Otkaz ugovora o radu i obaveštenje sindikata

Servis računara online zakazivanje

Otkaz ugovora o radu i obaveštenje sindikata

„Prema članu 180. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1) do 6) Zakona zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. Poslodavac je dužan da upozorenje dostavi na mišljenje sindikatu čiji je zaposleni član. Sindikat je dužan da dostavi mišljenje u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja (član 181. Zakona).

Zakonom je u članu 6. propisano da se sindikatom, u smislu ovog zakona, smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

Poslodavac koji je obavešten od strane zaposlenog da je član sindikata na nivou osnivača, dužan je da upozorenje iz člana 181. Zakona, dostavi navedenom sindikatu na mišljenje.

Zakonom je propisano da sindikat može da se osnuje u skladu sa opštim aktom sindikata (član 215. Zakona).

Prema tome, nivo osnivanja i delovanja, unutrašnja organizacija sindikata, kao i sva druga pitanja od značaja za rad sindikata, nisu propisani Zakonom, već se utvrđuju u skladu sa statutom ili drugim opštim aktom sindikata.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-108/2008-02 od 08.05.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje