Odluka o pravima i uslugama socijalne zаštite

Servis računara online zakazivanje

Odluka o pravima i uslugama socijalne zаštite

Sl. list grada Beograda br. 55/2011, 8/2012, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje grad Beograd u skladu sa zakonom.

Prava i usluge socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana ostvaruje pojedinac i porodica u visini, pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom.

Član 2

Prava i usluge socijalne zaštite utvrđene ovom odlukom mogu da ostvare državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i lica raseljena sa Kosova i Metohije, koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Prava i usluge socijalne zaštite utvrđene ovom odlukom mogu da ostvare i strani državljani sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i subvenciju po osnovu izdataka za komunalne proizvode, usluge i zakupninu (stanarinu) mogu da ostvare izbegla lica, koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana uslugu svratište mogu da ostvare lica koja žive na ulicama grada Beograda i imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Lice koje je zaključilo ugovor o doživotnom izdržavanju ne može da ostvari prava i usluge utvrđene ovom odlukom, osim savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga i usluge dnevnog boravka odraslih i starijih lica.

II USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 3

Usluge utvrđene ovom odlukom su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranje mogućnosti da samostalno živi u društvu.

Član 4

Usluge socijalne zaštite u smislu ove odluke su:

1. dnevne usluge

1.1. pomoć u kući

1.2. dnevni boravak;

A) Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju

B) Dnevni boravak odraslih lica sa smetnjama u razvoju

V) Dnevni boravak odraslih i starijih lica

a) Klub za odrasla i starija lica

b) Dnevni centri za odrasla i starija lica

1.3. (brisana)

2. usluge podrške za samostalan život

2.1. (brisana)

2.2. stanovanje uz podršku;

a) stanovanje uz podršku dece i mladih sa smetnjama u razvoju

b) stanovanje uz podršku odraslih i starijih sa smetnjama u razvoju

v) stanovanje uz podršku dece i mladih sa telesnim invaliditetom

g) stanovanje uz podršku odraslih lica sa telesnim invaliditetom

2.3. privremeno stanovanje;

2.4. socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima;

2.5. socijalno preduzetništvo;

3. savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

Terapijska usluga, medijacijska usluga, socijalno-edukativna usluga i savetovanje

4. usluge smeštaja

1. privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu;

a) privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i starija lica

b) privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade

v) privremeni smeštaj u prihvatilište za trudnice i žene sa decom od kojih je jedno mlađe od tri godine

1. Dnevne usluge

1.1. Pomoć u kući

Član 5

Pomoć u kući obezbeđuje se licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe.

Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju do dva sata dnevno po licu radnim danom, osim subotom i nedeljom, u trajanju od tri ili pet dana u toku nedelje, i to:

1) pet dana u toku nedelje licima iz stava 1. ovog člana za koja je nadležni organ veštačenja penzijskog i invalidskog osiguranja ili izabrani lekar konstatovao da su nepokretna, ili koja su korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu;

2) tri dana u toku nedelje ostalim licima iz stava 1. ovog člana.

Pomoć u kući koju ostvaruju dva ili više lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu obezbeđuje se u trajanju od ukupno tri sata dnevno za ta lica.

Član 6

Pomoć u kući u smislu ove odluke obezbeđuje se pružanjem pomoći u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba i to: pripremanje obroka, održavanje odevnih predmeta, posteljine, higijene stana, zagrevanje prostorija, nabavka prehrambenih namirnica i sredstava za higijenu, odvođenje korisnika do lekara i preuzimanje recepata, nabavka lekova i obavljanje drugih poslova zavisno od potreba korisnika.

Pri utvrđivanju potreba i celishodnosti obezbeđivanja pomoći u kući Gradski centar za socijalni rad u Beogradu (u daljem tekstu: Gradski centar) dužan je naročito da ceni da li lice kome se pruža ovaj oblik zaštite ima srodnike koji su u mogućnosti da mu ovu pomoć pruže.

1.2. Dnevni boravak

A) Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju

Član 7

Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju do navršenih 26 godina života (telesne, intelektualne, mentalne, senzorne, govorno-jezičke, socio-emocionalne, višestruke) obezbeđuje se u trajanju od 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom.

U okviru usluge dnevnog boravka korisnicima iz stava 1. ovog člana pruža se dnevni boravak, ishrana, zdravstvena zaštita, vaspitno obrazovni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesu kao i prevoz od mesta stanovanja do ustanove preko koje se vrši usluga dnevnog boravka i nazad.

B) Dnevni boravak odraslih lica sa smetnjama u razvoju

Član 8

Dnevni boravak odraslih lica sa smetnjama u razvoju (telesne, intelektualne, senzorne ili mentalne teškoće ili teškoće u komunikaciji) obezbeđuje se u trajanju od 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom.

U okviru usluge dnevnog boravka korisnicima iz stava 1. ovog člana pruža se dnevni boravak, ishrana, zdravstvena zaštita, radna i okupaciona terapija i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, prema njihovim sposobnostima i sklonostima kao i prevoz od mesta stanovanja do ustanove preko koje se vrši usluga dnevnog boravka i nazad.

V) Dnevni boravak odraslih i starijih lica

Član 9

Dnevni boravak odraslih i starijih lica ostvaruje se u klubovima za odrasla i starija lica i u dnevnim centrima za odrasla i starija lica.

a) Dnevni boravak u klubovima za odrasla i starija lica

Član 10

Dnevni boravak u klubovima za odrasla i starija lica obezbeđuje se u trajanju od 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom.

U dnevnom boravku iz stava 1. ovog člana korisnicima se obezbeđuje zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba a naročito: druženje odnosno socijalna integracija i rehabilitacija, razvijanje solidarnosti odnosno samopomoći, kulturno-zabavne, rekreativne, duhovne i druge potrebe, ishrana, servisne usluge, kao što su pranje i sušenje i peglanje veša, održavanje lične higijene i sl., a u zavisnosti od interesovanja korisnika i radne i proizvodne aktivnosti, kućna radinost, i sl.

b) Dnevni boravak u dnevnim centrima za odrasla i starija lica

Član 11

Dnevni boravak u dnevnim centrima za odrasla i starija lica obezbeđuje se u trajanju od 12 sati dnevno svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom.

U dnevnom boravku iz stava 1. ovog člana korisnicima se obezbeđuje dnevno zbrinjavanje, ishrana, zdravstvena nega, radna i okupaciona terapija, kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti i druge usluge, zavisno od potreba korisnika.

Član 12

Uslugu iz člana 11. ove odluke mogu da koriste odrasla i starija mentalno očuvana lica kojima je zbog starosti, hronične bolesti ili invaliditeta, potrebna delimična pomoć i podrška u zadovoljavanju svakodnevnih osnovnih ličnih i životnih potreba.

Član 13

Pri odlučivanju o korišćenju usluge dnevnog boravka, u smislu člana 11. ove odluke Gradski centar dužan je naročito da ceni mogućnost zbrinjavanja tih lica u okviru porodice.

Član 14

Normative i standarde za obavljanje usluge dnevnog boravka utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 15

(Brisano)

2. Usluge podrške za samostalan život

Čl. 16-18

(Brisano)

2.2. Stanovanje uz podršku

A) Stanovanje uz podršku dece i mladih sa smetnjama u razvoju

Član 19

Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju deca i mladi sa smetnjama u razvoju stepena lake i umerene ometenosti, koja su sposobna za postizanje određenog stepena samostalnosti.

Korisnicima stanovanja uz podršku obezbeđuje se stanovanje u stanovima prilagođenim potrebama osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju, stručna podrška, realizacija aktivnosti koje podstiču razvoj i održavanje praktičnih veština neophodnih za svakodnevni život (higijena, ishrana), zdravstvena nega i uzimanje lekova, podrška u učenju za decu koja pohađaju školu ili za koju je planiran nastavak obrazovanja, pružanje rehabilitacionih i terapeutskih usluga, podrška u povezivanju sa drugim službama i angažovanju u zajednici i ukoliko je moguće, pri zapošljavanju, podsticanje, podrška i praćenje korisnika u početnim danima novog zaposlenja, nadzor i drugi oblici pomoći u samostalnom življenju.

Stanovanje uz podršku ostvaruje se u trajanju do pet godina.

B) Stanovanje uz podršku odraslih i starijih sa smetnjama u razvoju

Član 20

Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju odrasli i stariji sa smetnjama u razvoju stepena lake i umerene ometenosti, koja su sposobna za postizanje određenog stepena samostalnosti.

Korisnicima stanovanja uz podršku obezbeđuje se stanovanje u stanovima prilagođenim potrebama osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju, stručna podrška, realizacija aktivnosti koje podstiču razvoj i održavanje praktičnih veština neophodnih za svakodnevni život (higijena, ishrana), zdravstvena nega i uzimanje lekova, pružanje rehabilitacionih i terapeutskih usluga, podrška u povezivanju sa drugim službama i angažovanju u zajednici i ukoliko je moguće, pri zapošljavanju, podsticanje, podrška i praćenje korisnika u početnim danima novog zaposlenja, nadzor i drugi oblici pomoći u samostalnom življenju.

Stanovanje uz podršku ostvaruje se u trajanju do pet godina.

V) Stanovanje uz podršku dece i mladih sa telesnim invaliditetom

Član 21

Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju deca i mladi sa telesnim invaliditetom, koji usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, pod uslovom da su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Korisnicima stanovanja uz podršku obezbeđuje se usluga stanovanja u stanovima prilagođenim potrebama osoba sa telesnim invaliditetom, stručna podrška, pomoć pri pristupanju zdravstvenim i terapeutskim uslugama, podrška radnom angažovanju, podrška u učenju za decu koja pohađaju školu ili za koju je planiran nastavak obrazovanja, podsticanje, podrška i praćenje korisnika u početnim danima novog zaposlenja i drugi oblici pomoći u cilju ostvarivanja što većeg stepena samostalnosti.

Stanovanje uz podršku ostvaruje se do završetka školovanja, a najduže do 30 godina života, ukoliko je korisnik na studijama koje traju pet godina.

G) Stanovanje uz podršku odraslih lica sa telesnim invaliditetom

Član 22

Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju odrasla lica sa telesnim invaliditetom koja usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, pod uslovom da su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Korisnicima stanovanja uz podršku obezbeđuje se usluga stanovanja u stanovima prilagođenim potrebama osoba sa telesnim invaliditetom, stručna podrška, pomoć pri pristupanju zdravstvenim i terapeutskim uslugama, podrška radnom angažovanju i drugi oblici pomoći u cilju ostvarivanja što većeg stepena samostalnosti.

Stanovanje uz podršku ostvaruje se do zasnivanja radnog odnosa, a najduže pet godina.

Član 23

Grad Beograd obezbeđuje stanove za ostvarivanje usluge iz čl. 19. do 22. ove odluke u skladu sa mogućnostima.

Stanovi iz stava 1. ovog člana su u gradskoj svojini, a pravo korišćenja imaju ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju i Gradski centar.

Član 24

Poslove stručne podrške, nadzora i pružanja drugih oblika pomoći u samostalnom življenju korisnika stanovanja uz podršku vrši ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju i Gradski centar.

U vršenju usluga socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju i Gradski centar dužni su da obezbede sigurne uslove za boravak korisnika u stanovima, održavanje higijene prostora i opreme, nabavku namirnica, kuvanje i raspodelu obroka, radno okupacione aktivnosti, brigu o zdravstvenom stanju kao i ostvarivanje saradnje sa porodicama korisnika i odgovarajućim službama.

Član 25

U budžetu grada Beograda obezbeđuju se sredstva za opremanje i održavanje (investiciono i tekuće) stanova za stanovanje uz podršku.

Normative za opremanje stanova utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

2.3. Privremeno stanovanje

Član 26

Uslugu privremenog stanovanja ostvaruju mladi bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja, po prestanku korišćenja usluge smeštaja.

Uslugu privremenog stanovanja može da ostvari lice iz stava 1. ovog člana pod uslovom:

– da je operativnim planom otpusta utvrđeno da je privremeno rešavanje pitanja daljeg zbrinjavanja na ovaj način najcelishodnije odnosno da nema mogućnosti povratka u sopstvenu porodicu i da na drugi način ne može rešiti problem zbrinjavanja;

– da je završilo školovanje;

– da je preduzelo mere za profesionalno osposobljavanje;

Privremeno stanovanje ostvaruje se u trajanju do dve godine.

Član 27

Grad Beograd obezbeđuje stanove za ostvarivanje usluge iz člana 26. ove odluke, u skladu sa mogućnostima.

Stanovi iz stava 1. ovog člana su u gradskoj svojini, a pravo korišćenja ima Gradski centar.

Član 28

U budžetu grada Beograda obezbeđuju se sredstva za opremanje i održavanje (investiciono i tekuće) stanova za privremeno stanovanje.

U budžetu grada Beograda obezbeđuju se sredstva za plaćanje troškova po osnovu izdataka na komunalne proizvode i usluge za stanove za privremeno stanovanje do dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge sa korisnikom te usluge.

Normative za opremanje stanova utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 29

Troškove korišćenja stana snose lica iz člana 26. ove odluke.

Lica iz stava 1. ovog člana učestvuju u jednakim delovima u troškovima korišćenja stana.

Član 30

Gradski centar vrši nadzor nad korišćenjem stanova i pruža stručnu pomoć korisnicima privremenog stanovanja.

Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da se stan ne koristi namenski, da se isti oštećuje ili ne održava u urednom stanju ili da se ometaju drugi korisnici, privremeno stanovanje može prestati i pre isteka roka na koji je određeno.

2.4. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Član 31

Uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima mogu da ostvare socijalno ugrožena i stambeno neobezbeđena lica iz člana 2. st. 1. i 3. ove odluke, ukoliko su smeštena u kolektivnim centrima na teritoriji grada Beograda ili koriste drugi vid smeštaja, pod uslovom da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze osnovicu za utvrđivanje novčane socijalne pomoći za pojedince.

Uslugu iz stava 1. ovog člana ostvaruju pojedinci i porodice ukoliko ispunjavaju i jedan od sledećih uslova:

– da su stariji od 65 godina i da su sposobni za samostalan život;

– da član porodičnog domaćinstva ima utvrđeno telesno oštećenje od 80% do 100% po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

– da je član porodičnog domaćinstva dete sa smetnjama u razvoju i da je korisnik dodatka za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu;

– da je roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo;

– da je lice prema kome je izvršeno nasilje u porodici.

Član 32

Pojedincu odnosno porodici koja ostvari uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima obezbeđuje se:

– stanovanje u stanovima namenjenim za ovaj oblik zaštite;

– posebna podrška i odgovarajući oblici pomoći u samostalnom življenju koji se realizuju kroz aktivnosti Gradskog centra i domaćina objekta.

Član 33

Grad Beograd obezbeđuje objekte i stanove za ostvarivanje usluge iz člana 31. ove odluke, u skladu sa mogućnostima.

Objekti i stanovi u tim objektima za ostvarivanje ovog oblika zaštite su u gradskoj svojini.

Korisnici usluge iz člana 31. ove odluke ne mogu steći pravo svojine na stanovima koje koriste.

Član 34

Sredstva za tekuće i investiciono održavanje objekata i sredstva za investiciono održavanje stanova iz člana 32. ove odluke obezbeđuju se u budžetu grada Beograda.

Član 35

Troškove stanovanja (struja, telefon, voda, grejanje i druge komunalne usluge i naknade), kao i troškove tekućeg održavanja stanova snose korisnici usluge sopstvenim sredstvima.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, grad Beograd u zavisnosti od ukupnih prihoda domaćinstva korisnika usluge, snosi troškove iz stava 1. ovog člana u celini ili delimično u skladu sa normativima i standardima troškova koji se utvrđuju posebnim aktom koji donosi organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 36

Objekat za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima ima domaćina.

Domaćin objekta je radno sposobno lice koje je istovremeno i korisnik usluge socijalnog stanovanja u tom objektu.

Član 37

O usluzi socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima odlučuje Gradski centar.

Član 38

Bliže uslove, merila, kriterijume i postupak za ostvarivanje ove usluge utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 39

Usluga socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima prestaje ako:

– korisnik usluge prestane da ispunjava uslove utvrđene ovom odlukom za ostvarivanje usluge;

– korisnik usluge ili član njegovog porodičnog domaćinstva reši stambenu potrebu na drugi način.

Rešenjem o prestanku usluge iz člana 31. ove odluke utvrđuje se rok za primopredaju stana i otkazni rok, koji ne može biti kraći od 90 dana.

2.5. Socijalno preduzetništvo

Član 40

Usluga socijalno preduzetništvo obezbeđuje profesionalno i društveno uključivanje korisnika socijalnog zapošljavanja kroz podizanje obrazovnog nivoa, sticanje određenih znanja i veština i prekvalifikacije, podizanje svesti o ličnoj i društvenoj odgovornosti, socijalizaciju i razvijanje solidarnosti.

Član 41

Korisnici usluge socijalnog preduzetništva su nezaposlena lica koja koriste prava i usluge socijalne zaštite.

Član 42

Bliže uslove, kriterijume i postupak za ostvarivanje usluge socijalnog preduzetništva utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

3. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

Član 43

Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pružaju se kao vid pomoći pojedincima i porodicama, radi unapređivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu.

Član 44

Terapijske usluge obuhvataju (sistemsku) porodičnu psihoterapiju i druge psihoterapije koje su usmerene na funkcionisanje pojedinca i porodice u socijalnom kontekstu. Sistemska porodična terapija u socijalnoj zaštiti je jedan od psihoterapijskih pristupa usmerenih na sistemsku promenu odnosa unutar i izvan porodice u cilju razumevanja i rešavanja problema na psihološki zdraviji i socijalno prihvatljiviji način i za dobrobit pojedinca, para i porodice.

Korisnici usluga porodične terapije mogu koristiti uslugu neposrednim samoinicijativnim obraćanjem ustanovi u kojoj se ta usluga realizuje ili drugim pružaocima te usluge ili posredno, upućivanjem od strane Gradskog centra i drugih relevantnih službi.

Usluga porodične terapije realizuju se u skladu sa svrhom usluge, potrebama, motivacijom i kapacitetima korisnika, a u zavisnosti od procene pružaoca usluge porodične terapije, gde se usluga sprovodi.

Član 45

Medijacijska usluga je usluga posredovanja u konfliktu ili pregovaranju preko prihvatljive, nepristrasne i neutralne treće strane koja nema autoritativnu moć donošenja odluke, već pomaže stranama u konfliktu da svojom voljom postignu vlastiti, obostrano prihvatljiv dogovor i sporazum u slučajevima gde je procenjeno da nema nasilja. Usluga je namenjena korisnicima ako su za nju motivisani, gde nema nasilja i imaju potrebu za posredovanjem u konfliktu a u cilju mirnog pregovaranja i rešavanja istog bez pritiska i prisile.

Uslugu medijacije korisnici mogu dobiti neposrednim, samoinicijativnim obraćanjem ustanovi u kojoj se ta usluga realizuje ili posredno upućivanjem od strane Gradskog centra i drugih relevantnih službi.

Član 46

Socijalno-edukativna usluga sprovodi se u okviru osnovnih poslova socijalne zaštite. Obuhvata unapred strukturisane aktivnosti na sticanju kompetencija i veština definisanih grupa korisnika, kako bi korisnici stekli socijalne veštine i kompetencije za rešavanje problema, resocijalizaciju i unapređenje socijalnog funkcionisanja.

Član 47

Savetovanje u socijalnom radu je usluga namenjena svim korisnicima u zavisnosti od njihovih potreba i procene stručnih radnika ustanove gde se savetovanje sprovodi. Savetodavne usluge mogu biti pravne, psihološke i socijalne u sklopu redovnih delatnosti ustanove odnosno pružaoca ove usluge.

Svrha savetovanja u socijalnoj zaštiti je raznovrsna i usmerena u radu na pojedinca, grupu ili porodicu, u zavisnosti od specifičnih korisničkih potreba.

4. Usluge smeštaja

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu

Član 48

Usluga smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu korisniku obezbeđuje kratkotrajni smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenjem njegovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama.

A) Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i starija lica

Član 49

Uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište za odrasla i starija lica imaju odrasla i starija lica:

– koja su se usled društveno negativnih navika ili zbog neadekvatnog ponašanja našla u stanju neodložne socijalne potrebe;

– egzistencijalno ugrožena lica sa ograničenim sposobnostima za kretanje, komunikaciju, bez ličnih dokumenata, dezorijentisani, ne znaju identifikacione podatke o sebi;

– koja nemaju rešeno stambeno pitanje u Beogradu, bez sredstava za osnovne životne potrebe;

– koja su u stanju egzistencijalne ugroženosti usled elementarnih nepogoda;

– kojima je iz drugih razloga neophodan privremeni smeštaj.

Član 50

Usluga privremenog smeštaja u prihvatilište za odrasla i starija lica obezbeđuje privremeno zbrinjavanje u vidu smeštaja i ishrane, zdravstvenu zaštitu i kulturno zabavne aktivnosti, dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže šest meseci.

Izuzetno od stava 1. ovog člana privremeni smeštaj može da traje i duže, ukoliko u tom roku iz opravdanih razloga ne može da se obezbedi drugi oblik zaštite.

B) Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade

Član 51

Uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade, imaju deca i mladi i to:

– bez roditeljskog staranja;

– žrtve nasilja;

– žrtve zanemarivanja i zlostavljanja;

– nađena u skitnji, prosjačenju;

– žrtve trgovine ljudima;

– sa problemima u ponašanju;

– prema kojima je sud izrekao vaspitnu meru upućivanja u vaspitnu ustanovu;

– iz procesa readmisije;

– u stanju socijalne potrebe;

– u drugim slučajevima u kojima je hitno potreban privremeni smeštaj.

Član 52

Usluga privremenog smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade obezbeđuje privremeno zbrinjavanje u vidu smeštaja i ishrane, vaspitanja i obrazovanja, zdravstvenu zaštitu i kulturno-zabavne aktivnosti, dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže sedam dana u prihvatnoj stanici, odnosno šest meseci u prihvatilištu za decu i mlade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana privremeni smeštaj može da traje i duže, ukoliko u tom roku iz opravdanih razloga ne može da se obezbedi drugi oblik zaštite.

V) Privremeni smeštaj u prihvatilište za trudnice i žene sa decom od kojih je jedno mlađe od tri godine

Član 53

Uslugu privremenog smeštaja u situacijama koje zahtevaju urgentno izdvajanje radi sprečavanja posledica porodičnog nasilja odnosno odbacivanja mogu da ostvare:

– trudnice i

– žene sa detetom (decom), od kojih je jedno mlađe od tri godine.

Usluga privremenog smeštaja iz stava 1. ovog člana traje dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže šest meseci.

Izuzetno od stava 2. ovog člana privremeni smeštaj može da traje i duže, ukoliko u tom roku iz opravdanih razloga ne može da se obezbedi drugi oblik zaštite.

Član 54

Korisniku usluga iz čl. 49, 51. i 53. ove odluke obezbeđuju se sredstva za lične potrebe.

Član 55

Rok za odlučivanje o korišćenju usluge privremenog smeštaja iz člana 49, 51. i 53. ove odluke je 15 dana za prihvatilište, a tri dana za prihvatnu stanicu i teče od dana saznanja o potrebi smeštaja korisnika.

III MATERIJALNA PODRŠKA

Član 56

Pravo na materijalnu podršku ostvaruje se radi obezbeđenja egzistencijalnog minimuma i podrške socijalnoj uključenosti pojedinca i porodice.

Član 57

Materijalna podrška ostvaruje se kao pravo i to:

1. jednokratna pomoć;

2. povremena jednokratna novčana pomoć;

3. interventna jednokratna novčana pomoć;

4. stalna novčana pomoć;

5. besplatni obrok;

6. stipendija.

7. (brisana)

1. Jednokratna pomoć

Član 58

Jednokratna pomoć obezbeđuje se licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava da obezbedi odeću, obuću i troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja.

Jednokratna pomoć može biti novčana ili u naturi.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i isplatu jednokratne novčane pomoći sprovodi Gradski centar.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć u naturi sprovodi organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 59

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju pojedinci i porodice koje se nalaze u stanju trenutne izuzetno teške situacije koju ne mogu samostalno prevazići, bez delimične ili potpune finansijske podrške društvene zajednice za određene namene i to naročito u slučajevima: otklanjanja posledica elementarnih nepogoda; postpenalne zaštite; prihvata po prestanku smeštaja i u drugim situacijama prema proceni stručnih radnika Gradskog centra.

Član 60

Licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj ili u prihvatilište, a koje nema sredstava da obezbedi odeću i obuću, niti mu je mogu obezbediti srodnici koji su, prema propisima o porodičnim odnosima dužni da učestvuju u njegovom izdržavanju, obezbeđuje se jednokratna pomoć za opremu koja treba da zadovolji minimum najneophodnijih potreba u momentu smeštaja lica u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu, a sastoje se iz: jednog para cipela, jednog para papuča, tri para čarapa, dva para donjeg veša, dve košulje, dve pidžame i jednog kompleta gornjih i donjih delova odeće, u zavisnosti od uzrasta i pola korisnika.

Licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj ili u prihvatilište, a koje nema sredstava da obezbedi troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja obezbeđuju se i putni troškovi do ustanove, odnosno porodice u koju se korisnik upućuje na smeštaj i podrazumevaju stvarne troškove prevoza, a o vrsti i načinu prevoza odluku donosi Gradski centar, uzimajući u obzir pre svega, zdravstveno stanje i uzrast korisnika.

Član 61

Pravo na jednokratnu pomoć pojedinac ili porodica mogu da ostvare najviše jedanput u kalendarskoj godini, s tim što ukupan iznos ovog prava ne može biti veći od 80% od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa u gradu Beogradu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata, a određuje se prema stvarnim potrebama u konkretnom slučaju, na osnovu procene stručnih radnika Gradskog centra.

Licu iz člana 60. stav 1. ove odluke obezbeđuju se sredstva za nabavku odeće i obuće u iznosu do 50% prosečne zarade po zaposlenom u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata.

Član 62

U postupku rešavanja o pravu na jednokratnu pomoć Gradski centar je dužan da ceni da li se pružanjem i drugih oblika socijalne zaštite može efikasnije postići zadovoljavanje potrebe korisnika.

Član 63

Rok za odlučivanje o pravu na jednokratnu pomoć je petnaest dana od dana pokretanja postupka.

2. Povremena jednokratna novčana pomoć

Član 64

Pravo na povremenu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:

tač. 1.-3. (brisane)

4. učenici osnovnih i srednjih škola čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, deca i mladi koji koriste uslugu domskog ili porodičnog smeštaja i deca i mladi sa telesnim invaliditetom koji koriste uslugu stanovanja uz podršku, za troškove prevoza od mesta stanovanja do obrazovne ustanove i nazad – do visine najniže cene javnog linijskog prevoza, pod uslovom da se troškovi prevoza ne obezbeđuju po drugom osnovu.

3. Interventna jednokratna novčana pomoć

Član 65

Pravo na interventnu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:

1. pojedinac i porodica kojima je elementarnom nepogodom potpuno oštećen stan koji koriste po osnovu vlasništva ili po osnovu zakupa na neodređeno vreme, bez obzira na visinu prihoda pojedinca, odnosno porodice – u iznosu od jedne do tri zarade;

2. porodica u kojoj je nesrećnim slučajem nastupila smrt jednog ili više članova porodice, a čiji prihodi u prethodna tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu – u iznosu od jedne do pet zarada;

3. pojedinac i porodica u kojoj je član porodice potpuno nesposoban za rad, pod uslovom da prihod u prethodna tri meseca ne prelazi jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu i da osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca odnosno porodice i zemljišta u površini od 0,5 ha nema drugih nepokretnosti – u iznosu do jedne zarade;

4. pojedinac odnosno porodica, koja je stambeno ugrožena i to za plaćanje zakupnine, pod uslovom da prihodi u prethodna tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu, i da je on ili član porodičnog domaćinstva potpuno nesposoban za rad – u iznosu do jedne zarade;

5. pojedinac odnosno porodica, koja je stambeno ugrožena, i to za poboljšanje uslova stanovanja, pod uslovom da prihodi u prethodna tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu, i da je on ili član porodičnog domaćinstva potpuno nesposoban za rad – u iznosu od jedne do pet zarada.

Pod zaradom iz stava 1. ovog člana smatra se prosečna zarada po zaposlenom bez poreza i doprinosa u gradu Beogradu u prethodnom mesecu (u daljem tekstu: zarada).

Prethodnim mesecom smatra se mesec za koji je u momentu podnošenja zahteva poznat podatak o isplaćenoj prosečnoj zaradi u gradu.

Pod prihodima pojedinca i porodice podrazumevaju se prihodi ostvareni u prethodna tri meseca po svim osnovima izuzev prihoda po osnovu dečijeg dodatka, roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, naknade za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada i otpremnina za odlazak u penziju i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda.

Pod prethodna tri meseca podrazumevaju se tri meseca koja prethode mesecu u kome je zahtev podnet.

Potpuna nesposobnost za rad dokazuje se nalazom i mišljenjem organa veštačenja penzijsko-invalidskog osiguranja ili rešenjem suda o potpunom lišavanju poslovne sposobnosti ili produženju roditeljskog prava.

Stambeno ugroženim smatra se pojedinac odnosno porodica, pod uslovom da nema stan ili porodičnu stambenu zgradu u svojini ili susvojini na teritoriji Republike Srbije, da ne koristi društveni stan po osnovu zakupa na neodređeno vreme na teritoriji grada Beograda, da nema mogućnosti da reši stambeno pitanje na drugi način i da ne ispunjava uslove za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.

Stambeno ugroženim smatra se pojedinac i porodica pod uslovom da, kao vlasnik odnosno zakupac živi u neuslovnom stanu, u podrumskim ili tavanskim prostorijama, vlažnim, bez električne energije, vodovodne ili kanalizacione instalacije.

Odgovarajućim stambenim prostorom u smislu ove odluke smatra se soba po članu porodice odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica odnosno interventnu novčanu naknadu za pomoć i negu.

Visinu iznosa interventne jednokratne novčane pomoći iz stava 1. tač. 1. do 5. utvrđuje Gradski centar na osnovu procene stručnih radnika.

Član 66

Rok za odlučivanje o pravu na uvećanu interventnu novčanu pomoć je trideset dana od dana pokretanja postupka.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, Gradski centar može, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove socijalne zaštite, priznati pravo na interventnu jednokratnu novčanu pomoć pojedincu ili porodici koji su se našli u stanju izuzetno teške situacije koja je nastupila kao posledica elementarnih nepogoda u kojima je potpuno ili znatno oštećen stan koji koriste po osnovu vlasništva ili zakupa, ili je u porodici nesrećnim slučajem nastupila smrt jednog ili više članova porodice, u roku od 24 sata od saznanja za navedeni slučaj, bez sprovedenog kompletnog postupka, samo na osnovu utvrđenog identiteta oštećenog (hitan postupak).

Član 67

Pojedinac i porodica mogu u toku kalendarske godine više puta ostvariti pravo na interventnu jednokratnu novčanu pomoć iz člana 65. stav 1. ove odluke, s tim da ukupna sredstva po tom osnovu za tu kalendarsku godinu ne prelaze petostruki iznos prosečne zarade.

4. Stalna novčana pomoć

Član 68

Pravo na stalnu novčanu pomoć imaju:

1) korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć u iznosu od 10% od punog iznosa novčane socijalne pomoći utvrđene odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, pod uslovom da je pojedinac odnosno svi članovi porodice nesposobni za rad u smislu člana 85. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti.

2) roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca, i to:

(1) roditelji dece predškolskog uzrasta – u iznosu od jedne prosečne zarade;

(2) roditelji dece osnovnoškolskog uzrasta – u iznosu od dve prosečne zarade;

(3) roditelji dece koja pohađaju srednju školu do kraja školovanja, a najduže do 20. godine života, a koja se finansiraju iz budžeta – u iznosu od tri prosečne zarade.

Pravo iz stava 1. tačka 2) podtačka (3) mogu da ostvare roditelji dece pod uslovom da sva deca pohađaju srednju školu.

Pravo iz stava 1. tačka 2) ove odluke isplaćuje se jednom godišnje.

3) Deca bez roditeljskog staranja, korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja koja su sposobna za rad, u mesečnom iznosu 50% od zarade, od dana prestanka usluge smeštaja do zasnivanja radnog odnosa, a najduže godinu dana, pod uslovom da najmanje dve godine pre završetka školovanja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda.

4) Lice (žena i muškarac) prema kome je izvršeno nasilje u porodici pod uslovom:

– da se, kao žrtva porodičnog nasilja, nalazilo na evidenciji Gradskog centra, državnog organa (MUP, sud), ili pružaoca usluga socijalne zaštite, koji je za to licenciran,

– da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana pre evidentiranog nasilja,

– da ukupni mesečni prihodi tog lica po svim osnovama, osim prihoda iz čl. 65. st. 2. ove odluke, ne prelaze visinu minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je pokrenut postupak,

– da ne poseduje imovinu u vlasništvu po osnovu koje može da ostvari prihod ili pravo svojine na useljivom stanu ili stanu u kome ne živi učinilac nasilja

i to u mesečnim iznosima:

A) za lice bez dece – 50% od iznosa naknade za izdržavanje deteta u hraniteljskoj porodici koja se utvrđuje rešenjem ministra nadležnog za socijalna pitanja,

B) za lice sa jednim detetom – 80% od iznosa naknade za izdržavanje deteta u hraniteljskoj porodici, koju utvrđuje ministar nadležan za socijalna pitanja,

V) za lice sa dvoje dece – 100% od iznosa naknade za izdržavanje deteta u hraniteljskoj porodici, koju utvrđuje ministar nadležan za socijalna pitanja,

G) za lice sa troje i više dece – 130% od iznosa naknade za izdržavanje deteta u hraniteljskoj porodici, koju utvrđuje ministar nadležan za socijalna pitanja.

Stalna novčana pomoć licima iz stava 1. tačka 4) ovog člana priznaje se najduže godinu dana od prvog evidentiranog nasilja.

5. Besplatni obrok

Član 69

Pravo na besplatni obrok mogu da koriste pojedinac i porodica i to:

1) korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć,

2) lica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev pod uslovom da su:

(1) stara i iznemogla lica čiji srodnici nisu u mogućnosti da im ovu pomoć pruže, ili

(2) imaju u porodici lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Član 70

Pravo na besplatni obrok obezbeđuje se jedanput dnevno prema standardima i normativima koje utvrđuje specijalizovana zdravstveno preventivna ustanova i obuhvata izdavanje toplog obroka radnim danom i suvog obroka subotom, nedeljom i neradnim danima za vreme državnih i verskih praznika.

Način pripreme i distribucije obroka iz stava 1. ovog člana kao i mreža punktova za izdavanje besplatnog obroka utvrđuje se aktom organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove socijalne zaštite.

Član 71

Pravo iz člana 69. ove odluke prestaje:

1. ako se utvrdi da je pravo priznato na osnovu netačno prikazanih podataka,

2. ako se utvrdi da korisnik ne koristi priznato pravo duže od 5 dana u toku meseca.

6. Stipendija

Član 72

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica i usluge domskog ili porodičnog smeštaja, pod uslovom da se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Učenici srednjih škola imaju pravo na stipendiju pod uslovom da su završni razred osnovnoškolskog obrazovanja završili sa vrlo dobrim ili odličnim uspehom ili da su isti uspeh postigli u školskoj godini koja prethodi podnošenju zahteva iz stava 5. ovog člana.

Studenti imaju pravo na stipendiju pod uslovom da su završni razred srednje škole završili sa vrlo dobrim ili odličnim uspehom ili da su u školskoj godini koja prethodi podnošenju zahteva iz stava 5. ovog člana u roku položili ispite propisane planom i programom za tu školsku godinu i stekli pravo upisa u narednu godinu studija.

Studenti na masters studijama imaju pravo na stipendiju pod uslovom da su u roku položili ispite propisane planom i programom za završnu godinu studija.

Pravo na stipendiju utvrđuje se rešenjem za svaku školsku godinu od dana podnetog zahteva.

Stipendija se isplaćuje mesečno i iznosi:

a) 50% od minimalne zarade za studente;

b) 25% od minimalne zarade za učenike srednjih škola.

Član 73

Međusobni odnosi između Gradskog centra i korisnika stipendije uređuju se pisanim ugovorom o stipendiranju, na osnovu rešenja o priznavanju prava na stipendiju.

Član 74

Korisniku stipendije pravo na stipendiju prestaje:

– ako se utvrdi da je stipendija dodeljena na osnovu netačno prikazanih podataka i

– ako napusti školovanje.

Čl. 75-78

(Brisano)

IV PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 79

Program unapređenja socijalne zaštite obuhvata mere i aktivnosti za podsticaj i razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite.

Program iz stava 1. ovog člana donosi Skupština grada Beograda u skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite koju donosi Vlada Republike Srbije.

Član 80

Udruženja građana koja svojim programima ostvaruju i realizuju ciljeve od interesa za grad u socijalnoj zaštiti mogu da ostvare sredstva iz budžeta grada za podsticanje programa ili deo sredstava za finansiranje programa.

Sredstva iz stav 1. ovog člana udruženjima građana dodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursa i zaključenog ugovora o realizaciji odobrenih programa.

Pod programima od interesa za grad Beograd smatraju se programi koje sprovode udruženja građana koja pružaju pomoć i podršku pojedincima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao i programi koji imaju za cilj unapređenje položaja pojedinaca sa smetnjama u razvoju i članova njihovih porodica i odraslih i starijih lica, integraciju marginalizovanih grupa i senzibilizaciju javnosti, poslodavaca i potencijalnih donatora za probleme navedenih socijalnih grupa.

Član 81

Izbor programa iz člana 79. st. 1. ove odluke vrši se putem javnog konkursa.

Bliže uslove za sprovođenje konkursa i dodelu sredstava propisuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

V FINANSIRANJE PRAVA I USLUGA

Član 82

Metodologiju formiranja cena usluga socijalne zaštite propisuje Gradsko veće grada Beograda.

U skladu sa propisanom metodologijom cenu usluga iz stava 1. ovog člana određuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Član 83

Sredstva za finansiranje prava i usluga socijalne zaštite obezbeđuju se u budžetu grada Beograda, učešćem korisnika i lica koja su u skladu sa zakonom dužna da učestvuju u izdržavanju pojedinca i porodice, od donatora, sponzora i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 84

Kriterijume i merila za određivanje učešća korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima usluga socijalne zaštite iz čl. 5, 7, 8, 10. (ishrana i servisne usluge), 11, 16, 19, 20, 21, 22, 49, 51. i 53. ove odluke i za određivanje sredstava za lične potrebe korisnika usluga socijalne zaštite iz člana 49, 51. i 53. ove odluke utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

VI OSTVARIVANJE PRAVA I USLUGA

Član 85

O pravima i uslugama iz ove odluke, osim usluge iz člana 15. ove odluke u prvom stepenu rešava Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, a po postupku za ostvarivanje prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Gradski centar preispituje uslove za dalje korišćenje prava iz člana 68. stava 1. tač. 1), 3) i 4) i čl. 72. ove odluke šestomesečno, a prava iz čl. 69. ove odluke jednom godišnje.

Gradski centar za socijalni rad preispituje uslove za korišćenje usluga iz člana 5, 7, 8. i 11. ove odluke šestomesečno.

Član 86

O žalbi na rešenje Gradskog centra rešava organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite.

Reviziju rešenja o priznatom pravu iz ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite, na način i po postupku utvrđenom Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Član 87

Isplatu novčanih iznosa ostvarenih po osnovu prava utvrđenih ovom odlukom, vrši Gradski centar.

Usluge pomoći u kući, dnevnog boravka, personalne asistencije i privremenog smeštaja u prihvatilište u obimu i pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, obezbeđuju se preko ustanova socijalne zaštite na teritoriji Beograda.

Usluga svratište obezbeđuje se naručivanjem od pružaoca usluge.

Član 88

Pravo na besplatan obrok (priprema i distribucija obroka) i usluga prevoza dece i mladih i odraslih ometenih u razvoju obezbeđuje se u postupku javne nabavke.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89

Postupci za ostvarivanje prava i pružanje usluga socijalne zaštite koji su započeti a nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke okončaće se po odredbama ove odluke.

Član 90

Gradski centar pokrenuće po službenoj dužnosti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke postupak za usklađivanje prava na stalnu novčanu pomoć iz člana 68. stav 1. tač. 1), 3) i 4), prava na besplatni obrok i prava na stipendiju sa odredbama ove odluke.

Do okončanja postupka iz st. 1. ovog člana zatečeni korisnici tih prava ostvarivaće ta prava prema rešenjima koja važe na dan stupanja na snagu ove odluke.

Član 91

Rešenje kojim je, u skladu sa propisom koji je bio na snazi do stupanja na snagu ove odluke, priznato pravo na pomoć u kući, dnevni boravak, stanovanje uz podršku, privremeno stanovanje i smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu, važeće na dan početka primene ove odluke, zamenjuje uput za korišćenje usluge propisan odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Član 92

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 23/05, 4/07, 14/09, 37/10 i 10/11).

Gradsko veće grada Beograda doneće propise iz člana 82. stav 1. ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Propise potrebne za sprovođenje ove odluke doneće organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, izuzev propisa iz člana 40. ove odluke, koji će se doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Propisi doneti do dana stupanja na snagu ove odluke primenjivaće se ako nisu u suprotnosti sa ovom odlukom, do donošenja propisa po osnovu ove odluke.

Član 93

Skupština grada Beograda doneće program unapređenja socijalne zaštite u roku od dvadeset četiri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 94

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a odredbe čl. 8, 20, 21, 22. i 40. ove odluke primenjivaće se istekom roka od dvadeset četiri meseca dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

(„Sl. list grada Beograda“, br. 8/2012)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

(„Sl. list grada Beograda“, br. 65/2012)

Član 4

Postupci za pružanje usluge pomoći u kući koji su započeti a nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke okončaće se po odredbama ove odluke.

Član 5

Gradski centar pokrenuće po službenoj dužnosti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke postupak za usklađivanje usluge pomoći u kući sa odredbama ove odluke.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

(„Sl. list grada Beograda“, br. 31/2013)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

(„Sl. list grada Beograda“, br. 57/2013)

Član 9

Postupci za ostvarivanje prava koji su započeti a nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke okončaće se po odredbama propisa koji je važio na dan podnošenja zahteva.

Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

(„Sl. list grada Beograda“, br. 37/2014)

Član 15

Postupci za ostvarivanje prava i pružanje usluga socijalne zaštite koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke okončaće se po odredbama propisa koji je važio na dan podnošenja zahteva.

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a odredbe člana 10. ove odluke primenjivaće se od 1. septembra 2014. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje