Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu podnošenja izveštaja i polaganju računa staratelja

Sl.glasnik RS br. 83/2013

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja izveštaja o obavljanju starateljske dužnosti i polaganja računa staratelja.

Vrste starateljskog izveštaja

Član 2

Staratelj je dužan da organu starateljstva u skladu sa članom 142. stav 1. Porodičnog zakona podnese izveštaj i položi račun o svom radu početkom svake kalendarske za prethodnu godinu – redovni izveštaj.

Staratelj je dužan da organu starateljstva u skladu sa članom 142. stav 1. Porodičnog zakona podnese izveštaj i položi račun o svom radu kada to organ starateljstva zatraži – vanredni izveštaj.

Staratelj je dužan da organu starateljstva u skladu sa članom 142. stav 1. Porodičnog zakona podnese izveštaj i položi račun o svom radu nakon prestanka starateljstva – završni izveštaj.

Način podnošenja izveštaja staratelja

Član 3

Staratelj može podneti izveštaje iz člana 2. ovog pravilnika:

1) pismeno, neposrednom predajom organu starateljstva;

2) pismeno, dostavljanjem putem redovnog poštanskog saobraćaja (običnom ili preporučenom pošiljkom);

3) pismeno, dostavljanjem putem elektronske pošte;

4) usmeno, davanjem izjave na zapisnik pred ovlašćenim stručnim radnikom organa starateljstva.

Rokovi za podnošenje starateljskog izveštaja

Član 4

Staratelj je dužan da organu starateljstva podnese redovni izveštaj do kraja meseca februara za prethodnu godinu.

Staratelj je dužan da organu starateljstva podnese vanredni odnosno završni izveštaj u roku od 15 dana od dana kada to od njega zatraži organ starateljstva.

Ukoliko staratelj ne dostavi izveštaje u propisanom roku organ starateljstva ga, po proteku roka, pismenim putem upozorava na propuštanje i moguće posledice propuštanja podnošenja izveštaja.

Način polaganja računa staratelja o svom radu

Član 5

Staratelj je dužan da organu starateljstva uz izveštaj priloži odgovarajuće isprave i dokumentaciju o svom radu u vršenju starateljske dužnosti koja se odnosi na staranje o ličnosti, zastupanje, pribavljanje sredstava za izdržavanje i upravljanje i raspolaganje imovinom štićenika.

Ako organ starateljstva oceni da je izveštaj nepotpun ili da uz izveštaj nisu dostavljene sve potrebne isprave, dužan je da od staratelja zatraži dopunu, u skladu sa zakonom.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje