Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti sportskih delatnosti

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti sportskih delatnosti

Sl.glasnik RS br. 17/2013

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti od strane sportskih organizacija, sportskih društava, sportskih saveza, stručnih sportskih i drugih udruženja, saveza i preduzetnika u oblasti sporta.

Član 2

Sportske organizacije, sportska društva, granski, teritorijalni i drugi sportski savezi i sportska udruženja (u daljem tekstu: organizacija u oblasti sporta) mogu obavljati sportske aktivnosti i sportske delatnosti ukoliko, u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i ovim pravilnikom imaju:

1) učlanjene ili ugovorom angažovane sportiste;

2) angažovane sportske stručnjake u zavisnosti od vrste delatnosti;

3) obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte i sportsku opremu;

4) odgovarajuću unutrašnju organizaciju i finansijska sredstva, ako učestvuje u sportskim takmičenjima.

Sportsko privredno društvo može obavljati sportsku aktivnost i sportsku delatnost ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana i ako se te aktivnosti i delatnosti obavljaju kao pretežna delatnost sportskog privrednog društva.

Organizacije u oblasti sporta koje upravljaju bazenima i plažama, pored uslova utvrđenih ovim pravilnikom, moraju da ispune i uslove utvrđene propisima kojima se uređuje obavljanje sportskih delatnosti od strane ustanova i privrednih društava registrovanih za obavljanje sportskih delatnosti.

2. Uslovi u pogledu angažovanih sportista

Član 3

Smata se da organizacija u oblasti sporta ima učlanjene ili ugovorom angažovane sportiste ako:

1) u kolektivnim sportovima ima registrovanu kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza najmanje jednu ekipu, sa onolikim brojem sportista koji omogućava nastup ekipe na takmičenjima, u skladu sa sportskim pravilima tog saveza;

2) u pojedinačnim sportovima ima najmanje troje sportista registrovanih kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u skladu sa sportskim pravilima tog saveza;

3) u rekreativnom i drugom netakmičarskom sportu najmanje pet sportista različitog uzrasta i pola.

Organizacija u oblasti sporta obavezna je da učlani ili ugovorom angažuje i registruje kod nadležnog nacionalnog sportskog saveza sportiste iz stava 1. ovog člana najkasnije do početka prvog narednog prelaznog roka od dana svog upisa u nadležni registar u sportskim granama u kojima je predviđen prelazni rok, a u drugim sportskim granama najkasnije u roku od tri meseca od dana svog upisa u nadležni registar.

3. Uslovi u pogledu sportskih stručnjaka

Član 4

Smatra se da organizacija u oblasti sporta ima angažovane odgovarajuće sportske stručnjake i stručnjake u sportu ukoliko:

1) sportska organizacija (sportski klub), sportsko društvo i sportski savez ima angažovanog najmanje jednog sportskog stručnjaka za rad sa sportistima;

2) sportska organizacija ima još jednog sportskog stručnjaka na svakih 160 sportista;

3) sportska organizacija koja se takmiči u seniorskom najvišem nacionalnom rangu takmičenja ili profesionalnom takmičenju ima angažovanog najmanje:

(1) jednog sportskog stručnjaka za rad sa sportistima i koordinaciju stručnog rada u klubu (glavni trener),

(2) jednog sportskog stručnjaka na svakih dodatnih 160 sportista,

(3) jednog sportskog stručnjaka kao rukovodioca programa razvoja omladinskog sporta,

(4) jednog sportskog menadžera za operativno izvršne poslove (sportski direktor, generalni sekretar, sekretar i sl.),

(5) finansijskog rukovodioca – službenika odgovornog za finansije i pripremu finansijske dokumentacije,

(6) jednog klupskog lekara za brigu o medicinskoj zaštiti sportista i primeni antidoping pravila;

4) nacionalni granski sportski savez ima angažovanog najmanje:

(1) jednog sportskog stručnjaka za rad sa sportistima i koordinaciju stručnog rada u savezu (glavni trener),

(2) jednog sportskog stručnjaka kao rukovodioca programa razvoja omladinskog sporta,

(3) jednog sportskog menadžera za operativno izvršne poslove (sportski direktor, generalni sekretar, sekretar i sl.) i staranje o ugovorima i transferima sportista.

Angažovanje sportskog stručnjaka vrši se zaključenjem ugovora o stručnom angažovanju ili ugovora o radu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport.

Ako u organizaciji u oblasti sporta ima angažovanih više sportskih stručnjaka za rad sa sportistima obavezno se određuje sportski stručnjak koji koordinira i nadzire rad drugih sportskih stručnjaka.

Sportski stručnjak mora da ispunjava uslove utvrđene Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon) i da ima dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza ili nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u skladu sa Zakonom o sportu.

Ako angažovani sportski stručnjak radi sa decom, mora imati odgovarajuće obrazovanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja (fizičke kulture), u skladu sa Zakonom.

Saglasno Zakonu, sportski stručnjak može obavljati vaspitno-obrazovni rad sa decom i ako je do stupanja na snagu Zakona najmanje 25 godina obavljao vaspitno-obrazovni rad u sportu i fizičkom vaspitanju, od čega najmanje 15 godina u radu sa decom, na osnovu potvrde nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Ukoliko organizacija iz stava 1. ovog člana ima angažovana najmanje dva sportska stručnjaka, jedan mora imati odgovarajuće obrazovanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Organizacija u oblasti sporta dužna je da svojim opštim aktima bliže utvrdi nadležnosti lica iz stava 1. ovog člana.

4. Uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta

Član 5

Organizacija u oblasti sporta ima odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte ako ima:

1) sportski objekat, odnosno prostor za pripreme (trening) i vežbanje sportista u toku cele godine (sa osnovnim prostorijama, odnosno površinama za izvođenje jedne ili više sportskih aktivnosti, pratećim prostorom, instalacijama i odgovarajućom tehničkom opremom), koji ispunjava uslove utvrđene sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, u zavisnosti od vrste i nivoa sportskih aktivnosti;

2) sportski objekat za organizovanje sportskih takmičenja, ukoliko se organizacija bavi takvom sportskom delatnošću, koji ispunjava uslove utvrđene sportskim pravilima nadležnog nacionalnog i međunarodnog granskog sportskog saveza, u zavisnosti od vrste i nivoa takmičenja;

3) poslovnu prostoriju (kancelariju) u kojoj se nalazi sedište organizacije, najmanje površine od 6 m kvadratnih (po jednom korisniku – organizaciji), sa pratećim toaletom, s tim da poslovni prostor sportske organizacije koja se takmiči u nacionalnom rangu takmičenja i profesionalnom sportskom takmičenju i nacionalnog sportskog saveza mora biti površine od najmanje 20 m kvadratnih (po jednom korisniku – organizaciji).

Sportska organizacija ispunjava uslov iz stava 1. ovog člana ukoliko je vlasnik sportskog objekta, odnosno poslovnog prostora ili ukoliko ga koristi na osnovu prava korišćenja, ugovora o zakupu, ugovora o posluzi ili na osnovu drugog dopuštenog pravnog osnova.

Član 6

Prostor, odnosno sportski objekat iz člana 5. ovog pravilnika ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti ako ima:

1) osnovne prostorije i prateći prostor koji ispunjavaju opšte uslove za korišćenje (sanitarno-higijenske, protivpožarne i druge uslove);

2) dimenzije koje omogućavaju da se na njemu nesmetano odvija najmanje jedna sportska aktivnost, u zavisnosti od toga da li je u pitanju trening ili takmičenje, s tim da prostor namenjen samo sportskom obučavanju ili razvoju fizičkih sposobnosti ne može biti manji od 4 x 4, visine 2,20 m, za pokriveni prostor, odnosno 1 x 20 metara za otvoreni prostor;

3) podlogu terena na kome se obavlja sportska aktivnost od materijala propisanog sportskim pravilima;

4) garderobu, s tim da ženska garderoba bude odvojena od muške garderobe, odnosno najmanje dve garderobe ako se na sportskom objektu organizuje takmičenje;

5) toalet i kupatilo, sa po jednim mestom, odnosno tušem i umivaonikom na svakih dvadeset korisnika istog pola;

6) prostoriju za sportsku opremu, odgovarajuće veličine;

7) gledališni prostor od najmanje 100 mesta ukoliko se na sportskom objektu organizuje sportsko takmičenje;

8) priključke za vodovodnu i električnu mrežu;

9) opremu za protivpožarnu zaštitu, u skladu sa zakonom;

10) kompletan pribor i sredstva za pružanje prve pomoći;

11) instalacije za ravnomerno osvetljavanje zatvorenih delova objekta gde se odvija sportska aktivnost, koje emituju svetlost jačine 150 luksa na visini od 1 metra od poda (tla), na način kojim se onemogućava stvaranje senki, treperenje i blesak, ukoliko se na sportskom objektu sportske aktivnosti obavljaju po mraku;

12) instalacije i kapacitete grejnih tela koje omogućavaju da se temperatura u sali sa pratećim prostorijama prilagodi potrebama obavljanja sportskih aktivnosti. Temperatura u prostoru za vežbanje, garderobi i kupatilu ne može biti niža od 21 °C. Grejna tela u sali za trening moraju biti na sigurnoj udaljenosti od prostora za vežbanje ili zaštićena mekim materijalom;

13) instalacije filterskog postrojenja u objektima bazena i instalacije za zagrevanje vode koje obezbeđuju kvalitet vode i temperaturu u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima;

14) instalacije za ventilaciju u zatvorenim sportskim objektima, u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima;

15) postavljena ogledala kada to priroda sportskih aktivnosti zahteva, s tim da ogledala na zidu moraju biti najmanje 2 m udaljena od prostora za vežbanje;

16) lekarsku ambulantu ukoliko se na sportskom objektu organizuje sportsko takmičenje;

17) postavljena najmanje tri jarbola na kojima će se isticati zastave, ukoliko se na sportskom objektu organizuje takmičenje.

Član 7

Sportski objekat u ili na kome se organizuje sportsko takmičenje mora da ispunjava sledeće bezbednosne uslove:

1) svi delovi sportskog objekta moraju biti u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i sportskim pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza;

2) svi delovi sportskog objekta uključujući i ulaze, izlaze, stepeništa, vrata, prolaze, krovove, prostorije, sve javne i privatne zone i prostorije, i sva oprema na sportskom objektu moraju da budu u skladu sa zakonom;

3) svi javni prolazi i stepeništa u zoni gledališta moraju da budu ofarbana istom jarkom svetlom bojom, što važi i za sve kapije koje vode od zone gledališta ka terenu za igru i izlazne kapije sportskog objekta;

4) sva izlazna vrata i kapije na stadionu i sve kapije koje vode iz zone gledališta ka zoni igrališta, moraju da se otvaraju u pravcu od gledalaca i moraju da ostanu otključana dok su gledaoci na sportskom objektu;

5) kod svih vrata i kapija mora da se obezbedi prisustvo jednog redara;

6) u cilju sprečavanja nelegalnog upada na stadion, vrata moraju imati uređaj za zaključavanje (rezu), kojim svako iznutra može brzo i jednostavno da rukuje;

7) objekat mora da poseduje zaštitu osoba na terenu i tribinama od udara groma, u skladu sa zakonom;

8) objekat mora da ima dovoljno jako i ravnomerno raspoređeno ozvučenje, koje će omogućiti jasnu komunikaciju sa gledaocima na svim delovima objekta, ukoliko se na sportskom takmičenju očekuje veće prisustvo gledalaca;

9) objekat mora posedovati plan evakuacije, kojim se osigurava da se sportski objekat na najbrži mogući način može isprazniti u hitnim slučajevima, na koji je saglasnost dao menadžer za bezbednost nadležnog nacionalnog sportskog saveza;

10) ukoliko su na sportskom objektu postavljena sedišta, ona moraju biti fiksirana, odvojena od ostalih sedišta, anatomska, numerisana i moraju posedovati atest proizvođača sedišta (stolica);

11) tribine na sportskom objektu moraju biti podeljene na nezavisne celine, podeljene po sektorima radi lakše orijentacije i bezbednosti, koje su međusobno fizički odvojene;

12) na sportskom objektu mora postojati prostor na kome će se obezbediti parking mesta za vozila organizacija učesnika, sudija i drugih zvaničnih lica, koji je izolovan od publike;

13) na sportskom objektu moraju biti izložena, na vidnim mestima, pravila ponašanja, van i unutar sportskog objekta, kako bi bila dostupna svim posetiocima, koja sadrže informacije o: pravu ulaska na sportski objekat; pravilima u vezi otkazivanja ili odlaganja takmičenja; opis zabrana i kazni prema gledaocima koji prekrše pravila ponašanja (npr. upad na teren, bacanje raznih predmeta, korišćenje nepristojnih, uvredljivih ili rasističkih transparenata ili reči i dr.); kaznama prema klubu – organizatoru takmičenja koje mu se mogu izreći u slučaju slabe organizacije takmičenja ili nekorektnog ponašanja navijača navedenog u prethodnoj alineji; zabrani upotrebe alkoholnih pića; zabrani unošenja određenih predmeta na sportski objekt (upaljači, rakete, zastave sa drškama i sl.); pravilima u vezi sa sedenjem (svaki gledalac mora sedeti na mestu koje mu piše na ulaznici); mogućnosti da redarska služba i policijski organi udalje sa sportskog objekta gledaoca koji se ne ponaša u skladu sa pravilima; svim drugim razlozima za izbacivanje sa sportskog objekta;

14) izlaz iz svlačionica i put (prolaz) do terena mora biti nedostupan za gledaoce i predstavnike medija;

15) na prozorima oko sportskog terena mora biti postavljena odgovarajuća žičana ili druga zaštita od lomljenja stakla usled udara.

Član 8

Sportski objekt u ili na kome se organizuje takmičenje nacionalnog ranga, profesionalno takmičenje ili međunarodno sportsko takmičenje mora da poseduje najmanje jednu prostoriju za prvu pomoć i negu gledalaca u slučaju da je potrebna medicinska pomoć na licu mesta.

Prostorija (ambulanta) za prvu pomoć mora da ispuni sledeće uslove:

1) da ima odgovarajuću površinu;

2) mora da se nalazi na lokaciji gde povređeni gledaoci i ambulantna vozila mogu lako doći, kako sa unutrašnjih delova stadiona, tako i spolja, van stadiona;

3) vrata i hodnici koji vode do sobe za prvu pomoć moraju biti dovoljno široki da kroz njih mogu da prođu nosila i invalidska kolica,

4) osvetljenje, ventilacija i uređaji za grejanje moraju biti u optimalnom stanju;

5) da ima električne priključke, uređaje za toplu i hladnu vodu i sanitarne prostorije;

6) da ima stakleni ormar za lekove i ostali medicinski materijal;

7) da raspolaže bocom sa kiseonikom i masku;

8) ima aparat za merenje pritiska;

9) najmanje jedan krevet;

10) najmanje dva nosila;

11) telefon.

Na samom sportskom objektu moraju biti postavljene jasno vidljive oznake, koje će omogućiti da se lako i brzo stigne do sobe za prvu pomoć.

Član 9

Sportski objekt u ili na kome se organizuje takmičenje nacionalnog ranga, profesionalno takmičenje ili međunarodno sportsko takmičenje mora biti tako pripremljen da je gledaocima sa invaliditetom omogućeno da posmatraju takmičenje na približno istom nivou, kao i ostali prisutni na sportskom objektu.

Za gledaoce sa invaliditetom moraju se obezbediti sledeći uslovi:

1) zasebna ulazna kapija, sa odgovarajućim pristupom (rampom) sektoru gledališta koji je za njih određen,

2) mesta u sektoru na sportskom objektu koja imaju dobar, neometan pregled terena,

3) obezbediti smeštaj i za pratioce hendikepiranih lica,

4) na svakih 3.000 sedišta na sportskom objektu treba obezbediti najmanje 10 mesta za gledaoce sa invaliditetom.

5. Uslovi u pogledu sportske opreme

Član 10

Organizacija u oblasti sporta ima odgovarajuću sportsku opremu, i to:

1) lopte, trenerke, dresove, sprave, uređaje i druge sportske rekvizite potrebne za opremanje i aktivnosti sportista iz člana 2. ovog pravilnika, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

2) kancelarijsku opremu – sto, stolicu, orman na zaključavanje, telefon (fiksni ili mobilni), a sportske organizacija koje se takmiče u seniorskoj konkurenciju u najvišem nacionalnom rangu takmičenja i nacionalni sportski savezi i faks, kompjuter, štampač i internet vezu.

Oprema iz stava 1. tačka 1) ovog člana mora biti atestirana i odgovarati standardima koji se traže za sportsku opremu.

Veb prezentacija nacionalnog sportskog saveza obavezno sadrži: osnovne podatke o organizaciji (naziv, sedište, organi, kratak istorijat, članstvo u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama); osnovne podatke o svojim članovima (sportskim organizacijama i sportskim savezima); realizaciji programa koji se finansiraju iz javnih prihoda; sportskim rezultatima; tekst statuta i sportskih pravila iz člana 102. stav 2. Zakona o sportu; podatke o izdatim dozvolama za rad sportskim stručnjacima.

Opremu iz stava 1. tačka 1) ovog člana mogu obezbediti i sami sportisti, pod uslovima i na način utvrđen sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

6. Uslovi u pogledu unutrašnje organizacije

Član 11

Organizacija u oblasti sporta koja učestvuje u sportskim takmičenjima ispunjava uslove u pogledu unutrašnje organizacije ukoliko je obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti organizovano tako da je odvojen, odnosno jasno razgraničen rad sa sportistima od obavljanja drugih sportskih delatnosti, ukoliko je obezbeđena bezbednost sportista i drugih učesnika u obavljanju aktivnosti i delatnosti i ako su ispunjeni drugi uslovi u pogledu organizacije utvrđeni sportskim pravilima nadležnog nacionalnog i međunarodnog sportskog saveza.

Ukoliko je organizacija u oblasti sporta član nacionalnog sportskog saveza, u sedištu saveza i prostoru u kome se obavljaju pripreme i vežbanje sportista mora biti istaknuta potvrda (uverenje) o takvom članstvu.

Član 12

Sportske organizacije koje se takmiče u nacionalnom stepenu takmičenja moraju biti organizovane tako da imaju ekipe mlađih selekcija i da imaju pisani četvorogodišnji program razvoja omladinskog sporta, odobren od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Program razvoja omladinskog sporta mora da sadrži sledeće:

1) ciljeve i strategiju razvoja omladinskog sporta u sportskoj organizaciji;

2) organizaciju omladinskog sektora (šemu organizacije, koja su tela/organi uključeni u rad omladinske škole, omladinski timovi i dr.);

3) angažovana lica (tehnički/stručni, medicinski i administrativni, itd) i traženi minimum kvalifikacija;

4) infrastrukturu koja je na raspolaganju omladinskom sektoru (objekti za treniranje i za takmičenja i dr.);

5) finansijska sredstva (raspoloživi budžet, doprinosi od kluba, igrača ili lokalnih organa vlasti, sponzora i dr.);

6) program sportskog usavršavanja, odnosno osposobljavanja za različite uzrasne kategorije (igračke veštine, tehnička, taktička i fizička priprema);

7) medicinsku zaštitu za mlade sportiste (uključujući lekarske preglede);

8) postupak analize i dobijanja povratnih informacija u cilju ocenjivanja rezultata i postizanja postavljenih ciljeva;

9) mere podrške u obaveznom školskom obrazovanju mladih sportista.

Mlađe uzrasne kategorije učestvuju u zvaničnim takmičenjima ili programima priznatim od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, u skladu sa sportskim pravilima tog saveza, s tim da najmlađe uzrasne kategorije (ispod 10 godina) ne moraju da učestvuju u zvaničnim takmičenjima, već se za taj uzrast organizuju mini turniri, okupljanja na lokalnom nivou i sl, a sportisti ove kategorije ne moraju biti obavezno registrovani.

Član 13

Sportska organizacija mora biti organizovana tako da je obezbeđeno stalno medicinsko praćenje svih sportista registrovanih za sportsku organizaciju.

Sportista ne može da bude uključen u sportske aktivnosti u okvirima sportske organizacije ukoliko nije utvrđena njegova zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o sportu.

Član 14

Sportska organizacija koja se takmiči u nacionalnom rangu takmičenja i profesionalnim takmičenjima mora da ima formiran sekretarijat organizacije, kao administrativno-tehničku podršku sportskom menadžeru (direktoru, sekretaru), drugim organima kluba, sportistima i drugim zaposlenim.

Službene prostorije – kancelarije u kojima se nalazi sedište nacionalnog sportskog saveza moraju biti otvorene za komunikaciju sa članovima i sa javnošću, tako da iste moraju biti otvorene pet dana u nedelji, u unapred utvrđeno i objavljeno vreme od najmanje četiri sata dnevno.

Član 15

Nacionalni granski sportski savez preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u određenoj grani sporta mora biti organizovan tako da, u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, omogućava obuhvatanje (učlanjenje) svih organizacija iz grane sporta koju predstavlja.

7. Uslovi u pogledu finansijskih sredstava

Član 16

Sportska organizacija može da učestvuje u seniorskom nacionalnom sportskom takmičenju ukoliko ima obezbeđena odgovarajuća finansijska sredstva.

Sportska organizacija iz stava 1. ovog člana ima odgovarajuća finansijska sredstva ukoliko pre početka takmičarske sezone na poslovnom računu ili u vidu bankarske garancije ima finansijska sredstva dovoljna za učešće u svim takmičenjima tokom cele takmičarske sezone i ukoliko je nadležnom nacionalnom sportskom svezu podnela pre početka takmičenja revidirani finansijski izveštaj (izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja).

Član 17

Sportska organizacija koja se takmiči u nacionalnom, odnosno profesionalnom sportskom takmičenja i nacionalni sportski savez sastavlja reviziju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa propisima o računovodstvu i revizija koji se odnose na privredna društva.

8. Sportske delatnosti za čije obavljanje preduzetniku nije potrebna posebna oprema, prostor i kadrovi

Član 18

Preduzetniku koji se samostalno bavi stručnim radom u oblasti sporta nije potreban poseban prostor, oprema i kadrovi za obavljanje sledećih sportskih delatnosti:

1) sportsko suđenje;

2) savetodavne usluge u sportu.

9. Stupanje na snagu

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.