Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Sl.glasnik RS br. 49/2013

1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.

2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je Prilogu 1.

4. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu, odnosno odobrenje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja navedena je u Prilogu 2.

5. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu, odnosno odobrenje izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine navedena je u Prilogu 3 i Prilogu 7.

6. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije navedena je u Prilogu 4.

7. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.

Roba za čiji uvoz ispravu o homologaciji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, navedena je u Prilogu 5B.

8. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Republička agencija za elektronske komunikacije ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, navedena je u Prilogu 6.

9. Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Službeni list SCG“, br. 7/05 i 8/05), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“, broj 112/12) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 20/13).

10. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 91/05, 30/10 i 93/12).

11. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini sa izmenama i dopunama („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 38/09), Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS“, broj 89/10) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12).

Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.

12. Otpad se uvozi, izvozi, odnosno provozi (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 2/99), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 60/09), Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS“, broj 60/09) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS“, br. 60/09 i 101/10).

Određene vrste neopasnog otpada uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Uredbom o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Službeni glasnik RS“, broj 102/10).

13. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US), Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS“, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/10 i 47/11) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS“, broj 99/09).

14. Kontrolisane supstance i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance (supstance koje oštećuju ozonski omotač) uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 10/13) i Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 22/10).

15. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno dobra za koja se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, br. 99/09 i 67/12 – US) i propisima donetim na osnovu tih zakona.

16. Stavljanje leka u promet, odnosno upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, odnosno uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava, vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 107/12).

17. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, broj 58/11).

19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 Prilog 1

ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:
2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe
3601 00 00 00 Barut
3602 00 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
3603 00 Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori:
3603 00 10 00 – Sporogoreći štapini; detonirajući štapini
3603 00 90 00 – Ostalo
3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi:
3604 10 00 00 – Pirotehnički proizvodi za vatromete  –
3604 90 00 00 – Ostalo
7106 Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha:
7106 10 00 00 – Prah  GR
– Ostalo:
7106 91 00 – – neobrađeno:
7106 91 00 10 – – – čistoće 999 ili više promila GR
7106 91 00 90 – – – čistoće ispod 999 promila GR
7106 92 00 00 – – poluproizvodi  GR
7108 Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:
– Nemonetarno:
7108 11 00 00 – – prah GR
7108 12 00 00 – – neobrađeno GR
7108 13 – – poluproizvodi:
7108 13 10 00 – – – šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm GR
7108 13 80 00 – – – ostalo GR
7108 20 00 00 – Monetarno GR
7109 00 00 00 Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda
7111 00 00 00 Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda
7112 Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala:
– Ostali:
7112 91 00 00 – – od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale
7112 99 00 00 – – ostalo
8710 00 00 00 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi
8805 Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda:
8805 10 – Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi:
8805 10 10 00 – – oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi
8805 10 90 00 – – ostalo
– Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi:
8805 21 00 00 – – simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi
8805 29 00 00 – – ostali
8906 Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla:
8906 10 00 00 – Ratni brodovi
9301 Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307:
9301 10 00 00 – Artiljerijsko oružje (npr: topovi, haubice i minobacači)  –
9301 20 00 00 – Raketni bacači; bacači plamena; bacači granata; cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači
9301 90 00 00 – Ostalo
9302 00 00 00 Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 KD
9303 Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi):
9303 10 00 00 – Vatreno oružje koje se puni spreda KD
9303 20 – Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina:
9303 20 10 00 – – jednocevne, sa glatkom cevi KD
9303 20 95 00 – – ostalo  KD
9303 30 00 00 – Ostale sportske i lovačke puške  KD
9303 90 00 00 – Ostalo KD
9304 00 00 00 Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307
9305 Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304
9305 10 00 00 – Za revolvere ili pištolje
9305 20 00 00 – Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303
– Ostalo:
9305 91 00 00 – – za vojno oružje iz tar. broja 9301
9305 99 00 00 – – ostalo
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično
i njihovi delovi; meci, ostala municija
i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu
i čepove za patrone:
– Municija za puške sačmarice i delovi te municije; municija za vazdušne puške:
9306 21 00 00 – – municija za puške sačmarice 1000 KD
9306 29 00 – – ostalo:
9306 29 00 10 – – – čaure
9306 29 00 90 – – – ostalo
9306 30 – Ostala municija i njeni delovi:
9306 30 10 00 – – za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. broja 9301
– – ostalo:
9306 30 30 00 – – – za vojno oružje
9306 30 90 00 – – – ostalo  –
9306 90 – Ostalo:
9306 90 10 00 – – za vojne svrhe
9306 90 90 00 – – ostalo
9307 00 00 00 Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje
9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:
– Ostalo:
9506 99 – – ostalo:
9506 99 90 00 – – – ostalo
Ex – oprema za streličarstvo (lukovi, strele i delovi)

 

Prilog 2

 

A) OPOJNE DROGE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv CAS broj
1 2 3 4
1211 30 00 00 List koke Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1 % kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke
1211 90 86 30 Čaure od maka Koagulisani sok opijumskog maka
Ex 1211 90 86 99 Kannabis (indijska konoplja) Kanabis biljka
Ex 1301 90 00 00 Kannabis (indijska konoplja) Smola kanabisa
1302 11 00 00 Opium Prirodni proizvod, koagulisani sok opijumskog maka. Svi preparati koji se prave direktno od opijuma smatraju se derivatima opijuma. Ako se preparati ne prave direktno od opijuma, već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona, omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina
Ex 1302 19 70 00 Kannabis (indijska konoplja) Ekstrakti i tinkture kanabisa
Ex 1302 19 70 00 Koncentrat opijumskog maka Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka
2922 14 00 00 Dextropropoxyphene α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat 469-62-5
Ex 2922 19 85 00 Alphamethadol (INN) α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 17199-54-1
Ex 2922 19 85 00 Alphacetylmethadol (INN) α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan 17199-58-5
Ex 2922 19 85 00 Acetylmethadol (INN) 3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan 509-74-0
Ex 2922 19 85 00 Betamethadol (INN) β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 17199-55-2
Ex 2922 19 85 00 Betacetylmethadol (INN) β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan 17199-59-6
Ex 2922 19 85 00 Dimenoxadol (INN) 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenil acetat 509-78-4
Ex 2922 19 85 00 Dimepheptanol (INN) 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 545-90-4
Ex 2922 19 85 00 Noracymethadol (INN) (±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenil heptan 1477-39-0
2922 31 00 00 Methadone (INN) 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon 76-99-3
2922 31 00 00 Normethadone (INN) 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon 467-85-6
Ex 2922 39 00 00 Isomethadone (INN) 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon 466-40-0
2922 44 00 00 Tilidine (INN) (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat 20380-58-9
Ex 2922 50 00 00 Tramadol (±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil) cikloheksanol 27203-92-5
Ex 2924 29 98 00 Diampromide (INN) N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid 552-25-0
2926 30 00 00 Methadone intermediate (INN) 4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenil butan
2933 33 00 00 Alfentanil (INN) N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid 71195-58-9
2933 33 00 00 Anileridine (INN) etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 144-14-9
2933 33 00 00 Bezitramide (INN) 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin 15301-48-1
2933 33 00 00 Difenoxin (INN) 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4-karboksilna kiselina 28782-42-5
2933 33 00 00 Diphenoxylate (INN) etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 915-30-0
2933 33 00 00 Dipipanone (INN) 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon 467-83-4
2933 33 00 00 Fentanyl (INN) 1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin 437-38-7
2933 33 00 00 Ketobemidone (INN) 4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionil piperidin 469-79-4
2933 33 00 00 Pethidine (INN) etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiseline 57-42-1
2933 33 00 00 Pethidine intermediate A (INN) 4-cijano-1-metil-4-fenil piperidin 57-42-1
(Pethidine)
2933 33 00 00 Piritramide (INN) amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline 302-41-0
2933 33 00 00 Propiram (INN) N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropion amid 15686-91-6
2933 33 00 00 Trimeperidine (INN) 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 64-39-1
2933 33 00 00 Phenoperidine (INN) etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 562-26-5
Ex 2933 39 99 00 Allylprodine (INN) 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 25384-17-2
Ex 2933 39 99 00 Alphameprodine (INN) α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 468-51-9
Ex 2933 39 99 00 Alpha-methylfentanyl N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid 79704-88-4
Ex 2933 39 99 00 Alphaprodine (INN) α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 77-20-3
Ex 2933 39 99 00 Acethyl-α-methylfentanyl N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid
Ex 2933 39 99 00 Benzethidine (INN) etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 3691-78-9
Ex 2933 39 99 00 Betameprodine (INN) β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 468-50-8
Ex 2933 39 99 00 Betaprodine (INN) β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin 468-59-7
Ex 2933 39 99 00 Beta-hydroxyfentanyl N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid
Ex 2933 39 99 00 Etoxeridine (INN) etil estar 1-[2(2-dihidroksietoksi)etil]-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 469-82-9
Ex 2933 39 99 00 Metazocine (INN) 2′-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan 3734-52-9
Ex 2933 39 99 00 3-Methylfentanyl N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid
Ex 2933 39 99 00 MPPP 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar)
Ex 2933 39 99 00 Norpipanone (INN) 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon 561-48-8
Ex 2933 39 99 00 p-fluorofentanyl 4′-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilid
Ex 2933 39 99 00 PEPAP 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar)
Ex 2933 39 99 00 Pethidine intermediate B (INN) etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 57-42-1
(Pethidine)
Ex 2933 39 99 00 Pethidine intermediate C (INN) 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina 57-42-1
(Pethidine)
Ex 2933 39 99 00 Piminodine (INN) etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-karboksilne kiseline 13495-09-5
Ex 2933 39 99 00 Properidine (INN) izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 561-76-2
Ex 2933 39 99 00 Remifentanil metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline 132875-61-7
Ex 2933 39 99 00 Trihexyphenidyl 1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on 144-11-6
Ex 2933 39 99 00 Phenazocine (INN) 2′-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan 127-35-5
Ex 2933 39 99 00 Phenampromide (INN) N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid 129-83-9
Ex 2933 39 99 00 Hydroxypethidine (INN) Etil estar 4-m-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kiseline 468-56-4
Ex 2933 39 99 00 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-piperidil]propionanilid
2933 41 00 00 Levorphanol (INN) (-)-3-hidroksi-N-metil-morfinan 77-07-6
Ex 2933 49 90 00 Butorphanol morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil) 42408-82-2
Ex 2933 49 90 00 Drotebanol (INN) 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol 3176-03-2
Ex 2933 49 90 00 Levomethorphan (INN) (-)-3-metoksi-N-metil-morfinan 125-70-2
Ex 2933 49 90 00 Levophenacylmorphan (INN) (-)-3-hidroksi-N-fenacil-morfinan 10061-32-2
Ex 2933 49 90 00 Norlevorphanol (INN) (-)-3-hidroksi-morfinan 1531-12-0
Ex 2933 49 90 00 Racemethorphan (INN) (±)-3-metoksi-N-metil-morfinan 510-53-2
Ex 2933 49 90 00 Racemorphan (INN) (±)-3-hidroksi-N-metil-morfinan 297-90-5
Ex 2933 49 90 00 Phenomorphan (INN) 3-hidroksi-N-fenetil-morfinan 468-07-5
Ex 2933 99 80 00 Etonitazene (INN) 1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol 911-65-9
Ex 2933 99 80 00 Clonitazene 2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol 3861-76-5
Ex 2933 99 80 00 Proheptazine (INN) 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-azacikloheptan 77-14-5
2934 91 00 00 Dextromoramide (INN) (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(pirolidinil) butil]morfolin 357-56-2
2934 91 00 00 Sufentanil (INN) N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilid 56030-54-7
Ex 2934 99 90 00 Alpha-methilthiofentanyl N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid
Ex 2934 99 90 00 Diethylthiambutene (INN) 3-dietilamino-1,1-di(2′-tienil)-1-buten 86-14-6
Ex 2934 99 90 00 Dimethylthiambutene (INN) 3-dimetilamino-1,1-di(2′-tienil)-1-buten 524-84-5
Ex 2934 99 90 00 Dioxaphetyl Butyrate (INN) etil-4-morfolino-2,2-difenil butirat 467-86-7
Ex 2934 99 90 00 Ethylmethylthiambutene (INN) 3-etilmetilamino-1,1-di(2′-tienil)-1-buten 441-61-2
Ex 2934 99 90 00 Levomoramide (INN) (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]morfolin 5666-11-5
Ex 2934 99 90 00 3-Methylthiofentanyl N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]piperidil]propionanilid
Ex 2934 99 90 00 Moramide intermedijer 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina
Ex 2934 99 90 00 Racemoramide (INN) (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]morfolin 545-59-5
Ex 2934 99 90 00 Phenadoxone (INN) 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon 467-84-5
Ex 2934 99 90 00 Furethidine (INN) etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 2385-81-1
Ex 2934 99 90 00 Morpheridine (INN) etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline 469-81-8
Ex 2934 99 90 00 Thiofentanyl N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid
2939 11 00 00 Dihydrocodeine (INN) 6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan 125-28-0
2939 11 00 00 Ethylmorphine 3-etilmorfin 76-58-4
2939 11 00 00 Etorphine (INN) tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin 14521-96-1
2939 11 00 00 Codeine 3-metilmorfin 76-57-3
2939 11 00 00 Koncentrat opijumskog maka Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka
2939 11 00 00 Morphine, glavni alkaloid opijuma i opijumskog maka 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol 57-27-2
2939 11 00 00 Nicomorphine (INN) 3,6-dinikotinil-morfin 639-48-5
2939 11 00 00 Oxycodone (INN) 14-hidroksi-dihidrokodeinon 76-42-6
2939 11 00 00 Oxymorphone (INN) 14-hidroksi-dihidromorfinon 76-41-5
2939 11 00 00 Thebaine, alkaloid opijuma 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17-metil-morfinan 115-37-7
2939 11 00 00 Thebacon (INN) Acetildihidrokodeinon 466-90-0
2939 11 00 00 Pholcodine (INN) Morfolinoetilmorfin 509-67-1
2939 11 00 00 Heroin Diacetilmorfin 561-27-3
2939 11 00 00 Hydrocodone (INN) Dihidrokodeinon 125-29-1
2939 11 00 00 Hydromorphone (INN) Dihidromorfinon 466-99-9
Ex 2939 19 00 00 Acethyldihydrocodeine 6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan
Ex 2939 19 00 00 Acetorphine (INN) 3-O-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil-6,14-endo-etenooripavin 25333-77-1
Ex 2939 19 00 00 Benzylmorphine 3-benzil morfin 14297-87-1
Ex 2939 19 00 00 Desomorphine (INN) Dihidrodezoksimorfin 427-00-9
Ex 2939 19 00 00 Dihidroetorphin 7,8-dihidro-7α-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavin
Ex 2939 19 00 00 Dihydromorphine 3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan 509-60-4
Ex 2939 19 00 00 Codoxime (INN) dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim 7125-76-0
Ex 2939 19 00 00 Methyldesorphine (INN) 6-metil-Δ6-dezoksimorfin 16008-36-9
Ex 2939 19 00 00 Methyldihydromorphine (INN) 6-metil-dihidromorfin 509-56-8
Ex 2939 19 00 00 Metopon (INN) 5-metil-dihidromorfinon 143-52-2
Ex 2939 19 00 00 Myrophine (INN) miristil-benzil-morfin 467-18-5
Ex 2939 19 00 00 Morphin methobromide i drugi derivati morfina na petovalentnom azotu. Tu se naročito podrazumevaju derivati N-oksimorfina (takav je N-oksikodein)
Ex 2939 19 00 00 Morphine N-oxide 3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinen-7-N-oksid 639-46-3
Ex 2939 19 00 00 Nicodicodine (INN) 6-nikotinil dihidrokodein 808-24-2
Ex 2939 19 00 00 Nicocodine (INN) 6-nikotinil kodein 3688-66-2
Ex 2939 19 00 00 Norcodeine (INN) N-demetil kodein 467-15-2
Ex 2939 19 00 00 Normorphine (INN) demetil-morfin, (N-demetilovan morfin) 466-97-7
Ex 2939 19 00 00 Hydromorphinol (INN) 14-hidroksi-dihidromorfin 2183-56-4
Ex 2939 19 00 00 Oripavine (INN) 6,7,8,14-tetradehidro-4,5α-epoksi-6-metoksi-17-metil-morfinan-3-ol 467-04-9
2939 91 00 00 Cocaine (sirovi kokain) Metil estar benzoil-ekgonina 50-36-2
2939 91 00 00 Cocaine Metil estar benzoil-ekgonina 50-36-2
2939 91 00 00 Ecgonine estri i derivati ekgonina koji se mogu prevesti u ekgonin ili kokain 481-37-8

Opojne droge su i:

IZOMERI Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće.
ESTRI I ETRI Estri, etri i izomeri estara i etara opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.
SOLI Soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara, etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav INN ili trivijalni naziv Hemijski naziv CAS broj
1 2 3 4
2905 51 00 00 Ethchlorvynol (INN) 1-hlor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol 113-18-8
Ex 2918 19 98 00 GHB γ-hidroksibuterna kiselina 591-81-1
Ex 2921 30 99 00 Propylhexedrine dl-1-cikloheksil-2-metil-amino propan 3595-11-7
2921 46 00 00 Amfetamine (INN)
(Amphetamine)
(±) α-metilfenetilamin 300-62-9
2921 46 00 00 Benzfetamine (INN) N-benzil-N-α-dimetilfenetil-amin 156-08-1
2921 46 00 00 Dexamfetamine (INN) (+) α-metilfenetilamin 51-64-9
2921 46 00 00 Levamfetamine (INN)
(Levamphetamine)
(-)-R-α-metilfenetilamin 156-34-3
2921 46 00 00 Mefenorex (INN) N-(3-hlorpropil)- α-metilfenetilamin 17243-57-1
2921 46 00 00 N-Ethylamphetamine (INN)
(Ethylamphetamine)
N-etil-α-metil-feniletilamin 457-87-4
2921 46 00 00 Lefetamine (INN), (SPA) (-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin 7262-75-1
2921 46 00 00 Fencamfamin (INN) N-etil-3-fenil-2-norbornanamin 1209-98-9
2921 46 00 00 Phentermine (INN) α,α-dimetilfenetilamin 122-09-8
Ex 2921 49 00 00 Eticyclidine (INN), (PCE) N-etil-1-fenilcikloheksilamin 2201-15-2
Ex 2921 49 00 00 4-MTA α-metil-4-metiltiofenetilamin
Ex 2922 29 00 90 2 C-B 4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin 66142-81-2
Ex 2922 29 00 90 Brolamfetamine (INN) (DOB) (±)-4-brom-2,5-dimetoksi-α-metilfenetlamin 64638-07-9
Ex 2922 29 00 90 DMA (±)-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin
Ex 2922 29 00 90 PMA p-metoksi-α-metilfenetilamin
Ex 2922 29 00 90 DOET (±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-metilfenetilamin
Ex 2922 29 00 90 TMA (±)-3,4,5-trimetoksi-a-metilfenetilamin
Ex 2922 29 00 90 STP (DOM) 2,5-dimetoksi-α, 4-dimetilfenetilamin 15588-95-1
2922 31 00 00 Amfepramone
(Diethylpropion)
2-(dietilamino) propiofenon 90-84-6
2924 11 00 00 Meprobamate (INN) 2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat 57-53-4
2924 24 00 00 Ethinamate (INN) 1-etinilcikloheksanol karbamat 126-52-3
2925 12 00 00 Glutethimide (INN) 2-etil-2-fenilglutarimid 77-21-4
2926 30 00 00 Fenproporex (INN) (±)-3-[(a-metilfenetil) amino] propionitril 15686-61-0
2932 95 00 00 Dronabinol (delta-9-tetrahidrokana-binol i njegove stereo-hemijske varijante) (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 1972-08-3
2932 95 00 00 Tetrahydrocannabinols, all isomers sledeći izomeri i njihove stereohemijske varijante:
7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
1972-08-3
Ex 2932 99 00 00 MDE (N-Ethyl MDA) (±)-N-etil-α-metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin 14089-52-2
82801-81-8
Ex 2932 99 00 00 Tenamfetamine (INN) (MDA) α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 51497-09-7
Ex 2932 99 00 00 MDMA (Ecstazy) (±)-N-adimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin 42542-10-9
69610-10-2
Ex 2932 99 00 00 N-Hydroxy MDA (±)-N-[α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamin
Ex 2932 99 00 00 DMHP 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Ex 2932 99 00 00 MMDA 5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin
Ex 2932 99 00 00 Parahexyl 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol 117-51-1
2933 33 00 00 Bromazepam (INN) 7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 1812-30-2
2933 33 00 00 Methylphenidate (INN) metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil) sirćetne kiseline 113-45-1
2933 33 00 00 Pentazocine (INN) (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzacozin-8-ol 359-83-1
2933 33 00 00 Pipradrol (INN) 1,1-difenil-1-(2-piperidil)metanol 467-60-7
2933 33 00 00 Phencyclidine (INN) PCP 1-(1-fenilcikloheksil) piperidin 77-10-1
2933 53 10 00 Barbital (INN) (barbiton) 5,5-dietilbarbiturna kiselina 57-44-3
2933 53 10 00 Phenobarbital (INN)
(Phenobarbiton)
5-etil-5-fenilbarbiturna kiselina 50-06-6
2933 53 90 00 Allobarbital (INN)
(alobarbiton)
5,5-dialilbarbiturna kiselina 52-43-7
2933 53 90 00 Amobarbital (INN)
(amobarbiton)
5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina 57-43-2
2933 53 90 00 Butalbital (INN)
(butalbiton)
5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina 77-26-9
2933 53 90 00 Butobarbital
(Butobarbiton)
5-butil-5-etilbarbiturna kiselina 77-28-1
2933 53 90 00 Vinylbital (INN)
(vinilbiton)
5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina 2430-49-1
2933 53 90 00 Methylphenobarbital (INN)
(metilfenobarbiton)
5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina 115-38-8
2933 53 90 00 Pentobarbital (INN)
(pentobarbiton)
5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina 76-74-4
2933 53 90 00 Secobarbital (sekobarbiton) 5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturna kiselina 76-73-3
2933 53 90 00 Secbutabarbital (INN) (sekbutabarbiton) 5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina 125-40-6
2933 53 90 00 Cyclobarbital (INN) (ciklobarbiton) 5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina 52-31-3
Ex 2933 54 00 00 Brallobarbital (bralobarbiton) 5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina 561-86-4
2933 55 00 00 Zipeprol (INN) α-(α-metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetanol 34758-83-3
2933 55 00 00 Loprazolam (INN) 6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on 61197-73-7
2933 55 00 00 Mecloqualone (INN) 3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon 340-57-8
2933 55 00 00 Methaqualone (INN) 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon 72-44-6
2933 72 00 00 Clobazam (INN) 7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion 22316-47-8
2933 72 00 00 Methyprylon (INN) 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion 125-64-4
2933 91 10 00 Chlordiazepoxide (INN) 7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksid 58-25-3
2933 91 90 00 Alprazolam (INN) 8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin 28981-97-7
2933 91 90 00 Delorazepam (INN) 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 2894-67-9
2933 91 90 00 Diazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 439-14-5
2933 91 90 00 Estazolam (INN) 8-hlor-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin 29975-16-4
2933 91 90 00 Ethyl Loflazepate (INN) etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4- benzodiazepin-3-karboksilat 29177-84-2
2933 91 90 00 Camazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (estar) 36104-80-0
2933 91 90 00 Clonazepam (INN) 5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 1622-61-3
2933 91 90 00 Clorazepate 7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina
2933 91 90 00 Lorazepam (INN) 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 846-49-1
2933 91 90 00 Lormetazepam (INN) 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2- on 848-75-9
2933 91 90 00 Mazindol (INN) 5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol 22232-71-9
2933 91 90 00 Medazepam (INN) 7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin 2898-12-6
2933 91 90 00 Midazolam (INN) 8-hlor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepin 59467-70-8
2933 91 90 00 Nimetazepam (INN) 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 2011-67-8
2933 91 90 00 Nitrazepam (INN) 1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 146-22-5
2933 91 90 00 Nordazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
2933 91 90 00 Oxazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 604-75-1
2933 91 90 00 Pinazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 52463-83-9
2933 91 90 00 Pyrovalerone (INN) 4′-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon 3563-49-3
2933 91 90 00 Prazepam (INN) 7-hlor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 2955-38-6
2933 91 90 00 Temazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 846-50-4
2933 91 90 00 Tetrazepam (INN) 7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 10379-14-3
2933 91 90 00 Triazolam (INN) 8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepin 28911-01-5
2933 91 90 00 Fludiazepam (INN) 7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 3900-31-0
2933 91 90 00 Flunitrazepam (INN) 5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 1622-62-4
2933 91 90 00 Flurazepam (INN) 7-hlor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 17617-23-13
2933 91 90 00 Halazepam (INN) 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 23092-17-3
Ex 2933 99 80 00 Etryptamine (INN) 3-(2-aminobutil)indol 2235-90-7
Ex 2933 99 80 00 Zolpidem (INN) N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]piridin-3-acetamid 82626-48-0
Ex 2933 99 80 00 Rolyciklidine (INN) PHP, PCPY 1-(1-fenilcikloheksil) pirolidin 2201-39-0
Ex 2933 99 80 00 Amineptine 7-[(10,11-dihidro-5H– dibenzo [a,d] ciklohepten -5-il) amino]heptanonska kiselina
2934 91 00 00 Aminorex (INN) 2-amino-5-fenil-2-oksazolin 2207-50-3
2934 91 00 00 Brotizolam (INN) 2-brom-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H– tieno [3,2-f]-s-triazolo-[4,3-a][1,4]diazepin 57801-81-7
2934 91 00 00 Ketazolam (INN) 11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion 27223-35-4
2934 91 00 00 Cloxazolam (INN) 10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-oksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 24166-13-0
2934 91 00 00 Clotiazepam (INN) 5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on 33671-46-4
2934 91 00 00 Mesocarb (INN) 3-(α-metilfenetil)-N-(fenilkarbamoil)sidnon imin 34262-84-5
2934 91 00 00 Oxazolam 10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazol[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 24143-17-7
2934 91 00 00 Pemoline (INN) 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on 2152-34-3
2934 91 00 00 Phenmetrazine (INN) 3-metil-2-fenilmorfolin 134-49-6
2934 91 00 00 Phendimetrazine (INN) (+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin 634-03-7
2934 91 00 00 Haloxazolam (INN) 10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 59128-97-1
Ex 2934 99 90 00 4-methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolin
Ex 2934 99 90 00 Tenocyclidine (INN) TCP 1-[1-(2-tienil) cikloheksil]piperidin 21500-98-1
2939 11 00 00 Buprenorphine (INN) 21-ciklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-terahidrooripavin 52485-79-7
2939 43 00 00 Cathine(INN)
((+)-norpseudoefedrin)
(+)-(S)- α-[(S)-1-aminoetil]benzil alkohol 492-39-7
2939 51 00 00 Fenetylline (INN) 7-[2-[(α-metilfenetil)amino]etil]teofilin 3736-08-1
Ex 2939 69 00 00 (+)-Lysergide (INN)
LSD, LSD-25
9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8b-karboksamid 50-37-3
2939 91 00 00 Levometamfetamine (INN) (-)-N, α-dimetilfenetilamin
2939 91 00 00 Metamfetamine (INN) (Metamphetamine) (spid) (+)-(S)-N, α-dimetilfenetilamin 537-46-2
2939 91 00 00 Metamfetamine racemat (±)-N, α-dimetilfenetilamin
Ex 2939 99 00 00 Methcathinone 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on 28521-94-0
Ex 2939 99 00 00 DET 3-[2-(dietilamino) etil]indol 61-51-8
Ex 2939 99 00 00 DMT 3-[2-(dimetilamino) etil]indol 61-50-7
Ex 2939 99 00 00 Cathinone(INN) (-)-(S)-2-aminopropiofenon 71031-15-7
Ex 2939 99 00 00 Mescaline 3,4,5-trimetoksifenetilamin
Ex 2939 99 00 00 Psilocybine(INN)
Psilocybin
3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat 520-52-5
Ex 2939 99 00 00 Psilocine (Psilotsin) 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

Psihotropne supstance su i:

STEREOIZOMERI Ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih stereoizomera moguće.
SOLI Soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom.

 

V) PREKURSORI ZA ČIJI JE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU

 

Tarifni stav Hemijski naziv CAS BROJ
1 2 3
2806 10 00 00 Hlorovodonična kiselina (hlorovodonik) 7647-01-0
Ex 2807 00 00 00 Sumporna kiselina 7664-93-9
2841 61 00 00 Kalijumpermanganat 7722-64-7
2902 30 00 00 Toluen (toluol) 108-88-3
2909 11 00 00 Etil-etar (dietil-etar) 60-29-7
2914 11 00 00 Aceton (2-propanon) 67-64-1
2914 12 00 00 Metil-etil-keton (2-butanon) 78-93-3
2914 31 00 00 1-fenil-2-propanon (fenilaceton) 103-79-7
2915 24 00 00 Anhidrid sirćetne kiseline 108-24-7
2916 34 00 00 Fenil-sirćetna kiselina 103-82-2
2922 43 00 00 Antranilna kiselina 118-92-3
2924 23 00 00 N-acetilantranilna kiselina (2-acetamidobenzoeva kiselina) 89-52-1
2932 91 00 00 Izosafrol 120-58-1
2932 92 00 00 3,4-metilendioksifenil-2-propanon (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on) 4676-39-5
2932 93 00 00 Piperonal 120-57-0
2932 94 00 00 Safrol 94-59-7
2933 32 00 00 Piperidin 110-89-4
2939 41 00 00 Efedrin 299-42-3
2939 42 00 00 Pseudoefedrin 90-82-4
Ex 2939 44 00 00 Norefedrin 14838-15-4
2939 61 00 00 Ergometrin 60-79-7
2939 62 00 00 Ergotamin 113-15-5
2939 63 00 00 Lizerginska kiselina 82-58-6

 

SOLI Soli svih prekursora, kad god je postojanje takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom, izuzev soli sumporne kiseline i hlorovodonične kiseline.

 

G) ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:
1211 40 00 00 – Slama od maka
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:
– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):
2933 54 00 00 – – ostali derivati maloniluree (barbiturna kiselina); njihove soli
3001 Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu
3001 90 – Ostalo:
3001 90 20 – – ljudskog porekla:
3001 90 20 90 – – – ostalo
Ex – ćelije, odnosno tkiva, kao i organi koji su namenjeni transplataciji radi lečenja

 

D) ROBA ČIJI SE UVOZ VRŠI NA OSNOVU SAGLASNOSTI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:
2827 60 00 00 – Jodidi i oksijodidi
2836 Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum-karbonat koji sadrži amonijum-karbamat:
– Ostalo:
2836 91 00 00 – – litijum karbonati
2907 Fenoli; fenol-alkoholi:
– Polifenoli; fenol-alkoholi:
2907 21 00 00 – – rezorcin i njegove soli
2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
– Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:
2918 21 00 00 – – salicilna kiselina i njene soli
2918 22 00 00 – – o-acetilsalicilna kiselina, njene soli i estri
2925 Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:
– Imidi i njihovi derivati; njihove soli:
2925 19 – – ostalo:
2925 19 20 00 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabromo -N-N’-etilendiftalimid, N,N¢etilenbis (4,5 dibromheksahidro-3,6-metanoftalimid)
2926 Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom:
2926 90 – Ostalo:
2926 90 20 00 – – izoftalonitril
2932 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili heteroatomima kiseonika:
 2932 20 – Laktoni:
2932 20 10 00 – – fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzo[de]izohromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftalin karbonska kiselina; 3′-hloro-6′-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H), 9′-ksanten]-3-on; 6′-(N-etil-p-toluidino)-2′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H), 9′-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalin-2-karboksilat
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:
– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):
2933 11 – – fenazon (antipirin) i njegovi derivati:
2933 11 10 00 – – – propifenazon (INN)
2933 11 90 00 – – – ostalo
2933 19 – – ostala:
2933 19 10 00 – – – fenilbutazon (INN)
– Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):
2933 29 – – ostalo:
2933 29 10 00 – – – nafazolin-hidrohlorid (INNM) i nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin-hidrohlorid (INNM)
2933 39 – – ostala:
2933 39 10 00 – – – iproniazid (INN); ketobemidon hidrohlorid (INNM); piridostigmin bromid (INN)
2933 39 20 00 – – – 2,3,5,6-tetrahloropiridin
2933 39 25 00 – – – 3,6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina
2933 39 35 00 – – – 2-hidroksietilamonijum-3,6-dihlorpiridin-2-karboksilat
2933 39 40 00 – – – 2-butoksietil(3,5,6-trihloro-2-piridiloksi)acetat
2933 39 45 00 – – – 3,5-dihloro-2,4,6-trifluoropiridin
2933 39 50 00 – – – fluoroksipir (ISO) metil estar
2933 39 55 00 – – – 4-metilpiridin
2934 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određene ili neodređene; ostala heterociklična jedinjenja:
– Ostalo:
2934 99 – – ostalo:
2934 99 60 00 – – – hlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) i njegovi tartarati i maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kiselina; soli i estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilna kiselina; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridin bromid
2935 00 Sulfonamidi:
Ex 2935 00 30 00 – Metosulam (ISO)
2937 Hormoni, prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, prirodni ili dobijeni sintezom; njihovi derivati i supstance strukturno analogne njima, uključujući polipeptide sa modifikovanim lancem, koji se upotrebljavaju prvenstveno kao hormoni:
– Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni i glikoproteinski hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:
2937 11 00 00 – – somatotropin, njegovi derivati i strukturno analogne supstance GR
2937 12 00 00 – – insulin i njegove soli GR
2937 19 00 00 – – ostalo GR
– Steroidni hormoni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance:
2937 21 00 00 – – kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) i prednizolon (dehidrohidrokortizon) GR
2937 22 00 00 – – halogeni derivati kortikosteroidnih hormona GR
2937 23 00 00 – – estrogeni i progestogeni GR
2937 29 00 00 – – ostalo GR
2937 50 00 00 – Prostaglandini, tromboksani i leukotrieni, njihovi derivati i njima strukturno analogne supstance GR
2937 90 00 00 – Ostalo GR
2938 Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:
2938 10 00 00 – Rutozid (rutin) i njegovi derivati
2938 90 – Ostalo:
2938 90 10 00 – – digitalis glikozidi
2938 90 30 00 – – glicirizinska kiselina i glicirizati
2938 90 90 – – ostalo:
2938 90 90 10 – – – strofantin
2938 90 90 20 – – – ostali saponini
2938 90 90 30 – – – proscilaridin
2938 90 90 40 – – – aescin
2938 90 90 90 – – – ostalo
2941 Antibiotici:
2941 10 00 00 – Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline; njihove soli
2941 20 – Streptomicini i njihovi derivati; njihove soli:
2941 20 30 00 – – dihidrostreptomicin, njegove soli, estri i hidrati
2941 20 80 00 – – ostalo
2941 30 00 00 – Tetraciklini i njihovi derivati; njihove soli
2941 40 00 00 – Hloramfenikol i njegovi derivati; njihove soli
2941 50 00 00 – Eritromicin i njegovi derivati; njihove soli

 

Đ) ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU SAGLASNOSTI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2924 Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:
– Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:
2924 29 – – ostalo:
2924 29 10 00 – – – lidokain (INN)
Ex 2924 29 98 00 – – – paracetamol (INN)
2933 Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:
– Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:
2933 49 – – ostalo:
2933 49 10 00 – – – halogeni derivati hinolina; derivati hinolin-karboksilne kiseline
2933 49 30 00 – – – dekstrometorfan (INN) i njegove soli
– Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski prsten u strukturi:
2933 52 00 00 – – malonilurea (barbiturna kiselina) i njene soli
2939 Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:
2939 20 00 – Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:
2939 20 00 10 – – kinin i njegove soli  –
2939 20 00 90 – – ostalo
2939 30 00 00 – Kofein i njegove soli
3001 Žlezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta za organo-terapeutske svrhe; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske materije, pripremljene za terapeutske ili profilaktičke svrhe, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu
3001 20 – Ekstrakti od žlezda ili ostalih organa ili od njihovih sekreta:
3001 20 10 00 – – ljudskog porekla
3001 20 90 00 – – ostalo
3001 90 – Ostalo:
3001 90 20 – – ljudskog porekla:
3001 90 20 10 – – – žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne
3001 90 20 90 – – – ostalo
Ex – osim ćelija, odnosno tkiva, kao i organa koji su namenjeni transplataciji radi lečenja
– – ostalo:
3001 90 91 00 – – – heparin i njegove soli
3009 90 98 – – – ostalo:
3001 90 98 10 – – – – žlezde i ostali organi, sušeni, u prahu ili ne
3001 90 98 90 – – – – ostalo
3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani ili bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture, mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:
3002 10 – Antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili nemodifikovani ili bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne:
– – ostalo:
3002 10 91 00 – – – hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini
– – – ostalo:
3002 90 – Ostalo:
3002 90 10 00 – – ljudska krv
3002 90 30 00 – – životinjska krv pripremljena za terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe
3002 90 90 00 – – ostalo

 

Prilog 3

 

A) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I FLUOROVANI GASOVI SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ČIJI IZVOZ I UVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:
2812 90 00 00 – Ostalo
Eh – sumporheksafluorid (SF6)
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:
-Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:
2903 11 00 00 – – monohlorometan (metil – hlorid) i monohloroetan (etil – hlorid)
Ex – monohlorometan (metil-hlorid)
– Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:
2903 39 – – ostalo:
– – – bromidi:
2903 39 11 00 – – – – bromometan (metil bromid)
2903 39 19 00 – – – – ostali
Ex -1-bromopropan (propil-bromid) i bromoetan (etil-bromid)
2903 39 90 00 – – – fluoridi i jodidi
Eh – (HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-43-10mee, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152a, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc) (fluorovani gasovi-perfluorougljenici)
– Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:
2903 71 00 00 – – hlorodifluorometan (R-22)
2903 72 00 00 – – dihlorotrifluoroetani (R-123)
2903 73 00 00 – – dihlorofluoroetani (R-141, R-141b)
2903 74 00 00 – – hlorodifluoroetani (R-142, R-142b)
2903 75 00 00 – – dihloropentafluoropropani (R-225, R-225ca, R-225cb)
2903 78 00 00 – – ostali perhalogenovani derivati
Ex – dibromodifluorometan (halon-1202), trifluorojodometan (trifluorometil jodid)
2903 79 – – ostalo:
– – – halogenovani samo sa fluorom i hlorom (HCFC):
2903 79 11 00 – – – – od metana, etana ili propana (HCFCs)
Eh – (R-21, R-31, R-121, R-122, R-124, R-131, R-132, R-133, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-226, R-231, R-232, R-233, R-234, R-235, R-241, R-242, R-243, R-244, R-251, R-252, R-253, R-261, R-262, R-271)
3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
– Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana ili propana
3824 74 00 00 – – koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (HCFCs), bez obzira da li sadrže ili ne perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCs)
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (U %)
SUPSTAHCA % SUPSTAHCA % SUPSTAHCA % SUPSTAHCA %
Ex R-401A (MP39) HCFC-22 53 HFC-152a 13 HCFC-124 34
R-401V (MP66) HCFC-22 61 HFC-152a 11 HCFC-124 28
R-401S (MP52) HCFC-22 33 HFC-152a 15 HCFC-124 52
R-402A (HP80) HFC-125 60 HC-290 2 HCFC-22 38
R-402V (HP81) HFC-125 38 HC-290 2 HCFC-22 60
R-403A (69S) HC-290 5 HCFC-22 75 FC-218 20
R-403V (69L) HC-290 5 HCFC-22 56 FC-218 39
R-405A (G2015) HCFC-22 45 HFC-152a 7 HCFC-142b 6 C-318 43
R-406A (GHG-12) HCFC-22 55 HC-600a 4 HCFC-142b 41
R-408A (FX10) HFC-125 7 HFC-143a 46 HCFC-22 47
R-409A (FX56) HCFC-22 60 HCFC-124 25 HCFC-142b 15
R-409V (FX57) HCFC-22 65 HCFC-124 25 HCFC-142b 10
R-411A (G2018A) HC-1270 2 HCFC-22 88 HFC-152a 11
R-411V (G2018B) HC-1270 3 HCFC-22 94 HFC-152a 3
R-412A (TP5R) HCFC-22 70 FC-218 5 HCFC-142b 25
R414V (Hotshot) HCFC-22 50 HCFC-124 39 HCFC-142b 9,5 HC-600a 1,5
R-509 (TR5R2) HCFC-22 46 FC-218 54
FX-20 HFC-125 45 HCFC-22 55
FX-10 HCFC-22 60 HCFC-142b 40
Di-36 HCFC-22 50 HCFC-124 47 HC-600a 3
Daikin Blend HFC-23 2 HFC-32 28 HCFC-124 70
FRIGC HCFC-124 39 HFC-134a 59 HC-600a 2
Free Zone HCFC-142b 19 HFC-134a 79 Lubricant 2
GHG-HP HCFC-22 65 HCFC-142b 31 HC-600a 4
GHG-X5 HCFC-22 41 HCFC-142b 15 HFC-227ca 40 HC-600a 4
NARM-502 HCFC-22 90 HFC-152a 5 HFC-23 5
NAF-S-III HCFC-22 82 HCFC-123 4,75 HCFC-124 9,5 C10H16 3,75
NAF-P-III HFC-134a 10 HCFC-123 55 HCFC-124 31 HC 4
3824 77 00 00 – – koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (U %)
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Eh Metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 67 Hloropikrin 33
Metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 98 Hloropikrin 2
3824 78 00 00 – – koje sadrže perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS) ili hidrohlorofluorougljenike (HCFCS)
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (U %)
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-404A HFC-125 44 HFC-143a 52 HFC-134a 4
R-407A HFC-32 20 HFC-125 40 HFC-134a 40
R-407B HFC-32 10 HFC-125 70 HFC-134a 20
R-407C HFC-32 23 HFC-125 25 HFC-134a 52
R-407D HFC-32 15 HFC-125 15 HFC-134a 70
R-407E HFC-32 25 HFC-125 15 HFC-134a 60
R-410A HFC-32 50 HFC-125 50
R-410B HFC-32 45 HFC-125 55
R-413A HFC-218 9 HFC-134a 88 HC-600a 3
R-417A HFC-125 46.6 HFC-134a 50 HC-600 3.4
R-422A HFC-125 85.1 HFC-134a 11.5 HC-600a 3.4
R-422D HFC-125 65.1 HFC-134a 31.5 HC-600a 3.4
R-424A HFC-125 50.5 HFC-134a 47 HC-600/HC-600a 0.9/1 HC-601a 0.6
R-427A HFC-134a 50 HFC-125 25 HFC-32 1 5 HFC-143a 10
R-428A HFC-125 77.5 HFC-143a 20 HC-290 0.6 HC-600a 1.9
R-434A HFC-125 63.2 HFC-143a 18 HFC-134a 16 HC-600a 2.8
R-438A HFC-32 8.5 HFC-125 45 HFC-134a 44.2 HC-600/HC-601a 1.7/0.6
R-507 HFC-125 50 HFC-143a 50
R-508B HFC-23 46 PFC-116 54
3824 79 00 00 – – ostale
3904 Polimeri vinilhlorida ili ostalih halogenovanih olefina, u primarnim oblicima:
– Fluoro-polimeri:
3904 69 – – ostali:
3904 69 80 00 – – – ostali
Ex – hlorotrifluoroetilen

 

B) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ČIJI JE UVOZ I IZVOZ ZABRANJEN

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:
– Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:
2903 14 00 00 – – ugljen tetrahlorid
2903 19 – – ostali:
2903 19 10 00 – – – 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform)
– Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:
2903 76 – – bromohlordifluorometan, bromtrifluorometan i dibromotetrafluoro-etan:
2903 76 10 00 – – – bromohlordifluorometan (halon-1211)
2903 76 20 00 – – – bromotrifluorometan (halon-1301)
2903 76 90 00 – – – dibromotetrafluoroetan (halon-2402)
2903 77 – – ostali perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:
2903 77 10 00 – – – trihlorfluormetan (R-11)
2903 77 20 00 – – – dihlorodifluorometan (R-12)
2903 77 30 00 – – – trihlortrifluoretan (R-113)
2903 77 40 00 – – – dihlorotetrafluoretan (R-114)
2903 77 50 00 – – – hlorpentafluoretan (R-115)
2903 77 90 00 – – – ostalo
Ex – hlorotrifluorometan (R-13), pentahlorofluoroetan (R-111), tetrahlorodifluoroetan (R-112), heptahlorofluoropropan (R-211), heksahlorodifluoropropan (R-212), pentahlorotrifluoropropan (R-213), tetrahlorotetrafluoropropan (R-214), trihloropentafluoro-propan (R-215), dihloroheksafluoropropan (R-216), hloroheptafluoro-propan (R-217)
2903 79 – – ostalo:
– – – halogenovani samo sa fluorom i bromom:
2903 79 21 00 – – – – od metana, etana ili propana (HBFC)
2903 79 90 00 – – – ostalo
3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
– Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana i propana:
3824 71 00 00 – – koje sadrže hlorofluorougljenike (CFCs), bez obzira da li sadrže ili ne hidrohlorofluorougljenike (HCFCs), perfluorougljenike (PFCs) ili hidrofluorougljenike (HFCs)
OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE (MEŠAVINE) SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA (MEŠAVINA) SASTOJI KAO I NJIHOV UDEO U SMEŠI (MEŠAVINI) (U %)
SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA %
Ex R-500 CFC-12 74 HFC-152a 26
R-501 HCFC-22 75 CFC-12 25
R-502 HCFC-22 49 CFC-115 51
R-503 HFC-23 40 CFC-13 60
R-504 HFC-32 48 CFC-115 52
R-505 CFC-12 78 HCFC-31 22
R-506 HCFC-31 55 CFC-114 45
3824 72 00 00 – – koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan
3824 73 00 00 – – koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HBFCS)
3824 75 00 00 – – koje sadrže ugljen tetrahlorid
3824 76 00 00 – – koje sadrže 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform)

 

V) BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU ISPRAVE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
0106 Ostale životinje, žive:
– Sisari:
0106 11 00 00 — primati KD
0106 12 00 00 – – kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia) KD
0106 19 00 00 – – ostalo
Ex – divlje vrste
0106 20 00 00 – Reptili (uključujući zmije i kornjače) KD
Ptice:
0106 31 00 00 – – ptice grabljivice KD
0106 32 00 00 – – papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) KD
0106 33 00 00 – – nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae)
0106 39 – – ostale:
0106 39 10 00 – – – golubovi
Ex – divlje vrste golubova KD
0106 39 80 00 – – – ostale
Ex – divlje vrste ptica
– Insekti:
0106 49 00 00 – – ostalo
Ex – Leptiri
0106 90 00 00 – Ostalo
Ex – Vodozemci (žabe i daždevnjaci), tarantule i skorpije, pijavice (Hirudo medicinalis)
0208 Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti:
0208 30 00 00 – Od primata
0208 40 – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podreda Pinnipedia):
0208 40 10 00 – – meso od kitova
0208 40 20 00 – – meso od foka
Ex – vrste iz roda Arctocephalus i Monachus; i vrsta Mirounga leonine
0208 40 80 00 – – ostalo
(od delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea), morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia))
0208 50 00 00 – Od reptila (uključujući zmije i kornjače)
0208 90 – Ostalo:
0208 90 30 00 – – od divljači, izuzev kunića i zečeva
Ex – od divokoze, srne, jelena, divlje svinje, krdže, gluvara, lisaste guske, guske glogovnjače, riđoglave patke, labud grbaca, prepelice, poljske jarebice, fazana, liske, gugutke, goluba grvnaša, grlice, barske kokice
0208 90 70 00 – – žablji bataci
0208 90 98 00 – – ostalo
Ex – od medveda, divljih mačaka
0210 Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:
– Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda:
0210 91 00 00 – – od primata
0210 92 – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia):
0210 92 10 00 – – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia)
– – – ostalo:
0210 92 91 00 – – – – meso
(od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia))
0210 92 92 00 – – – – otpaci
(od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia))
0210 92 99 00 – – – – jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda
(od foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia))
0210 93 00 00 – – od reptila (uključujući zmije i kornjače)
0301 Ribe, žive:
– Ukrasne ribe:
0301 11 00 00 – – slatkovodne ribe
0301 19 00 00 – – ostale
– Ostale ribe, žive:
0301 92 – – jegulje (Anguilla spp.):
0301 92 10 00 – – – dužine manje od 12 cm
0301 92 30 00 – – – dužine 12 cm, ali ne preko 20 cm
0301 92 90 00 – – – dužine 20 cm i veće
0301 99 – – ostale:
– – – slatkovodne ribe:
0301 99 11 00 – – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
Ex – losos dunavski (mladica Hucho hucho)
0301 99 18 – – – – ostale:
0301 99 18 90 – – – – – ostale
Ex – jesetarske vrste (sve vrste iz roda: Acipenser, Huso, Scaphirhynchus i Pseudoscaphirhynchus), lipljen (Thymallus thymallus)
0302 Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:
– Salmonide, osim džigerice i ikre:
0302 14 00 00 – – lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
Ex – losos dunavski (mladica Hucho hucho)
– Tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.), osim džigerice i ikre:
0302 74 00 00 – – jegulje (Anguilla sp.)
– Ostala riba, osim džigerice i ikre:
0302 81 – – morski psi i ostale ajkule:
0302 81 90 00 – – – ostalo
Ex – ajkule (vrste: Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus)
0302 89 – – ostale:
0302 89 10 00 – – – slatkovodne ribe
Ex – jesetarske vrste (sve vrste iz roda: Acipenser, Huso, Scaphirhynchus i Pseudoscaphirhynchus)
0303 Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:
– Salmonide, osim džigerice i ikre:
0303 13 00 00 – – lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
Ex – lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
– Tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.), osim džigerice i ikre:
0303 26 00 00 – – jegulje (Anguilla sp.)
– Ostala riba, uključujući ikru i džigericu:
0303 81 – – morski psi i ostale ajkule:
0303 81 90 00 – – – ostalo
Ex – ajkule (vrste: Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus)
0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:
– Sveži ili rashlađeni fileti od ostale ribe:
0304 41 00 00 – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
Ex – od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)
– Smrznuti fileti od ostale ribe:
0304 81 00 00 – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)
Ex – od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)
0304 89 – – ostali:
0304 89 10 00 – – – slatkovodna riba
Ex – od jesetarskih vrsta (sve vrste iz roda: Acipenser, Huso, Scaphirhynchus i Pseudoscaphirhynchus)
– – – ostali:
– – – – od morskih pasa i ostalih ajkula:
0304 89 59 00 – – – – – od ostalih ajkula
Ex – od ajkula (vrste: Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus)
0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, termički obrađena ili neobrađena pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu:
– Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni:
0305 39 – – ostalo:
0305 39 10 00 – – – losos pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladice) (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri
Ex – od lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)
– Dimljena riba, uključujući filete, osim jestivih ribljih iznutrica:
0305 41 00 00 – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)
Ex – lososi dunavski (mladice) (Hucho hucho)
0305 44 – – tilapia (Oreochromis spp.), som (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,Ictalurus spp.), šaran (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski grgeč (Lates niloticus) i zmijoglava riba (Channa spp.):
0305 44 10 00 – – – jegulje (Anguilla sp.)
– Riba, soljena ali nesušena i nedimljena i riba u salamuri, osim jestivih ribljih iznutrica:
0305 69 – – ostala:
0305 69 50 00 – – – lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), losos atlantski (Salmo salar) i losos dunavski (mladica) (Hucho hucho)
Ex – losos dunavski (mladica Hucho hucho)
0307 Mekušci, u ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od mekušaca, podobni za ljudsku ishranu:
– Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 39 – – ostale:
– – – ostale:
0307 39 10 00 – – – – Mytilus spp.
Ex – prstac (Lithophaga lithophaga)
0307 60 – Puževi, osim morskih puževa:
0307 60 10 00 – – dimljeni, u ljušturi ili bez ljušture, termički obrađeni ili neobrađeni pre ili tokom procesa dimljenja, nepripremljeni na drugi način
Ex – baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia)
0307 60 90 00 – – ostali
Ex – baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia) živi, sveži ili rashlađeni
0407 Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:
– Oplođena jaja za inkubaciju:
0407 19 – – ostala:
– – – od živine, osim od kokošaka vrste Gallus domesticus:
0407 19 90 00 – – – ostala
Ex – od ptica pevačica, grabljivica, papagaja, sova, detlića, tukana, ždralova, droplji, rajskih ptica, plamenca i kolibrija, kljunoroga, roda i turakoa KD
– Ostala sveža jaja:
0407 29 – – ostala:
0407 29 90 00 – – – ostala
Ex – od ptica pevačica, grabljivica, papagaja, sova, detlića, tukana, ždralova, droplji, rajskih ptica, plamenca i kolibrija, kljunoroga, roda i turakoa
0407 90 – Ostala:
0407 90 90 00 – – ostala
Ex- od ptica pevačica, grabljivica, papagaja, sova, detlića, tukana, ždralova, droplji, rajskih ptica, plamenca i kolibrija, kljunoroga, roda i turakoa
0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:
0502 90 00 00 – Ostalo
Ex – dlaka od jazavca
0505 Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja:
0505 90 00 00 – Ostalo
Ex – od ptica pevačica, grabljivica, papagaja, sova, detlića, tukana, ždralova, droplji, rajskih ptica, plamenca i kolibrija, kljunoroga, roda i turakoa
0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda:
0507 10 00 00 – Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti
0507 90 00 00 – Ostalo
Ex- kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti
0508 00 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od tih proizvoda
Ex – Korali vrsta (Helioporidae, Tubiporidae, Antipatharia, Scleractinia); Školjke vrsta (Tridacnidae, Unionidae)
0510 00 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda
Ex – Kastoreum (od dabra); Mošus mošusnog jelena (Moschus sp.); medveđa žuč, sušena ili nesušena (Ursidae);
0604 Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:
0604 20 – Sveže:
– – mahovine i lišajevi:
0604 20 19 00 – – – ostalo
Ex – hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica)
0604 90 – Ostalo:
– – mahovine i lišajevi:
0604 90 19 00 – – – ostalo
Ex – hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica), sušeni
0703 Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:
0703 90 00 00 – Praziluk i ostali lukovi
Ex – sremuš (Allium ursinum)
0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:
– Pečurke i trifle (tartufi):
0709 59 – – ostale:
0709 59 10 00 – – – lisičarke (paprenjače)
0709 59 30 00 – – – vrganji
0709 59 50 00 – – – trifle
Ex – trifle, tartufi: beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i crni zimski (T. brumale)
0709 59 90 00 – – – ostale
Ex – rujnica (Lactarius sp.), supača (Marasmius oreades)
0710 Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:
0710 80 – Ostalo povrće:
– – jestive pečurke:
0710 80 69 00 – – – ostale
Ex – pečurke vrsta: (rujnica- Lactarius sp.; supača- Marasmius oreades; lisičarke-paprenjače; vrganji; Trifle, tartufi – Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumala)
0711 Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:
– Jestive pečurke i trifle:
0711 59 00 00 – – ostale
Ex – pečurke privremeno konzervisane u slanoj vodi, vrsta: (rujnica- Lactarius sp.; supača- Marasmius oreades; lisičarke-paprenjače; vrganji; Trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumala)
0712 Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno:
– Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:
0712 39 00 00 – – ostale
Ex – pečurke sušene, vrsta: (rujnica- Lactarius sp.; supača- Marasmius oreades; lisičarke-paprenjače; vrganji; Trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumala)
0712 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:
0712 90 90 00 – – ostalo
Ex – sušeni sremuš
0810 Ostalo voće, sveže:
0810 10 00 00 – Jagode
Ex – šumske jagode (Fragaria vesca)
0810 40 – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:
0810 40 30 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus
Eh – borovnica (Vaccinium myrtillus)
0810 90 – Ostalo:
0810 90 75 00 – – ostalo
Ex – drenjina (Cornus mas), beli glog (Crataegus monogyna); Crveni glog (Crataegus oxycantha); Petostubičasti glog (Crataegus pentagyna)
0811 Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
0811 10 – Jagode:
0811 10 90 00 – ostalo
Ex – šumske jagode (Fragaria vesca) nekuvane, smrznute
0811 90 – Ostalo:
– – ostalo:
0811 90 50 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtillus
Ex – borovnice (Vaccinium myrtillus) nekuvane, smrznute
0811 90 95 – – – ostalo:
0811 90 95 90 – – – – ostalo
Ex – drenjina (Cornus mas), nekuvane, smrznute
0909 Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke:
– Seme anisa, badijana, kima, komorača; bobice kleke:
0909 61 00 00 – – nedrobljeno niti mleveno
Ex – bobice kleke (Juniperus communis, Juniperus communis ssp. Nana Syme)
0909 62 00 00 – – drobljeno ili mleveno
Ex – bobice kleke (Juniperus communis, Juniperus communis ssp. Nana Syme)
0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:
– Ostali začini:
0910 99 – – ostalo:
– – – majčina dušica:
– – – – nedrobljena niti mlevena:
0910 99 31 00 – – – – – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum L.)
0910 99 39 00 – – – – drobljena ili mlevena
Ex – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum), mlevena
1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:
1211 90 – Ostalo:
1211 90 86 – – ostalo:
– – – ostalo:
1211 90 86 99 – – – – ostalo
Ex – jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uva-ursi), origano (Origanum vulgare) i ostale lekovite biljke
1604 Pripremljena ili konzervisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:
1604 20 – Ostala pripremljena ili konzervisana riba:
– – ostalo:
1604 20 30 00 – – – od salmonida, osim lososa
Ex – od mladica (Hucho hucho)
– Kavijar i zamene kavijara:
1604 31 00 00 – – kavijar
Ex – kavijar (ikra od jesetre) – sve vrste iz roda: Acipenser, Huso, Scaphirhynchus i Pseudoscaphirhynchus)
1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani:
– Mekušci:
1605 58 00 00 – – puževi, osim morskih puževa
Ex – pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradski puž (Helix pomatia)
2003 Pečurke i trifle (tartufi), pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:
2003 90 – Ostale:
2003 90 10 00 – – trifle (tartufi)
Ex – trifle (tartufi): beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum), crni zimski (Tuber brumale), u salamuri
2003 90 90 00 – – ostale
Ex – pečurke, roda vrganj: crni vrganj (Boletus aerreus), raspucani (B. aestivalis), letnji, jesenji (B. edulis), borov (B. Pinophilus), lisičarka (Centharellus cibarius), mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnica (Lactarius deliciosus) smrekina rujnica (L. deterrimus), jelova rujnica (L. salmonicolor), supača (Marasmius oreades), u salumuri
4103 Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, pergamentno neobrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1. pod (b) i (v) uz ovu Glavu:
4103 20 00 00 – Od reptila KD
4103 90 00 00 – Ostale
Ex – od ćiru antiliope (Pantholops hodgsonii)
4106 Štavljene ili „okorele“ (crust) krupne i sitne kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, ali dalje neobrađivane:
4106 40 – Od reptila:
4106 40 10 00 – – biljno predštavljene KD
4106 40 90 00 – – ostale KD
4113 Kože dalje obrađivane posle štavljenja ili sušenja, uključujući pergamentno obrađene kože od drugih životinja, bez vune ili dlake, cepane ili necepane, osim koža iz tarifnog broja 4114:
4113 30 00 00 – Od reptila M2
4202 Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanofibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom:
– Kovčezi, koferi, neseseri, ataše – koferi, aktn-tašne, školske torbe i slični kontejneri:
4202 11 – – sa spoljnom površinom od kože ili veštačke kože:
4202 11 10 00 – – – ataše – koferi, aktn – tašne, školske torbe i slični kontejneri
Ex – od kože reptila KD
– Ručne torbe sa kaišem za rame ili bez kaiša za rame, uključujući i one bez ručnih drški:
4202 21 00 00 – – sa spoljnom površinom od kože ili veštačke kože
Ex – od kože reptila KD
4301 Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsečke podesne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža koje se svrstavaju u tar. broj 4101, 4102 ili 4103:
4301 60 00 00 – Od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa
Ex – od lisice (vrste Cerdocyon thous, Chrysocyon brachyurus, Cuon alpinus, Lycalopex culpaeus, Lycalopex fulvipes, Lycalopex griseus, Lycalopex gymnocercus, Speothos venaticus, Vulpes cana, Vulpes zerda, V.bengalensis, V.vulpes, V.vulpes griffithi, V.vulpes montana, V.v. pussila) KD
4301 80 00 00 – Ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa
Ex – od divljih mačaka, od vuka, medveda, vidri, foka (vrste iz roda Arctocephalus i Monachus i vrsta Mirounga leonina), mladunca grenlandske foke i mladunca foke mehurače (vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata)
4301 90 00 00 – Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci podesni za krznarsku upotrebu
Ex – glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci podesni za krznarsku potrebu od vuka, medveda, divljih mačaka, vidre i foka (vrste iz roda Arctocephalus i Monachus i vrsta Mirounga leonina) i mladunca grenlandske foke i mladunca foke mehurače (vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata)
4302 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303:
– Cela krzna, sa ili bez glave, repova, šapa, nesastavljena:
4302 19 – – ostalo:
4302 19 15 00 – – – od dabra, bizamskog pacova i lisice
Ex – od dabra, od lisica (vrste Cerdocyon thous, Chrysocyon brachyurus, Cuon alpinus, Lycalopex culpaeus, Lycalopex fulvipes, Lycalopex griseus, Lycalopex gymnocercus, Speothos venaticus, Vulpes cana, Vulpes zerda, V.bengalensis, V. vulpes griffithi, V. vulpes montana, V.v. pussila) KD
– – – od foke:
4302 19 41 00 – – – – od bele foke, ženke od foke ili ćubaste foke (modrih leđa)
Ex – vrste iz roda Arctocephalus i Monachus; i vrsta Mirounga leonina KD
4302 19 49 00 – – – – ostalo
Ex – od mladunca grenlandske foke i mladunca foke mehurače (vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata) KD
4302 19 99 00 – – – ostalo
Ex – od morskih vidri (sve vrste iz roda: Enhydra i Lontra), od divljih mačaka, od vuka i medveda
4302 20 00 00 – Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, nesastavljeni
Ex – od primata, divljih mačaka, vidri, vuka, medveda, foka (vrste iz roda Arctocephalus i Monachus i vrsta Mirounga leonina), mladunca grenlandske foke i mladunca foke mehurače (vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata)
4302 30 – Cela krzna i komadi ili odsečci od njih, sastavljeni:
– – ostalo:
– – – od foke:
4302 30 51 00 – – – – od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)
Ex – vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata
4302 30 55 00 – – – – ostalo
Ex – vrste iz roda Arctocephalus i Monachus; i vrsta Mirounga leonina
4302 30 99 00 – – – ostalo
Ex – od lisice (vrste Cerdocyon thous, Chrysocyon brachyurus, Cuon alpinus, Lycalopex culpaeus, Lycalopex fulvipes, Lycalopex griseus, Lycalopex gymnocercus, Speothos venaticus, Vulpes cana, Vulpes zerda, V.bengalensis, V.vulpes griffithi, V.vulpes montana, V.v. pussila), od morskih vidri (sve vrste iz roda: Enhydra i Lontra), od divljih mačaka, od vuka i medveda
4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna:
4303 10 – Odeća i pribor za odeću:
4303 10 10 00 – – od mladunaca belog krzna grenlandske foke, ili od mladunaca ćubaste foke (modrih leđa)
Ex – vrste Pagophilus groenlandicus i Cystophora cristata
4303 10 90 00 – – ostalo
Ex – od primata, divljih mačaka, vidri, vuka i medveda
4303 90 00 00 – Ostalo
Ex – od primata, divljih mačaka, vidri, vuka i medveda
5102 Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena ili nečešljana:
– Fina životinjska dlaka:
5102 19 – – ostala:
5102 19 30 00 – – – od alpake, lame ili vikunje
Ex – od vikunje (Vicugna vicugna)
6117 Ostali gotov pribor za odeću, pleten ili kukičan; pleteni ili kukičani delovi odeće ili pribor za odeću:
6117 10 00 00 – Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi
Ex – od vlakna ćiru anitilope (Pantholops hodgsonii)
6214 Šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:
6214 20 00 00 – Od vune ili fine životinjske dlake
Ex- od vlakna ćiru antilope (Pantholops hodgsonii)
9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:
9113 90 00 00 – Ostalo
Ex – od kože reptila
9201 Klaviri, uključujući i automatske klavire; klavseni i ostali klavijaturni instrumenti sa žicama:
9201 10 – Pianina:
9201 10 10 00 – – novi
Ex – sa dirkama od slonovače KD
9201 10 90 00 – – upotrebljavani
Ex – sa dirkama od slonovače KD
9201 20 00 00 – Koncertni klaviri
Ex – sa dirkama od slonovače KD
9601 Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem):
9601 10 00 00 – Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti
9601 90 00 00 – Ostalo
Ex – kornjačevina, korali (sve vrste iz reda Antipatharia i Scleractinia, kao i sve vrste iz porodice Helioporidae i Tubiporidae) i školjke (Tridacnidae, Unionidae)

 

Prilog 4

 

IZVORI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANJU DOZVOLE

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2612 Rude urana ili torijuma i koncentrati:
2612 10 – Rude urana i koncentrati:
2612 10 10 00 – – rude urana i uranovog oskida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom)
2612 10 90 00 – – ostalo
2612 20 – Rude torijuma i koncentrati:
2612 20 10 00 – – monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi
2612 20 90 00 – – ostalo
2844 Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione i oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode:
2844 10 – Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana:
– – uran, prirodni:
2844 10 10 00 – – – sirov; ostaci i otpad (Euratom) KGU
2844 10 30 00 – – – obrađeni (Euratom) KGU
2844 10 50 00 – – fero-uran KGU
2844 10 90 00 – – ostalo (Euratom) KGU
2844 20 – Uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235), plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:
– – uran obogaćen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja tih proizvoda:
2844 20 25 00 – – – fero-uran GRCI
2844 20 35 00 – – – ostalo (Euratom) GRCI
– – plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda:
– – – mešavine urana i plutonijuma:
2844 20 51 00 – – – – fero-uran GRCI
2844 20 59 00 – – – – ostalo (Euratom) GRCI
2844 20 99 00 – – – ostalo GRCI
2844 30 – Uran osiromašen uranom 235 (U 235) i njegova jedinjenja; torijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235), torijum ili jedinjenja tih proizvoda:
– – uran, osiromašen uranom 235 (U 235); legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen uranom 235 (U 235) ili jedinjenja od tih proizvoda:
2844 30 11 00 – – – kermeti
2844 30 19 00 – – – ostalo
– – torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda:
2844 30 51 00 – – – kermeti
– – – ostalo:
2844 30 55 00 – – – – sirov, ostaci i otpad (Euratom)
– – – – obrađeni:
2844 30 61 00 – – – – – šipke, profili, limovi i trake (Euratom)
2844 30 69 00 – – – – – ostalo (Euratom)
– – jedinjenja urana osiromašenog uranom 235 (U 235) ili torijuma, pomešani zajedno ili ne:
2844 30 91 00 – – – torijuma ili urana osiromašenog uranom 235 (U 235), pomešani zajedno ili ne (Euratom), osim soli torijuma
2844 30 99 00 – – – ostalo
2844 40 – Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koji sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioakativni ostaci:
2844 40 10 00 – – uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine i jedinjenja dobijena iz U 233 ili jedinjenja od tih proizvoda
– – ostalo:
2844 40 20 00 – – – veštački radioaktivni izotopi (Euratom)
2844 40 30 00 – – – jedinjenja veštačkih radioaktivnih izotopa (Euratom)
2844 40 80 00 – – – ostalo
2844 50 00 00 – Iskorišćeni (odzračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom) GRCI
2845 – Izotopi, osim izotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili neodređena:
2845 10 00 00 – Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom)
2845 90 – Ostalo:
2845 90 10 00 – – deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove proizvode (Euratom)
2845 90 90 00 – – ostalo
8401 Nuklearni reaktori; gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore; mašine i aparati za separaciju izotopa:
8401 10 00 00 – Nuklearni reaktori
8401 20 00 00 – Mašine i aparati za separaciju izotopa i njihovi delovi
8401 30 00 00 – Gorivi elementi (patrone), neozračeni
8401 40 00 00 – Delovi nuklearnih reaktora
8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:
8543 10 00 00 – Akceleratori čestica
9022 Rendgen aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenja, za medicinsku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cevi i drugi generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, komandne table i pultovi, ekrani, stolovi, stolice i slično za ispitivanje i lečenje:
– Rendgen aparati za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:
9022 12 00 00 – – aparati za kompjuterizovanu tomografiju KD
9022 13 00 00 – – ostali, za zubarsku upotrebu KD
9022 14 00 00 – – ostali za medicinsku, hiruršku ili veterinarsku upotrebu KD
9022 19 00 00 – – za ostalu upotrebu
– Aparati koji koriste alfa, beta ili gama zračenje za medicinsku, hiruršku, zubarsku, veterinarsku ili drugu upotrebu, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju:
9022 21 00 00 – – za medicinsku, hiruršku, zubarsku ili veterinarsku upotrebu KD
9022 29 00 00 – – za ostale upotrebe KD
9022 30 00 00 – Rendgenske cevi KD
9022 90 00 00 – Ostalo, uključujući delove i pribor

 

Prilog 5A

 

ROBA ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:
2523 10 00 00 – Cement u obliku klinkera
– Portland cement:
2523 21 00 00 – – beli cement, veštački obojen ili neobojen
2523 29 00 00 – – ostali
2523 30 00 00 – Aluminatni cement
4410 Ploče iverice, ploče zvane „oriented strand board“ (OSB) i slične ploče (npr. „wafer-board„) od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:
– Od drveta:
4410 11 – – ploče iverice:
4410 11 10 00 – – – neobrađene ili dalje neobrađivane, sem brušenja M3
4410 11 30 00 – – – površinski prevučene hartijom koja je impregnisana melamininom M3
4410 11 50 00 – – – površinski prevučene sa ukrasnim laminatima od plastičnih masa M3
4410 11 90 00 – – – ostale M3
4410 12 – – ploče „oriented strand board“ (OSB):
4410 12 10 00 – – – neobrađene ili dalje neobrađivane, sem brušenja M3
4410 12 90 00 – – – ostale M3
4410 19 00 – – ostale:
4410 19 00 10 – – – ploče zvane „wafer-board M3
4410 19 00 90 – – – ostale M3
4410 90 00 00 – Ostalo M3
5201 00 Pamuk, nevlačen ili nečešljan:
5201 00 10 00 – Hidrofilni ili beljen
5201 00 90 00 – Ostali
7312 Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani:
7312 10 – Upredena žica, užad i kablovi:
7312 10 20 – – od nerđajućeg čelika:
7312 10 20 90* – – – ostalo
7315 Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:
– Ostali lanci:
7315 81 00 00* – – rasponačni lanci
7315 82 00 00* – – ostali, zavareni člankasti
7315 89 00 00* – – ostali
7315 90 00 00* – Ostali delovi
7318 Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika:
– Proizvodi sa navojem:
7318 15 – – ostali vijci, sa ili bez svojih navrtki ili podloški:
– – – ostali:
– – – – ostali:
– – – – – bez glave:
– – – – – – ostali, zatezne čvrstoće:
7318 15 41 00 – – – – – – – manje od 800 MPa
7318 15 49 00 – – – – – – – 800 MPa ili više
8413 Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti:
8413 70 – Ostale centrifugalne pumpe:
– – potapajuće pumpe:
8413 70 21 00 – – – jednostepene KD
8413 70 29 00 – – – višestepene KD
8413 70 30 00 – – cirkulacione pumpe za grejne sisteme i snabdevanje toplom vodom KD
– – ostale, sa izlaznim prečnikom:
8413 70 35 – – – ne preko 15 mm:
8413 70 35 90 – – – – ostale KD
– – – preko 15 mm:
8413 70 45 – – – – pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne):
8413 70 45 90 – – – – – ostale KD
8414 Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima:
– Ventilatori:
8414 51 00 – – stoni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa ugrađenim elektromotorom snage ne preko 125 W:
8414 51 00 90 – – – ostali KD
8414 59 – – ostali:
8414 59 20 – – – aksijalni ventilatori:
8414 59 20 90 – – – – ostali KD
8414 59 40 – – – centrifugalni ventilatori:
8414 59 40 90 – – – – ostali KD
8414 60 00 00 – Odstranjivači mirisa sa maksimalnom horizontalnom stranicom ne preko 120 cm KD
8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:
8415 10 – Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao razdvojene jedinice „split-sistemi“:
8415 10 10 00 – – samostalni (kompaktnip)
8415 10 90 00 – – razdvojene jedinice – „split-sistemi“
8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:
8418 10 – Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:
8418 10 20 – – zapremine preko 340 l:
8418 10 20 90 – – – ostali KD
8418 10 80 – – ostali:
8418 10 80 90 – – – ostali KD
– Frižideri za domaćinstvo:
8418 21 – – kompresioni:
8418 21 10 00 – – – zapremine preko 340 l KD
– – – ostali:
8418 21 51 00 – – – – stoni KD
8418 21 59 00 – – – – za ugradnju KD
– – – – ostali, zapremine:
8418 21 91 00 – – – – – ne preko 250 l KD
8418 21 99 00 – – – – – preko 250 l ali ne preko 340 l KD
8418 29 00 – – ostali:
8418 29 00 10 – – – apsorpcioni, električni KD
8418 29 00 90 – – – ostali KD
8418 30 – Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine ne preko 800 l:
8418 30 20 – – zapremine ne preko 400 l:
8418 30 20 90 – – – ostali KD
8418 30 80 – – zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l:
8418 30 80 90 – – – ostali KD
8418 40 – Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l:
8418 40 20 – – zapremine ne preko 250 l:
8418 40 20 90 – – – ostali KD
8418 40 80 – – zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l:
8418 40 80 90 – – – ostali KD
8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:
– – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):
8418 50 11 00 – – – za čuvanje zamrznute hrane KD
8418 50 19 00 – – – ostalo KD
8418 50 90 00 – – ostala oprema za hlađenje KD
8419 Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne, (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumulacioni grejači vode, neelektrični:
– Ostale mašine, uređaji i oprema:
8419 81 – – za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane:
8419 81 20 – – – perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića:
8419 81 20 90* – – – – ostali
8419 81 80 – – – ostalo:
8419 81 80 90* – – – – ostali
8421 Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova:
– Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje:
8421 12 00 00 – – mašine za centrifugalno sušenje rublja KD
8422 Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića:
– Mašine za pranje posuđa:
8422 11 00 00 – – za domaćinstvo KD
8422 19 00 00 – – ostale KD
8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:
8424 10 00 – Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:
8424 10 00 90 – – ostali
8433 Mašine za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući prese za baliranje slame i stočne hrane; travo – kosačice i druge mašine za košenje; mašine za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim mašina iz tar. br. 8437:
– Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene:
8433 11 – – sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem:
8433 11 10 00* – – – električne KD
– – – ostale:
– – – – samohodne:
8433 11 59 00* – – – – – ostale KD
8433 19 – – ostale:
– – – sa motorom:
8433 19 10 00* – – – – električne KD
– – – – ostale:
– – – – – samohodne:
8433 19 59 00* – – – – – – ostale KD
8443 Mašine za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje pomoću ploča, cilindara i drugih štamparskih formi iz tarfinog broja 8442; ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne, njihovi delovi i pribor:
– Ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne:
8443 31 – – mašine koje vrše dve ili više funkcija štampanja, kopiranja ili telefaks prenosa, sposobne za povezivanje na mašinu za automatsku obradu podataka ili na mrežu:
8443 31 20 00 – – – mašine koje vrše funkciju digitalnog kopiranja kao osnovnu funkciju, gde se kopiranje vrši skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektrostatičku štampu KD
Ex- bez radio modula
8443 32 – – ostale koje se mogu povezati na mašinu za automatsku obradu podataka ili na mrežu:
8443 32 10 00 – – – štampači KD
Ex- bez radio i/ili telefaks modula
– – – ostale:
8443 32 91 00 – – – – mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektro-statičku štampu KD
Ex- bez bežične komunikacije
8443 32 93 00 – – – – ostale mašine za fotokopiranje sa ugrađenim optičkim sistemom KD
Ex- bez bežične komunikacije
8443 32 99 00 – – – – ostale KD
Ex- bez bežične komunikacije
8443 39 – – ostale:
8443 39 10 00 – – – mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektro-statičku štampu KD
Ex- bez bežične komunikacije
– – – ostale mašine za fotokopiranje:
8443 39 31 00 – – – – sa ugrađenim optičkim sistemom KD
Ex- bez bežične komunikacije
8443 39 39 00 – – – – ostale KD
8443 39 90 00 – – – ostale KD
Ex- bez bežične komunikacije
8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:
– Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg:
8450 11 – – potpuno automatske mašine:
– – – kapaciteta suvog rublja ne većeg ne preko 6 kg:
8450 11 11 00 – – – – mašine koje se pune sa prednje strane KD
8450 11 19 00 – – – – mašine koje se pune odozgo KD
8450 11 90 00 – – – kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg KD
8450 12 00 00 – – ostale, sa uređajem za centrifugalno sušenje KD
8450 19 00 00 – – ostale KD
8450 20 00 00 – Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg KD
8451 Mašine (osim mašina iz tar. br. 8450) za pranje, čišćenje, ceđenje, sušenje, peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi), beljenje, bojenje, apretiranje, dovršavanje, prevlačenje ili impregnisanje tekstilnog prediva, tkanina, pletenina i dr., ili gotovih tekstilnih predmeta i mašine za nanošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koja se koristi u proizvodnji podnih pokrivki kao što je linoleum; mašine za namotavanje, odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih tkanina:
8451 10 00 00 – Mašine za hemijsko čišćenje
– Mašine za sušenje:
8451 21 00 00 – – kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg
8451 29 00 00 – – ostale
8451 30 00 00 – Mašine i prese za peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi) KD
8452 Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:
– Ostale mašine za šivenje:
8452 21 00 00 – – automatske KD
8452 29 00 00 – – ostale KD
8467 Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ili sa ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom:
– Sa ugrađenim elektromotorom:
8467 21 – – bušilice svih vrsta:
8467 21 10 00 – – – koje mogu da rade bez spoljnjeg izvora napajanja KD
– – – ostale:
8467 21 91 00 – – – – elektropneumatske KD
8467 21 99 00 – – – – ostale KD
8467 22 – – testere:
8467 22 10 00 – – – lančane testere KD
8467 22 30 00 – – – kružne testere KD
8467 22 90 00 – – – ostalo KD
8467 29 – – ostale:
8467 29 20 – – – koje mogu da rade bez spoljnjeg izvora napajanja:
8467 29 20 10 – – – – vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala KD
8467 29 20 90 – – – – ostale KD
– – – ostale:
– – – – za brušenje:
8467 29 51 00 – – – – – ugaone brusilice KD
8467 29 53 00 – – – – – brusilice sa brusnom trakom KD
8467 29 59 00 – – – – – ostale KD
8467 29 70 00 – – – – za rendisanje KD
8467 29 80 00 – – – – za rezanje šiblja ili za košenje trave duž ivica travnjaka KD
8467 29 85 – – – – ostalo:
8467 29 85 10 – – – – – vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala KD
8467 29 85 90 – – – – – ostale KD
– Ostali alati:
8467 81 00 00* – – lančane testere KD
8467 89 00 00* – – ostalo
8470 Mašine za računanje i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine, mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim uređajem za računanje; registar kase:
8470 10 00 00 – Elektronske mašine za računanje, koje mogu da rade bez spoljnog izvora električne energije i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje KD
– Ostale elektronske mašine za računanje:
8470 21 00 00 – – sa ugrađenim uređajem za štampanje KD
8470 29 00 00 – – ostale KD
8470 30 00 00 – Ostale mašine za računanje KD
8470 50 00 00 – Registar kase KD
8470 90 00 00 – Ostale KD
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku i mašine za obradu takvih podataka, nepomenute ili neobuhvaćene na drugom mestu:
8471 30 00 00 – Portabl mašine za automatsku obradu podataka, mase do 10 kg, koje se sastoje od najmanje jedne centralne jedinice, tastature i displeja KD
Ex – bez bežične komunikacije
– Ostale mašine za automatsku obradu podataka:
8471 41 00 00 – – koje u istom kućištu imaju najmanje jednu centralnu jedinicu, kao i jednu ulaznu jedinicu i jednu izlaznu jedinicu ili jednu kombinovanu ulazno-izlaznu jedinicu KD
8471 49 00 00 – – ostale, isporučene kao sistemi KD
8471 50 00 00 – Centralne jedinice osim onih iz tar. podbr. 8471 41 i 8471 49, uključujući one koje u istom kućištu imaju jednu ili dve od sledećih vrsta jedinica: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice KD
8472 Ostale kancelarijske mašine (npr.: mašine za umnožavanje-hektografske ili na matrice, mašine za adresiranje, automatske mašine za isplatu novčanica, mašine za sortiranje, brojanje i uvijanje metalnog novca, mašine za oštrenje olovaka, mašine za perforiranje i spajanje žičanim kopčama):
8472 10 00 00 – Mašine za umnožavanje KD
8472 30 00 00 – Mašine za sortiranje, presavijanje, ubacivanje u koverte ili omote, otvaranje, zatvaranje ili pečaćenje pošte i mašine za prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka KD
8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):
– Generatori naizmenične struje:
8501 61 – – snage ne preko 75 kVA:
8501 61 20 – – – snage ne preko 7,5 kVA:
8501 61 20 90 – – – – ostali KD
8501 61 80 – – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:
8501 61 80 90 – – – – ostali KD
8501 62 00 – – snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA:
8501 62 00 90 – – – ostali KD
8501 63 00 – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:
8501 63 00 90 – – – ostali KD
8501 64 00 00 – – snage preko 750 kVA KD
8502 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači):
– Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori):
8502 11 – – snage ne preko 75 kVA:
8502 11 20 – – – snage ne preko 7,5 kVA:
8502 11 20 90 – – – – ostali KD
8502 11 80 – – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:
8502 11 80 90 – – – – ostali KD
8502 12 00 – – snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA:
8502 12 00 90 – – – ostali KD
8502 13 – – snage preko 375 kVA:
8502 13 20 – – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:
8502 13 20 90 – – – – ostali KD
8502 13 40 – – – snage preko 750 kVA, ali ne preko 2000 kVA:
8502 13 40 90 – – – – ostali KD
8502 13 80 – – – snage preko 2000 kVA:
8502 13 80 90 – – – – ostali KD
8502 20 – Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:
8502 20 20 – – snage ne preko 7,5 kVA:
8502 20 20 90 – – – ostali KD
8502 20 40 – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 375 kVA:
8502 20 40 90 – – – ostali KD
8502 20 60 – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:
8502 20 60 90 – – – ostali KD
8502 20 80 – – snage preko 750 kVA:
8502 20 80 90 – – – ostali KD
– Ostali generatorski agregati:
8502 31 00 00 – – sa pogonom na vetar KD
8502 39 – – ostali:
8502 39 20 – – – turbogeneratori:
8502 39 20 90 – – – – ostali KD
8502 39 80 – – – ostali:
8502 39 80 90 – – – – ostali KD
8502 40 00 – Električni rotacioni konvertori (pretvarači):
8502 40 00 90 – – ostali KD
8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi:
8504 40 – Statički konvertori (pretvarači):
8504 40 30 – – za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice:
8504 40 30 90 – – – ostali KD
– – ostali:
8504 40 55 – – – punjači akumulatora:
8504 40 55 90 – – – – ostali KD
– – – ostali:
– – – – invertori:
8504 40 84 – – – – – snage ne preko 7,5 kVA:
8504 40 84 90 – – – – – – ostali
8504 40 88 – – – – – snage preko 7,5 kVA:
8504 40 88 90 – – – – – – ostali
8504 40 90 – – – – ostali:
8504 40 90 90 – – – – – ostali
8508 Usisivači:
– Sa ugrađenim elektromotorom:
8508 11 00 00 – – snage ne preko 1500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l KD
8508 19 00 – – ostali:
8508 19 00 10 – – – za domaćinstvo KD
8508 19 00 90 – – – ostali KD
8509 Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tar. broja 8508:
8509 40 00 00 – Aparati za mlevenje i mešanje hrane; sokovnici za voće i povrće KD
8509 80 00 00 – Ostali aparati
8510 Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom:
8510 10 00 00 – Aparati za brijanje KD
8510 20 00 00 – Aparati za šišanje KD
8510 30 00 00 – Aparati za depilaciju KD
8513 Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije (npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za osvetljavanje iz tar. broja 8512:
8513 10 00 00 – Svetiljke
8515 Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavarivanje, električni (uključujući električno zagrevani gas), laserski ili na principu druge svetlosti ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih impulsa ili luka plazme, uključujući i one koji mogu da vrše sečenje; električne mašine i aparati za vruće prskanje metala ili kermeta:
– Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje:
8515 11 00 00 – – lemilice i pištolji za meko lemljenje
8515 19 00 00 – – ostalo
– Mašine i aparati za elektrootporno zavarivanje metala:
8515 21 00 00* – – automatske i poluatomatske
8515 29 00 00* – – ostale
– Mašine za zavarivanje metala elektro lukom (uključujući luk plazme):
8515 31 00 00* – – automatske i poluatomatske
8515 39 – – ostale:
– – – za ručno zavarivanje sa obloženim elektrodama, isporučene kompletno sa glavom za zavarivanje i sečenje i sa:
8515 39 13 00* – – – – transformatorom
8515 39 18 00* – – – – generatorom ili rotacionim pretvaračem, ili statičkim pretvaračem, ispravljačem ili ispravljačkim aparatom
8515 39 90 00* – – – ostale
8515 80 – Ostale mašine i aparati:
8515 80 10 00* – – za tretiranje metala KD
8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr.: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:
8516 10 – Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači:
8516 10 11 00 – – protočni KD
8516 10 80 00 – – ostali KD
– Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:
8516 21 00 00 – – akumulacioni KD
8516 29 – – ostali:
8516 29 10 00 – – – radijatori napunjeni tečnošću KD
8516 29 50 00 – – – konvekcioni grejači KD
– – – ostali:
8516 29 91 00 – – – – sa ugrađenim ventilatorom KD
8516 29 99 00 – – – – ostali KD
– Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku:
8516 31 00 00 – – aparati za sušenje kose KD
8516 32 00 00 – – ostali aparati za uređivanje kose
8516 33 00 00 – – aparati za sušenje ruku KD
8516 40 00 00 – Električne pegle KD
8516 50 00 00 – Mikrotalasne pećnice KD
8516 60 – Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi:
8516 60 10 00* – – štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču) KD
8516 60 50 00 – – aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča KD
8516 60 70 00 – – roštilji i ražnjevi KD
8516 60 80 00 – – pećnice za ugradnju KD
8516 60 90 00 – – ostalo KD
– Ostali elektrotermički uređaji:
8516 71 00 00 – – aparati za pripremanje kafe ili čaja KD
8516 72 00 00 – – tosteri KD
8516 79 – – ostalo:
8516 79 20 00 – – – za prženje sa mnogo masnoće (friteze) KD
8516 79 70 00 – – – ostali KD
8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:
– Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama:
8518 21 00 – – zvučne kutije sa jednim zvučnikom:
8518 21 00 90 – – – ostale KD
8518 22 00 – – zvučne kutije sa više zvučnika:
8518 22 00 90 – – – ostale KD
8519 Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka:
8519 20 – Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, banknota, bankovnih kartica, žetona ili pomoću drugih načina plaćanja:
8519 20 10 00 – – gramofoni koji se puštaju u rad metalnim novcem ili žetonom KD
– – ostali:
8519 20 91 00 – – – sa laserskim sistemom očitavanja KD
8519 20 99 00 – – – ostali KD
– Ostali aparati:
8519 81 – – koji koriste magnetne, optičke ili poluprivodničke podloge:
– – – aparati za reprodukciju zvuka (uključujući i kasetofone), koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka:
– – – – ostali aparati za reprodukciju zvuka:
– – – – – ostali, kasetni:
8519 81 21 00 – – – – – – sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD
8519 81 25 00 – – – – – – ostali KD
– – – – – ostali:
– – – – – – sa laserskim sistemom očitavanja:
8519 81 35 00 – – – – – – – ostali KD
8519 81 45 00 – – – – – – ostali KD
– – – ostali aparati:
8519 81 51 00 – – – – aparati za diktiranje, koji ne mogu da rade bez spoljnog izvora energije KD
– – – – ostali magnetofoni sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka:
– – – – – kasetni:
– – – – – – sa ugrađenim pojačivačem i jednim ili više ugrađenih zvučnika:
8519 81 55 00 – – – – – – – koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije KD
8519 81 61 00 – – – – – – – ostali KD
8519 81 75 00 – – – – – – ostali KD
– – – – – ostali:
8519 81 81 00 – – – – – – koji koriste magnetnu traku na koturu, sa mogućnošću snimanja i reprodukcije zvuka sa jednom brzinom od 19 cm/s ili sa različitim brzinama od kojih je jedna 19 cm/s, a ostale su manje KD
8519 81 85 00 – – – – – – ostali KD
8519 81 95 00 – – – – ostali KD
8519 89 – – ostali:
– – – aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka:
8519 89 11 00 – – – – rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20 KD
8519 89 15 00 – – – – aparati za reprodukciju diktata KD
8519 89 19 00 – – – – ostali KD
8519 89 90 00 – – – ostali KD
8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):
8521 90 00 00 – Ostali KD
8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
8525 80 30 00 – – digitalne kamere KD
Ex – bez bežične komunikacije
– – video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
8525 80 91 00 – – – samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere KD
Ex – bez bežične komunikacije
8525 80 99 00 – – – ostale KD
Ex – bez bežične komunikacije
8527 Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom:
– Radio-difuzni prijemnici koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije:
8527 12 – – radio kasetofoni džepnih dimenzija:
8527 12 10 00 – – – sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD
8527 12 90 00 – – – ostali KD
8527 13 – – ostali radio aparati kombinovani sa aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka:
8527 13 10 00 – – – sa laserskim sistemom očitavanja KD
– – – ostali:
8527 13 91 00 – – – – kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD
8527 13 99 00 – – – – ostali KD
8527 19 00 00 – – ostali KD
– Ostali:
8527 91 – – kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka:
– – – sa jednim ili više zvučnika u istom kućištu:
8527 91 11 00 – – – – kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD
8527 91 19 00 – – – – ostali KD
– – – ostali:
8527 91 35 00 – – – – sa laserskim sistemom očitavanja KD
– – – – ostali:
8527 91 91 00 – – – – – kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja KD
8527 91 99 00 – – – – – ostali KD
8527 92 – – Nekombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ali kombinovani sa časovnikom:
8527 92 10 00 – – – radio budilnici KD
8527 92 90 00 – – – ostali KD
8527 99 – – Ostali:
8527 99 00 – – – bez ugrađenog pojačivača:
8527 99 00 19 – – – – ostali KD
– – – sa ugrađenim pojačivačem:
8527 99 00 99 – – – – ostali KD
8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:
– Monitori sa ugrađenom katodnom cevi:
8528 41 00 00* – – vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 KD
8528 49 – – ostali:
8528 49 10 00 – – – monohromatski KD
8528 49 80 00 – – – u boji KD
– Ostali monitori:
8528 51 00 00* – – vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 KD
8528 59 – – ostali:
8528 59 10 00 – – – monohromatski KD
– – – u boji:
8528 59 40 00 – – – – sa LCD ekranom (ekran LCD tehnologije) KD
Ex – bez bežične komunikacije
8528 59 80 00 – – – – ostali KD
– Projektori:
8528 61 00 00 – – vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 KD
8528 69 – – ostali:
8528 69 10 00 – – – koji rade pomoću ravnog displeja (npr. uređaj sa tečnim kristalima) sposobni da prikažu digitalnu informaciju generisanu mašinom za automatsku obradu podataka KD
– – – ostali:
8528 69 91 00 – – – – crno beli i ostali jednobojni (monohromatski) KD
8528 69 99 00 – – – – u boji KD
– Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:
8528 71 – – bez ekrana:
– – – video prijemnici (tjuneri):
8528 71 11 00 – – – – u obliku elektronskih sklopova za ugradnju u mašine za automatsku obradu podataka KD
8528 71 15 00 – – – – aparati sa uređajima na bazi mikroprocesora koji sadrže modem za ostvarenje pristupa Internetu, koji imaju funkciju interaktivne razmene podataka i mogućnost prijema televizijskih signala („set-top“ kutije sa „komunikacionom funkcijom“, uključujući one sa ugrađenim uređajem sa funkcijom snimanja i reprodukovanja, pri čemu se zadržavaju bitna svojstva „set-top“ kutije koja ima komunikacionu funkciju) KD
8528 71 19 00 – – – – ostalo KD
– – – ostali:
8528 71 91 00 – – – – aparati sa uređajima na bazi mikroprocesora koji sadrže modem za ostvarenje pristupa Internetu, koji imaju funkciju interaktivne razmene podataka i mogućnost prijema televizijskih signala („set-top“ kutije sa komunikacionom funkcijom“, uključujući one sa ugrađenim uređajem sa funkcijom snimanja i reprodukovanja, pri čemu se zadržavaju bitna svojstva „set-top“ kutije koja ima komunikacionu funkciju) KD
8528 71 99 00 – – – – ostali KD
8528 72 – – ostali, u boji:
8528 72 10 00 – – – televizijski projekcioni uređaji KD
8528 72 20 00 – – – aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje i reprodukciju slike KD
– – – ostali:
8528 72 30 00 – – – – sa katodnom cevi KD
8528 72 40 00 – – – – sa LCD ekranom (ekran LCD tehnologije) KD
Ex – osim video monitora za nadgledanje beba
8528 72 60 00 – – – – sa plazma ekranom (ekran PDP tehnologije) KD
8528 72 80 00 – – – – ostali KD
8528 73 00 00 – – ostali, monohromatski KD
8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:
8543 70 30 00* – – antenski pojačivači
8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) ili ostali izolovani električni provodnici, opremljeni ili neopremljeni konektorima; optički kablovi izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, bilo da jesu ili nisu u sklopu sa električnim provodnicima, opremljeni ili neopremljeni konektorima:
– Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:
8544 49 – – ostali:
– – – ostali:
– – – – ostali:
8544 49 95 00 – – – – – za napon preko 80 V ali manji od 1000 V
8544 49 99 00 – – – – – za napon od 1000 V
9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje:
9028 30 Električna brojila:
– – za naizmeničnu struju:
9028 30 11 00* – – – jednofazna KD
9028 30 19 00* – – – višefazna KD
9028 30 90 00* – – ostala KD
9405 Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
9405 10 – Lusteri i ostala električna plafonska ili zidna svetleća tela, osim za osvetljavanje javnih otvorenih prostora ili saobraćajnica:
– – od plastičnih ili keramičkih materijala:
9405 10 21 00* – – – od plastike, za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima
9405 10 40 00* – – – ostale
Ex – ostale
9405 10 50 00* – – od stakla
– – od ostalih materijala:
9405 10 91 00* – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima
9405 10 98 00* – – – ostale
Ex – ostale
9405 20 – Električne lampe za postavljanje na sto, pored kreveta ili na pod:
– – od plastičnih ili keramičkih materijala:
9405 20 11 00 – – – od plastike, za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima
9405 20 40 00 – – – ostale
9405 20 50 00 – – od stakla
– – od ostalih materijala:
9405 20 91 00 – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima
9405 20 99 00 – – – ostalo
9405 30 00 00 – Setovi za osvetljavanje novogodišnjih jelki
9405 40 – Ostale električne lampe i svetleća tela:
9405 40 10 00* – – reflektori
– – ostalo:
– – – od plastičnih masa:
9405 40 31 00 – – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima
9405 40 35 00 – – – – za upotrebu sa sijalicama sa svetlećim gasom (fluorescentne cevi)
9405 40 39 00 – – – – ostalo
– – – od ostalih materijala:
9405 40 91 00 – – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima
9405 40 95 00 – – – – za upotrebu sa sijalicama sa svetlećim gasom (fluorescentne cevi)
9405 40 99 00 – – – – ostalo

* Obaveza pribavljanja isprave o usaglašenosti primenjivaće se nakon 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Prilog 5B

 

ROBA ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O HOMOLOGACIJI

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
8408 20 – Motori za pogon vozila iz Glave 87:
8408 20 10 00 – – za industrijsku montažu: jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2500 cm3; motornih vozila iz tarifnog broja 8705 KD
– – ostali:
– – – za ostala vozila iz Glave 87, snage:
8408 20 55 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW:
8408 20 55 10 – – – – – za industrijsku montažu KD
8408 20 55 90 – – – – – ostali KD
8408 20 57 00 – – – – preko 100 kW, ali ne preko 200 kW KD
8408 20 99 00 – – – – preko 200 kW KD
8701 Traktori (osim onih iz tar. broja 8709):
8701 20 – Drumski tegljači („šleperi“) za poluprikolice:
8701 20 10 00 – – novi KD
8701 90 – Ostali:
– – poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši:
– – – novi, snage motora:
8701 90 11 00 – – – – ne preko 18 kW KD
8701 90 20 – – – – preko 18 kW, ali ne preko 37 kW
8701 90 20 90 – – – – – ostali KD
8701 90 25 00 – – – – preko 37 kW, ali ne preko 59 kW KD
8701 90 31 00 – – – – preko 59 kW, ali ne preko 75 kW KD
8701 90 35 00 – – – – preko 75 kW, ali ne preko 90 kW KD
8701 90 39 00 – – – – preko 90 kW KD
8702 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:
8702 10 – Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
– – zapremine cilindara preko 2500 cm3:
8702 10 11 00 – – – nova KD
– – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:
8702 10 91 00 – – – nova KD
8702 90 – Ostala:
– – sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:
– – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3:
8702 90 11 00 – – – – nova KD
– – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:
8702 90 31 00 – – – – nova KD
8702 90 90 00 – – sa ostalim vrstama pogonskog agregata KD
8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan“ i „kombi“ vozila i vozila za trke:
– Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:
8703 21 – – zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:
8703 21 10 – – – nova:
8703 21 10 90 – – – – ostala KD
8703 22 – – zapremine cilindara preko 1000 cm3, ali ne preko 1500 cm3:
8703 22 10 – – – nova:
8703 22 10 90 – – – – ostala KD
8703 23 – – zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 3000 cm3:
– – – nova:
8703 23 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD
8703 23 19 – – – – ostala:
8703 23 19 90 – – – – – ostala KD
8703 24 – – zapremine cilindara preko 3000 cm3:
8703 24 10 – – – nova:
8703 24 10 90 – – – – ostala KD
– Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
8703 31 – – zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:
8703 31 10 – – – nova:
8703 31 10 90 – – – – ostala KD
8703 32 – – zapremine cilindara preko 1500 cm3, ali ne preko 2500 cm3:
– – – nova:
8703 32 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD
8703 32 19 – – – – ostala:
8703 32 19 90 – – – – – ostala KD
8703 33 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3:
– – – nova:
8703 33 11 00 – – – – za stanovanje ili kampovanje KD
8703 33 19 – – – – ostala:
8703 33 19 90 – – – – – ostala KD
8703 90 – Ostala:
8703 90 10 00 – – sa elektromotorom KD
8703 90 90 00 – – ostala KD
8704 Motorna vozila za prevoz robe:
– Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):
8704 21 – – bruto mase ne preko 5 t:
– – – ostala:
– – – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3:
8704 2131 – – – – – nova:
8704 21 31 90 – – – – – – ostala KD
– – – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:
8704 21 91 – – – – – nova:
8704 21 91 90 – – – – – – ostala KD
8704 22 – – bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:
– – – ostala:
8704 22 91 – – – – nova:
8704 22 91 90 – – – – – ostala KD
8704 23 – – bruto mase preko 20 t:
– – – ostala:
8704 23 91 – – – – nova:
8704 23 91 90 – – – – – ostala KD
– Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:
8704 31 – – bruto mase ne preko 5 t:
– – – ostala:
– – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3:
8704 31 31 – – – – – nova:
8704 31 31 90 – – – – – – ostala KD
– – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:
8704 31 91 – – – – – nova:
8704 31 91 90 – – – – – – ostala KD
8704 32 – – bruto mase preko 5 t:
– – – ostala:
8704 32 91 – – – – nova:
8704 32 91 90 – – – – – ostala KD
8704 90 00 00 – Ostala KD
8711 Motocikli (uključujući mopede) i, bicikli sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:
8711 10 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3 KD
8711 20 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3
8711 20 10 00 – – skuteri KD
– – ostalo, zapremine cilindara:
8711 20 92 00 – – – preko 50 cm3, ali ne preko 125 cm3 KD
8711 20 98 00 – – – preko 125 cm3, ali ne preko 250 cm3 KD
8711 30 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 500 cm3:
8711 30 10 00 – – zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 380 cm3 KD
8711 30 90 00 – – zapremine cilindara preko 380 cm3, ali ne preko 500 cm3 KD
8711 40 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3 KD
8711 50 00 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3 KD
8711 90 – Ostalo:
871190 90 00 – – ostalo KD
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:
8716 10 – Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje:
8716 10 92 00 – – mase ne preko 1 600 kg KD
8716 10 98 00 – – mase preko 1 600 kg KD
– Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:
8716 31 00 00 – – prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne KD
8716 39 – – ostale:
– – – ostale:
– – – – nove:
8716 39 30 00 – – – – – poluprikolice KD
8716 39 50 00 – – – – – ostale KD

 

Prilog 6

 

ROBA ZA ČIJI UVOZ JE POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME

 

Tarifna oznaka Naimenovanje Jed. mere
1 2 3
8301 Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala;
zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala;
ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala:
8301 20 00 00 – Brave za motorna vozila
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8301 70 00 00 – Ključevi isporučeni posebno
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8443 Mašine za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje pomoću ploča, cilindara i drugih štamparskih formi iz tarifnog broja 8442; ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne; njihovi delovi i pribor:
– Ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne:
8443 31 – – mašine koje vrše dve ili više funkcija štampanja, kopiranja ili telefaks prenosa, sposobne za povezivanje na mašinu za automatsku obradu podataka ili na mrežu:
8443 31 20 00 – – – mašine koje vrše fukciju digitalnog kopiranja kao osnovnu funkciju, gde se kopiranje vrši skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektrostatičku štampu
Ex – sa radio modulom
8443 31 80 – – – ostale:
8443 31 80 10 – – – – mašine koje vrše funkciju kopiranja i telefaks prenosa a koje ne mogu da kopiraju više od 12 monohromatskih strana u minuti, sa ili bez funkcije štampanja
8443 31 80 90 – – – – ostale
8443 32 – – ostale koje se mogu povezati na mašinu za automatsku obradu podataka ili na mrežu:
8443 32 10 00 – – – štampači
Ex- sa ugrađenim radio i/ili telefaks modulom
8443 32 30 00 – – – telefaks mašine
– – – ostale:
8443 32 91 00 – – – – mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektro – statičku štampu
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8443 32 93 00 – – – – ostale mašine za fotokopiranje sa ugrađenim optičkim sistemom
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8443 32 99 00 – – – – ostale
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8443 39 – – ostale:
8443 39 10 00 – – – mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektrostatičku štampu
Ex – sa bežičnom komunikacijom
– – – ostale mašine za fotokopiranje:
8443 39 31 00 – – – – sa ugrađenim optičkim sistemom
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8443 39 90 00 – – – – ostale
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku i mašine za obradu takvih podataka, nepomenute ili neobuhvaćene na drugom mestu:
8471 30 00 00 – Portabl mašine za automatsku obradu podataka, mase do 10 kg, koje se sastoje od najmanje jedne centralne jedinice, tastature i displeja
Ex – sa bežičnom komunikacijom KD
8471 60 – Ulazne i izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom kućištu:
8471 60 60 00 – – tastature
Ex – bežične KD
8471 60 70 00 – – ostalo
Ex – sa bežičnom komunikacijom KD
8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LA ili širokopojasna mreža-WA) osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:
– Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:
8517 11 00 00 – – telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom KD
8517 12 00 00 – – telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže KD
8517 18 00 00 – – ostali
– Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN):
8517 61 00 – – bazne stanice:
8517 61 00 10 – – – za civilne vazduhoplove KD
– – – ostale:
8517 61 00 91 – – – – za bežične mreže KD
8517 62 00 – – – mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate:
– – – ostalo:
8517 62 00 91 – – – – za bežične mreže KD
8517 62 00 99 – – – – ostalo
8517 69 – – Ostali:
8517 69 10 00 – – – videofoni (videotelefoni)
Ex – videokonferencijski set
– – – prijemni aparati za radio-telefoniju ili radio-telegrafiju:
8517 69 39 00 – – – – ostali KD
8517 69 90 – – – ostali:
8517 69 90 10 – – – – za bežične mreže
8517 69 90 90 – – – – ostale
8517 70 – Delovi
– – antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu s njima:
8517 70 11 00 – – – antene za radio-telefonske i radio-telegrafske aparate
8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio – frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:
8518 10 – Mikrofoni i njihovi stativi:
8518 10 30 00 – – mikrofoni frekvencije od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne preko 10 mm i visine ne preko 3 mm, za upotrebu u telekomunikacijama
Ex – bežični
8518 10 95 – – ostali:
8518 10 95 90 – – – ostali
Ex – bežični
8519 Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka:
8519 50 00 00 – Aparati za odgovaranje na telefonske pozive
8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
8525 50 00 00 – Predajnici KD
8525 60 00 – Predajnici sa ugrađenim prijemnikom:
8525 60 00 90 – – ostali KD
8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):
– – televizijske kamere:
8525 80 19 00 – – – ostale
Ex – bežične kamere
8525 80 30 00 – – digitalne kamere
Ex – sa bežičnom komunikacijom
– – video kamere sa rekorderima (kamkorderi):
8525 80 91 00 – – – samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske Kamere
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8525 80 99 00 – – – ostale
Ex – sa bežičnom komunikacijom
8526 Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje:
8526 10 00 00 – Radari
– Ostalo:
8526 91 – – uređaji za radio-navigaciju:
8526 91 20 00 – – – radio-navigacioni prijemnici KD
8526 91 80 00 – – – ostalo
8526 92 00 00 – – uređaji za radio-daljinsko upravljanje
8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:
– Ostali monitori:
8528 59 – – ostali:
– – – u boji:
8528 59 40 00 – – – – sa LCD ekranom (ekran LCD tehnologije)
Ex – sa bežičnom komunikacijom
– Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:
8528 72 – – ostali, u boji:
– – – ostali:
8528 72 40 00 – – – – sa LCD ekranom (ekran LCD tehnologije)
Ex – video monitor za nadgledanje beba
8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:
8543 20 00 00 – Signal generatori

 

Prilog 7

 

HEMIKALIJE I PROIZVODI ČIJI JE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ ZABRANJEN

Lista hemikalija, odnosno proizvoda čiji je uvoz zabranjen prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu:

Tarifna oznaka Naziv supstance, grupe supstanci ili smeša CAЅ broj
2524 Azbest:
2524 10 00 00 – Plavi azbest (krocidolit) 12001-28-4
2524 90 00 00 – Ostalo
Ex – amozit 12172-73-5
Ex – antofilit 77536-67-5
Ex – aktinolit 77536-66-4
Ex – tremolit 77536-68-6
Ex – krizotil 12001-29-5
132207-32-0
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:
– Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:
2903 99 – – ostalo:
2903 99 90 00 – – – ostalo
Ex – monometil-tetrahlor-difenil metan; 76253-60-6
Ex – monometil-dihlor-difenil metan;
Ex – monometil-dibrom-difenil metan brombenzilbromtoluen 99688-47-8
Ex – polihlorovani terfenili, (Polychlorinated terphenyls, PCT)
2904 Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:
2904 20 00 00 – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe
Ex – 4-nitrobifenil 92-93-3
2908 Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:
– Derivati koji sadrže samo halogene supstituente i njihove soli:
2908 11 00 00 – – pentahlorofenol (ISO) 87-86-5*
2908 19 00 00 – – ostalo
Ex – soli i estri pentahlorfenola
2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neo-dređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
2909 30 – Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
– – derivati halogenovani samo sa bromom:
2909 30 31 00 – – – pentabromodifenil etar; 1, 2, 4, 5 -tetrabromo-3, 6-bis (penta-bromofenoksi)benzen
Ex – difeniletar, pentabrom derivat, C12H5Br5O 32534-81-9
2909 30 38 00 – – – ostalo
Ex – difeniletar, oktabrom derivat, C12H2Br8O 32536-52-0
2921 Jedinjenja sa amino-funkcijom:
– Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:
2921 45 00 00 – – 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) i njihovi derivati; njihove soli
Ex -2-naftilamin i njegove soli 91-59-8*
2921 49 00 00 – – ostalo
Ex – 4-aminobifenil ksenilamin i njegove soli 92-67-1*
– Aromatični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:
2921 59 – – ostalo:
2921 59 90 00 – – – ostalo
Ex – benzidin i njegove soli 92-87-5*
6811 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično:
6811 40 00 00 – Koji sadrže azbest
6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:
6812 80 – Od plavog azbesta:
6812 80 10 00 – – prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata
6812 80 90 00 – – ostala
– Ostalo:
6812 91 00 00 – – odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu
6812 92 00 00 – – hartija, karton i filc
6812 93 00 00 – – zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni
6812 99 – – ostalo:
6812 99 10 00 – – – prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata
6812 99 90 00 – – – ostalo
6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala(npr: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:
6813 20 00 – Koji sadrže azbest:
6813 20 00 10 – – obloge i pločice za kočnice, za upotrebu u civilnim – vazduhoplovima
6813 20 00 20 – – obloge i pločice za kočnice, ostale
6813 20 00 90 – – ostalo

* CAЅ broj osnovne supstance
** Napomena: od zabrane uvoza izuzeti su sledeći proizvodi za koje će se dodatno uraditi identifikacija u okviru tarifnog broja
– membrana koje sadrže krizotil;
– armiranog azbestnog klingerita i
– azbestnih grafitiranih pletenica

Lista supstanci čiji je uvoz zabranjen prema Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, a izvoz zabranjen prema Pravilniku o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija:

Tarifna oznaka Naziv supstance, grupe supstanci, smeša ili proizvoda CAS broj Status uvoza odnosno izvoza supstance, grupe supstanci
2617 Ostale rude i koncentrati:
2617 90 00 00 – Ostalo
Ex – ruda cinabarit / Zabrana izvoza
2805 Alkalni ili zemno – alkalni metali;metali retkih zemlji, skandijum i itrijum međusobno pomešani ili nepomešani, međusobno legirani ili nelegirani; živa:
2805 40 – Živa:
2805 40 10 00 – – u bocama, neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija FOB vrednost, po boci, ne prelazi 224 €
(elementarna živa) 7439-97-6 / Zabrana izvoza
2805 40 90 00 – – ostalo
(elementarna živa) 7439-97-6 / Zabrana izvoza
2852 Jedinjenja žive, neorganska ili organska, hemijski određena ili neodređena, isključujući amalgame:
2852 10 00 – Hemijski određena:
– – neorganska jedinjenja žive:
2852 10 00 11 – – – oksidi; hloridi; cijanidi i oksicijanidi; hromati i dihromati; peroksohromati; hidridi; nitridi; azidi; silicidi; boridi
Ex – živa (I) hlorid (Hg2Cl2) 10112-91-1 / Zabrana izvoza
Ex – živa (II) oksid (HgO) 21908-53-2 / Zabrana izvoza
Smeše elementarne žive sa drugim supstancama uključujući i legure žive koje sadrže 95% ili više žive / Zabrana izvoza
2903 Halogeni derivati ugljovodonika:
– Halogenovani derivati ciklanskih, ciklenskih ili cikloterpenskih ugljovodonika:
2903 81 00 00 – – 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN) 608-73-1
58-89-9
319-84-6
319-85-7
Zabrana uvoza /
2903 82 00 00 – – aldrin (ISO), hlordan (ISO) i heptahlor (ISO) 309-00-2,
57-74-9,
76-44-8
Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 89 – – ostali:
2903 89 90 00 – – – ostalo
Ex – mireks 2385-85-5 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
– Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:
2903 92 00 00 – – heksahlorbenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN) (1,1,1-trihloro-2,2-bis (r-hlorofenil) etan) 118-74-1,
50-29-3
Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2903 99 – – ostalo:
2903 99 90 00 – – – ostalo
Ex -polihlorovani bifenili (PCB) 1336-36-3 i drugi Zabrana uvoza Zabrana izvoza
Ex -heksabrombifenil 36355-01-8 Zabrana uvoza /
2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi,td valign=“top“ width=“14%“ epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:
2910 40 00 00 Dieldrin (ISO, INN) 60-57-1 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2910 90 00 00 – Ostalo
Ex – endrin 72-20-8 Zabrana uvoza Zabrana izvoza
2914 Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:
2914 70 00 00 – Halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo-derivati
Ex – hlordekon 143-50-0 Zabrana uvoza /
3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc ili netkane tkanine, inpregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom:
– Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom:
3401 11 00 00 – – za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama)
Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu / Zabrana izvoza
3401 19 00 00 – – ostalo
Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu / Zabrana izvoza
3401 20 – Sapun u ostalim oblicima:
3401 20 10 00 – – ljuspice, kolačići, granule ili prah
Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu / Zabrana izvoza
3401 20 90 00 – – ostalo
Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu / Zabrana izvoza
3401 30 00 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna
Ex – kozmetički sapuni koji sadrže živu / Zabrana izvoza
3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva):
3808 50 00 – Roba navedena u Napomeni 1. za tarifni podbroj ove glave:
3808 50 00 10 – – insekticidi; herbicidi; dezinfektanti
Ex – toksafen 8001-35-2 Zabrana uvoza Zabrana izvoza