Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

Sl.glasnik RS br. 7/2013

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvola za rad sportskim stručnjacima.

Član 2

Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama koje su članovi nacionalnog granskog sportskog saveza, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon) i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima međunarodnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez u saradnji sa visokoškolskom ustanovom izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom, sportskim pravilima tog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad.

Nadležni nacionalni granski sportski savez utvrđuje troškove izdavanja i obnavljanja dozvole za rad, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za sport, koje plaća podnosilac zahteva za izdavanje, odnosno obnavljanje dozvole za rad, u skladu sa Zakonom.

Dozvola za rad izdata sportskom stručnjaku od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza smatra se važećom dozvolom za rad, za period za koji je izdata, u skladu sa Zakonom.

Član 3

Ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje dozvole za rad sportskom stručnjaku utvrđuje komisija za dozvole za rad nadležnog nacionalnog sportskog saveza, koju sačinjavaju jedan član koga imenuje odgovarajuća visokoškolska ustanova sa kojom nacionalni granski sportski savez ima zaključen ugovor o stručnoj saradnji i dva člana koje imenuje nadležni nacionalni granski sportski savez.

U nacionalnim granskim sportskim savezima koji imaju preko 50 članova i područnu organizacionu strukturu mogu se u skladu sa odlukom nadležnog organa nacionalnog granskog sportskog saveza obrazovati i područne komisije za dozvole za rad.

Član 4

Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportski stručnjak podnosi nadležnom nacionalnom granskom sportskom savezu.

Zahtev za izdavanje dozvole za rad obavezno sadrži: ime i prezime sportskog stručnjaka; dve fotografije sportskog stručnjaka veličine potrebne za pasoš; kratak opis poslova za koje se traži dozvola za rad; dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Nadležni nacionalni granski sportski savez izdaje dozvolu za rad na period od tri godine ukoliko međunarodnim sportskim pravilima nije drugačije određeno.

Dozvola za rad obavezno sadrži: naziv nacionalnog granskog sportskog saveza koji izdaje dozvolu za rad; ime i prezime sportskog stručnjaka; redni broj dozvole za rad; datum izdavanja; rok važnosti; mesto za fotografiju sportskog stručnjaka; poslove koji mogu na osnovu dozvole da se obavljaju; pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje nacionalnog granskog sportskog saveza.

Član 5

Nadležni nacionalni granski sportski savez izdaje odgovarajuću dozvolu za rad sportskom stručnjaku:

1) ako ispunjava uslove u pogledu stručne spreme ili stručne osposobljenosti, odnosno ako ima odgovarajuće sportsko zvanje, u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja;

2) ako je registrovan kod odgovarajućeg nacionalnog granskog sportskog saveza, odnosno ako je član stručnog sportskog udruženja koje je u sastavu nacionalnog granskog sportskog saveza, u skladu sa sportskim pravilima nacionalnog granskog sportskog saveza;

3) ako je zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

4) ako je od perioda sticanja prethodne dozvole za rad obavio profesionalnu praksu (praktičan rad) u trajanju od najmanje 90 sati, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

5) ako ima odgovarajuće radno ili sportsko (takmičarsko) iskustvo, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

6) ako je obavio stručno usavršavanje u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

7) ako sportskom stručnjaku nije zabranjeno obavljanje stručnog rada u sportu za period važenja dozvole za rad;

8) ako ima postignute odgovarajuće sportske rezultate, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

9) ako uplati naknadu za troškove izdavanja dozvole za rad.

Pri utvrđivanju ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 1) ovog člana, u postupku izdavanja dozvole za rad ne može se vršiti diskriminacija prema visokoškolskoj ustanovi u kojoj je stečena odgovarajuća stručna sprema, odnosno prema organizaciji u oblasti sporta u kojoj je stečena odgovarajuća stručna osposobljenost.

Nadležni nacionalni granski sportski savez može da izda dozvolu za rad najvišeg nivoa propisanog pravilima tog saveza samo sportskom stručnjaku koji ima odgovarajuće sportsko zvanje koje se stiče na osnovu stručne spreme, odnosno obrazovanja, u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja.

Uslovi iz stava 1. ovog člana određuju se u zavisnosti od vrste dozvole za rad utvrđene sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Član 6

Pod praktičnim radom iz člana 5. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika smatra se rad pod nadzorom sportskog stručnjaka koji ima dozvolu za rad, kojim se sportski stručnjak osposobljava za samostalni rad ili koji se obavlja u organizacijama u oblasti sporta i kod privatnih preduzetnika, pod neposrednim nadzorom sportskog stručnjaka koji ima najmanje tri godine stručnog iskustva nakon sticanja dozvole za rad ili putem ugovora o volonterskom radu, u skladu sa zakonom.

Član 7

Sportski stručnjak radi obnavljanja dozvole za rad podnosi zahtev nadležnom nacionalnom granskom sportskom savezu 60 dana pre isteka roka na koji je dozvola za rad izdata.

Sportskom stručnjaku se može obnoviti dozvolu za rad ako je, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, u periodu važenja dozvole za rad obavio godišnje najmanje osam časova stručnog usavršavanja, od kojih najmanje pet iz oblasti za koju je stekao dozvolu za rad, i ako je u tom periodu stekao stručno sportsko iskustvo u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Ako sportski stručnjak u toku trajanja dozvole za rad stekne više sportsko zvanje, smatra se da je ispunio uslove iz stava 2. ovog člana.

Sportski stručnjak koji u toku važenja dozvole za rad stekne ili zadrži status vrhunski sportski trener – zaslužni trener ili vrhunski sportski trener – trener međunarodnog ranga, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih stručnjaka, ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Sportski stručnjak uz zahtev za obnavljanje dozvole za rad podnosi i dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju, odnosno dokaz o stečenom odgovarajućem sportskom zvanju ili postignutom vrhunskom sportskom rezultatu.

Član 8

Nadležni nacionalni granski sportski savez oduzima dozvolu za rad sportskom stručnjaku, i to:

1) ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje dozvole za rad propisane ovim pravilnikom;

2) ako obavlja stručni rad za koju mu nije izdata dozvola za rad;

3) ako je teže prekršio obaveze u vezi stručnog rada, utvrđene Zakonom i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;

4) ako mu je pravnosnažnom sudskom odlukom izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u oblasti sporta, dok traju pravne posledice osude;

5) ako mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 101/05), mera trajne zabrane obavljanja funkcija u oblasti sporta zbog povrede antidoping pravila.

Sportski stručnjak kome je nadležni nacionalni granski sportski savez oduzeo dozvolu za rad u skladu sa stavom 1. ovog člana mora u roku od osam dana od dana prijema odluke o oduzimanju dozvole za rad da vrati izdatu dozvolu za rad.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.