Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

Sl.glasnik RS br. 14/2014

1. Ovom odlukom uređuje se način vršenja prinudne naplate s računa klijenta koji se vodi kod banke u skladu s čl. od 47. do 49. Zakona o platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon).

Pod klijentom, u smislu ove odluke, podrazumeva se dužnik – pravno lice i fizičko lice koje obavlja delatnost i ima račun kod banke, uključujući i banku koja ima račun kod Narodne banke Srbije.

2. Osnovi za prinudnu naplatu iz člana 47. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona dostavljaju se Narodnoj banci Srbije – Prinudnoj naplati – organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu prijem, kontrola i unos osnova i naloga – Kragujevac (u daljem tekstu: Prinudna naplata u Kragujevcu).

Osnove za prinudnu naplatu iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: osnovi) izdavaoci osnova neposredno predaju Prinudnoj naplati u Kragujevcu ili ih dostavljaju poštom, pri čemu se dostavljanje poštom vrši na taj način što osnove njihov izdavalac pakuje u jednu pošiljku, koja sadrži sve osnove i dostavnice za svaki osnov posebno, koje izdavalac overava pečatom, kao i specifikaciju o sadržini pošiljke (redni broj, broj osnova – rešenja, potpis i pečat ovlašćenog lica izdavaoca), koju predaje pošti.

Izdavaoci osnova, odmah nakon predaje pošti pošiljke iz stava 2. ove tačke, drugi primerak specifikacije, koji je overen pečatom i potpisom odgovornog radnika izdavaoca osnova i na koji se upisuje prijemni broj te pošiljke – elektronski dostavljaju Prinudnoj naplati u Kragujevcu.

Izuzetno, izdavaoci osnova mogu zaključke o obustavi/prekidu izvršenja osnova dostavljati elektronski, kao elektronski dokument, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Zaključke o dozvoli izvršenja i o obustavi/prekidu izvršenja izvršitelji mogu dostavljati elektronski, kao elektronski dokument, koji potpisuju kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to svakog radnog dana do 14.00 časova.

Zaključci o dozvoli izvršenja koje Prinudna naplata u Kragujevcu primi posle 14.00 časova svakog radnog dana zavode se narednog radnog dana u Evidenciju o primljenim i vraćenim osnovima za prinudnu naplatu.

3. Posle prijema osnova vrši se provera i kontrola ispravnosti sadržine pošiljke, odnosno upoređivanje s podacima iz specifikacije i dostavnice, kao i provera dostavljenih elektronskih dokumenata, nakon čega Prinudna naplata u Kragujevcu ispravne kopije specifikacije i dostavnice za svaki osnov overava prijemnim pečatom, s datumom, i dostavlja ih izdavaocu osnova, odnosno pošiljaocu.

Ako Prinudna naplata u Kragujevcu utvrdi neusklađenost podataka iz specifikacije i dostavnice sa sadržinom pošiljke – o tome odmah sačinjava belešku i obaveštava izdavaoca osnova, odnosno pošiljaoca, radi otklanjanja tih neusklađenosti.

Ako se kontrolom dostavljenih elektronskih dokumenata utvrdi da su ovi dokumenti neispravni, ti se dokumenti elektronski vraćaju njihovim izdavaocima.

Potvrdu prijema elektronskog dokumenta izdavalac ovog dokumenta prima u formi elektronskog zapisa, koji je moguće odštampati, o vremenu prijema, odnosno danu i času kad je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je taj dokument poslat Prinudnoj naplati u Kragujevcu.

4. Prinudna naplata u Kragujevcu vodi evidenciju o primljenim/vraćenim osnovima prema datumu njihovog prijema, i ta evidencija sadrži sledeće podatke:

–        redni broj;

–        datum prijema osnova;

–        naziv, matični i poreski broj dužnika;

–        broj računa dužnika;

–        naziv donosioca, naziv i broj osnova;

–        naziv poverioca – primaoca i broj njegovog računa;

–        napomenu uz vraćeni osnov, razlog i datum vraćanja.

Pored evidencije iz stava 1. ove tačke, Prinudna naplata u Kragujevcu vodi i sledeće evidencije:

–        evidenciju o primljenim nalozima iz člana 47. stav 1. tačka 3. Zakona;

–        evidenciju o rešenjima i zaključcima kojima je određena naplata budućih povremenih davanja;

–        evidenciju o primljenim reklamacijama koje se odnose na izvršenje osnova, kao i naloga iz alineje prve ovog stava;

–        evidenciju o zahtevima podnetim Upravi za trezor za povraćaj ili preknjižavanje javnih prihoda u postupku vršenja prinudne naplate;

–        evidenciju o izdatim fakturama za naplatu naknade za izdavanje potvrda, po zahtevima stranaka.

Evidencije iz stava 2. ove tačke Narodna banka Srbije vodi u elektronskom obliku.

5. Posle evidentiranja osnova na način iz tačke 4. ove odluke – Prinudna naplata u Kragujevcu proverava:

1) da je u pitanju osnov po čijem je postupanju propisana nadležnost Narodne banke Srbije, koji sadrži:

–        naziv izdavaoca osnova,

–        broj i datum osnova,

–        potpis i pečat izdavaoca osnova;

2) da osnov sadrži nalog za postupanje, sa sledećim podacima:

–        naziv, sedište i adresa izvršnog dužnika,

–        matični broj, poreski broj i broj tekućeg računa izvršnog dužnika,

–        matični broj, poreski broj i broj tekućeg računa poverioca, a ako je poverilac fizičko lice koje ne obavlja delatnost – broj tekućeg računa tog lica,

–        iznos obaveze (glavni dug, kamata i troškovi),

–        vrstu kamate, kamatnu stopu i način obračuna kamate za period za koji se kamata obračunava – ako je određen u osnovu,

–        model i poziv na broj odobrenja za prenos sredstava u korist računa javnih prihoda (porezi, doprinosi, carine, takse i ostalo),

–        račun izvršenja budžeta i korisnika budžetskih sredstava ako je kao izvršni dužnik naznačena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Posle izvršene provere u smislu stava 1. ove tačke – Prinudna naplata u Kragujevcu podatke iz ispravnih osnova unosi u bazu podataka prinudne naplate, odnosno postupa po nalozima za vršenje prinudne naplate.

Ako se prinudna naplata ne vrši po osnovu iz stava 1. odredba pod 1) ove tačke ili osnov ne sadrži sve podatke iz odredbe pod 2) te tačke – osnov se istog dana vraća izdavaocu, uz propratno pismo u kome se navode razlozi vraćanja.

6. Unosom osnova u bazu podataka prinudne naplate za izvršne dužnike koji u ovoj naplati nemaju evidentirane osnove i naloge za tu naplatu, Narodna banka Srbije – organizaciona jedinica u Beogradu u čijem su delokrugu nadzor i operativni poslovi (u daljem tekstu: Prinudna naplata u Beogradu) elektronskom porukom SMT 713 nalaže svim bankama da klijentu – dužniku blokiraju sve dinarske i devizne račune, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Nakon blokiranja računa dužnika, banke su obavezne da elektronskom porukom SMT 718 odmah dostave informaciju o stanju sredstava na računima klijenta (dinarskim, depozitnim i deviznim), kao i o svim narednim promenama stanja sredstava.

Elektronska poruka SMT 718, u polju 71830 ima oznaku DDV (dinarski depozit po viđenju) i podatak o ukupnom iznosu dinara na depozitnom avista računu.

Elektronska poruka SMT 718, u polju 71830 ima oznaku DPD (dinarska protivvrednost deviza) i podatak o ukupnom iznosu dinarske protivvrednosti deviza, i to po kupovnom kursu banke za devize iz važeće kursne liste u trenutku slanja ove poruke. Elektronske poruke SMT 718 koje sadrže dinarsku protivvrednost deviznih sredstava Narodna banka Srbije prima od banaka svakog radnog dana od 9,30 do 16,00 časova.

Banka u postupku prinudne naplate, i to za dužnika koji nema otvoren dinarski račun kod te banke, u elektronskoj poruci SMT 718, u polje 71820 upisuje dinarski račun koji je otvoren za prenos dinarske protivvrednosti deviza s deviznih računa klijenta, odnosno za prenos dinara s depozitnih avista računa. Ovaj račun se ne prijavljuje u jedinstveni registar računa banaka (RIR), koji vodi Narodna banka Srbije, i saldo na tom računu na kraju dana mora biti nula.

Zahtev za prenos sredstava Prinudna naplata u Beogradu (porukom SMT 719) daje banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na dinarskom računu, a ako na njemu nema dovoljno dinarskih sredstava – i ostalim bankama, redom, prema visini sredstava na računima dužnika, do potpunog namirenja naloga za prinudnu naplatu. Ako na dinarskim računima dužnika nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno – zahtev za prenos sredstava daje se bankama kod kojih dužnik ima devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja ovog naloga.

Banke su dužne da, na osnovu primljene elektronske poruke SMT 719, sredstva s računa dužnika odmah prenesu na račun naveden u toj poruci i o tome elektronskom porukom SMT 720 odmah obaveste Prinudnu naplatu u Beogradu.

Ako banka ne izvrši nalog iz stava 7. ove tačke ili ispravnu elektronsku poruku SMT 720 ne pošalje najkasnije narednog radnog dana do 9,15 časova – Prinudna naplata u Beogradu stornira ranije poslatu elektronsku poruku SMT 719 i šalje novu elektronsku poruku SMT 719, prema informaciji o stanju sredstava iz nove elektronske poruke SMT 718.

Ako se osnov ne izvrši s računa koji je naveden u osnovu a odnosi se na matični broj koji je isti za veći broj dužnika (sindikati, skupštine stanara, udruženja građana, verske organizacije i dr.) – prinudna naplata se dalje vrši dostavljanjem banci dužnika naloga, na posebnom obrascu (Prilog 1) koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Format i namena poruka za razmenu podataka između Narodne banke Srbije – Prinudne naplate i banaka propisuju se uputstvom Narodne banke Srbije.

Elektronska razmena poruka za razmenu podataka između Prinudne naplate u Beogradu i banaka vrši se u skladu s terminskim planom, koji utvrđuje guverner Narodne banke Srbije ili lice koje on ovlasti.

7. Nalog poverioca za naplatu na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu (nalozi iz člana 47. stav 1. tačka 3. Zakona) dostavlja se banci navedenoj u tom nalogu, koja je dužna da, pre izvršenja ovog naloga, proveri da li menica sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje menica i da li je podneta u roku dospeća, odnosno da li ovlašćenje sadrži sve elemente neophodne za naplatu, kao i da proveri ispravnost tog naloga.

Uz nalog iz stava 1. ove tačke poverilac daje banci:

1) pismenu izjavu kojom potvrđuje da ne postoje menice/ovlašćenja po osnovu jemstva;

2) pismenu izjavu kojom potvrđuje da je u pitanju nalog na osnovu menica/ovlašćenja glavnog dužnika uz koje postoje menice/ovlašćenja jemca;

3) pismenu izjavu kojom potvrđuje da su u pitanju menice/ovlašćenja jemca.

Banka koja primi menicu/ovlašćenje iz stava 2. odredba pod 1) ove tačke dužna je da, kod dostavljanja elektronske poruke SMT 710 za tip dokumenta, u polje 71051 unese oznaku 10 (ne postoji jemstvo).

Banka koja primi menicu/ovlašćenje iz stava 2. odredba pod 2) ove tačke dužna je da, kod dostavljanja elektronske poruke SMT 710 za tip dokumenta, u polje 71051 unese oznaku 20 (postoji jemstvo – na teret glavnog dužnika).

Banka koja primi menicu/ovlašćenje iz stava 2. odredba pod 3) ove tačke dužna je da, kod dostavljanja elektronske poruke SMT 710 za tip dokumenta, u polje 71051 unese oznaku 30 (postoji jemstvo – na teret jemca).

Kad na računu dužnika (glavnog dužnika, odnosno jemca) ima sredstava – banka nalog iz stava 1. ove tačke odmah izvršava u celosti, a ako tih sredstava nema ili ih nema dovoljno – banka ovaj nalog ne izvršava delimično, već elektronskom porukom SMT 710 odmah dostavlja Prinudnoj naplati u Beogradu podatke s tog naloga, s potvrdom da su podaci verodostojni i tačni i da za to odgovaraju ovlašćeni zaposleni u banci i banka.

Posle prijema elektronske poruke SMT 710, Prinudna naplata u Beogradu proverava da li ta poruka sadrži potvrdu iz stava 6. ove tačke, pa ako utvrdi da sadrži – vrši prinudnu naplatu u skladu s tačkom 6. ove odluke. U suprotnom, Prinudna naplata u Beogradu automatski odbija elektronsku poruku SMT 710 i banci dostavlja elektronsku poruku SMT 796 s kôdom 31, a banka je dužna da odmah nakon toga dostavi elektronsku poruku SMT 710 s potvrdom. Sve elektronske poruke SMT 710 primljene posle 15.30 časova tog radnog dana Prinudna naplata u Beogradu vraća bankama istog dana, i to elektronskom porukom SMT 796 s kôdom 39.

Ako naknadno ustanovi da je elektronskom porukom SMT 710 dostavila netačne podatke s naloga iz stava 1. ove tačke (pogrešan iznos, pogrešan račun poverioca i sl.) – banka koja je unela takav nalog podnosi Prinudnoj naplati u Kragujevcu zahtev za korekciju tih podataka, uz koji prilaže kopije ovog naloga i menice/ovlašćenja.

Ako naknadno ustanovi da je nalog iz stava 1. ove tačke unela pre datuma dospeća, banka koja je unela takav nalog podnosi Prinudnoj naplati u Kragujevcu zahtev za prekid postupka izvršenja tog naloga. Ako ta banka postupak izvršenja ovog naloga ne nastavi na dan njegovog dospeća ili u naredna dva radna dana, dužna je da Prinudnoj naplati u Kragujevcu podnese zahtev za povlačenje tog naloga.

Posle izvršenja u celosti naloga prinudne naplate po osnovu menica/ovlašćenja, Prinudna naplata u Beogradu šalje bankama elektronsku poruku SMT 796 s kôdom 37 – nalog u celosti izvršen.

Poverioci su dužni da vode posebnu evidenciju o naplati potraživanja u smislu ove tačke i da, momentom naplate glavnog duga u celosti, povuku naloge date u smislu stava 2. odredbe pod 2) i 3) te tačke koji nisu izvršeni ili su delimično izvršeni.

8. Ako je banka dužnika menicu s meničnim jemstvom – avalom banke i nalog iz tačke 7. stav 1. ove odluke primila od meničnog poverioca – pravnog lica ili fizičkog lica koje obavlja delatnost (imalac menice), dužna je da, pre izvršenja ovog naloga, proveri da li menica sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje menica i da li je podneta u roku dospeća, kao i da proveri ispravnost podnetog naloga. Uz ovu menicu i nalog za prinudnu naplatu s računa meničnog dužnika, imalac menice podnosi nalog za prinudnu naplatu s računa banke avaliste i pismenu izjavu da se, ako na računima meničnog dužnika nema sredstava za isplatu menice ili ih nema dovoljno, prinudna naplata sprovede ili s računa ovog dužnika ili s računa banke avaliste.

Ako banka, posle provere izvršene u smislu stava 1. ove tačke, utvrdi neispravnost menice ili naloga iz tog stava – vraća ih podnosiocu, uz pismeno obrazloženje razloga zbog kojih se menica ne može isplatiti.

Kad se proverom iz stava 1. ove tačke utvrdi ispravnost menice i naloga iz tog stava – banka ovaj nalog, ako na računu meničnog dužnika ima sredstava, odmah izvršava u celosti. Ako na računu ovog dužnika nema sredstava za isplatu ove menice ili ih nema dovoljno – banka nalog za prinudnu naplatu po osnovu te menice ne izvršava delimično, već postupa na način utvrđen u tački 7. ove odluke (izvršenje sa svih računa dužnika), a ovu menicu i nalog za prinudnu naplatu s računa banke avaliste odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije – Sektoru za platni sistem – organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu nadgledanje platnog sistema.

Banka koja je primila menicu s meničnim jemstvom – avalom banke a proverom na način iz stava 1. ove tačke nije utvrđena verodostojnost pečata i potpisa meničnog dužnika na toj menici, ili je utvrđeno da je menični dužnik na dan dospeća ove menice u blokadi – tu menicu isplaćuje poveriocu ako je ova banka istovremeno i avalista po toj menici. Ako banka ovu menicu ne isplati, dostavlja je na prinudnu naplatu.

9. Ako je banka dužnika menicu s meničnim jemstvom – avalom pravnog lica i nalog iz tačke 7. stav 1. ove odluke primila od imaoca menice, dužna je da, pre izvršenja tog naloga, proveri da li menica sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje menica i da li je podneta u roku dospeća, kao i da proveri ispravnost podnetog naloga.

Kad je proverom iz stava 1. ove tačke utvrđena ispravnost menice i naloga iz tog stava – banka ovaj nalog, ako na računu dužnika ima sredstava, odmah izvršava u celosti, a ako tih sredstava nema ili ih nema dovoljno, postupa na način utvrđen u tački 7. ove odluke.

Ako do 10,00 časova narednog radnog dana ne primi od Prinudne naplate u Beogradu elektronsku poruku SMT 796 s kôdom 37 – nalog u celosti izvršen, banka Prinudnoj naplati u Kragujevcu odmah podnosi zahtev za dostavljanje podataka o iznosu koji je izvršen i za povlačenje ovog naloga iz prinudne naplate. Na osnovu podataka Prinudne naplate u Kragujevcu o neizvršenom, odnosno delimično izvršenom iznosu s naloga za prinudnu naplatu na teret računa dužnika, banka odmah šalje novu elektronsku poruku SMT 710 na teret avaliste – pravnog lica po menici na iznos meničnog duga, odnosno na neizvršeni iznos na teret računa dužnika, radi naplate s računa avaliste kod banaka.

U slučaju da avalista – pravno lice nije klijent banke glavnog dužnika koji na računu nema dovoljno sredstava za isplatu naloga iz stava 1. ove tačke ili ih nema dovoljno – banka poziva imaoca menice da preuzme menicu i potvrdu o naplaćenom iznosu s računa meničnog dužnika, a imalac menice ovu menicu, s nalogom za prinudnu naplatu, nosi u banku tog avaliste, koja dalje postupa na način utvrđen u tački 7. ove odluke.

10. Unosom osnova i naloga za prinudnu naplatu iz člana 47. Zakona – Prinudna naplata u Beogradu istovremeno formira nalog za naplatu naknade za usluge, koja se naplaćuje u skladu sa odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

11. Posle konačnog izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu iz tač. od 6. do 9. ove odluke – bankama se šalje elektronska poruka SMT 714 o deblokadi računa dužnika.

12. Nalozi iz člana 47. stav 1. tačka 3. Zakona obustavljaju se na zahtev poverioca, koji se Prinudnoj naplati u Kragujevcu upućuje preko poslovne banke poverioca.

13. Kad je rešenjem nadležnog organa određena privremena mera obezbeđenja određenog novčanog iznosa – prinudna naplata se vrši tako što se bankama nalaže prenos sredstava sa svih računa dužnika na jedan njegov račun, sve do potpunog obezbeđenja iznosa određenog u ovom rešenju, a banci kod koje se vodi ovaj račun (na kome se prikupljaju sredstva) nalaže se da zabrani raspolaganje tako izdvojenim sredstvima sve do dobijanja novog naloga od Prinudne naplate u Kragujevcu.

Posle prijema rešenja o izvršenju – Prinudna naplata u Kragujevcu daje banci kod koje se vodi račun dužnika na kome su prikupljena sredstva u smislu stava 1. ove tačke nalog da ta sredstva prenese u korist izvršnog poverioca.

14. Ako je odlukom/aktom nadležnog poreskog organa naložena zabrana raspolaganja svim sredstvima s računa dužnika koji nema evidentirane osnove za plaćanje u prinudnoj naplati – Narodna banka Srbije nalaže bankama kod kojih ovaj dužnik ima otvorene račune da mu blokiraju te račune i sredstva na tim računima.

Narodna banka Srbije zastaje s prinudnom naplatom prema dužniku koji ima evidentirane osnove za plaćanje u prinudnoj naplati posle prijema odluke/akta iz stava 1. ove tačke i sve banke obaveštava o zabrani raspolaganja sredstvima ovog dužnika.

Posle prijema odluke/akta nadležnog organa o obustavi zabrane iz stava 1. ove tačke – Narodna banka Srbije nalaže bankama da deblokiraju račune iz tog stava, a, u slučaju iz stava 2. ove tačke – nastavlja prinudnu naplatu osnova za plaćanje i obaveštava banke o toj obustavi.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu iz ove tačke ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika, osim ako je to propisano zakonom.

15. Po odluci/aktu nadležnog organa kojim se status dužnika u prinudnoj naplati menja zbog stečaja/reorganizacije/ restrukturiranja/brisanja iz registra i dr. – Narodna banka Srbije postupa u skladu sa zakonom.

Narodna banka Srbije po odluci/aktu iz stava 1. ove tačke obustavlja postupak prinudne naplate, zastaje s prinudnom naplatom ili je nastavlja, nalaže bankama blokadu/deblokadu računa, aktivira/deaktivira osnove za plaćanja, menja status dužnika ili osnova za plaćanje u prinudnoj naplati ili preduzima druge odgovarajuće radnje – u skladu sa zakonom.

16. Promenu statusa osnova za plaćanje u prinudnoj naplati Narodna banka Srbije vrši kad je poverilac brisan iz odgovarajućeg registra ili nema otvoren račun.

17. Ako se u bazi podataka o prinudnoj naplati utvrdi da je ova naplata vršena na teret pogrešnog dužnika, u korist pogrešnog poverioca ili u pogrešnom iznosu (tuđa sredstava na računu) – Prinudna naplata u Kragujevcu će bez odlaganja od svih banaka kod kojih primalac sredstava ima otvoren račun zahtevati da izvrše povraćaj pogrešno prenetih sredstava i o tome je obaveste, radi ponovnog unosa u prinudnu naplatu osnova ili naloga za tu naplatu.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenta („Službeni glasnik RS“, broj 47/11).

19. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1

Obrazac za prinudnu naplatu koji se dostavlja banci dužnika naloga ako se osnov ne izvrši s računa koji je naveden u osnovu

NARODNA BANKA SRBIJE  PRINUDNA NAPLATA    Mesto i datum: ______________Odeljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga

– Kragujevac Broj: __________________

Na osnovu člana 48. Zakona o platnom prometu, NALAŽE SE
_____________________________________________________
(naziv banke)

________________
(mesto)              

a) da, na osnovu izvršnog naslova , , ,
  (naziv donosioca i mesto)   (broj) (datum)

odmah blokira sve račune koji se vode kod banke za:

, , ,
(naziv dužnika) (matični broj) (PIB)

osim sredstava koja ne podležu prinudnom izvršenju prema članu 48. stav 5. Zakona o platnom prometu;

a) da odmah prenese sredstva po blokadi, i to:

1) za prinudnu naplatu troškova postupka:

Naziv dužnika Šifra
plaćanja
Iznos troškova postupka
Naziv izdavaoca, broj i datum
izvršnog rešenja
Račun dužnika
Model i poziv na broj (zaduženja) – broj rešenja
Naziv poverioca
Račun poverioca
Model i poziv na broj (odobrenja) – broj rešenja

2) za prinudnu naplatu glavnog duga i kamate:

Naziv dužnika Šifra
plaćanja
Iznos glavnog duga s kamatom do ____
.
Naziv izdavaoca, broj i datum
izvršnog rešenja
Račun dužnika
Model i poziv na broj (zaduženja) – broj rešenja
Naziv poverioca
Račun poverioca
Model i poziv na broj (odobrenja) – broj rešenja

3) za prinudnu naplatu naknade za izvršenje osnova:

Naziv dužnika Šifra
plaćanja
I z n o s
Svrha plaćanja Račun dužnika
Tarifa prinudne naplate
Model i poziv na broj (zaduženja) – broj rešenja
Naziv poverioca
NBS – Prinudna naplata Račun poverioca
Model i poziv na broj (odobrenja)

4) za prinudnu naplatu naknade za obračun kamate po rešenju:

Naziv dužnika Šifra
plaćanja
I z n o s
Svrha plaćanja Račun dužnika
Tarifa prinudne naplate
Model i poziv na broj (zaduženja) – broj rešenja
Naziv poverioca
NBS – Prinudna naplata Račun poverioca
Model i poziv na broj (odobrenja)

v) da, odmah nakon što izvršite naloge označene pod a) i b) ovog priloga – Narodnu banku – Srbije o tome pismeno izvestite i istovremeno deblokirate račune dužnika.

DIREKTOR ODELJENJA
M.P.
(ime i prezime)