Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu data za vreme bolovanja

Servis računara online zakazivanje

Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu data za vreme bolovanja

 

 „Odredbom člana 171. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao (posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu), zbog potreba procesa i organizacije rada.

Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi (ne može biti kraći od osam radnih dana) i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude. Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu ako se ne izjasni u navedenom roku (član 172. Zakona).

Poslodavac može zaključivanje aneksa ugovora o radu ponuditi zaposlenom i dok je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad. Međutim, tek prihvatanjem ponude, u smislu člana 172. Zakona, može da se zaključi aneks ugovora sa zaposlenim.

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-602/2010-02 od 09.08.2010. godine

 ——————————————————————————————————————————————

„Odredbom člana 171. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao (posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu), zbog potreba procesa i organizacije rada. Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi (ne može biti kraći od osam radnih dana) i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude. Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora ako se ne izjasni u navedenom roku (član 172. Zakona).

Poslodavac može da zaključivanje aneksa ugovora ponudi zaposlenom i dok je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju. Ako zaposleni odbije ponudu, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu u smislu člana 179. tačka 7) Zakona.

Prema tome, privremena sprečenost za rad nije smetnja za otkaz ugovora o radu, saglasno članu 179. tačka 7) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-629/2010-02 od 23.09.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje