama i isplatama, odnosno o svim ispravkama i neuspelim uplatama i isplatama u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;

3) način zaštite od neovlašćene upotrebe sistema, odnosno mere onemogućavanja pristupa sistemu osobama koje nisu vlasnici naloga i maloletnim licima;

4) mere predviđene u skladu sa načelima odgovornog priređivanja, a naročito:

– konstantan prikaz tačnog vremena i datuma,

– omogućavanje igraču ograničenja depozita na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou,

– konstantan prikaz jasnog upozorenja zabrane učestvovanja u igrama na sreću maloletnim licima,

– mehanizme onemogućavanja pristupa sistemu maloletnim licima, odnosno način provere utvrđivanja starosti igrača i njihovu primenu u odnosu na besplatne igre,

– obavezu isplate igraču u slučaju zaključavanja naloga za igru, odnosno onemogućavanje prijema reklama za igre na sreću, u periodu kada je nalog zaključan,

– mogućnost zaključavanja naloga po zahtevu treće osobe, odnosno razloge, postupak i određivanje lica odgovornog za prijem i rešavanje podnetog zahteva;

5) dostupnost svih informacija vezanih za zabranu učestvovanja u igrama na sreću maloletnim licima, načela odgovornog priređivanja i zaštite igrača na jeziku na kome je i sajt, odnosno igre;

6) postojanje stranice o odgovornom priređivanju, koja sadrži vezu ka dokumentima (alati) koji onemogućavaju igranje – programi za filtriranje, odnosno blokiranje sadržaja na internetu.

Podatke sadržane u elaboratu iz stava 1. ovog člana, Uprava utvrđuje na osnovu uverenja o ispunjenosti informatičkih karakteristika opreme tog tipa, koje priređivaču daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, u skladu sa pravilnikom koji bliže uređuje informatičke karakteristike opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslove zadovoljavanja i način njihovog ispitivanja.

Član 6

Ispunjenost uslova u pogledu dokaza o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se nalaziti informatička oprema za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije iz člana 101. stav 2. tačka 2) Zakona, Uprava utvrđuje na osnovu isprava kojima se dokazuje svojina, odnosno pravo korišćenja na tim prostorijama.

Član 7

Ispunjenost uslova u pogledu dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 101. stav 2. tačka 3) Zakona Uprava utvrđuje na osnovu uverenja o ispunjenosti informatičkih uslova, koje priređivaču daje laboratorija ovlašćena od strane ministra finansija, u skladu sa pravilnikom kojim se bliže uređuju informatičke karakteristike opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovi zadovoljavanja i način njihovog ispitivanja.

Član 8

Ispunjenost uslova u pogledu pravila igre na sreću iz člana 101. stav 2. tačka 4) Zakona, Uprava utvrđuje uvidom u dostavljena pravila igre, saglasno Zakonu i pravilniku kojim se bliže uređuju uslovi, odnosno sadržina pravila igre.

Član 9

Do početka primene člana 3. stav 3, člana 5. stav 2. i člana 7. ovog pravilnika, podatke navedene u članu 3. stav 1. tač. 2), 3), 4) i 5), podatke sadržane u elaboratu iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika i ispunjenost uslova u pogledu dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 101. stav 2. tačka 3) Zakona, Uprava će utvrđivati na osnovu tehničke i druge dokumentacije priređivača.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, izuzev člana 3. stav 3, člana 5. stav 2. i člana 7. koji se primenjuju od 1. novembra 2013. godine.