Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga

Servis računara online zakazivanje

Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga

„1. Za promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV – izvođač radova vrši investitoru – obvezniku PDV, odnosno investitoru – licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Investitorom, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, smatra se lice za čije potrebe se gradi objekat i na koje glasi građevinska dozvola za građenje objekta.

Izvođačem radova, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, smatra se lice koje je sa investitorom zaključilo ugovor o građenju građevinskog objekta, uključujući i dograđivanje, sa pravima i obavezama koji su ovim zakonom propisani za izvođača radova. S tim u vezi, reč je o licu čiji je naziv, u svojstvu izvođača radova, istaknut na tabli kojom se obeležava gradilište obezbeđenoj od strane investitora, čije ovlašćeno lice pre početka radova potpisuje glavni projekat za izvođača radova, koje rešenjem određuje odgovornog izvođača radova na gradilištu i dr.

Ako investitor – obveznik PDV, odnosno investitor – lice iz člana 9. stav 1. Zakona, zaključi ugovor o građenju sa više obveznika PDV, pri čemu se svaki od tih obveznika PDV smatra izvođačem radova u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva koji vrši svaki od obveznika PDV – izvođača radova, ima investitor kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Prema odredbi člana 2. tačka 21) Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US i 98/2013 – odluka US), investitor jeste lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola.

Građenje, u skladu sa članom 2. tačka 31) Zakona o planiranju i izgradnji, jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme.

Dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu (član 2. tačka 33) Zakona o planiranju i izgradnji).

Odredbama člana 136. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da građevinska dozvola sadrži, naročito, podatke o:

  1. investitoru;
  2. objektu čije se građenje dozvoljava sa podacima o gabaritu, spratnosti, ukupnoj površini i predračunskoj vrednosti objekta;
  3. katastarskoj parceli na kojoj se gradi objekat;
  4. postojećem objektu koji se ruši ili rekonstruiše radi građenja;
  5. roku važenja građevinske dozvole i roku završetka građenja;
  6. dokumentaciji na osnovu koje se izdaje.

Prema odredbi člana 149. Zakona o planiranju i izgradnji, pre početka građenja investitor obezbeđuje: obeležavanje građevinske parcele, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija, u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova; obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom, koja sadrži: podatke o objektu koji se gradi, investitoru, odgovornom projektantu, broj građevinske dozvole, izvođaču radova, početku građenja i roku završetka izgradnje.

Odredbama člana 152. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je, da je izvođač radova dužan da:

  1. pre početka radova potpiše glavni projekat;
  2. rešenjem odredi odgovornog izvođača radova na gradilištu;
  3. odgovornom izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se gradi objekat;
  4. obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-146/2014-04 od 19.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje