Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica

Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica

Sl.glasnik RS br. 2/2013

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način na koji direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, kao i organizacije za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvene ustanove koje se finansiraju iz javnih prihoda dobijaju saglasnost da zasnuju radni odnos sa novim licima ili da angažuju nova lica, odnosno sadržaj i način izveštavanja o planiranom popunjavanju radnih mesta i angažovanju novih lica.

Član 2

Potreba, odnosno plan za popunjavanje radnih mesta – zasnivanje radnog odnosa sa novim izvršiocima i angažovanje novih lica iskazuju se u Planu dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih lica (Obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Direktni budžetski korisnici Obrazac dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 31. januara 2013. godine.

U ime indirektnih budžetskih korisnika Obrazac dostavlja direktni budžetski korisnik Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.

U ime organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz javnih prihoda Obrazac dostavljaju nadležna ministarstva Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.

Član 4

U Obrazac podaci se unose na sledeći način:

1) u kolone 2-13 popunjavaju se podaci o broju zaposlenih/angažovanih lica i iznosu sredstava za plate po mesecima;

2) u koloni 14 popunjava se:

(1) red – broj zaposlenih na kraju meseca koji odgovara broju zaposlenih na kraju novembra 2013. godine;

(2) red – planirana sredstva za plate na kraju meseca koji predstavlja zbir podataka iz kolona 2-13;

3) u koloni 15 popunjava se samo red – planirana sredstva za plate na kraju meseca i to tako što se unosi iznos dodataka u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara za celu budžetsku godinu;

4) u koloni 16 popunjava se:

(1) red – broj zaposlenih na kraju meseca, koji odgovara broju zaposlenih za koji su obezbeđena sredstva za plate u budžetu Republike Srbije i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;

(2) red – planirana sredstva za plate na kraju meseca i to tako što se unosi iznos opredeljenih sredstava za plate u budžetu Republike Srbije i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;

5) u prazne redove u koloni 1 upisuju se zvanja/zanimanja zaposlenih koji odlaze iz organa, odnosno koji popunjavaju slobodna radna mesta. Novi redovi se otvaraju u zavisnosti od broja zvanja/zanimanja zaposlenih koji odlaze iz organa odnosno koji popunjavaju slobodna radna mesta.

Član 5

U elektronskom obliku Obrazac se može preuzeti sa sajta Ministarstva finansija i privrede www.mfp.gov.rs.

Popunjen Obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija i privrede u pisanoj formi na adresu Kneza Miloša 20, Beograd i elektronskim putem na adresu budzet@mfp.gov.rs.

Član 6

Ministarstvo finansija i privrede daje saglasnost na popunjavanje slobodnih radnih mesta – ako utvrdi da je dostavljeni Obrazac sačinjen u skladu sa zakonom i da su za plate, naknade i druga primanja po osnovu planiranog zapošljavanja, odnosno angažovanja novih lica obezbeđena sredstva.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac

PLAN DINAMIKE POPUNJAVANJA SLOBODNIH RADNIH MESTA I POTREBE ANGAŽOVANJA NOVIH LICA

Naziv korisnika: _______________

a) ZAPOSLENI NA NEODREĐENO VREME

BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA Decembar 2012. 2013. godina Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu
Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Broj zaposlenih na početku meseca
Planirana sredstva za plate na početku meseca
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH
Zbog odlaska u penziju
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao u penziju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih u penziju
Iz drugog razloga
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao „iz drugog razloga“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih „iz drugog razloga“
POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA
Ukupan broj novozaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene
Broj zaposlenih na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA

BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA Decembar 2012. 2013. godina Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu
Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Broj zaposlenih na početku meseca
Planirana sredstva za plate na početku meseca
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih
POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH
Ukupan broj novozaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene
Broj zaposlenih na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v) ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME – U KABINETIMA

BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA Decembar 2012. 2013. godina Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu
Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Broj zaposlenih na početku meseca
Planirana sredstva za plate na početku meseca
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih
POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH
Ukupan broj novozaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene
Broj zaposlenih na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME – PRIPRAVNICI

BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA Decembar 2012. 2013. godina Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu
Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Broj zaposlenih na početku meseca
Planirana sredstva za plate na početku meseca
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih
POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH
Ukupan broj novozaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene
Broj zaposlenih na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) ANGAŽOVANI NA PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

BROJ ANGAŽOVANIH/SREDSTVA Decembar 2012. 2013. godina Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara Planiran ukupan broj angažovanih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu
Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Broj angažovanih na početku meseca
Planirana sredstva za plate na početku meseca
SMANJENJE BROJA ANGAŽOVANIH
Ukupan broj angažovanih koji je otišao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska angažovanih
POVEĆANJE BROJA ANGAŽOVANIH
Ukupan broj novoangažovanih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebna sredstva za plate za novoangažovane
Broj angažovanih na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

đ) UKUPNO:

BROJ IZVRŠILACA/SREDSTVA Decembar 2012. 2013. godina Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara Planiran ukupan broj angažovanih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu
Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ukupan broj izvršilaca na početku meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na početku meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupan broj izvršilaca na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planirana sredstva za plate na kraju meseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODGOVORNO LICE