Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Sl.glasnik RS br. 30/2015

 

Predmet uređenja

Član 1

Pravilnikom o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja propisuje se bliži način upotrebe sredstava prinude od strane službenika obezbeđenja u vršenju poslova privatnog obezbeđenja.

Upotreba sredstava prinude

Član 2

Službenik obezbeđenja može upotrebiti sredstva prinude samo kada je to neophodno i u srazmeri pruženom otporu ili napadu od strane drugog lica, da bi se ostvarili zakoniti ciljevi, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o privatnom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom, tako da se zadatak izvrši sa najmanje štetnih posledica po lice protiv koga se ta sila upotrebljava.

Službenik obezbeđenja će upotrebiti sredstva prinude samo u slučajevima kada ostala sredstva i mere nisu efikasne u ostvarivanju zakonitih ciljeva.

Pre upotrebe bilo kojeg sredstva prinude službenik obezbeđenja će se predstaviti i dati upozorenje, osim ako bi to moglo ugroziti bezbednost službenika obezbeđenja ili drugog lica.

Član 3

Službenik obezbeđenja dužan je da:

 • prestane sa upotrebom sredstava prinude čim prestanu razlozi zbog kojih je prinuda upotrebljena;
 • pri upotrebi sredstava prinude poštuje dostojanstvo lica prema kome upotrebljava silu;
 • upotrebi najblaže sredstvo prinude koje će omogućiti postizanje zakonitog cilja uz najblaže posledice po lice prema kome se sredstvo prinude primenjuje;
 • da pruži i obezbedi pružanje potrebne medicinske pomoći svim povređenim licima što je pre moguće.

Vrste sredstava prinude

Član 4

Pod upotrebom sredstava prinude smatra se upotreba: sredstava za vezivanje, fizičke snage, posebno dresiranih pasa i vatrenog oružja.

Sredstva za vezivanje

Član 5

Službenik obezbeđenja u obavljanju poslova obezbeđenja, sredstva za vezivanje može upotrebiti pod uslovima propisanim Zakonom, radi onemogućavanja pokretljivosti ruku i nogu lica, na način da sredstvo za vezivanje ne nanosi nepotrebne telesne povrede licu prema kome su upotrebljena.

Službenik obezbeđenja ne sme jednim sredstvom za vezivanje istovremeno da veže dva lica različitog pola.

Službenik obezbeđenja ne sme sredstvom za vezivanje da vezuje lice za predmete.

Fizička snaga

Član 6

Službenik obezbeđenja u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja, može upotrebiti fizičku snagu ako na drugi način ne može savladati otpor lica ili odbiti napad od sebe ili drugog lica, ili imovine koju obezbeđuje.

Pod upotrebom fizičke snage smatra se zahvat, udarac, bacanje i druga veština odbrane ili napada, kojima se primorava na poslušnost lice koje svojim postupkom onemogućava izvršenje službene radnje ili koje fizički napada službenika obezbeđenja, drugo lice ili imovinu koju službenik obezbeđenja štiti.

Upotreba posebno dresiranih pasa

Član 7

Kao sredstvo prinude posebno dresirani pas može se upotrebiti ukoliko su ispunjeni uslovi za upotrebu vatrenog oružja i samo pod nadzorom stručno osposobljenog službenika obezbeđenja – vodiča službenog psa.

Posebno dresirani pas se kao sredstvo prinude upotrebljava sa zaštitnom korpom, osim kada se upotrebljava radi odbijanja istovremenog protivpravnog napada, koji se vrši upotrebom vatrenog oružja, drugog oružja ili oruđa podobnog da telo teško povredi.

Ukoliko pri upotrebi posebno dresiranih pasa pas ostane bez vodiča, drugi službenik obezbeđenja dužan je da preduzme potrebne mere u cilju prestanka upotrebe posebno dresiranog psa kao sredstva prinude.

Upotreba vatrenog oružja

Član 8

Upotrebom vatrenog oružja smatra se svako pucanje iz vatrenog oružja od strane službenika obezbeđenja, pod uslovima propisanim Zakonom.

Pre upotrebe vatrenog oružja, službenih obezbeđenja upozoriće na to lice na način propisan Zakonom.

Službenik obezbeđenja vatreno oružje može upotrebiti na način propisan za upotrebu vatrenog oružja od strane ovlašćenih policijskih službenika, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude („Službeni glasnik RS“, br. 19/07, 112/08 i 115/14).

Čuvanje života drugih lica

Član 9

Pri upotrebi vatrenog oružja službenik obezbeđenja dužan je da čuva živote drugih lica.

Za vreme dok je oružje spremno za upotrebu službenik obezbeđenja ne sme da ga usmerava prema drugim licima, a po prestanku uslova za upotrebu, dužan je da bez odlaganja oružje ukoči i dovede ga u bezbedan položaj.

Izveštavanje o upotrebi sredstava prinude

Član 10

O svakoj upotrebi sredstava prinude, prilikom vršenja poslova i zadataka, službenik obezbeđenja dužan je da odmah obavesti mesno nadležnu policijsku upravu i neposrednog rukovodioca, a potom podnese pisani izveštaj odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje, pre nego što napusti radno mesto ili završi smenu u toku koje je došlo do upotrebe sredstava prinude, a najkasnije u roku od 12 sati.

Izveštaj o upotrebi sredstava prinude sadrži:

 1. ime i prezime službenika obezbeđenja koji podnosi izveštaj;
 2. datum, vreme i mesto upotrebe sredstva prinude;
 3. ime, prezime i broj lične karte lica prema kome je upotrebljeno sredstvo prinude ako je proveren identitet u skladu sa Zakonom;
 4. naziv sredstva prinude koje je upotrebljeno;
 5. detaljan opis događaja (način izvršenog napada ili pružanja otpora, način upotrebe sredstava prinude i kada se prestalo sa upotrebom sredstva prinude);
 6. podatke o vrsti i stepenu telesnih povreda lica i službenika obezbeđenja;
 7. podatke o vremenu i mestu pružanja medicinske pomoći povređenima;
 8. podatke o vremenu kada je obaveštena mesno nadležna policijska uprava;
 9. ime, prezime i broj lične karte svedoka događaja, ako je proveren identitet u skladu sa Zakonom;
 10. datum, čas i minut podnošenja izveštaja i potpis podnosioca izveštaja.

Izveštaj o upotrebi sredstva prinude odgovorno lice u pravnom licu ili kod preduzetnika za privatno obezbeđenje overava i zajedno sa mišljenjem o opravdanosti upotrebe sredstava prinude u roku od 48 sati od upotrebe sredstava prinude dostavlja mesno nadležnoj policijskoj upravi.

Član 11

Ako je službenik obezbeđenja koji je upotrebio sredstvo prinude zbog povrede onesposobljen ili onemogućen da podnese izveštaj odgovornom licu, odgovorno lice će o tome sačiniti službenu belešku i sa mišljenjem o opravdanosti upotrebe sredstva prinude, u roku od 48 sati od upotrebe sredstva prinude, dostaviti mesno nadležnoj policijskoj upravi.

Završna odredba

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje