PDV na prenos celolokupne zalihe dobara kao prenosa dela imovine drugom privrednom subjektu

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

PDV na prenos celolokupne zalihe dobara kao prenosa dela imovine drugom privrednom subjektu

„Kada obveznik PDV koji obavlja delatnost trgovine prenosi celokupne zalihe dobara, uključujući i prava i obaveze iz ugovora o komisionoj prodaji dobara zaključenih u svojstvu komisionara, pri čemu celokupne zalihe dobara predstavljaju deo imovine obveznika PDV – prenosioca, smatra se da, uz ispunjenje propisanih uslova, promet dobara i usluga nije izvršen, nezavisno od toga da li se taj deo imovine prenosi u redovnom prometu ili u postupku likvidacije, odnosno stečaja obveznika PDV, s obzirom da je prenosom celokupnih zaliha dobara, u momentu prenosa, prenosiocu onemogućeno, odnosno sticaocu omogućeno samostalno obavljanje delatnosti trgovine. Uslovi koji moraju biti ispunjeni da se kod prenosa dela imovine smatra da promet dobara i usluga nije izvršen su: da je sticalac predmetnog dela imovine obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da sticalac imovine nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac.

* * *

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon) propisano je da se smatra da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Delom imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca dela imovine (stav 2. istog člana Zakona).

Prema odredbi člana 6. stav 3. Zakona, kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca.

Prema odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik), prenos dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine kao poslovne celine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca tog dela imovine kod:

  1. statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
  2. prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja;
  3. nasleđivanja.

Poslovnom celinom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca, a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost (stav 2. istog člana Pravilnika).

Prema odredbi člana 4. Pravilnika, kod prenosa celokupne imovine iz člana 2. stav 1. tačka 3), odnosno dela imovine iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika prodajom, ulaganjem, odnosno besteretnim davanjem, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen nezavisno od toga da li se imovina ili njen deo prenosi u redovnom prometu ili u postupku likvidacije, odnosno stečaja poreskog obveznika.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-01040/2013-04 od 12.09.2013. godine