Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku

Sl.glasnik RS br. 78/2009

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora i opreme koje mora da ispunjava turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku.

Član 2

Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku, usluge pruža u posebno organizovanom poslovnom prostoru, uređenom i opremljenom za pružanje tih usluga.

Posebno organizovanim poslovnim prostorom, u smislu ovog pravilnika, ne smatraju se poslovne prostorije u kojima se obavljaju druge delatnosti ili koje istovremeno služe i za stanovanje.

Član 3

Poslovni prostor u kome se neposredno pružaju usluge putniku sadrži:

1) prodajno mesto, sa pultom ili garniturom za sedenje;

2) opremu za izlaganje programa putovanja;

3) police ili ormane za dokumentaciju;

4) čeličnu kasu.

Poslovni prostor sa više od dva prodajna mesta oprema se dodatnom garniturom za sedenje.

Član 4

U poslovnom prostoru u kome se neposredno pružaju usluge putniku obezbeđuju se uređaji i oprema za komunikaciju i to: direktan telefon; telefaks; računar; štampač.

Član 5

Ako se u poslovnom prostoru obavljaju menjački poslovi vidno se ističe obaveštenje o tome na srpskom jeziku i najmanje na jednom stranom jeziku.

Član 6

Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku isključivo putem interneta poslovni prostor ne mora da opremi u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija kao i o uslovima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja („Službeni glasnik RS“, broj 57/94).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.