Osnovica za obračun PDV kada je izvođač radova primio avans pre 01.januara 2013 i po tom osnovu obračunao PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Počev od 1. januara 2013. godine za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru – obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Ako je obveznik PDV – izvođač radova primio avans za promet dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva zaključno sa 31. decembrom 2012. godine i po tom osnovu obračunao PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007), a promet tih dobara, odnosno usluga (za koji je primio avans) vrši od 1. januara 2013. godine, u tom slučaju investitor, kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, obračunava i plaća PDV za taj promet, na osnovicu koju čini preostali iznos naknade koji plaća ili treba da plati izvođaču radova za predmetni promet.

Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona.

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, a prema odredbi člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012), primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

Prema odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007), kod prometa dobara i usluga poreska obaveza nastaje danom kada se izvrši promet dobara i usluga ili naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga. Navedena zakonska odredba primenjivala se zaključno sa 31. decembrom 2012. godine.

Počev od 1. januara 2013. godine, a u skladu sa članom 16. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona, poreska obaveza kod prometa dobara i usluga nastaje danom kada se izvrši promet dobara i usluga ili naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga.

Sektor za fiskalni sistem nije nadležan za davanje odgovora u vezi sa uspostavljenim obligacionim odnosima između ugovornih strana, pa samim tim ni za utvrđivanje iznosa naknade koji, u konkretnom slučaju, investitor treba da plati izvođaču radova za promet dobara, odnosno usluga.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-00170/2013-04 od 11.02.2013. godine