Odluka o rezervisanju troškova za servisiranje opreme u garantnom roku

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o. iz __ dana __. godine donosi sledeću

 

Odluka o rezervisanju troškova za servisiranje opreme u garantnom roku

 

 

  1. Za pokriće troškova servisiranja opreme kao i aplikativnog softwera za obradu podataka koju prodaje odnosno održava “__” naime dugoročnih rezervisanja za rizike odnosno troškove prema članu 47. Zakona o računovodstvu, u toku poslovne __. godine kao i u Završnom računu za __. godinu treba kalkulisati procenat od __% od vrednosti prodate opreme i aplikativnog softwera.
  2. Iznos rezervisanih troškova iz tačke 1. ove Odluke knjižiti prema sledećem :

 Zadužiti konto __ i odobriti konto __.

 

 

 

 

Direktor

________________________