Pravilnik o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom

Pravilnik o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom

Sl.glasnik RS br. 20/2008

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju izvršenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom (u daljem tekstu: zaštitni nadzor), kao i ovlašćenja, način rada i obaveze poverenika.

Načela izvršenja zaštitnog nadzora

Član 2

Zaštitnim nadzorom prati se ponašanje osuđenog na slobodi za određeno vreme u toku vremena proveravanja i pruža mu se neophodna pomoć, staranje i zaštita u cilju ostvarenja svrhe izrečene uslovne osude.

Izvršenje zaštitnog nadzora obavlja se na način kojim se osuđenom i njegovoj porodici garantuje poštovanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnosti. Zabranjuje se diskriminacija zbog rase, boje kože, pola, jezika, vere, političkog ili drugog uverenja, nacionalnog i socijalnog porekla, imovnog stanja, rođenja, obrazovanja, društvenog položaja ili drugog ličnog svojstva.

Nadležnost za izvršenje zaštitnog nadzora

Član 3

Zaštitni nadzor organizuje, sprovodi i nadzire Odeljenje za tretman i alternativne sankcije (u daljem tekstu: Odeljenje) Uprave za izvršenje zavodskih sankcija (u daljem tekstu: Uprava) Ministarstva pravde.

Određivanje poverenika

Član 4

Za izvršenje zaštitnog nadzora određuje se poverenik prema prebivalištu, odnosno boravištu osuđenog lica.

Poverenika, na predlog načelnika Odeljenja, rešenjem određuje direktor Uprave.

Shodna primena

Član 5

Odredbe Pravilnika o izvršenju kazne rada u javnom interesu kojima se uređuje status poverenika, uslovi i način određivanja, ovlašćenja, način rada, odgovornost, obaveze i evidencija poverenika shodno se primenjuju i na poverenika za izvršenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Zamena poverenika

Član 6

Poverenik može biti zamenjen, pored razloga propisanih Pravilnikom o izvršenju kazne rada u javnom interesu, i na osnovu usvojenog prigovora osuđenog na rad poverenika.

Ovlašćenje poverenika

Član 7

Poverenik je ovlašćen da uspostavi i održava kontakt sa osuđenim, njegovom porodicom ili njemu bliskim licima na način koji garantuje poštovanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i sloboda i privatnosti.

Način rada poverenika

Član 8

Izvršenje zaštitnog nadzora poverenik realizuje kroz program izvršenja zaštitnog nadzora (u daljem tekstu: program).

Program se realizuje u lokalnoj zajednici u saradnji sa drugim državnim organima, organizacijama i institucijama, poslodavcima, organima lokalne samouprave, porodicom i osobama bliskim osuđenom.

Saradnja sa drugim organima

Član 9

U cilju sprovođenja izvršenja zaštitnog nadzora poverenik sarađuje sa sudom, organom unutrašnjih poslova, ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, poslodavcem i drugim ustanovama, organizacijama i udruženjima.

Program

Član 10

Poverenik je dužan da u roku od tri dana od prijema sudske odluke otpočne pripreme za njeno izvršenje.

Poverenik je dužan da u roku od 15 dana posle prijema odluke i obavljenog razgovora sa osuđenim utvrdi program.

Program se utvrđuje prema obavezama i rokovima naloženim u sudskoj odluci, ličnim karakteristikama osuđenog, njegovim socijalnim prilikama, zdravstvenom stanju, sposobnostima, stečenim znanjima, stručnosti, zaposlenju i drugim okolnostima.

Tokom utvrđivanja programa poverenik sarađuje sa osuđenim.

Poverenik će na jednostavan i razumljiv način upoznati osuđenog sa: svrhom zaštitnog nadzora i njegovim obavezama, programom i posledicama neispunjenja obaveza.

Poverenik dostavlja program osuđenom, sudu, Odeljenju i odgovarajućem subjektu iz člana 9. ovog pravilnika.

Na utvrđeni program osuđeni ima pravo prigovora shodno članu 188. stav 4. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Sadržaj programa

Član 11

Utvrđeni program sadrži:

1. lične podatke osuđenog;

2. plan aktivnosti koje će preduzimati poverenik tokom izvršenja zaštitnog nadzora i učestalost kontakta sa osuđenim;

3. vrstu, način i rokove realizacije predviđenih aktivnosti osuđenog;

4. plan saradnje sa porodicom osuđenog;

5. plan saradnje sa ustanovama i organizacijama, kao i pojedincima koji su uključeni u realizaciju programa;

6. plan saradnje sa žrtvom krivičnog dela i način njenog uključenja u program, u cilju otklanjanja ili ublažavanja štete pričinjene krivičnim delom ili izmirenja sa osuđenim.

Realizacija programa

Član 12

Aktivnosti predviđene programom poverenik realizuje u neposrednom kontaktu sa osuđenim najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće, kao i stalnom proverom ispunjavanja obaveza.

Poverenik je u obavezi da tokom izvršenja zaštitnog nadzora sarađuje sa porodicom osuđenog.

Poverenik je dužan da u neposrednom kontaktu sa subjektima navedenim u članu 9. ovog pravilnika koji su uključeni u program, proverava stepen saradnje osuđenog, dinamiku realizacije i uspešnost ostvarivanja utvrđenog programa.

Izmena programa i nemogućnost realizacije programa

Član 13

Ukoliko tokom izvršavanja programa nastanu okolnosti koje zahtevaju izmenu programa ili dela programa, poverenik će izmene dostaviti saglasno članu 10. stav 6. ovog pravilnika.

Ukoliko tokom sprovođenja programa nastanu okolnosti koje onemogućavaju njegovo sprovođenje (bolest osuđenog koja zahteva duže lečenje ili druge posebne okolnosti), poverenik će odmah obavestiti sud i Odeljenje.

Obaveze i prava osuđenog

Član 14

Osuđeni je dužan da ispuni presudom naložene obaveze u skladu sa ovim pravilnikom i na način utvrđen programom.

Ukoliko je osuđeni opravdano sprečen da ispuni programom utvrđene obaveze, dužan je da o tome obavesti poverenika najkasnije u roku od 48 sati od nastanka razloga sprečenosti.

Osuđeni ima pravo da kontaktira svog poverenika na dogovoren način.

Osuđeni ima pravo na uvid u svoj dosije izvršenja zaštitnog nadzora, osim u nalaz i zapažanja poverenika.

Pravo na prigovor

Član 15

Osuđeni ima pravo prigovora direktoru Uprave na rad poverenika.

Prigovor osuđenog mora da sadrži konkretne navode o postupanju ili nepostupanju poverenika tokom izvršenja zaštitnog nadzora koje utiču na realizaciju programa.

Izjavljeni prigovor osuđenog se dostavlja povereniku koji je dužan da u roku od tri dana pismeno odgovori na navode iz prigovora.

O istaknutom prigovoru direktor Uprave će odlučiti u roku od osam dana od prijema prigovora.

Javljanje nadležnom organu

Član 16

U cilju uspešnog sprovođenja programa osuđeni mora da se javlja povereniku u vreme, na način i na mestu koje poverenik odredi.

Osposobljavanje osuđenog za zanimanje

Član 17

Poverenik prati i proverava u kojoj meri osuđeni ispunjava obaveze redovnog ili vanrednog školovanja ili druge utvrđene oblike stručnog osposobljavanja ili sticanja veština.

Prihvatanje odgovarajućeg zaposlenja

Član 18

Poverenik u saradnji sa službom za zapošljavanje ili prema ponuđenim poslovima na tržištu rada pomaže osuđenom u pronalaženju odgovarajućeg zaposlenja i prati spremnost osuđenog da ga prihvati.

Ispunjavanje porodičnih obaveza

Član 19

Poverenik u saradnji sa ustanovama socijalne zaštite i kroz kontakte sa članovima porodice proverava ispunjavanje obaveza izdržavanja porodice, čuvanja i vaspitavanja dece i drugih porodičnih obaveza.

Uzdržavanje od posećivanja određenih mesta

Član 20

Poverenik će savetodavnim radom uticati na osuđenog da ne posećuje određena mesta, lokale ili priredbe koje mogu biti prilika ili podsticaj za ponovno vršenje krivičnih dela.

Obaveštavanje o promeni mesta boravka i radnog mesta

Član 21

Osuđeni je dužan da u roku od tri dana obavesti poverenika o promeni mesta boravka, adresi ili promeni radnog mesta.

Uzdržavanje od upotrebe droge ili alkohola

Član 22

Poverenik će savetodavnim i edukativnim radom sa osuđenim i njegovom porodicom pomoći osuđenom da se uzdržava od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i da shvati njihovu štetnost.

Lečenje u zdravstvenoj ustanovi

Član 23

Poverenik u neposrednom kontaktu pruža podršku osuđenom na lečenju i prati tok njegovog lečenja kroz redovnu saradnju sa odgovarajućom zdravstvenom ustanovom.

Posećivanje savetovališta

Član 24

Poverenik pruža podršku i podstiče osuđenog da se uključi u tretman u odgovarajućem savetovalištu ili ustanovi i prati tok tretmana kroz redovni kontakt sa stručnim radnicima.

Otklanjanje ili ublažavanje štete nastale krivičnim delom i izmirenje sa žrtvom

Član 25

Poverenik posreduje u odnosima između osuđenog i žrtve radi izmirenja ili povodom postizanja sporazuma o otklanjanju ili ublažavanju štete.

Dostavljanje izveštaja

Član 26

U slučaju da izvršenje zaštitnog nadzora ne otpočne u roku od 30 dana posle prijema izvršne odluke ili osuđeni ne prihvati izvršenje zaštitnog nadzora, poverenik je dužan da o tome obavesti sud.

Tokom realizacije programa poverenik je u obavezi da najmanje jednom u šest meseci dostavi izveštaj sudu i Odeljenju o izvršenju zaštitnog nadzora.

U roku od 15 dana od isteka vremena proveravanja poverenik dostavlja završni izveštaj sudu i Odeljenju.

Prema potrebi, poverenik će pored redovnih i završnog izveštaja, dostaviti i izveštaj o okolnostima koje bitno utiču na realizaciju programa.

Sadržaj izveštaja

Član 27

Izveštaji poverenika sadrže:

1. lične podatke osuđenog;

2. podatke o presudi;

3. osnovne podatke o programu;

4. podatke o saradnji osuđenog u sprovođenju programa;

5. ocenu realizacije obaveza utvrđenih presudom;

6. ocenu saradnje sa ostalim učesnicima sprovođenja programa;

7. ostala zapažanja od značaja za ostvarivanje svrhe izvršenja uslovne osude.

Predlog za izmenu obaveza ili ukidanje zaštitnog nadzora

Član 28

Na osnovu ostvarenog uspeha u izvršenju zaštitnog nadzora poverenik će u izveštaju predložiti sudu da zameni ili ukine pojedine obaveze osuđenog.

Ako na osnovu ostvarenih pozitivnih rezultata smatra da je u potpunosti ispunjena svrha zaštitnog nadzora poverenik će o tome obavestiti sud.

Postupak poverenika u slučaju neispunjenja obaveza

Član 29

Ako osuđeni ne ispunjava obaveze koje su mu određene poverenik će o tome obavestiti sud i Odeljenje, uz navođenje činjenica, okolnosti i razloga.

Evidencija o izvršenju zaštitnog nadzora

Član 30

Evidencija o izvršenju zaštitnog nadzora vodi se u Odeljenju.

U okviru evidencije o izvršenju zaštitnog nadzora vodi se matična knjiga izvršenja zaštitnog nadzora i dosije izvršenja zaštitnog nadzora.

Matična knjiga izvršenja zaštitnog nadzora

Član 31

Matična knjiga sadrži: matični broj, podatke o osuđenom (prezime, ime roditelja i ime osuđenog, jedinstveni matični broj građana, mesto i adresu prebivališta, odnosno boravišta), naziv suda koji je izrekao pravnosnažnu presudu, broj presude, prezime i ime poverenika, sedište poverenika, početak izvršenja zaštitnog nadzora, datum isteka vremena proveravanja, izmene presude i primedbe.

Dosije izvršenja zaštitnog nadzora

Član 32

Dosije izvršenja zaštitnog nadzora za svakog osuđenog vodi poverenik.

Poverenik je dužan da uredno vodi dosije.

Informacije i podaci koji su sadržaj dosijea moraju biti objektivni, pouzdani i utvrđeni na stručno zasnovan način.

Dosije izvršenja zaštitnog nadzora sadrži: pravnosnažnu presudu, lične podatke osuđenog, nalaz i zapažanja poverenika, program izvršenja, listu praćenja izvršenja obaveza, izveštaje i završni izveštaj.

Nakon izvršenja zaštitnog nadzora, poverenik dostavlja Odeljenju dosije izvršenja.

Obaveštenje o izvršenom zaštitnom nadzoru

Član 33

Obaveštenje o izvršenom zaštitnom nadzoru Odeljenje će odmah dostaviti sudu.

Završna odredba

Član 34

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.