Odluka o obezbeđenju uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranika – slepog lica na naknadu za nabavku specijalni pomagala za čitanje i pisanje

Odluka o obezbeđenju uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osiguranika – slepog lica na naknadu za nabavku specijalni pomagala za čitanje i pisanje

Sl.glasnik RS br. 69/2014

1. Radi obezbeđivanja ostvarivanja prava osiguranika, korisnika penzije – slepog lica i slepog deteta, kojima je priznato pravo na naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje u skladu sa članom 245. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, do donošenja odgovarajućih propisa naknada će se isplaćivati u visini utvrđenoj članom 68. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 115/13).

Izuzetno, ukoliko elektronsko, odnosno digitalno pomagalo nije predviđeno pravilnikom iz stava 1. ove tačke, naknada će se isplaćivati u visini stvarne cene prema priloženom računu, a najviše u visini utvrđenoj Pravilnikom za Brajevu pisaću mašinu.

2. Osiguraniku – slepom licu kome je rešenjem priznato pravo na naknadu, a to pravo nije ostvario do dana stupanja na snagu ove odluke, naknada će se isplatiti u skladu sa ovom odlukom.

3. Korisnik naknade je dužan da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje dostavi kopiju računa o izvršenoj nabavci pomagala.

4. Pravo na naknadu može se ponovo ostvariti po isteku roka od sedam godina – za nabavku reproduktora, po isteku roka od deset godina za nabavku Brajeve pisaće mašine i po isteku roka od sedam godina za nabavku drugog elektronskog, odnosno digitalnog pomagala, računajući rok počev od dana nabavke.

5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o poveravanju poslova nabavke i isporuke specijalnih pomagala za slepa lica 04/4 br. 022.2-10/42 od 23. decembra 1998. godine.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava zdravstvenog osiguranja

Sl. glasnik RS br. 52/2012, 62/2012., 73/2012, 1/2013, 7/2013

 

189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica Slepo osigurano lice:
– učenik – počev od V razreda osnovne škole,
– student.
– zaposleni,
– kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja, ako poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije bez ove vrste govornog softvera.
– lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
– overa filijale
5 godina

 

Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godine 

Sl. glasnik RS br. 115/2013, 24/2014, 33/2014 i 50/2014

163 Brajev sat za slepe – džepni 8.290,00 163 serijski proizvod – džepni sat  
182 Brajev sat za slepe – ručni 6.250,00 182 serijski proizvod – ručni sat  
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase 400,00 164 serijski proizvod plastika
165 Beli štap za slepe 990,00 165 serijski proizvod – na rasklapanje metal
183 Ultrazvučni štap 25.500,00 183 serijski proizvod  
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica 20.000,00 189 serijski proizvod